Goudsche Courant, vrijdag 13 november 1885

moeat de rlJDiakiDg Tan den arbeid ODdernomeD orden Ook tegen het onieranderd lateu der heereodieusteo kwam h j op De Deeniohe miniater Tan marine heeft ter kennia Tan leevarenden doen brengen dat het tonderling geTormde rotaeiland ten tuiden fan Snderoe een der Ferroeilanden algemeen bekend onder de benamiog ran Manken ia verdveaen Deie rota bad eeu hoogte Tan ruim 80 roet en is lang een uillmantend landmerk voor zeeTarendrn geweest Naa bït schym heeft de geduchte draaikolk in lee langs den oet der rota sedert onheugelijken tqd bestaande haar grondslag ter hoogte Tan de waterIgn doorgeiaagd als het wan Voor de geologie is dit feit van Teel belang want er bigki uit dat de schuring door het water eener branding Teroorzaakt des winters ondersteund door de schuring der ysachoisen raste rotsen lan het hardste bazalt kunnen doorrijlen Het ontstaan Tan dit uitgestrekte granietplateau voor de kust van Bretagne t welk de hooge uit zee opry teude rotseu omzoomt en soo vlak is als een tafel laat lich op die wqie op de natuurlykste wgze verklaren De hier bedoelde rots was bekend onder de benaming Tan vmuokeu d i monnik van Suderoe gezien gelgk in Torm op een mensoh gehuld in een monnikspij Pasteur s ontdekking van een geceesmiddrl tegeu hondsdolheid heeft in de wetenschappelgke wereld groot optien lerwekt Maar de beroemde geleerde vindt daar oog niet algettaeen geloof Dr Jules Oeurm o s die als een man van gezag beschouwd wordt acht het doeltreffende van zijne inentingen nog volstrekt niet bewezen Inmiddels komen telkens personen die door dolle honden gebeten werden hulp bij Pasteur zoeken o a nu weer een werkman uit Dusseldorp die met zgn patroon en op diens kosten de reis oaderneemt De gemeenteraad van Maneille heeft 1000 franc bestemd voor het afvaardigen van een geneeskundige lot het bijwonen van Pasteur s proefnemingen en ÏOOO franca voor het aauschaffen van de benoodigdheden smetslof enz om ook te Marseille proeven te nemen Iemand die zich zelf een proces aandoet na daartoe verlof bekomen te hebben van twee verschillende lichamen Uie merkwaardige persoonlijkheid is de burgemeester van Zalt Bommel de heer Lenshoek die tevens dijkgraaf is van het polderdistrict Bommelerwaard boven den Aleidgk Dit laatste heeft een geschil met de gemeente dat aan de beslissing der rechtbank zal worden opgedragen Daartoe bad de heer Lenshoek die zoowel de gemeente als het polderdistrict vertegenwoordigd als burgemeester machtiging noodig van deu gemeenteraad en als dgkgraaf machtiging van bel polderbeituur Beide machtigingen zijn hem verleend Er ontbrak nu oog maar aan dat de heer Lenshoek ook zijn eigen advocaat zou zijn In t jaar 70 bevonden zich twee Duilsche militairen een sergeant en zijn oppasser in kwartier bij een bejaard echtpaar wonende Ie Nancy Tgdens hun verbigf aldaar had er een inbraak plaats en alleen aan de krachtdadige tusschenkomsi der beide militairen hadden de zeer vermagerde heer en dame hel behoud van hun leven te danken Kg k werden de beide militairen voor deze daad beloond en nadat de vfcde eindelgk lot stand was gekomen ontving de sergeant jaarlijks tegen Kerstmis een geschenk namelgk 1500 fr als een vernieuwd bewgs van de erkentelgkheid der afzenders aanvankelijk ontving hg dat geschenk uit Nancy en later uit Purgs Dezer dagen werd den roormaligen sergeant die sedert jaren in zijn vaderstad Frankfort is gevestigd uit Parijs Ie mcdedeeling toegezonden dat de indertijd door hem geredde echtelingen waren overleden en dat hem bg testamentaire beschikking een legaat van 20 000 fr was vermaakt Tevens werd het verzoek tol hem gericht om opgaaf te doen