Goudsche Courant, zondag 15 november 1885

Vaa VoUeahom Cos Extra Stout p Va 113 et Bass Cos Extra Stout 1885 Zoodag 15 November N 3314 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Het goedkoopste Magazyn van soliede 11 is gevestigd ie Amsterdam Warmoesstraat No 189 over de Vischsteeg A l ewcnstelfl De Oud Carthagena s Bergplanten Olie Dit uitmuntend middel gaat tjjdig gebruikt het uitvallen der haren tegen en waarborgt bovendien tegen te vroegtijdige grjjsheid Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 et Hoofddepot te Deljt bij A BBBETVELT Az en verkrijgbaar bjj Wed Bosnian d OUda Weil N Snndi rs Leiden A Priu ZsvenhuiiPij VT LiKihelm Voorbqrif Wed G Wil helmus Woml A Bo Herkel J KROMHOUT te Gouda VRAAGT om spoedig in dienst te treden een Broodbakkerskneclit of LEERLING Gymnastiek vereeniging ff te GOUDA Goedgekeurd bjj Kon Besluit van 5 SEPT 1883 No 27 Directeur de Heer H OU DE KKB RK Hervatting der Werkzaamheden in een der zalen van het Uekthujs op Maandag 16 November 1885 des avonds ten 8 ure Candidaten voor het Lidmaatschap worden verzocht zich aan te melden bg een der onderstaande Bestuursleden Het Bestuur J H C GA BRIJ Pres m J COSTER Jr Seer 1 e J VERSCHOOR Penn J VBRMEIJ Comm B P SCHOLTEN Comm in flessohen h 1 1 90 en f 1 00 TAMARINDE BONBONS 8 nheïolen lejjeii verStopping ei daarmede in verband staande onjff siflcilieden DB TAMARINUEBONBONS n KlUEPELIEN HOLM lijii eeu zuiver plantaardiff zacbtwericend spijsvertertnf eii eetluat niet atoreiid Purg atlof i confiiuurforni aaiigenaani frisch van smaak eii zeker erkend In doozen van 90 en 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA de inadett ing van ripo rook dezer Cijfaretten geeft den lijder aan Asthma lerslond verlichting In Etui ran 80 en 50 COntS SALMIAK PASTILLES oplossend en verzaolilend middel by HoeSt en Verkoudheid In fltsohjes a 20 cents KRAEPELIEN HOLM ipothekeri te Zeist Depot voor Gouda bg den lieer C TllIM Anotheker ADVERTENTIfiN Ter Toldoening aan Art 38 van het Wetboek van Koophandel wordt bericht dat Veranderingen in de Statuten der bestaande Naam looze Vennootschap de Goudsdie Siroopfabriek 5 e E 101 Sigarenmagazijn te Gouda zjn gebracht blökens akte op den 14 October 1885 tea overstaan van den Notaris G C PORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda verleden De Eoninklgke bewilliging is verleend bg Zgner Majesteit Besluit van 4 October 1S85 No 27 hetwelk met de akte dier Veranderingen is geplaatst in het Bijvoegsel tot de A derlandtche Staatscourant van den 12 November 1885 No 267 De ondergeteekende neemt de vrijheid UEd te berichten dat hg Zaterdag den 14 November op de LANGE TI ENDEWBG D 28 zal QPEN N een Winkel in ONTVANGEN onderstaande nieuwe geurige merken Sigaren BRADA 16 p m DELICIAS 20 DIANA 25 PAMPAS 30 CANüVAS DE COSTILLO 30 en hooger 320 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 23 NOVEMBER e k en Geldersche Waren hopende door een prompte en nette bediening en billgke prjjzen zich UEds vertrouwen waardig te maken en met UEd gunst te worden vereerd K HAZEBROEK PIANINO Een Indische familie biedt ter overname aan een zeldzaam prachtige gebeeldhouwde PIANINO krnissnarig en jjzer raam slechts 6 weken bespeeld en gekost f 600 thans te koop voor slechts ƒ 385 Deze Pianino is zonder het minste gebrek en wordt verkocht Diet garantie en vry transport Adres W de WIT Hujjgenspark 47 Den Haag Alleen te huis van 10 tot 12 en van 6 tot 8 nnr Er wordt terstond gevraagd bjj een MODENAAISTER een 2v £ E I S T E een geinig met het vak bekend tegen een kleine verdienste per week Adres Vt LOGES Eattensingel Eene fatsoenlijke BURGERDOCHTER vande P G biedt zich aan als ZDIEISrSTBOIDB liefst zoo spoedig mogeiyk Adres onder No 1220 Bureau dezer Cburant ƒ 0 35 PER FLESCH bij Wed C van Oije KleiwegNo 2 Afslag van Varkensvleesch A VAN OS Az Kleiweg E 7 3 