Goudsche Courant, woensdag 11 november 1885

1885 Woensdag 11 November 3312 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adnerlentteblad voor Gouda en Omstreken In de 3e kl door de bh van Gent met 53 p Gabry met 50 p en Brinkman met 46 p Op de vrije en flobertbUB verkregen prijzen de bh 6 H G de Lange H van Wgngaarden L 8 van Wijngaarden en A Gtilel Te beginnen met 15 November zal gedurende de wintermaanden in de gemeente Zeveuhaiien Bleiswijk en Moercapelle een tiacbt politiedienai worden gebonden In een Zaterdag jl door het Qerecbishof Ie VGraveuhage gebonden ziiting werd behandeld het appel van een vonnis der rechtbank te Bolterdam waarbij de landbonwerszoon J V uit Reeaw jk werd veroordeeld tot 8 dagen celstraf ter take van verzet tegen veldwachters die hem trachten in arrest te nemen toen bij zich op zekeren avond in beschonken loratand op de openbare straat bevond iu welk verzet hij door een paar andere personen was geholpen Bekl die meende dat hi reeds voldoende door den kantonrechter waa gestraft voor lija dronkeo ohap gevoelde zich door zjoe veroordeeling tot 8 dagen celstraf bezwaard Adv Gen jhr mr De Savornin Lohman refnireerdr op grond dat het voauis juist was gewezen beveaiigiug van dat vonnis Mr J van Gigcb die voor bekl optrad trachtte aan te toonen dat de rebellie door andere peraooen gepleegd niet aan bekl kon getfeten worden en er dus geen sprake kon zijn van verzet door drie personen iu vereeniging bedrilven Hij meende overigens dat het verzet waaraan bekl zich had schuldig gemaakt geen op zich zelf staand feit maar een gevolg waa van den abnormalen toestand waarin hij ziob bevond en waarvoor bg z i iwda voldoende had geboet In elk geval geloofde pleiter dal de opgelegde straf niet geêvenredigd was aan hel geimputeerde misdrijf Alhier had Zondag onder VDorzilteitehap van den heer A B Meilink de vergadering plaata der ZuidHollandsche G ranasliek Onder gzersvereeuigic Na een welkomstwoord van den voorzitter en een compliment aan mrj Bisaeeuw de eenige leerarea die steeds trouw de vergadering bezocht werd alvorens lol de behandeling der op de agenda geplaatste punten over te gaan besloten een telegram van gelukwensching Ie zenden aan den voorzitter van het Ned Gymn Bond den heer Jiila ler gelegenheid van diens ondertrouw en slaande de vergadering daaraan gevolg gegeven Als plaats voor de eerstvolgende te houden vergadering in 1886 werd Botterdam aangewezen Door den beer S van Aken leeraar aan hel Gymnasium Ie Botterdam was als onderwerp gekozen Ëen en ander over zitten Door den spreker werd vooropgesteld dat hel geenszins iu zijne bedoeling lag eene nieuwe variatie te leveren op di reeds zoo veelvuldig door bepaalde specialiteiien t dat gebied behandelde onderwerp Na er op gewezen Ie hebben hoe in de meeste gevallen de stoel eigenlijk misbruikt in plaats van gebruikt wordt boe een zeer jong kind vooral tot zitten gedwongen wordi in plaats dat hel moe van spelen of loopen den stoel tot rustpunt kiest gaf spr de afmetingen en vorm aan gegrond op praclisohe ervaring voor de samenstelling van een stoel voor huisgebruik waarvan een exemplaar volgen het door hem aangegeven model verraardigd aau bet oordeel der vergadering onderworpen werd Ook de inrichting der schoolbanken en lessenaars die op vele scholen nog zeer veel te wenscben overlaten werd door den heer Van Aken besproken en de noodzakelgkheid aangetoond alles aan te wenden om de veelal onnatuurlgke en gewrongen houdingen te rerragden Slechte stoelen of banken geven aanleiding tot bijziendheid passieve cooge ties vernauwing der borstkas hooge schouders drukking der buikorganen en afwijking der wervelkolom Een goede stoel of bank zeide spr moet de evengenoemde nadeelen voorkomen het liohaam rust verschaffen en volgens zgne opgedane ervaring ge MAGAZIJIV in TAPUTP GOEDIJIISTOFFEIT en BEHAHGEESAETIZELEIT B de JONG Behanger Gouwe C No 200 l i @@l @l ® 9 ZLIVERE FIIAINSCHÊ WIj1mI JN De bekende BORDEAUX èi ƒ 27 per 48 Flesscfien