aan den schrgver van den brief een notaris ie Parijs van het adres van zgn voormaligen oppasser Onmiddellgk werd hierop aan den notarts gemeld dat bedoelde militair het leven lu een gevecht had verloren korten tgd nadat hg Nancy had verlaten Een nieuwe mededeeling uit Pargs bevatte nu het bericht dal een legaat vau 10 000 fr oorspronkelgk bestemd voor genoemden militair nu ook den voormaligen sergeant was toegevallen dewijl in het tfStainent was bepaald dat de langstlevende der beide redders in t bezit van de beide legaten worden gesteld Drie personen behoorende tot een gezin in de Waalstraat te s Hagt zgn dezer dagen hevig ongesteld geworden na net gebinik van zoetemelksche ku ran e a en hetieUde stuk De ongesteldheid openbaarde zich bg alle drie in braking en pijn in de ingewanden Door verschillende geneeskundigen werd hulp verleei d waardoor men onmiddellgk gevaar te boven is gekomen Men vermoedi dat tich vergiftige deelen in of op de kaas gezet hadden Het onderzoek der justitie naar de oorzaak van den dood van een 17 jarig meisje te Haarlem heeft de juistheid der geruchten bevestigd dat zij overleden was tengevo iie vau mishandelingen door hare stiefmoeder Deze heeft het kind de laatste jaren meermalen geschopt geslagen gekrabd en gebeten wanneer het meiije haar ongenoegen gaande maakte Het kind klaagde weinig daarover toodat de vader de mishaudelingen niet altyd bespeurde hoewel hij meer dan eens aanleiding vond om tussehenbeide te komen Bg de Igkschouwing is gebleken dat het lichaam op vele plaatsen ontveld wns terwg ook builen en gezwellen voornamelgk aan de armen en uitstoiting van bloed in de hersenen getuigden van heigeeu het arme kind te verduren hetft gehad De stiefmoeder die bekend heeft het meisje mishandeld te hebbeu is iu voorloopige hechtenis gebracht Het meermalen aangekondigde wetsontwerp tot het maken van een kanaal ter verbinding van de Noordzee eu de Oostzee is thans bg den Duilschen Bondsraad ingekomen Het eerste artikfl bepaalt Kr w rdt een voor de Duitsohe oorlogsvloot bruikbaar scheepvaartkanaal aangelegd vau den mond der Elbe langs Bendsburg naar de Kieler Booht aangenomen dat Pruisen van de op 166 millioen mark geraamde kosten 50 millioen voor zgn rekening neemt Voor het bedrag der kosten zal door het Bgk een leeoing worden aangegaan en van de niet tot de Keizerlijke marine behooreude schepen die Tan het kanaal gebruik maken zal een recht geheven worden ten bedrage van 75 penning per registerton De uilvoering al aan Pruisen worden opgedragen Uet kanaal zal een breedte hebben van 60 meter op den waterspiegel en 26 meier op den bodem en een diepte van 8 5 meter Aan den wesielgken en oostelgken mond zullen grooie sluizen gebouwd worden De groote bijdrage van Pruisen vindt vooral hierin haren grond dat dit Rgk door den aanleg van het nieuwe kanaal ontheven wordt van de noodzakelijkheid om het Bider kanaal te verh tereii en bovendien verwacht men dat de landbojiw in de Pruisische provincie SleeswgkHolstein él voordeel zal trekken van de verbeterde waterlossi ig die van het Noord Oostteekanaal het gevolg al zijn Een jongmenscb die voor eeuige maanden trouwde stak zich in schulden om zgiie huishouding in te richten Zoo had hij van iemand lOO geleend om I over drie weken terug te geven maar kon dit toen niet doen Daarom heeft hg den 27 n Augusms uit een weide onder Hempeus een koe gesioleu en deze onder Meerns in een andere welde gejaagd met hel doel om haar den irolgenjien morgen door een veedrgver van daar te latrn halen ru uaar de markt te Leeuwarden te brengen De eigenaar der laatste weide had intusscbeil eene vreemde koe in zijn land tiende deze er uit gedreven