Goudsche Courant, woensdag 18 november 1885

A 1885 Woensdag 18 November N i315 GOUDSCHE COURANT iSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DAMES die HEERE I een VERRASSING met het St NICOLAASFEEST willen bereiden koopen m het Sig arenmag azijn J van S0 SBEEK de voor die gfelegfenheid speciaal gfemaakte aardige Supnees E ETm HARKT A noodig t y g eachte Clientèle uit tot het bezichtifi en der St NICOLAAS ETALAGE welke MAANDAG 16 NOV geopend zal zijn Extra uitgebreide Sorteerin g gepaard aan civiele prijzen Naamlooze Vennootscliap GOÜDSCHE BROODFABRIEK gevestigd te GOUDA Maatschappelijk Kapitaal 10 000 00 verdeeld in blanco aandeelen groot ƒ 100 Directeur A KAPTIJN Dê Heeren G J STEENS ZIJNEN Ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw en Directeur der Stearine kaarsenfabriek te Gouda J H BECKING Directeur der Goudsche Siroopfabriek en der Goudsche Water leidingMaatschappij te Gouda J POST van der BUBG Secretaris Rentmeester van het Hoogheemraadschap der Krimpenerwaard te Gouda hebben zich bereid verklaard als Commissarissen te willen optreden alleen onder voorwaarden wanneer het geheele Kapitaal is geplaatst De inschrijvingen tot deelname worden aangenomeij van den 13 NOVEMBER tot den 20 NOVEMBER van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 nur ten kantore van de Heeren HOFFMAN Co te Gouda alwaar inschrijvingsbilletten prospectussen en extracten uit de statuten verkrjjgbaar zijn De inschrijvingen ziJn alléén van kracht wanneer voor het volle Kapitaal wordt ingeschreven wanneer voor meer dan het gevraagde bedrag wordt ingeschreven zal de toew zing ponddpondsgewijze plaats hebben Gouda 12 November 1885 St iNricoiLu s Gouwe 254 Firma Wed L WELTER Gouwe 254 Glas en Aardewerk Kristal en Porselein van af de gewone Artikelen voor Huishoudelijk gebruik tot de fijnste Luxe Artikelen Volledig assortiment in PORSELEIN Wit en Gedecoreerd Kompleete stellen CHAMPAGNE WIJN MADERA LIKEUR BIER GROC en PUNCHGLAZEN in gewoon Glaswerk en fijn Fransch Kristal Groote sorteering LIKEUR GROC en WATERSTELLEN in Wit en Venetiaansch gekleurd Kristal LAK WERKEN KUNSTBLOEMEN VEEREN en BOUQUETTEN Artikelen in Brons Cujvre poli en Terra Cotta TAFELSBRVIEZEN en WASCHSTELLEN in ruime keuze en verschillende prjjzen zoowel wit als gedecoreerd De ZUID HOLLANDSCHE BIERBROUWERIJ te Den Haag maakt het geacht Publiek bekend dat bjj den Heer F van UTRECHT eenig Agent voor Gouda en Omstreken zijn Bieren steeds voorhanden zgn Openbare Verpachting Notaris J A van den BROEK te s Gravenfuxge Piet Heinstraat 86 zal teu verzoeke van den Heer Administrateur van de Eigendommen der Ned Ehijnspoorweg Mu op Ondergeteekende verwy zende naar bovenstaande beveelt zich bij voortduring beleefdelijk aan voor de levering van BEIERSCH PILSENEK LAGER ZuidhoU GERSTENof TAFELBIER Tevens verkrijgbaar EXTRA STOUT van Bass Co EXTRA STOUT en BROWN STOUT van Vollenhoven Co Alles op Plesschen met hermetische sluiting Jtr SLIJTERS genieten rabat F VAN IJTUECHT Blauwstraat 42 Gouda Snelpersdruk van A Bri kman te Gouda Woensdag 18 November 1885 s voorm 11 ure I in het Koffiehuis van M H BEGEER te Zoetermeer in het openbaar VERPACHTENvoor es Jaren ingaande 1 JANUARI 1886 en eindigende 31 DECEMBER 1891 do GRAS en BOUWGRONDEN hel RIETGEWAS en het VISCHWATER langs de Spoorbaan Oouda s Oravenhage met aitzondering van de perceelen 14 en 15 van het Billet zijnde de hooge gronden nabü het Station ZEVEN i HUIZEN onder verpligting der pachters tot het stellen 1 van gegoede Borgen bi de verpachting tegentcoordig Mevr VAN de VELDE Smits Oosthaven vraagt tegen FEBRUARI a s eene ki ükei meid genegen Huiswerk te verrichten Magazijn van Onderkleeding D HOOGENBOOM FMSDHE oomra worden ook op maat geleverd Th 8CHMIDT voorheen Wed BOELSÜMS GOUDA Hoogstraat VAN Galanteriön Byouteriön LUXE FAJNTASIE en Huishoudelijke Artikelen Met de St NICOLAAS ETALAGE gereed zijnde noodig U t geacht publiek en in t bgzouder mijne geachte clientèle nit mg