Goudsche Courant, vrijdag 13 november 1885

18 5 N 3313 VrUdag 13 Noveiniier GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad poor Gouda en flnwtreken A DVBETBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plantsmimte De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geichiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAé en ZATERDAG De pr g per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 A izouderlgke Nonuners VIJF CENTEN De inzending van advertantiön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgaTe Oouderak OVERLEDEN W H Groenendgk 8 m GEHUWD A den Oater en C Palsgraaf Haastrecht GEBOREN MiM oodera W Heichsrd en J C taa Veen Johanna ouders L Hek en L den Dikken Johaoaes Antonios ouders VI F Schoonderxoerd en J Sluii OVERLEDEN A Merer 51 J ADVERTENTIÊN V Bevallen van een Dochter G S EOODE BoDWMEESTEK Gouda 8 November 1885 Heden overleed tot diepe droefheid zgner Echtgenoote en Zusters de WelEdele Heer J A VAN TRIGHT in leven Commissaris van Politie alhier Mevr de Wed van TEICHT Gouda 6 Nov 1885 Vogelpoot Heden overleed zacht en kalm na een laugdarig en smartelyk lyden mgn geliefde Echtgenoote MABGARETHA van DIJK in den onderdom van 55 jaren H ANKER en Kinderen Gouda 8 November 1885 Verzoekende van rouwbeklag vereehoond te blijven Heden overleed te Coudewater onze geliefde Zoon en Broeder de Heer A W HEEMSBER6EN in den leeftijd van bgna 39 jaren Uit aller naam Wed A W HEEMSBERGENOouda 9 Nov 85 v d Ben De ondergeteekende kan niet nalaten mede namens zgne geheele Familie z nen oprechten en innigen dank te betaigen aan de Heeren Gebr KAMPHUIZEN voor de moeite en zorgen die zg besteed hebben om hem een plaats te bezorgen in het OadManuenhnis alhier en voor de kosten voor zgne geheele nitrasting op zich te nemen en tevens dank zegt aan Mej KAMPHUIZEN voor de nette meabileering zguer kamer in genoemd Gesticht bg gelegenheid dat ik veertig jaren by genoemde Firma ben werkzaam geweest S VAN DE KASTEELEN Gouda 9 Nov 1885 Dankbetuiging De ondergeteekende gevoelt zich bg deze ook namens zgn Zoon verplicht openlyk zynen harteIgken dank te betnigen gedurende de ziekte van laatstgenoemden in het Gasthuis alhier aan den WelEdelGestr Heer Dr SPRÜIJT en overige Heeren Geneeskundigen voor de liefderyke behandeUng bg de plaats gehad hebbende operatie terwgl ook de WelEdele Heeren Regenten en Dames Regentessen benevens de Heer en Mejuffrouw RAS en het dienstdoende personeel allen lof verdienen voor de goede zorgen Verder brengt hg zgnen hartelijken dank aan allen die hem gedurende dien tgd blijken van belangstelling gaven F A STAM Gouda 8 November 1885 P ROJ D Pz ZEUGSTRAAT G 91 vraagt direct een flinke riette J01TG E3 T lust hebbende om in de IJzerwinkel opgeleid te wordan mil mU EOOFJE Wegens Liquidatie van een der grootste BONT PA BRIEKEM uit het Buitenland ben ik in de gelegenheid gesteld om een prachtige Party Moffen Colliers Manchetten enz op te ruimen t gen spotprijzen bij I S KE18EK Korte Tiendeweg Oproeping Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de Nalatenschap van BALT den JONGSTXIJV overleden te Reeuwijk den 3 November 1885 worden verzocht daarvan vóór den 1 DECEMBER 1885 opgave of betaling te doen ten Kantore van den Notaris MDLENAAR te Waddirtxveen A VAN OS Az Kleiweg E 73a GEVOERDE GLACÉ HANDSCBOEiXEN met en zonder BONT Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 28 NOVEMBER a s en de Ballotage Lgst aanstaanden ZATERDAG 14 NOVEMBER gesloten wordt Namens bet Bestuur J C USSELSTON Secretarie Gouda 10 Nov 1885 De s Gravenhaagsche HYPOTHËEKBAl K verstrekt Gelden onder eerste hypothecair verband op HUIZEN en LANDERIJEN Inlichtingen zjjn te bekomen bg de Agenten der Bank te Gouda de Firma Wede KNOX EN DORÏLAND 0 90 1 1 20 en 2 per Flesch Wed Ca van OIJE Kleiweg no 2 ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 mm FABRIEK VAN