met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WUDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Boonekamp E lizter Tm r Opg ericht in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN mUOEN GEDEN nwmnmn Nreeteur Jhr Mr C HAKTSEIV Jbsz Tweede Direcfeur IHr J P POKIIELIK Kantoor Reguliersdwarsstraat bij het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OP ZONDER HERVERZEKERINO fan BETAALDE PREMIBN OF STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN GËNERA4L A6ËNT DE HEER T DRAIJERJË 8 GRilVËMAGE BiLLIT01TR44T l Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Gouda de Heer W J Fortuijn Droogleever Brülle Heeren de Kanter Veegens Delft Heeren van Rijn van Veen en Co Dordrecht Heer H Vriesendorp Goedereede Heer A van Schouwen Notaris Oorinehem Heeren C de Gijselaar Co s Gravenhage Heer P J Landrij Leiden Heeren Lezwijn Eigeman Rotterdam Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopuijt Co Vlaardingen j Heer Paulas Kikkert Woerden 6 Groeneveld DE NIEUWE CONFECTM Concurerende Prijzen en SOLIED WERK Op MAAT kan alles in korten tijd geleverd worden D PlIIJK Korte Tiendeweg PÜLPE directe levering f 3 75 AAITBESTEDIITG kippEiWokr Gezonde KLEINE TARW per 100 KG ƒ 6 40 vermengd met MAÏS en GERST per 100 KG ƒ 8 wordt bjj minstens 25 KG franco geleverd door m R mEGT Stolwijkerslui Regenten der beiSe Gasthuizen alhier zullen op MAANDAG den 16 NOVEMBER a s des avonds ten ê ure ter Kamer van Regenten AANBESTEDEN P ELSHOUT te Zevenhulzon Hoofd Agent van de EERSTE NEDERLANDSCHE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ op het Leven tegen Invaliditeit en Ongelukken gevestigd te s Gravenliage verlangt in de gemeenten Waddinzveen en Moordrecht iemand om als AGENT der Maatschappij aldaar op te treden De levering van Kruidenierswaren en eenige levensmiddelen voor het jaar 1886 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van 13 NOVEMBER af voor gegadigden ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zijn gesteld De inschrgvings billetten worden aldaar ineene gesloten bus ontvangen terwijl belanghebbenden hg de opening daarvan op dag uuren plaats bovengenoemd kunnen tegenwoordig Zfln r Regenten voornoemd W POST DROST Pres C C KNAAP Secret BANEETLETTEES DIK St NICOLAASGEBAK en andere soorten CHOCOLA AD BOBSTPLAAT enz te bekomen bij L M BE GOEDEREN Korte Tiendeweg b d Borstelbrug D 18 Een Boeren Werkman van de beste getuigen voorzien bekwaam iu al wat tot het vak behoort zag zich gaarne als zoodanig verplaatst Adres franco brieven onder No 1216 Bureau dezer Courant Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏim DEOOaLEEVEE te GOUDA op Maandag 16 November 1885 des morgens te elf uren in het Hotel cdk Zalm aan de Markt aldaar van No 1 Een kapitaal goed onderhouden HEEREIVHUIS Erf g vooten Tuin en Koepel met een afzonderlijken opgang hebbende Bovenwoning met een grooten gedeeltelijk op gemetselde verwulven aangelegden waarin zich verscheidene vruchtboomen en een prieel bevinden staande en liggende aan de Markt te Gouda Wijk A No 92 groot 3 aren 30 centiaren Te aanvaarden 1 Januari 1886 Het BENEDENHÜIS bevat een wit marmeren Gang raime Voorkamer en suite Binnenkamer Dienstbodenkamer Keuken Kelder Tuiiikamer met warande 2 Opkamers en Zolder en is van velerlei bergplaatsen en gemakken voorzien In het BOVENHUIS zjjn behalve degroote Voorkamer en TUINKAMER 5 Kamers waarvan een met balkon uitzicht gevende op de beide Tuinen voorts Keuken Provisiekamer Zolder en velerlei kasten bergplaatsen en gemakken Door den gunstigen stand aan het midden der Markt te Got3xi achter uitkomende aan het water der Zeugstraat en door de groote ruimte in het perceel zeer geschikt tot het uitoefenen van allerlei zaken Het Bovenhuis is ten gevolge van overl jden thans niet verhuurd maar steeds verhuurd geweest voor 400 per jaar No 2 Een WIINKELHIJIS ERF en GROND aan de Kuiperstraat te Gouda Wijk K No 212 Verhuurd tot I September 1888 met het recht van 3 optiejaren voor ƒ 4 per week No 3 Een WINKELHUIS en ERF naast het vorige perceel Wjjk K No 