Goudsche Courant, vrijdag 6 november 1885

yAVA V V VV V v v 1885 Zondag 8 IVovember N 3311 GOUDSCHE COURANT Nieuw t en Adnertenhehlad voor Gouda en Omstreken Biiiiivn oil Buitenlandsclie Boekhandel VAN Lange Tiendeweg J 60 O O TJ HD Alle BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN worden biniion den kortst mogeljjken tijd geleverd BOEK EN STEENDRDKWERK tegen zeer billjjken prijs Nrffc liemerkinff Spoedige Aflcverinf Fleeft mede voorhanden alle soorten van Papier en Postpapier JKüköitto ö ioebkoöjje Hluzteh éifiitlifi in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COÜUAN TFJN worden dudelgk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is vwvv wvvv vvv r r i il A O w o i IS Ills I ill PI 5 Aal Geachte Stadgenooten De ondergeteekende neemt de vrpeid UEd te berichten dat hjj WOENSDAG 4 NOVEMBER aan de ZEUGSTRAAT ü No 86 zijne OEOPEND heeft hopeade door het Leveren van prima qnaliteit door ene prompte en netje bediening en billjjke prjjzen zich UEd vertrouwen waardig te maken en met UEd gonst te worden vereerd Alles per Kilo KtJI DVLEES€H KALFSVLEE8CH Rib en RoUade zonder been ƒ iDominestuk Rosbief en Boeuf Rib en Rollade met been Dominestnk Rosbief en üoenf Lappen en Gehakt f gne Lappen Biefstuk en Haas Tongen per stuk Gaarne zullen Bestellingen aan bezorgd Onder beleefde aanbeveling Gouda November 85 0 85 0 90 0 75 0 80 0 75 0 85 1 25 1 75 huig Kalfsvleesch zonder been 1 20 Idem Kalfs Lappen Gehakt Biefstuk Oesters en VinkenKalfskop met been 1 1 20 I IO 1 30 2 en hooger Zwezerikken het paar ƒ 1 en hooger worden opgenomen en met de meeste netheid UEd Dw Dienaar M JOI iKHEID 4 VAN OS Az Kleiweg 7 3 GEVOERDE GLACÉ 11A DSCH0E E met en zonder BONT HEDEN ONTVANGEN Puike Qeldersche Boter 80 Ct de 5 Ons Boter hammen worst tJeldorsche Rookworst Hamburger Bloedworst Leverworst Sauoise de Boulogne Servelaatworst Tongenworst Tafelworst T CREBAS O a es e g 3 a D O ABSHAUBBINS OF Anti Rhumatische Watten genezen ontwijfelbaar alle Ijjders aan maagkramp hoofd schouder pijn of welke kwalen meer van Rhumatischeu aard zjjn en door koude ontstaan Prjjs 30 ets per pakje met gebruiksaanwijzing H 2 Hoofddepót te Delft bjj A BREETVELT Az en verder verkrjjgbaar bjj T A G van Betii C B Verheul Ouilewnter Truffelworst BENEVENS Rookvleesob Muiree Ei Ham ens Nej de Wed Bosiimii A Bc Berkel Gouda W F J denUijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudlciicir ISoskaop O Hoogendijk Cnppelle 1 vnr Dorp Zortermeer A Kiiulin Alphen J B E C Schhitimnn Bode riiven K Ouslerling Hnnstrecht S V d Kraats Bleiswyk IW d ri WUhelmna Woerden Nederl Gustaaf Adolf Vereeniging Afdeeling Gouda OPKVBARE VERGADERIVÜ in de LÜTHERSCHE KERK op Vrijdag 6 November 1885 des avonds ten 7 ore Spreker Dr A DROST Dzn Predikant te Delft Weder verkrijgfbaar Puike Eolpens in t Zuur Ie KWALITEIT bij ï VAN Vliet Vleesehhouwer STOLWIJKERSLÜIS ZILVEREN MEfJAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 CHËM FABRIEK VMH VOiUlMBOltN e Emmerik aji Riijn en lleerenberg Gelderlniid Üaiverseel Zuivenngs Zout Tn pakjes 18 83 en flO oenta Medicinale Levertraan In fl nu S6 40 en T i cenla Uzer Levertraan Een eerhpii iirvni o in gram ijirr in een lichi rerKerbiinn vorm ll io 4U cenla Druivea Borstsiroop met Fenkel IIoniir In Ii ach a 30 60 oenl en I J C ZELDENRIJK Gouda J H C HÜINCK Govda VVfd WOl P en Zoon Schoonhimn Meden Onlvangfen ITieuwe Bosn Pruimen 15 en 25 ets de 5 ons T CEEBAS ROETMANSCHEFFERS Cü SCHIEDAM Vereeniging van Gistfabrikanten Bekroond met de Zilveren Medaille op de We reldTentoonstelling Amsterdam 1888 LEVEREN UITSLUITEND ZUIVERE JENEVEEGIST in alle hoeveelheden