H VON GIMBORN ie Emmerik aid Rijn en Heerenberg Gelderliind Nieuvi Nieu w PHOENIX TIJVTE git zwarte Schrgl en Copiëer inkt Deze Inkt vloeit gitzwart uit de pen wordt niet dik en kleeft of plakt niet Deze Inkt is benevens de andere bekende INKTPft EPARATEW Gallus Tannin Aleppo Alizörin Keizer Schrgf en Copiëerinkt Salon Öoud Zilver groene blauwe roode carmin metaal en andere Inktsoorten en Vloeibare Lijm verkrijgbaar in lederen Boekwinkel l PUIKE ZEELWSCHE AARDAPPELEN Schipper C A van den BERQE bericht zijne g eëerde begunstigers dat hij binnen een paardagen te Gouda zal aankomen met eene lading puike ZEEUWSCHE A A R D A P P E L E IJ Vrijaan huis voor f 2 30 per Hectoliter Bestellingen worden aangenomen door T VAN EIJK Bierhal Dubbele Buurt alwaar ook een proef te bekomen is GEVRAAGD een nette WERKSTER voor twee dagen in d week Adres Bureau dezer Courant H PAVL Ja Civiel Ingenieur en Arcliitect Zevenhuizen Donderdags van 10 12 uur te Gouda Crabethstraat Q 236 ADVEKTE1 TIEI Ï in alle Binnen en BuUenlan lische Couranten wordeji dadelgk opa ezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Gedurende 40 jaren beproefd K K uhal Oepriv eu eerite Anierik eu Eug gepaieiiieera Tand en JUondspoelingr au Dr J G POPP K K Hof T ndari van Z M den Keizer lan Oo ienr jl ie Ifeenea ia hel Toortreffehjkale middel tegen tliumaliaclie Taiiifp o by oolaieking zwellen en zweeren an het taudtleeacb het loBt deu aanwezigen tandaïeen op eit oorkorot de nieuwe vorming daarvan maakt losstaande tanden weder ast door verbterkiiig van bet tandvleeach Hat het an alle ichadetgke stoffen reinigt geefi het deu mond een aaugenamrn friasohen geur terwyl het deu ouaangeuameu reuk weldra doit verdwijneu Dat Monilspoeliiig is lusgeiyks een aitniuntenil middel om te goriielen indien de keel is aangedaan bevordert bet tanden krggen b j kleine kinderen dient als roorbehoedmldilel tegen diphthtcritis keelziekte eo is onoutbeerlijk bg hel gebruik van minerale wateren lu flessoben au ƒ 1 76 1 20 eu ƒ 0 60 Poeder 4 o so Dr POPP S Pasta m Uoozen a ƒ 1 25 Pasta aromatische waarvan het UI gebruik de tanden schitterend wit TANll A mill Flombeersel om zelf bolle tanden of kiezen te plumbeeren per étui 2 60 POPP S medio Kruidenzeep bet voor treifelgkste Toiletmiddel legen vlekken uitslag lever vlekken eu zoraersproeten tot bevordering eu behoud van eene zuivere en blanke huid legeu mede eters huidworm onreine bnid rn pukkels a 0 36 0V Het geëerde publiek wordt verzocht uitdrukkeiijk te verlangen geneeimidéele van den K K Hoftandart POPP en geen andere ali echt te be tchouwen dan die met lijn aèriekmeri lyn geêtempeld Fericheiden virvalicher en verkooper in Nederland werden onlange bij rechterlijk vonnis tot belangrijke geldboeten veroordeeld Depots vau alleen eohte Analhérin preparaten bevinden zich te Gouda bg J H C Hninok winkelier op de Ho0 strnal A 123 te Kotlerdani bg P E van Santen Kolff te s Hage bij J L F Snnbilié apoth te Delft bij A J van Egn j te Schiedam by C Malta Gz te Leiden bg E Noordgk te Amsterdam bg P van Wiudheim Co en H H Ulo h Vo apotheek te recht by G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten Snelpersdruk van A Bbikkman te Gouda BINNENLAND GOUDA 12 Novembfr 1885 Gedurende het jaar 1885 86 mlleu in het Dep Gouda der Maalaohappij lot Nut van t Algemeen de volgende spreekbeurten rordeu vervuld Dinsdag 24 November de heer Justus van Maurik jr uit Amsterdam 22 December Prof Theod Jorissen uil Amsterdam 26 Januari de beer Is van Bennea uit Utrecht en 9 Maart de heer W J Mansten uit Zaandam In de tittiag der Hotterdamsohe Arr Beohtbank van Dinsdag irerd veroordeeld J L huisvr van J v W waaohvrau Ie Gouda bekl ran veraohillende goederen welke haar door haren meesier Schrave bleeker te Oouda waren toeverlrouivd te hebben ontvreemd tot 2 maanden ger eeuz Gfitcr om1d tag werd ten Batdbuité alhier verbnnrd