2 3 Verhuurd voor ƒ 2 per week Nos 4 en 5 Twee HUIZEN en ERVEN aan den Raam te Gouda Wgk O Nos 327 en 328 Verhuurd voor f 3 37 per week Nos 6 tot 10 Vier HUIZEN en een PAKHUIS en ERVEN in de VJamingstraat te Gouda Wijk O Nos 376 tot 380 Het Pakhuis is terstond te aanvaarden en de Huizenzijn gezamenlflk verhuurd voor ƒ 4 90 perweek En Nos T1 en 12 Twee HUIZEN en ERVEN met GROND daarachter in de Spelde makerssteeg te Gouda Wjjk G Nos 53 en 54 Te samen verhuurd voor ƒ 4 30 per week Het Perceel No 1 is op een bewjjs van toegang al te geven door genoemden Notaris te zien op den 11 12 en 13 November a s van des morgens 10 tot des namiddags 4 uren en op den dag der Veiling des morgens van 9 tot 11 uren en de overige Perceelen zjjn 3 werkdagen vóór den dag der Veiling en op dien dag op de gewone uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voornoemd Snelpersdruk van A Bbinkwan te Gouda BINNENLAND GOUDA 10 November 1885 In de beden middag gebonden vergadering tan deu Gemeenteraad die door 14 ledeu erd bijgewookd afwezijf waren de beerea Fortuyu Droogleever en Straver lerwyl er ééue vacature beataat werd door den Vooriitler een woord van deelneming gewijd aan het oferlijden an den beer J A au Tricbl oommiaaaru ran politie alhier Vervolgen werd medegedeeld 1 dat Gedeputeerde Suten de rekening dezer gemeente o er 1884 hadden Kesloten en vaitgeateld 3 dat bü Kou betlnit van IS Ootobcr jl de eoneeaaie tot tolheffing op bet Gonda b en Amaterdamiohe rypad met 3 jaar verlengd wae 3 dat Gedeputeerde Stalen hadden goedgekeurd de raadabealuilen van 1 September jl tot wijziging der gemeeiitebegrooling dienat 1886 en van 16 October jl tot uligifte van gerioleerdeo grond aan f Herman Fzn en D an Vliet Uz Detr mededeelingen worden aangenomen voor kenuiageving Bij den Baad k amen de volgende takken in 1 Ëene misiive van den beer J H Becking kennit getende wegena drukke bezigheden zyn outalag te nemen ala Lid der Commiaaie van Toeilebt op het Middelbaar Ouderwija Aangenemen voor kenniageving i De rekening en verantwoording van bet voormalig Armbeatnur van Siein over 1884 Ter viaie 3 Miiairea van een tiental peraooen aollioiteerende naar de betrekking van grafraaker Ter r i benoeming in de volgende vergadering 4 Het luppletoir kohier der pi dir belaatingop de inkonnien over 1885 Ter tiaie terwijl den raadaleden een gedmkt exemplaar zal worden thuit bezorgd Aan de orde Het voorstel betreffende eene wgziging der Verordening tot heffing van een vergnnningsreoht voor de uitoefening van den kleinhandel in tterken drank Dit wordt zonder hoofdelijke ttemming aangenomen Aan de orde Het adrea van den eervol ontilageu grafmaker B van der llam houdende verzoek om penaioen B en W atellen voor adreuaut een penaioeu toe te kennen van 146 jaara Zander hoofdelijke alemming wordt dat voontel aangenomen Tot Leden in het Stemburean voor de verkiezing van een lid van den Gemeenteraad warden veriolgena benoemd de bh H Jager en A K van der Garden en lot plaatsvervangende Leden de bh C C H Prince en C Hoogeuboom Bü 4c eerste Opera voorstelling te Botterdam voor de Ooudsche inteekenaar was bet aantal personen dal met den treiu van 6 53 ure naar Botterdam vertiok zóó groot dat de meeaten teer lang in de vestibule moesten wachten alrorena hunne biljetten afgestempeld waren Wg kunnen naar aanleiding van klachten daarover thans mededeeleu dat men Zaterdag a st na 4 uur de noodige relourbilletten kan laten halen aan hel Station op vertoon van de Opera biljetten die men dien avond wil gebraiken Daardoor wordt gedrang voorkomen Het ia te bopeo dat velen daarvan gebruik zullen maken Doet men het niet men miat allhafts voortaan het recht tot klagen Zondagvoormiddag werd eene kleine huishoudelijke sohietwedstryd gehouden door de leden der Weer baarheidsvereeniging Burgerplicht op het schielterrein en wel op de gewone uren waarop gewoonlijk de oefeningen plaats brbben De ledeu waren in 3 klassen verdeeld terwgl er oot nog op de vrge baan en floberlbaau naar pry zen kon geschoten worden