tot de laagste prjjzen Snelpersdruk van A Beinkman te Gouda BINNENLAND GOUDA 7 November 1886 VERGADERING vak den GEMEENTERAAD Dioadag den 10 Noferober 1886 dea namiddaga ten 1 nre Aaa de orde Het rooralel betrelTeade eene wijtiging der Verordening tot heffing van een vergiinningsreebt voor de nitocfeniog van den kleinhandel in aterken dank Het adrea van den eervol ootalagen grafmaker B van der Ham houdende vereoek om pensioen De benoeming van twee leden en taree planta ervangende leden in het Stembureau foor de verkieiing van een lid iu dep Gemeenteraad Z M beeft het bij Zr Ma nealuilen van 5 December 1851 en van 30 Deoeffiber 1866 ingealelde eereleeken tot belooning van Mrvollen Inngdurigeu werkelijken dicnat bij de achntteryen toegekend aan 1 G Boekamp arrg tamb bij de eehntterij te Gouda De heer K van den Berg alhier ia giaieren met goeden uitalag geëxamineerd foor de bnlp ouderwijceraacte Ouce gemeente leed ederom een treffend verliea door het overlijden van den heer J A van Triohl comraiaaaria van politie elke betrekking door hem gednrende eenige jaren lot veler voldoening werd waargenomen In gewone tyden moge de terrulling dier belrekking reeda niet gemakkelijk zyn vooral in onmatige dagen ala onze geaeeula lijdena de opvoering der Paaaie apelen doorleefde ia het zeer laalig roet voldoenden tact kracht en bririd op te treden om de gemoederen tot bedaren te brengen De overledene voldeed aan die eisehen en een woord van lof aan de uagedachtenia van den heer van Tricht mag dua niet achterwege blyven De peraoon van P K ia heden morgen ten ongeuur uit hel water der Peperstraat leveulooa lald opgehaald Wiwnadag a al heeft de bespreking plaats voor de 2e Operavooratelltng te Bollerdaro na afloop waarvan een extra trein vertrekt naar Gouda Heeren inleekenaren worden verioobt er op te letten dat om half 12 precies de loting plaala heeft en dat van 11 nnr af geleekend kan worden voor het aantal begeerde plaataen Belanghebbenden zien verder achterstaande advertentie Morgen vergader hier Ier stede de Zuid Hollanduhe Qymnaititk ondervj yieri vereeaiging in het gymnaslieklokaal in de Spieringstraat dea voorm U 10 30 ure Op de agenda komen de volgende punten voor Een en ander over zitten en een stoel terbevordering van recht zitten door den heer Svan Aken Beapreking over het oprichten van eene voor werkeraklaase in Zuiil Holland Gelegenheid lot gedachtenwiaseling over het te Dresden gehouden feest van den DuitschenTurn bond Throretisehe en praktische beschouwingen over firugoefeningen voor Turn vereenigingen doorden beer Hgmana Naar wij vernemen heeft de Gymnaatiekvereeni ging Excelsior goedgek by Kon besluit van 6 Sept 1883 no 27 alhier een schikking Ketroffen met den heer Grolteudiek eigenaar van het Hótr het Herthnia om gedurende de wintermaanden zijn acbterzaal toor GymnaatiekzanI te gebruiken dientengevolge zullen de oefeningen de 16e November weder aanvangen SCHAAK C0RHE8P0NDENTIE Gouda Zieart e7 a5 Pb8 c6 Kf8 c6 BcB X b Hb4 cB I eB X d4 d7 d6 Utreoht F i e2 e4 7gl f3 Hfl c4 b2 b4 B c2 c3 d2 d4 o o De heeren Cnypera en Victor de Stuers hebben Donderdag Woerden bezocht naar men verneemt in verband met plannen of vooralellen tot restauratie van het zeer antieke Stadhuis dat volgens raadsbealnit door een nieuw dergelijk gebouw zou vervangen worden Barend Willemae die d vorige week terecht slond wegens oplichting van twee predikanten te Haarlem door middel van mapdjes vruchten is door de Haarlemache rechtbank veroordeeld tot 2 jaren celstraf eu twee geldboeten Deze week tijn twee dagen besleed aan bet examineeren tan een twintigtal lollicitauten naar