Ie Een stuk Land gelegen buitendgks aan den Hoogen Sohielandsohen Zeedijk onder deze Gemernie Ingeschreven werd door K Jonkheid voor 380 voor 3 jaar en ƒ 480 voor fl jaar S P van der Klein voor 476 voor 6 jaar en H Wolfswinkel voor 625 voor 3 of 6 jaar 2e Een aiuk Rietland en Water onder de gemeente Gouderak Ingeachreveu werd door C van der Hee voor 1 50 SCHAAK C0ERE8P0NDENTIB Gouda Zicarf e7 96 Pb8 c8 Ef8 c5 Kc6 X b4 Hb4 c5 e5 X d4 d7 d6 Utrecht ITit e2 e4 Pgl f3 Kfl o4 b2 bl c2 c3 d2 d o o c3 X Onze vroegere stadgenoot de heer M Monasch heeft te Amsterdam het examen afgelegd en is gepromoveerd lot Doctor in de Isr Godgeleerdheid In de eergisteren gehouden vergadering der vrijzinnige kicsvereeniging Vaderlanden Oranje te Oudewater werd tot secretaris dier Vereeniging in plaats van den heer J Boer Jz die als zoodanig bedankt had benoemd de beer G Coninck Westenberg Voorts werden behandeld de adviezen ii zake het kiesrecht de belastinghervorming eu de onderwysquaeslie door het Bestuur der Liberale unie ter overweging toegezonden BetrelTende de beide eerstgenoemde adviezen stemde men volkomen in met de oonclusicn van genoemd Bestuur of van diens Commissie doch kon meu zich volstrekt niet met die betreffende de wgziging van art 184 der Grondwet vereenigen zijnde men van gevoelen dat vooral ook ten opzichte van alinea 3 van gemeld artikel eene verandering als oorgesteld niet anders dan ten uaaeele van de be laaode neutrale school kon strekken zoadat met Igemeeue stemmen besloten werd aan bet Besinur der Liberale Unie te kennen te geven dat men zoodanige wgzigingen in art 194 als in het advies voorgesteld len zeerste zoude betreuren en men gemeld artikel onzer Grondwet onveranderd wenscht n hoopt te behouden De Amsterdarosche kerkeraad bindt den strijd aan tegen hel bestuur der Neil Herv Kerk Gelgk eenige dagen geleden werd gemeld iieeft de kerkeraad van het Prov bestuur iaa last ontvangen de bewyteu van cedelgk gedrag noodig voor jongelieden die elders zouden worden aaDgeDo nen af te geven De kerkeraad blyfi weiteren en heeft thans besloten aan de Algemeene 9jmadale Commissie bet volgend schrgven te doen toekomen De raad der kerke te Anuterdam leekeut tezen de bealissing van het Prov kerkbestunr van NoordHolland ca satie aan op grond dat genoemde besliiaiug nietig is als in strijd met Gods Woord Andere gronden aan menachrlgke iuzetiingen eu reglementen ontleend waren bierby te voegen maar bg laat deze achterwege als overtollig na zgn beroep op den Woorde Gods waarun d opzienera der gemeente zich b j de aanvaardiae van hun ambt onvoorwaardelgk voor God en de gemeente verbonden hebben Sleohta drie der aasweiigaMaa den kwkaiaad de heeren Fotthnmua Mejjea Hóveker eo Hermanides stemden tegen Naar ona wordt medegedeeld zal met den In Januari 1886 in een zeker reeds lang gevoelde behoefte worden voorzien en het getal der vakbladen met een worden vermeerderd Onder hoofdredactie van den heer J W Tninenburg commissaris vau rgka en geraeente politie te Bolsward die op het gebied van het politiewezen in Nederland rneds zgn sporen heeft verdiend door de bewerkingr van de Praetiteke Handleiding voor den Nederlmdecien polilie amitenaar en beambte uitgare J F Van Druten te Saeek 1883 zal den lu Jan 1686 het eerste nummer versobgoen vaneen maandblad speciaal gewijd aan de belangen van de Neder landsohe politie amblenaren eu beambten onder den titel De Nederlandicke PoUtiegid Dit maandblad zoo wordt ons verder medegedeeld heeft ten doel in wetenschappelijkeu zin en op practisohe wyze den toestaud van het politiewezen in Nederland Ie bespreken waarvoor reeds veel bekende specialiteiten op poliliegebied faun hulp en steun hebben toegezegd Behandeling der strafwelleu en alle andere wetten of koniuklyke besluiten waarmede de politie te maken heeft besprekingen van alle ontwerp wetten die og de Tweede Kamer