met een bezoek te vereeren Th SCHMIDT Van Houten s CACAOPOEDER in bussen van V Vj If 1 60 85 cent 45 cent P SAUEltBIEB Oosthaven 19 DAiiEs wu mm Wegens Liquidatie van een der grootste jBONT FABBIEKE uit het Buitenland ben ik in de gelegenheid gesteld om een prachtige Partij Moffen Colliers Manchetten enz op te ruimen tegen spotprijzen bjj I S KEI8ER Korte Tiendeweg 1 PVISCH en COG IsT C ba 8LOTEMAKER Co KIPPEiWOER Gezonde KLEINE TARW per 100 KG ƒ 6 40 vermengd met MAÏS en GERST per 100 KG 8 wordt by minstens 25 KG franco geleverd door R SLEGT Stolwijkereluit De Ondergeteekende vestigt de aapdacht van HH Koffiehuislioiiders en Slijters op de COGl AC van ƒ 1 20 1 40 en 1 60 per Liter bij niet minder dan 2 Liter en proeven gratis verkrijgbaar Wed C van OF JE Kleiweg no 2 GEVRAAGD een geschikt bekend met HUISWERK om terstond in dienst te treden Adres CRABETHSTRAAT 243 Benedenhuis BINNENLAND GOUDA 17 Norembcr 1885 Dr H G Hagrn predikmit ie Leiden mI Donderdag 19 N aremtwr e k al ipreker optreden in een rersaderinf der afd Gouda en omatreken van den Nrderlsndtchen Proteitantenbond Onderwerp Profeten cu Profetennood De afdeeling Gouda rau het K O G hield 13 Ko ember j l eene er jiiderinjf Na afdoening der hniifaoodelijke taken loerde de heer Schriek eene verhandeliug o er hei Suet kanaai die met oiiTerdeelde aandacht werd ge olgd In zake de tchoolquaestie ie Sohildwoldr werd de olgende motie met algemeene stemmen aangenomen De afdeeliog Gouda ran hel N O 6 belrenrl het dat het Hoofdbeaiuur in de achuolquaetlie te Srhiidwolde wnar het zich teu laak stelde ernstig ffte onderzoeken of het zg n plicht zou wezen lu het belang tan den onlslageu onderwijzer handefflend op te treden heeft kunnen goedriuden alleen de eeue party ie hooreu spreekt als haar geTocien uil dat uit alles wat omtrent deze zaak algemeen bekend is geworden nirt bigkt dat de gruoiste schuld ia aan ne zijde van den beer de Grnalf eu geeft aan het HooMbesiuur in o er eging of er bezuaren bestaan tegen de plaatsing der officiëele en ofücieuse stukken in het Currespondentieblad De Kiesrereecigiug Oemeentübelanq hield giuerenarobd in een der zalen boveu de Réunie de iu UUL jarig ur aangekoiidigde re f di ring De Vooraitter de haer G l Stoens Zynen opende leze met de volgende woorden Myne Heeren I De redeu vau ons samenzyn 19 het lellen van een eandidaat voor de verkiezing van een randshd in de plaaais van wylen den beer Sainsom Ofschoon hij niet de eandidaat onzer fereeniging geweest is mogen w j h ni ieker een woord oan lof niet onthouden Hy bleek ie zijn een der werkzaamste en nuttigste leden san den raad Zyne bouwkuudige kennis en zyn groote yver hebben Gouda goede diensten bewezen Het is dan ook naar aanleiding daarnm dat ik d vrijheid neem om er U op te wyzeu van hoeveel belang het zoude zyu opnieuw ren bouwkundige af te vaardigen One zeer verdienstelijk raadslid Oudgk 7on dan een ner geweusohten steun bebben die gebiedend ooodzakelyk is dewyl de tooceer nuttige Coramisiie van fabricage uiet meer beslaat Hen heeft ook in de dagbladen gewezen op de gasquaestie die spoedig aanhangig zal worden Veroorloof my U op het na olgeiide Ie wijzen Bg verschillende raadsleden bestaat de illusie eene exploitatie der Gasfabriek var Gemeentewege Zy vermeenen daardoor in staat Ie zijn later eene vermindering der scheepvaariopbreugslen Ie kunnen goedmaken maar laieu wy uiet uit het oog verliezen dat bil een nieuwe Gasfabriek hetzij by concessie heuy de exploitatie door de siad geschiedt de gasverbrniker en bet publiek belang op den voorgrond moeien staan Nu zollen die bij concessie aan eu soliede lUaatschappy meer worden gewaarborgd dan door eigen exploitniie In de eersie plaais moet by den minsten prys toch op dtn voorgrond staan eene wetenschappelijke controle op de qualiteit van hei gas evenals zulks by hel water plaats heeft en ten tweede eene zoozeer gewensohte ruime straatverlichting Wanneer die hoofdvoorwaarden onder strenge conirole