de betrekking van kapelmeester bij het 4e reg infanterie te Leiden in plaals van den gepens heer i Orentzins Hen meldt nil Langbroek aan hel Dagblad dat de loeatand van den oad minister C T graaf van Lynden van Sandenburg hoogs zorgelgk moet genoemfl worden Ala bewijs van wildrgkheid van bet Znidoosten vail Utrecht wordt gemeld dat op het landgoed van graaf Bentinck in éen dr fjacht tijn geschoten 133 hazen 23 fazanten 3 patr zeu 10 houtsnippen en 279 konyncn Door den heer d W te Etten ia een zeldzame vogel een Caaaenoité in een strik gevangen Hij wordt met ongfVeer 40 stuks hazelnoten per dag gevoederd Obk in Zuid Beveland is een zg notenkraker gescholen en wel door den heer Prins uit Goes die het beest aan de hoogere burgerschool aldaar ten geschenke aanbood In de gemeente Maasniel te Auuraij en Malbroek vertoonen zich tegenwoordig wilde zwynen Geheele slakken land vindt men des morgens omgewroet Zij brengen den landbonwera Veel acbaile toe oor dr 1 Cobe t A a ii iQ aan den Gemeenteraad aldaar voorgesteld strafbepalingen in Ie voeren tegen het opblazen van bet vleeach door de slagers Hy deed dit op grond eeuer verordening der stad Berlijn Zulk een verbod kon men in het keurboek der slad Leiden van 1406 ook reeda viudeij Het luidde aldus gVleysch te blasen scapen vinder noch gheen vleyscb dattel ghenoemt weaen mach noch gheeurehande wint dair toe te doen bi 18 se Zie Middrleeuwsche keurboeken der alad Leiden ran dr Hamaker Men schryft uit Winschoten dd 4 November Meo hoort bier oier niets anders spreken dan over het vreeselyke ongeluk dat eergisteren met den trein van den Oldamblschen stoomtram heeft plaals gevonden Gelukkig dat de vaart niet groot genoeg was om ook de waggons tweede klasse van den weg te doen afslingeren De locomotief en de waggon eersle klasse zijn bijna geheel verbrijzeld maar gelnkkig waren er in laatstgenoemd ryluig gten passagiers gezeten terwijl de aobteranukonicnde waggon geheel vol was liet dienstdoende personeel dat zich op de machine bevond is er ecbttr treurig afgekomen Door de geweldige schok sprong de ketel en bet kokende water stroomde over den opzichter den machinist en den jongen die als sloker dienst deed Eerstgenoemde is er nog al goed afgekomen maar de machinist en zijn helper zyu in deerniswoardigeu toestand vervoerd geworden De jongen zal by het verschijnen van dit bericht waarschijnlijk reeds overleden zyn en ook de machinial ia zoodanig met brandwonden vooral aan hoofd en hals overdekt dat er weinig kans is op levensbehoud Behalve de oogeo die behouden lijn is hel vel van het hoofd l yna geheel afgeschroeid Men zegt wel eens er ia geen ongeluk zoo groot uf er ia een geluk uy en zoo is het ook hier De ijverige directeur van den atooinlram de heer Dalhuizen had juist voor eenige weken zijn personeel by de Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij op het leven legen invalidileit en ongelukken verzekerd zoodat de fiiiancieele schade althans eenigermale zal worden vergoed Dat boomen blikaem afleiders zijn is bekend maar dat als zoodanig de eiken eene eerste plaata erdiecen is minder bekend By een vreeselyk onweder werden ineen bosch in Hanover 12 eikeu 2 esBcheii en 1 den getroffen doch geen enkele beuk maar op eenigen afslaod van hel bosch wèl eenige populieren Men meent zelfs opgemerkt te hebben dat ols boomen gemengd in een bosch slaan de eiken steeds getroffen worden en het andere hout verschoond blijft Na den eik komt de populier Hooge populieren om eene behuizing beschermen wezenlijk tegen het inslaan van den bliksem Een Amerikaansch blad meldt dat de heer Washburn een scheepsroer beeft