den weg op waar de eigenaar haar ontmoette De toeleg was dus mislukt en daarom ging het jongmenscb een week later met twee jongens naar ten land achter de Schrans en nam daaruit een koe welke zij naar de markt zouden brengen Zg ontmoetten rohter den zoon van den eigenaar die de koe tgns vaders herkende en dit leidde er toe dat de schuldige A M oud 27 jaren in handen der politie kwam en nu door het Gerechtshof te Leeuwarden tot 2 jaren celstraf veroordeeld is geworden Jhr mr H C van der Wgok die in menig adres aan de Kamen zijne inzichten omtrent den politieken toestand blootlegde heeft thans samengesteld eeu Overziclt onier Vijftienjarige Staataicerklaamheid Minmlcanl Het luidt als volgt Nedeelandsche ZuiniohedeN Millioeneii op millioeueo verkwisten aandoode strgdkrachten aan vestingen en forten meteio levende strijclkraobl geheel onvoldoende omdie sterkten behoorlgk te bezeilen en te verdedigen Een sieUel van verdediging te liefkozen aligd ten koste der belastiugbeialeuden waarvande grondslag is a drie vijfde van Nederland aan deu onderstelden vgaud Duitscbland prijs te geven 6 aldus voor drie vgfde machleloos zich iu het overblijvende twee vgfde gedeelte te lateu dood smoifn 3 Over het hoofd te zien d t een oorlog meiDuitschland waarbij de kansen ten onzen nadeeleals 4 tegtnover 45 siaau up eene vernietiging van Nederland als zelfstandige mogendheid moet uitloopen terwgl ingeval eene andere mogendheid ons mocht willen aanvallen Duitschland noodwendig onten bondgenoot moet zgo Engeland met Atjeh vele tientallen millioenente laten verdienen ons onhoudbaar te doen verzwakken en met even voorbeeldeloos als onnadenkend geduld dit spel in het onafzienbare te laten voortduren Na vele millioenen te hebben besteed augepantserde schepen die thans door deskundigenverklaard worden niet meer waarde dan oud gzerte hebben niettegenstaande deze ondervinding op nieuw vele tonnen schats voor torpedo s te willen besteden die over eenige jaren wellicht even veelwaard zulleu zgn De zee blgven bevaren met houte slakken die als oorlogsschepen niet meer waarde bezitten dau brandhout Intusscbeu onze viaschers oubeaohermd te laten De sociaal democraten de rol van blinde werktuigen der reactie te laten vervullen Tot aan den jongsten dag over kiesbevoegdheid en herziening van art 194 der Grondwet teredetwisten Te gelooren dat onder zulke omstandigheden grondwetsherzieniug mogelijk is Men schrijft uit Meohelen In de sluis van hel Seuuegal ter plaatse waar de Dyle en de Senne zich met de Leuvensche Vaart Tereenigeu is een ernstige ramp voorgevallen Drie schepen die van Antwerpen kwamen tonden bgua te gelgkertgd de sluis door varen toen een vierde dal van dezelfde zgde kwam nog mede door het sluisgat wilde De opening met breed geuoeg zgnde prangden de schepen zoo vast tusschen de beide muren dat ig niet voorof achterwaarts meer konden Ook bestond er geen mogelgkheid om de sluisdeuren toe te draaien en daar het v illend water was hiugen de schepen legen elkaar geperst weldra lo de lucht Eensklaps hoorde men eeu vreeselgk gekraak De schepen door hun gewicht uaar beueden gedrukt zakten op deu bodem der ledige sluis neer Twee wareu middeudqor gebroktu Het eene was met rgst en het andere met bier geladen Uet derde met kolen is ook erg beschadigd en ren deel zgner lading zal verloren zijn Het vierde vaartuig heeft oiets geleden De schade wordt geschat op 20U000 fr Er tgn gelukkig geeu dooden of gekwetsten Hel Engelsche Law Journal maakt melding van eeu zonderling rechtsgeding dal onlangs iu ZuidAfrika gevoerd werd Twee mauneu stonden terecht voor bel ongeoorloofd handelen in diamanten De een kon uiet anders spreken dan