In de Ie kl werdin prijeen behaald door de bh A Geitel met 63 p H van Wgngaarden met 62 en W A L van Microp met 51 p In de 2e kl door de bh A Sleensma met 47 p H Brrlijn met 43 p en N Polak met 42 p steund door tevredenhtidsbetuigingen van tal van gebruikers als volgt zijn samengesteld De afstand van den grood tot aan de zitplaats iets kleiner dan de lengte van het onderbeen de zitplaats zelve ongeveer 28 a 30 cM breed een weinig naar achteren hellend en uitgehold de leuning ongeveer 20 cM van de bovenzijde der zitplaaü verwijderd Tevens gaf spr de afstanden aan waarop stoel of bank van lessenaar of tafel moet geplaatst worden om bet kind gemakkelijk Ie doen werken De heer Disse opperde tw gfel of de hier aan bet oordeel der vergadering onderworpen stoel wel eene nieuwe vinding mocht genoemd worden en meende dat ook de cijfers ontleend waren aan reeds vroeger over dat onderwerp geschreven werken Door den voorzitter werd het al of niet nieuwe van de vinding buiten beschouwing gelalen doch op de wenscbelijkheid geweten hel zitten der kinderen te huis en op school tot een onderwerp van aanhoudende zorg te maken Omtrent de noodzakelijkheid tot het oprichten van een voorwerkersklasse in Zuid Holland liepen de meeningen uiteen In de eerste plaats werd de vraag gesteld ligt het op den weg der vergadering daarin te voorzien De heer Steenbergen meende te moeten waarschuwen tegeu bet in t leven roepen van een soort van mathematische toestanden en achtte het niet wenscheiyk de gymnastische oefeuiagen aau Ie sterke banden te leggen De voorzitter eu vele leden waren van oordeel dat eene rvoorwerkersklasM goed samengesteld en onder goede leidinK deze toestanden niet in i leven zou roepen integendeel Met eene voorwerkersklasse beoogde men wne regeloutige opklimraing der oefeningen te bevorderen zoodat de leerlingen door hel te snel ofioenn der eischen boven hunne krachten soms niet ontmoedigd worden en den lust verliezen Mede achtte men een voorwerkersklasse wecscheIgk omdat in sommige kleine plaatsen het gymnas tiekonderricht gegeven wordt door onderwgzer voor wie de gymnastiek geheel bgzaak is en die desigds slechts eene akte lager onderwgs haalden om bü huil schoolouderwgs ook gymnastiekander ijs te mogen geven en na het verkrijgen dier akte niet meer op de hoogte blgven Na uitvoerige discussie werd bet voorstel of de vergadering bet oenscbelgk achtte dat iu Zuid Holland eene voorwerkers klasse wordt opgericht met 16 legen 7 stemmen aangenomen en eene commissie beslaande uit de heeren Hgmans Eaereuds en Beija uitgenoiidigd gegevens te verzamelen voor de formatie oor eene voorwerkersklasse Daar de theoretische en practische bescgonwingea over brugoefeningeu voor tnruvereeuigingen door den heer Hgmans in druk zulleu lerscbgoeu bepaalde de samenstelier zich tot het doen uitvoeren van een vijftiental oefeningen waatnit evenwel de zorg der groepeering bleek en kon worden nagegaan welke eisolrea aan de spieren gesteld worden De cejbtrale vergadering der liberale kiezersvereenigingen inVhet hoofdkiesdislricl Sneek heeft Zaterdag met 20 van e 27 stemmen tol cauHidant gesteld voor de Tweede lCamer den heer B H Heldt president van het Algemeen Nederlandsob Werklieden rerbond Naar de mededeelingen van den H briefsohriirer aan de Mad M kunnen nog een wetsüut erp tot uitbreidiua der pHtentbelasliiig en andere nieuwe ontwerpen vap h t departement van finauciea worden lerwacht o a een belasting op de spoorwegkanrije Naar wg vnneinen is biervan echter op dit oogeubtik geen sprake Verder weet de oornspoiideut raede te deelen dat bij de behandeling der begrooiing ran justitie nil de rechterzyde vermoeHelgk door den heer Huber het voorstel zou worden gedaan lot schrapping van de gelden voor kosten der slaataoommissien tot heriieniug van het Burgerlyk Wetboek en van het W etb van Kooph met hel doel om die commissicn Ie ontbinden wanneer aan dien wensoh niet te voren is voldaan artoe wat de oomniissie voor hel Burg Wetb bet jfj voljiens hem wel kans beslaan zou