GEVOERDE GLACÉ HANDSCHOENEN met en zonder BONT De ondergeteekende heeft de eer ter kennis zgner geachte Stadgenooten te brengen dat van a heden door hem het VARKENSVLEESCH is afgeslagen en wel KARBONADE 33 cent de 5 Ons LAPPEN 35 5 SCHIJF 37Vs 1 5 ADVEBTEI TIEIV in alle Binnen en JBuitenlandsche Cou ranten worden dadelijk opafezondén door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda H VAN WILLIGEl Lange Groenendaal BANEETLETTEES Boterhammenworst Qeldersche Rookworst Hamburger Bloedworst Leverworst Saucise de Boulogne Servelaat worst Tongenworst Tafelworst Trufifelworst BENEVENS Rookvleesch DIK St NICOLAASGEBAK o en andere soorten CHOCOLAAD BORSTPLAAT enz te bekomen f t CS o £ i o bij L M DE GOEDEREN I Korte Tiendeweg b d Borstelbrug D 18 HET SUCCES VAN DEN DAG M een doos met 5 fiaeom besten Schrijfinkt in 5 kleuren uit de fabriek van P L FOLMER te Groningen Een doos met 5 kleine flacons 50 Cents o Een doos met 5 groote flacons Mi gulden Te Gouda nerkrijgbaar bij de boekhandelaren A KOK 4 de s o g Muisjes Cl h Ham enz Zie Étalage Snelpersdruk van A BKixKvriN te Gouda BINNENLAND GOUDA 14 November 1885 A Maandag avond te 8 uur zal de kiesvereeoiging Gemeentebelang vergaderen om een candidaat te atelleu voor den gemeenteraad in de vaÓBtnre Samaom vwkieiing 24 deter Het voornemen beataat tot oprichting van een broodfabriek iu deze gemeente Ér tal daartoe een ntamlooze vecnootiohap vordeu opgericht met een maaiachappelijk kapitaal van 10 000 verdeeld in blanco aaudeelen van 100 Directeur daarvan lal zijn de heer A Kaptyo Voor verdere bgzouderheden ferw jteu wij belaugttelleuden naar achteralaande advertentie Het proapectua dat by de bh Hofman eo Co te verkrijgen ia w tt er op dat bg een goed beheer een broodisbriek hier ter alede recht van beataan beeft eo bh aandeelhoudert een matig dividend zullen kunnen genieten waartoe geirezeu wordt op de gemeente Leiden waar drie ttioke broodfabrieken zyn die allen goede taken maken Donderdag avond hield de Kaheb van Navbaag in het lokaal Nut en Vernua k hare jaariykachealgemeene vergadering welke met een toepaitelykwoord van den Voorzilter den heer H P Schim van der Loeff geopend werd Aan het verslag van den Seoretaria den heer A K van der Gardep ontleeuen wy het volgende Het ledental bedraagt thans 301 hetgeen eene vermindering tegen het voorgaande jaar van 20 leden aanwijst Op de kuikkoudslijke vequdertiigen welke gered ld elk kwartut pluta ha r mfer de haBgMHk zaken afgedaan Het ondemwk naar de gezinnen vier namen in de bnasiu werden gevonden werd telkens door eeu der leden van het beatuur verricht De reaultaten van die ondertoekingen werden geboekt iu de Registers en aan de ledennavragert afschriften gezonden Door de uitmeretide commissie werden in dit jaar de volgende zaken behandeld a Ëen knaap die door den dood tguer rooeiler en de drukke werkzaamheden van zyn vader den geheeleu dag zonder toezicht was geraakte op den verkeerden weg en zou stellig vrotg of laat in de gevangenis zgu terecht gekomen Door bemiddeling van het bestuur der Kamer woa spoelig eeue som van ƒ 200 bgeen Die knaap is uu lijdelgk in Ned Mettray by Zutfen geplaatat om by het bereiken van den vereischlen leeftyd over te gaan by de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden en kan dus wellicht nog een bruikbaar menech worden i Een oppassend werkman werd in het laatst van 84 plotseling krankzinnig Zgne vrousr die kort daarop haar tweede kind zag geborafi worden werd door bemiddeling der Kamer tot in Juli 1885 oudersleuad c Als tussohenpersoon diende de Kamer om een maaudelykaohe gift van ƒ 10 aan een hulpbehoevend getin uil t reiken Dergelyke gevallen blyven echter tot de zeldlaamhedeu behooreo Do werkzaamheden der Kamer als informatie bureau blyven hoofdzaak Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester bleek dat de ontvangaten