Porlugeesoh de ander sprak de taal der Basoelos Vau de iwea getuigeu sprak de eeu Zoeloe de andere Metapele Vau de twee tolken sprak er één Engelsoh Basoeto Zoeloe eu Metapele de ander verslond alleen Engelsch en Portugeesch De rechter was eenigszias op de hoogte vau bet Engelsch Niettegeusiaauds deze moderne spraakverwarring wist de rechter tol de conclusie te komen dat beide beschuldigden een dwangarbeid van zeveu jaar verdiend hadden Tie Newcatile Daily Chronicle brengt in herinnering dat er iu de landensche brouwerg vau deu beer Whitbread een stoomwerktuig gevonden wordt dat nu juisl 100 jaren in gebruik is geweest Oorspronkelgk bad het een vermogen van 36 paardeukracbten doch na 10 jaar gewerkt te hebben vond men bet noodig dat vermogen te verdubbelen Hel werktuig werd O a bezichtigd door Koning George III en Koningin Charlotte in 1787 die zich bij deze gelegenheid in een onderaardsche kuip het bier voortreffdgk lieten smaken Koningin Carolina van Saksen heeft dezer dagea de zorg voor de opvoeding van een vgfjarigeo knaap op tich genomen een waar wonderkind op bet gebied der mutiek Uet knaapje Is de zoon van een gewoou werkman in een fabriek zonder ooit de minste opleiding te hebben genoten speelt hg elke melodie onverschillig lu welken toou zy is gciet terstond op de piano nadat hg haar heeft geboord Dal tgd geld is mag vooral in onze dagen wel eeu waarheid genoemd wordeu j hiermee zal ieder hel eens zyn maar heeft er wel eens iemand aan gedacht hoeveel tgd ons door de uitvinding van de lucifers wordt bespaard P Vóór die uitvinding moest mfn waar men geen vuur onder zgu bereik had tich van de tondeldoos bedienen Ook deze was in haar tijd reeds als een zoo belangrijke uitvinding gewaardeerd dut Philips de Goede haar in 1429 aan zgn keleu van het Gulden Vlies bevestigde als eeu voorstelling van grooie vindingrgkheid en vooruitgang op kunstgebied Zg bleef haar heerschappg voeren lot lu 1833 toen de eerste lucifers sedert nog aanmerkelyk verbeterd werden geosaakt Eu boefeel besparing van tgd hebben de lucifers nu wel aangebracht 1 Op welke geldswaarde kau die tijdbesparing geschat worden Meu rekent dat er tegenwoordig dagelgks minstens 8 lucifers per hoofd gebruikt warden Neemt men uu a dat men vroeger ook 8 maal daags de tondeldoos moest aansteken of zich naar een plaats begeven waar vuur te vinden was en stelt men het tijdverlies voor elke maal dal men du deed op 2 minuten zeker niet te veel dan berokkende dit esn tgdverlies van 16 minuten daags of ruim 97 uren s jurs Als meu uu den tyd voor hel aausiekeu vau de lucifers daags op 24 seconden stelt dau kost du 130 minuten of jaarlgks ruim 2 uren Er heeft dus eeu igdbespariug van 95 uren per ziel en per jaar pittats Stel uu het werkloon slechts op 10 cents per uur dan bedraagt de tgdbespariug m geldswoarde 9 50 per jaar eu per ziel dus voor Neerlands bevolking van ruim 4 millioen zielen niet minder dan 38 millioen gulden Te Faigs wordt het meer eu meer gebruik de tafels te verryken met schotels apenvleesch Zooals gezegd wordt houdi de smaak van dit vleescb hel middeu lusscbeu hazeu en fazauienbout en moet het daarom alleen reeds voor geheel het beschaafde fijotongige Europa eeu gezochte spijze wordeu lu de naaste toekomst Dat zal dus een heele opruiming onder de apen eu eeu grooteu zegen voor de raeuscben geven Iu China heeft de barbier een leer uitgebreid beroep hy scheert en kapt is heelmeester met het zetten vau gebroken armen en beeneu incluis verzorgt roeieu eu handeu is een kuiutenaar in het masseereu verschaft baden en is naar s lauds wijs ook courantier Toch wordt hg als paria beschouwd hel burgcriyk en militair maodargoscbap is Toor