uitgevonden dat door electriciteit bewogen wordt Op een verticale stang is een magneetnaald bevestigd welke zich tusschen twee contactpunten kan bewegen Indien hel schip van zijn koers afwijkt raakt de naald een def contacten en sluit daardoor een kelen waardoor een der toelaatkleppen van een kleinen stoomcilinder bewogen wordt welke laatste op zijn benri werkt op de klep van den grooten cilinder die het roer beweegt De minste afwijking zou dns de slang doen bewegen en zou het schip in ign koers terugbrengen Op verschillende punten van het schip zijn commntalors geplaatst die veroorlooven hel roer onafhankelijk van de kompassen te bewegen Daarenboven waarschuwt een electriache schel in de kapiteiushnt dezen van iedere verandering van koers f De jumer eultunr van vruchlboomen wordt in Frankryk druk en in Engeland nog veelvnidiger gedreven De aedert verkregen resultaten bewyzen dat men gemakkelijk in sWt gesteld wordt om een vruchtentuin in de kamer aan te leggen en daar rype vruchten te kweeken Zoo cultiveert men reeds abrikozen perziken kersen en zelfs druiven Men maakt er eene aardige uitspanning van om die tot een meter hooge boompjes met rijpe vruchten ala dessert op tafel te zetten eu de vracht direct van den boom te kunnen plukken Men kweekt de boompjes in gewone groote bloempotten onder inkorting van de dikste wortela De eerste tuinier van Koningin Vjictoria had aan een enkelen wijnstokrank zes rijpe draiveutrossen Naar wij vernemen is de regeering voomemena invoerrechten op de granen en op petroleum voor te stellen De daartoe strekkende wetioolwerpen moeten hel Departement van financiën reeds verlaten hebben Te Berg Ambacht hebben de gewone jaarlijksche griendverpachtingen plaats gehad waarbij de bunder vierjarig rysgewaa gemiddeld f 400 opbracht By de verhuring der bouwlanden waa de gemiddelde opbrengst per bunder ƒ 175 Over het algemeeu gingen deze perceelen zeer duur Door Europeesche sniker raffinadeura iu Brilsoh Indie is dezer dagen de aandacht gevestigd op een bloem welke een omwenteling in de suikernijverheid belooft leweeg te brengeu Het is de bloesem van een boom de Maiua of Motla welke overvloedig groeit in Zuid Hindostan en den omtrek van het Himalaya gebergte De inboorlingen bereiden sinds langen tijd suiker uit deze bloem maar Bij kwamen nog niet op de gedachte dit op grooler schaal te doen De teelt ia gemakkelijk genoeg De boom die een vrij grooten omvang verkrijgt vereischt niet veel zorgen en de bloesems welke hy overvloedig oplevert vallen van zelf af en moeten alleen maar opgeraapt worden Uit de snikerstof welke zij bevatten kan ook een soort van sterke drank bereid worden alamede een olie geschikt tot voedsel en verlichting Een morgen grands met deze boomen beplant moet als men de berichten uit Brilsoh Indié gelooven mag veertig of vijftig maal meer suiker opleveren dan een even groot atuk land met suikerriet beplant De Satiilarf Record deelt het uittreksel mede alt een brief van dr Davis goavernements geneesbeer te Kaapstad in den Oranje Vrija aat waaruit blykt dat ZuidAtrika gedurende de laatste jaren zoo deerlijk geteisterd door pokken meer en meer voor de vaccinatie is gewonnen Vóór de pokken epidemie schrijft hij waren in den Oranje Vrystaat velen sceptisch omtrent de resultaten der inenting als voorbehoedmiddel tegen de pokken Sinds die epidemie echter zyn zoo vele sprekende feiten waargenomen dat twyfel omtrent het nut der inenting niet meer bestaanbaar ia en iedereen overtuigd is geworden van de heilzaamheid der operatie Onder zeer vele voorbeelden deelt hy mede dat in een door 34 Koronuas bewoond dorp allen door f