aon oontributien a ƒ 0 50 in 1884 hebben bedragen ƒ 170 50 met een uitgaaf ven ƒ 147 58 aan drukwerken lokaalhuur bodeloon enz Ontvangsten in 1885 batig saldo 84 ƒ 22 92 conlributién ƒ 160 50 te zaïnen ƒ 183 42 Uitgaven in 1885 voor regialers drukwerken lokaalhuur en bodeloon 231 48 Nadeelig saldo dus ƒ 48 06 Vervolgens had de verkiezing van bestuursleden plaats zoowel voor de periodieke aftreding met Januari 86 nis om in de beslaande vacaturen te voorzien De heer H P Schim van der Loeff die herkiesbaar is werd herkozen terwijl gekozen werden de iiwren J A P Monlijn Dr 1 S G Gleuns J Punselie K Jonker C A van Berkel Ë S Cats A de Raadt en C A Hfrderwijk Benoemd tot onderwijzer t Schoonhoven de heer C P Schinter te Goirda Donderdag avond had t Haastrecht de eerste openbare vergadering van het Kat plaaia De spreker de beer Moorrees van Vianen hield eeue lezing over de aarde van bet leien van goede romans voor jong en oud Na ds pauze werd voorgedragen bet gedicht Het klolcje van Inispbére Naar men verneemt tal Ds O J Pare te Haaitreeht op Zondag 6 December a zyne afscheidsrede houden De postwagen die ten 9 30 ynr uit Gouda naar Schoonhoven vertrekt biedt voor de reizigers nit de richting Rotterdam s Hage en Utrecht eene directe reitgelegenbeid aan met den trein die Ie Gouda aankomt p m 9 24 nur De reizigers uil Amsterdam via Harmeien echter konug met den trein van 9 51 nur te Gouda voor den postwagen te laat aan Omtrent deze aangelegenheid was bij de Kamer van Koophandel te Schoonhoven eea verzoek tot onderzoek gericht De Kamer hMft gemeend te moeten antwoorden dat hoewel in de poorboekjes vermeld staat dat alleen ten 6 en 9 aar uit Amsterdam via Harmeien gelegenheid beslaat Om te vertrekken naar Gouda echter de trein van 8 5 nur utt Amsterdam via Utrecht gelegenheid aanbiedt om te 9 23 uur Gouda te bereiken en alzoo langt dien weit van den postwagen kan gebruik gemaakl vorden Schmmk Ct Uil Oudewater scbrgtt men Woensdag avond gaf de Re e kertkamer Borger alhier in het lokaal der vooraiafi openbare school hare eerate wiatervooralelling Met welwillende medewerking van een drietal dames werd eerst opgevoerd Zoo werd hg ryk oartprookelijk tooneelëpel in 4 bedryven door A Ruijsch Daarna gaf men HerkuUs lluchtspel iu één bedryf bewerkt door Leonard Eeu en ander liep uitmuntend van stapel ook de decoratie liet niets te wensobeu over toodal dete eerste voorstelling alleszins geskagd mag faeeten Een geïmproviseerd bal besloot dezen voor Borgers kuusi lievende leden recht genoegelyken avond Te Utfeoht heeft het al vry wat opgewondenheid teweeggebracht dat ingeieleneii door bij Ie dragen tot de collecte voor de Vrye Universiteit medegewerkt hebben tot ondermyning van de Uirechtsche Te Leiden wordt nu tot betzelfde doel collecieeren ten behoeve der Vrye Universiteit een poging ge waagd door calvinistische leden van den kerkeraad één predikant en drie ouderlingen Ds Van Schelven van Amsterdam vervulde 11 Zondag te Leiderdorp een preekbeurt waarin ook voor dat doel een collecte werd gehouden Volgens dr A K in De Heraut zyn de landlieden de Oalileërs vsu onzen tyd die door dr H Pierson niet worden meegeteld ouder het Christenvolk Op dien grond wordt ten plattelande iu calvinistische gemeenten gecollecteerd Dat onze boekdrukkeryeu in alaat zyn roet eeu spoed te werken welke gelyk staal met die van buiteulandsche inrichtingen heeft de firma H C A Thieme e Nymegen bewezen Donderdag 5 November jl des avonds te 6 uren ontving zy hel papier om de talloote exemplaren der 35 oents uitgave de Genetlet voor de uitgevers maalaohappy Elsevier te drukken en Zaterdag nacht ie 2 uren stonden de compleeie exemplaren 16 vel druks met de omslagen gereed om op de boot voor Rotterdam gebracht te worden In ruim 2 etmalen zyn dus eenige honderdduiienden bladen gedrukt geplet eu gepakt Is het voor de boeren