hem gesloten dit lot deelt trouwens de geneesheer met hem Hg loopt met zyn beroep langs de huizen met een stok over den schouder drsagi hy aan de beide uiteinden daarvan zgu koperen scheerbekken zgn waterketel en vuur eu een stoel waarin laaüjes tot berging van linucn en heelkundige lustrumenteu Ooder het loopeu koudigt hg zgu aanwezigheid aan door te slaan op een metalen aohutelije hg is tot uitoefeoiugen van zgn beroep gereed onverschillig op elke plaats die men hem daarvoor aanwgst op een binnenplaats voor de deur midden op straat waar men maar wil Zeep gelfi tTikl by by hef schtren niet met kokend water eu een kort Breed mes kan hy het af Eu toch beteekent het scheren in China vry wat meer dan hier niet alleen wordt ook bet hoofd met torgvttldige uitsparing ra de staan geschoren maar vau het geheele getichi tot op de oogledcu toe moet elk huirije verwgderd orden als bg de hoofden zgner patieuten aflevert moeten ze zoo glad ztjn alt eeu billardbal bg maakt oogen en ooren neijrs op eu neemi ook de nagels ouder handen met dat alles heeft bg loowaï de waarde van eeu dubbelije verdiend Om gemasseerd te worden eu duchiig ook is een afzonderlijke opdracht noodig De hoogste schoorsteen ter wereld is onlangs op het terrein van bel Mechernicher Bergwerks AkiienVerein dal zich mei hel bereiden van Iqod uit de arisen bezighoudt voltooid Voor deze industrie zoowel als voor vele audere fabrieken van schei kuudigtechuologitchen aard waar voor de gezondheid schadelgke gasseu outsiaan die zoo ver mogelgk builen bet bereik van de ademhaliugtwerktuigeo moeten worden afgevoerd is een hooge schoorsteeu eeue gebiedende noodtakelgkheid In den zomer vau hel vorige jaar begouneo kwam hy iu September jl gereed De fundatie bestaat uit gehouwen steen heeft een rierkant van 11 M zgde tot basis en is 3 60 M hoog beslaat uit riiigoveusteeneo eu bet verdere gedeelte van den schoorsteen 121 10 M hoog is uit radiale steanen opgetrekken sameu 134 60 M hoog aan de basis meet du deel 7 60 M aan deu top 3 50 M buitennrerksohe middellyu terwyl de inwendige middellgn beueden 3 5 en boven S M is De schoorsteen is dus anderhalf maal zoo hoog als de Wettertoreu Tot bedeu was de beroemde schoorsteen van de chemische fabriek St Kollox te Glasgow de baas met eene totale hoogte van 132 50 M daarop volgde die van de Pobrique de Produits Chimiques te Si Msrie d Oignies in België met 116 M hoogte Kuiteniaiidscti Overzicht Hetgeen men uit Servië hoon is niet zeer geruststellend Behalve de gewone berichten over botsingen tusschen Serviërs eu Bulgaren op de grenzen wordt aan de Koln Zeil uit Belgrado gemeld dat men zich iu de hoofdstad algemeen op een oorlog Toorbereidt Er heerscht eet zeer gedrukte stemming De handel staal stil eu de inwoners rerlangen zeer naar het einde der pijnlyke onzekerheid Zelfs een oorlog zou hun daarom welkom zyn Volgent berichten uit Athene heeft de Grieksohe regeering besloten om Sersië s taktiek te rolgeu Ook wauneer de conferentie welke tot dnsrer nog niets vau belang heeft gedaan den vorigen toestand wil herstellen zal Griekenland evenals Servië waarborgen eischen dat dergelijke gebeurtenissen zich uiet weder zullen vooidoen De benoeming vau Moekter pacba tot Turksch commissaris in Egypte heeft te Cairo een goeden ludruk gemaakt Uet werd ook tyd dat de benoeming kwam voegt de Standard er by want de openbare meening begon reeds ernstig aan de goede trouw des Sultans te twgfeleu Moektar zal zoodra mogelgk uaar C iro vertrekken ten eiade terstond met den beer Wolff het herrormiugswerk aan te rangen Volgens Daily Newi berntigt het zich dat de Arabieren iu groote getale te Aboe Hamed en Khartoem bijeenkomeu