der Staien GeoTaal aanhangig zijn beschouwd uit het oogpunt van politiebelang en bemoeiing Verder zullen door zich daartoe verbonden hebbende politieambtenareo in Eugeland Duitschland Frankrijk en België artikelen geleverd worden omtrent den toestand der politie daar te lande alsmede wetenswaardigheden daaromtrent De prgs zal zgn ƒ 2 per jaargang Een nienw schoolblad is verschenen Oe Schoolwereld kleine oournui voor het lager ouderwgs in Nederland eu de Koloniën Hel zal gerediiteerd worden door de heeren J Schippers F Qediking en M J Koenen die in hun voorwoord zich aanbevelen voor veler medewerking voorlichting en raad ook van de zijde van het Schoolbestuur De Eedactie wenschl in de eerste plaats nuttig te zyn voor de jongere leden van het onderwijzeod personeel Tweeerlei zal daartoe behandeld worden 1 lo alles wal op de school betrekking heeft 2o de ve schillende vakken die de onderwijzer moet be I Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt studeeren By het schoolwerk lullen nieuwe methoden in vergelgking met bestaande besproken worden Wisseling van gedachten wordt daarbg uitgelokt en peraonenatrijd lal zooveel mogelyk vermeden worden Nieuwe uitgaven nieuwe hulpmiddelen voor het onderwija zullen voorts besproken worden Naast dat alles is ook ruimte voor al hetgeen de school met haar inwendig leven baar lief en leed haar moeilgkhedeu en tekortkomingen maar ook haar bigde ervaringen en bemoedigende tooneelen betreft Ook aan het inwendig leven der school wenscht de Redactie zich niet vreemd te houden en aan hetgeen voor de studie des onderwijzers van belang is zal tevens de aandacht warden gewyd Men is gewoon ooft in den kelder of op lolder te bewaren Dit is verkeerd getuige da rimpelighe d van huid die appelen en peren in den winter aannemen wanneer ze op die wijze bewaard worden WaaroiB u Diet liever evenala aardappelen ingekuild op een droge beschutte plaats ia den tuin Wie een tuin beeft moest dit reeds lang gedaan hebben en wel op de volgende wyze Op een hooge en droge plaats maakt men een soort langen kuil bedekke bodem en wanden met stroo waarop de appels en peren niet honger dan 7 palm gelezd worden en niet meer dan 5 HL in één kuil Vervolgens dekke men ze met stroo en blad terwgl wanneer de vorst invalt deze bladeren met een 3 palm dikke laag aarde bedekt worden In deze rknilen wordt het vleesch van het ooft smakelgk en volstrekt niet slap Statea Oeneraal Twieue Kakes Zittingen van 10 en 11 November In de zitting van Dinsdag verklaarde op de interpellatie van den heer Schimmelp uninck omtrent de concessie eener haven Ie Scheveningeo de Minister van Waterstaat dat tr overeenstemming bestaat en de beslissing spoedig zal volgen dat alleen de volstrekt noodige voorwaarden met bet oog op het defensiebelang zullen worden gesteld en de Kamer daarover later kunnen oordeelen en dat de Regeering eveutueele voorstellen tol wyzjj irg der aanvrage zal overwegen De heeren Slniter en Dirka drongen aan om de kosteu der defensie voor staatsrekening te nemen Aangenomen zgn verschillende ontwerpen als de overeenkomst met de maatschappij De Schelde en het ontwerp lot goedkeuring der provinciale belastingen Gisteren De ontheffing van druk door billgker verdeeling van lasten achtte hij bepaald noodig Hg bestreed het gemis van strafbepalingen op contractbreuk door de inlanders en de gelijkstelling an vreemde oosterlingen met Europeanen den druk voor de koffieplantende bevolking eu de loeoeraenrie heerendiensien Voorts bestreed hij de financieele politiek der Regeerini speciaal de te lage raming der koffifpryzeo De heer Van Gennep gaf zijn teleurstelling te kennen over het feit dat de quaeslie der vrymakiog van den arbeid onaangeroerd bigft ondanks het optreden des heeren Van Rees als Gouv Generaal misschien wel tengevolge van het optreden van dezen Minister Juist uu by de lage koffieprgzen