van de Veluwe een treurige tyd uu zij geen boekweit in geld kunnen omzetten voor vele daghuurdersgezinnen ziel hel er nog treuriger uil Zy moeten leVen van den arbeid in velden eu bosschen en die werpen in de laatste jaren zoo weinig voordeel af dal de eigenaren de werkzaamheéeu tot de hoogst noodige beperkend zeer weinig geld kunnen laten verwerken Velen missen dientengevolge een sober bestaan Z M de Koning die van dezen toestand is ingelicht tracht thans hierin te voorzien Nadat eerst de arbeiders van Wiessel aan verdiensten werden geholpen met graafwerk in de by hel paleis Het Losgelegen velden heeft Z M thant ook voor de ar helders van Uddel bezigheid welen te vinden en zyn Woensdag zeven en lwintig van hen aan werk geholpen Hunne laak ia den bouwgrond van de bekende maar aedert den aanvang dezes jaars gesloopte uitspanning en bouwplaats Het Aardgat aan den grindweg van Apeldoorn naar het Uddelermeer gelegen met de byliggeude velden om te spitten envoor de boatcnl aar geschikt te maken Men hoopt nn dat voortdurend zacht winterweder de werkzaamheden moge begunstigen Sneeuw en vorst zouden de goede bedoelingen des Konings en de beurten der werklui zeer beuadeelen N v d D Statea Oeneraal Tweeuï Kamk zittingen van 12 en 13 November De heer Van Kerkwijk herdacht in de zitting van Donderdag den overleden Min van Slaat graaf Van Lijnden bracht holde aan zijne verdiensten herinnerde hoe fay in veelbewogen lijden de eenige wat iu den Staat om een Kabinet te vormen en belangryke maatregelen tot stand te brengen Mocht door de aanstaande Grondwetsherziening het schip van Slaat stranden dan zal men ondervinden het grojte verlies voor vorst en vaderland door den dood van Van Lijnden De behandeling der Indische begrooting is voortgezet De Min van Koloniën verdedigde den gouv gen Vau Rees tegen bet verwijl dat deze ontrouw zon geworden zijn aan zijn beginselen Hij verzekerde dat er volkomen hamof t it met den heer Vaat Kew batood Eene b gins ing der koffiepryzen ware roekeloos zynenijds Hel onderzoek naar de exploitatie der Ombiliëavelden is nog niet afgeloopeo De blokkade Gisteren is het algemeen debat over de Indische begrooling voortgezet De Voorzitter maande de leden aan om de geschiedenis van den oorsprong van den Aljebaorlog niet verder ter sprake te brengen De Heer Rutgers hield vol dat de Aljeh blokkade fictief is geweest hij vroeg opheffing van de geheimhonding van hetgeen in comitègeneraal daaromtrent was gesproken De Heer Kielstra achtte den Aljeh oorlog gerechtvaardigd maar weet den langen duur aan hel inconsequent handelen in Aijeh De Heer Cremer achtte de Indische spoorwegen wel rentegeveud en bleef aandringen op steun voor de industrie De Heer Gleichman stond aan tgue tyde en bestreed den Heer Van Kerkwijk die volhield dal bescherming van suikerfabriekauteu ongerechtvaardigd was en de Ind Staatsspoorwegen nooit rentegeveud zouden zyn De Heer Keucheuius hield vol dat de GouverneurGeneraal Loudon oorzaak is van de voortzetting van den Aljehoorlog De Heer Mr D uit Nymegen die den 2en Sept j 1 bet ongeluk had te Reuver een dryver dood Ie schieten is Donderdag door de Rechtbank te Roermond veroordeeld tot 45 dagen celstraf BURGERPLICHT De Kiezersvereeniging Burgerplicht hield Donderdagavond lu een der bovenzalen van de Réunie rene vergadering ler behandeling der bekende ad viezeu van de Liberale Unie in zake hel kiesrecht de onderwijsquaestie en belasiingheriieuing De voorzilter der vereeniging de heer mr J Portuyn Droogleever leidde de verschillende pniiten in en stelde ten slotte namens het Besluur de vergadering voor de volgfnde conclusien te nemen I KIESRECHT De kiesvereenigiug Burgerplicht te Gouda acht wyzigingen uiibreiding der bepalingen omtrent het kiesrecht noodzakelyk Zij acht het wenecbelyk dat in de Grondwet ann alle mannelijke meerderjarige iugeieten Neder