Blgkbaar is hel plam om eeu reldtooht tegen Egypte te ondernemen Naar het voorbeeld der Engelscheu nemen zy levensmiddelen iu booten mee Beeds heet bet dat 4000 Derwisohen met 6000 gepreste inboorlingen np 70 mylcn van Akasheb ign genaderd De Fransche Kamer benoemde haar voorloopig bureel by de stemming orer den tweeden vicepresident stond een radicaal Blauc tegenover een der hoofden ran opportunisten Spuller bg de herstemmiug wonnen t de radicalen Dat is een geraarlgk leeken de reohteragde weigerde op Spuller te stemmen eu hielp de radicalen Het doel der republikeinen it tooveel mogelijk de kalmte te bewaren Clemeuceau zou gewonnen zgn voor een soort vso wapenstilstand totdat de hrrkiezing van den President der Republiek is afgeloopen Het zal de vraag zgu 6f de radicalen Clemenceau op dien weg zulleu volgen Men spreekt vau de vervroeging Van de Presidentsverkiezing op 12 in plaats vao 30 Dec om eeu kalm Nieuwjaar te hebben s Avouds werd de tweede bgeenkomst gehoudender republikeinen ooder leiding vau Lockroy Erwerd laug gesproken over de koloniale staatkunde i maar er werd geeu bnlissing genomen Hieroverzal nog een derde byeenkoiDst wordeu belegd lutueschen heeft de Pargsche afgevaardigde ViUeneurein de Kamer eeu roorstel itij ediFiid tot het beooeraen van eeu commissie ran 24 leden tol onderzoek der kolouiale aangelegenheden Deze commissie moei benoemd worden door de Kamer met opdrachtom telre iu Tonkin en op Madagascar een onderzoen iu te stellen Clemenceau beeft een uitvoerig rerslag ingediend over de werkstaking van Aniiu De rapporteur komt lol de slotsom dat de wet van 1810 drinwgzigiug eiechi terwijl de regeering wordt aangespoord om voorloopig nieuwe intiruot eu te geven aan de mgningenienrs en de prefecteu ten eiiide de rechten vau de slaat beter te waarborgen Ook dringt Clemei cean er op aan dat de prefecten worde gelast om den werklieden volkomen vrijheid van stemmen te waarborgen De Duitsche Bgksdag wordt 19 dezer geopend hoogttiraarschgnlgk door den Minister Botticher Iu de samenstelling van het bureau verwacht meu geen verandering Gladstone kwam op zgn kiesreis naar Edinbnrg ook te Cbester Een liberale commissie bood hem eeu adres aao waarop Gladstone antwoordde dat hg naar Schoilaod ging miuder om zgn herziening te verzekeren dan om de leer van de eenheid der liberale pang ie prediken lu een te Ediuburg gehouden vergadering heeft Gladstone de noodzakelgkfaeid betoogd deraaneensluitiug ran de liberale pany tot bestryding vau de pogingen der lersche uationalisten dis een afscheiding van Ierland iroobieu te bewerken Gladstone deed uitkomen dat elk voorstel dat ten doel heeft het verbaud in het Veruenigd Koninkrgk te verzwakken moet worden afgewezen doch dat tevens tegenover Ierland met vrygevigheid en verstandig overleg moet gehandeld worden Te Kopenhageu is dezer dagen ter eere van deu ministerpresident Esltup door de conservatieve Werkliedeokiezersverewiigiug een diner gehouden hetwelk door al de Miuisters erd bygewoond en waarby Estrup bet woord voerde en zeide dat het ministerie evenals de reohlerzgde het coustitutioneele Kouiugschap een vrge Koning over eeu vrg volk in overeenstemming met de grondbeginselen der staatsregeling wenschie te handhaven Hg sprak de hoop uil dat de tegenwoordige strijd spoedig moobt ophouden en dat men tot een schikking ten aanzien van de belangrgke taken welke de Kamer te bebandeleu heeft komen zou INOSZONDEN Idijnkter de Redacteur Uitgeuoodigd door eenige Kiezert om voor Lid vao den Gemeenteraad iemand te noemen die alle vereiaohten bezit en tevens een geboren Gonweuaar is voldoe ik gaarne eu beveel alzoo den heer C niTTE TAN 1 1 VELDE handelaar