aan eene Maatschappij worden opgelegd dan kan men zeker beter op hare vervulling rekenen dan by eene exploilaiie van Gemeeuiewege die zichzelf zeker minder streng zou oontröleeren dan dal zij zulks Ie Maatachappy zou doen Dit mynr heeren meende ik naar aanleiding van de gewichlige quaestie wier behandeling aanstcinnde is in hel midden te moeten brengen Daarop werd de gelegenheid open gesteld tot bet oemen van candulnlen De heer F Grendel noemden den heer J Post van der Burg de heer K Jonker den heer H W G Koning i l heer fi i Steens Zijnen den heer T J Koofaa Tot aanbeveling van den hfter Post van der Burs zegt de heer Grendel dat de sinns geruimen tyd in Gauil 1 woont en steeds au bigkeu gaf voor de betrekking van raadslid gefthikl te zijn In de betrekking die hij bekleedt Itelke hem een geheel ooafhankelyk siandpunt doet innemen ten opzichte van deze gemeente toonde hf zich een man vertrouwd met finanliéele belangen en als zoodanig kan hij in den raad goede djensieu beivyzen Zyne verkiezing tot lid van iln raad zou das alle aanbeveling verdienen De heer Jonker zett vervolgens tot aanbeveling van den heer Koning dat deza de belangen van Gouda voldoende kent om hem een iMlel lu den raad aan te bieden In verschillende betrekkingen waarin hij ijverig werkzaam is bad hy gelegenheid roet Goudsche aangelegenheileu in anraking te komen Boveual zon by bij de behandeling der gasq eslie in den raad van grooten dienst kannen zyn om welke rdeucD spr ten teersteoptijnoaDdidaiuur aandringt Vervolgens spreekt de heer Steens Zynen een woord tot aanbeveling van een candiutuar Koobs In ververschlllenile Commiasien had da heer Koobs zich van een zeef gunstige zijde leeren kennen leide spr zijne opleidiug lot de betrekking dic hü lu deze lenieente bekleedt en de wyze waarop bj die waarneemt geven recht in hem een uitstekend opvolger vnn den heer Samsam lu den raad te zieo Of hij tgd en gelegenheid heeft zich reu eveuiaedc keuze ie laten welgevallen weet spr met dMb werd hy gekozen en nam hij de benoemiog aan hyt zou ongetwgfeld een goede keuze moeten worden looerad De heer Koning vroeg daaMO b l woord en vernacht niet voor eene cuniiilMUr in aanmerking te komen daar ign vele binglMmQ hem veminderdeu d betiekking van raadaliri naar behooren te vervallen Vervolgens werd lot stemming oveigegaun waarby de heer J Post van der Burg 6 en de heer T J Koobs i stemmen op lich vereenigdeu zoodat tol eandidaat van Gexeintebelang gekozen is de heer J Post van dek Buro Nadat de Toorzilter de aanwezigen had opgewekt alle pogingen in bet werk ie slelleu om den gekozen öandidaat tot raadslid te doen verkiezen xerd Hd vergadering gesloten Nsar wij vernemen had Maandagavond de aangekondigde Oefeningsvergadering der Gymnastiekvereeniging jyËxoelsior in de achlerzaal van hel Herthuis plaats onder leiding van den heer H Ouderkerk Nadat de president al de aanwezigen verwelkomd bad weca hij er op dat geen der leden gedurende de tgdelyke staking der vergaderingen bedankt had voor zgn lidmaatschap daarop voerde nog een der leden t woord waarna een aanvang genomen werd met de oefeningen Dezen zelfden avond melddexioh reeds drie nieuwe leden voor het lidmaatschap aan 19 werkende leden waren tegenwoorilig Van Arnhem wordt geschreven Zaterdag margen is hier vau sGravenhage aangekomen Jeanne Lorretle getransporteerd door den majoor van de Uyksveldwacht iu burgerkleeding en de haar loegevoegile bewoarster De slakken waren gereed voor s Hertogenbosch dooh by het vertrek van den trein uit de residentie werden deze verwisseld voor Arnhem Het goede beheer van ilen directeur waardoor de gevangenis alhier als een model beschouwd wor li had hiertoe aanleiding gegeven Kun t staiion werd Lirrelie per vigelante afgehaald met imperiale en hoedendoos waardoor weinigen erg hadden Zg gedroeg zich zeer gelaten WHS eenvoudig gekleed en onderwierp zich iii de gevangenis zeer gewillig aan hel voorgeschrevene Zy zul haar cel met anderen moeten