in wgnen enz als zoodanig aan Namens eenige Kiezers B De Raadsverkiezing Wederom staan wij voor eeue vacature iu den gemeenteraad en wederom is aan de kiezers de vraag ter beantwoording gesteld wie zg zullen afvaardigen ter behartiging der gemeente belangen in de raadszaal Was de belangstelling in den laatsteu tgd iu raadsverkieziugeu met groot werd de opkomst der leden van de kiesvereenigingen al kleiner eu kleiner zoodat zelfs een dier vereenigingen besloot vooreerst geen candidaten meer te stellen de keuze is toch inderdaad te gewichtig om niet vooraf te bespreken wie gekozen dient te wordeu Beeds zgn TersQhilleude namen genoemd waaronder rerscheidene die in aanmerking rerdienen te komen Naar reler oordeel is er onder hen één die thans verreweg de roorkeur rerdient Wie wg op het oog hebben Een man die rele jaren achtereen in Gouda heeft gewoond die steeds oudubbelzinuige bigkeu heeft gegeren iemand te zijn ran een flink onafhankelijk karakter ran een goed ontwikkeld rerstand die practisch en theoratisch op de hoogte is van relerlei Wg bedoelen den heer A A KOOK Deze behoort tot diegenen welke zich niet zelf op deu roorgrond stellen msar waar het pas geeft toonen iets te weten en hunne kenuis willen aanwenden toi het belang van bet algemeen Hy behoort niet tot de coterie waaruit reeds zoo menig raadslid werd gekozen maar is dit geeu aanbeveliug te meer Het is immers goed dat verschillende standen en kringen in den Eaad zijn vertegenwoordigd Bovendien verdient het opmerking dat de R Katholieken thans geen enkel vertegenwoordiger in den Raad hebben Natuurlyk is dat geen bepaald vereisohte maar bet is toch alleszins billyk eu wenschelijk dat de R Katholieken zoo talrijk iu Gouda ook een Raadslid uit hun midden hebben Zou eeu candidatuur van deu heer Koek kant van slagen hebbeu Wg gelooven het vast Beeds de vorige maal bg de vacature Buggers werd hij genoemd en meer dau een kiezer speet het teer dat bij reeds toen met werd gesteld Gaarne had men hem zgn stem gegeven Het is daarom te hopen dat de kietvereeoiging Gemfenteielang die tegenwoordig haar advies ten opzichte van raadsrerkieziogen meestal ziet opgevolgd door de kiezers met groote meerderheid zal stellen tol caudidaat den heer A A KOOK JIIARKTBËBICHTËJM Gouda 12 November 1886 Tarwe met een weinig beter kooplust Zeeuwsche tarwe in de beste soon 7 76 a 8 30 goede en polder 7 10 a ƒ 7 60 Mindere naar kwaliteit Rogge ƒ 4 80 a 6 40 Gerst ƒ 5 30 a ƒ 6 Chevalier tot 6 60 Haver 3 80 a ƒ 4 3U Maïs ƒ 5 25 a ƒ 6 De veemarkt met goeden aanvoer de handel in alle soorten traag vette varkens 20 23 et varkens Toor Londen 18 a 19 et per half KG magere larkens en biggen traag biggen ƒ 0 76 a ƒ 1 10 per week schapen en lammeren traag verkoeht Aangevoerd 72 partijen kaas Eerste kwaliteit ƒ 25 a ƒ 27 tweede kwaliteit ƒ 22 a 23 Noordhollandsobe ƒ 26 k f 30 Goeboter 1 30 a 1 40 Weiboier ƒ 1 10 a 1 20 ö argerlijjie Stand GEBORB V 9 Nov Jotinnej Mirtmas ooders G Dorthnd en J vin der Lmd 10 Dirk Lsendert ouders D Ver meulea en J M Weggemao 11 Adrisnos ooders A de Jong en M Horoes OVtHLEDEN 10 Nov J ao Wgk 71 j U ii J Scholteo 6 m 12 A J Stalenber 10 m GEHDWD 11 No S Tmbergeo au M der MumI P DuUeraeger en T Stra er H Walthie eg en c F van dcD Ing H F U Gerritsen en J Tan der Velden J P van der Voorden ea G Danes Reeuwijk GEBOREN Urianui ouders J Schouten en A van Es Mirgtje ouders L Schooien en J Hofland Hendrikui Johannes ouders M H eerscholten en J Merlin Dirk ouders D an Dam co E J Slappendel OVERLEDEN L Ha sbeek 2 m A J Smit 15 d H van Egk 17 d B de Jongste 66 j ONUiSRTROUWü A P W I ep a Porren Zevenhuizen GEBOREN Hendrik ouders P Niouwland en H Tuinjaad