deelen Hoe koffie werkt Juiraaraea heefi Journ de Pharinacie et de CHmie 1835 X p 356 onderzoekingen bekend gemaakt over de werking van de koffie in en op het lichaam van d n gebruiker Zy werkt niet op de koolhydr iten maar we op de stikstofhoudende stoffen doordien zy de uitsohei ding vau nreum alsmede de nieuwe voortbreniing van vleesch enz vermeerdert Koffie maakt dat hel organiemns meer stikstofhoudende voedingsmiddelen kan gebruiken en verteren en moet alzoo beschouwd warden als eene middelijke verhocgster van arbenisvermogen en das als nuttig voor allen die over veel arbeidsvermogen moeten kannen beschikken In De Standaard stelt bet bestuur der Sneeksche afdeeling van Patrimonium dr vraag of de heer Heldt de eandidaat der t riesche werklui kan zijn Het antwoordt luidt ontkennend De heer Heldt zoo luiden de overwegingen die deze slotsom motiveereo moge gezel zgn geweest thans is hy rentenier Ook is hij niet machtig door het woord Daarentegen is de heer Schimmelpenninck van der Oye een zeer bekwaam welsprekend en ervaren man een volksman in den waren zin des woords die een hart heeft voor den iverkmansBtand als weinigen De Kamer heeft noodig uit het doode punt te geraken Daarenboven is het tiranniek om van het noodzakelijke werk der grondwetsherziening uit te sluiten de duizenden die binnen de perken der tegenwoordige wel recht hebben om mee te sprekrn Hel voorsiel Lahma worde dus aangenomen Twee redenen die voor Fatrimonitm de verkiezing van den heer Heldt onweuschelgk maken Wal de sociale quaestie of revolutie aaui aat staat de heer Heldt machteloos tegenover de mannen der roede vlag Ook hy is medegesleurd in de strooraing die ons volk vervreemdt van den levenden Gad als het volk het geloof in God veracht kan het zyn lot niet langer ontgaan en komt de revoJolie met haar gruwelen voor den dag Daarenboven van den keer Heldt een inwonervan Amsterdam welks belangen staan trgenoverdie van landbouw en veeteelt z n geen maatregelente wachten om den invoer van granen die onzenlandbouw duodt wat tegen Ie gaan door de belastingen om den invoer van butterine en margarine voor kunstboler zoodanig te bezwaren datonzej eigen boter weder de volle waarde krijgt terwijl de daardoor gevonden millioenen alsdanlichtelijk de a tjnzen op zout en zeep kunnen vervangen Dit kan nooit ewacht warden van een rechtgeaard Amsterdammer die allermeest aan den groothandel denkt Statea QdDeraal Tweeue Kamkk fitting van 16 November By het in deze ziltinir voortgezet debat over de Indische begrooting beloofde de Minister een onderzoek in te Blellen naar de wenschelgkheid omtrent een herstel van bet oude stelsel van pensioneering van inlandsche ambtenaren Een amendement om in afwachting daar an den post pensioenen te verhoogen IS verworpen Op een vraag van den heer Keuchenius verklaarde de Minister dat de slui ing der drukker vou de Javabode een preventief karakter had nanielgk ter voorkoming van rust verstoting waartoe dat blad in eene reeks artikelen min of meer bedeklelyk aanspoorde Hij beloofrie overlegging der stukken aan de Kamer De vraag omtrent de eersie ontdekking van Amerika ia dezer dagen in de Vereenigde Staten op nieuw ter sprake gebracht naar aanleiding van een boek getiteld De ontdekking van Amerika of een onberoemde Columbus De schrgver daarvan Edward Vinoing bevestigt wat ook geleerden in de vorige eeuw beweerd hebben dat reeds omsireeka de 6e eeuvi onzer jaartelling Mexico ontdekt is door Chineezen eu hg deelt beschrijvingen mede m het jaar 60U door een Budtiistischen monnik Hoei Schiu van dat land gegeven Hg herinnert vourtf dat de Spanjaarden later daar overhlgfselen van schepen gevonden hebben welke bepaald in Chineeschen trant gebouwd waren en dat er onder de inboorlingen van het Hurongebied overleveringen beata in omtrent zydtn mannen zonder baard die ruilhandel kwamen driven Kortom het ia zeer waarschijnlgk tiat de Chineezen Columbus ook a zgn voor geneest evennis zg de uitvinders van de