Goudsche Courant, woensdag 18 november 1885

bnekdruklEttnit en aadere bclaugr ke takeo tóoi nreu Da unweiigheid ran lioic in pUuteo ii reeds berhuldel jk auKetoond niet alleen in die soorten welke op liuk ertsbodems groeies mau ook daar waar in den bodem geen zink gefondeu wordt Uit een aantal proefnemingen i gebleken dat de in loed an sulfas tinoi scbadelgker is dan men Termoedde Terwijl eene oplossing lan 1 milligram per liier als onschadelijk te besobouwen is deden 5 milligram per liter alle planten sterven en wel oude planten vroeger dan jonge Zinkoiyde en zinkwit die onoplosbaar sijn schadtn ojk met De vergiftige werking van zwavelzuur tinkoxydeschyui in de verwoesting van bet cblorophyl bladgroen haren grond te faebl en De Normtalkleediug Voor eeoigen tijd hield prof Jager dV man van de wollenkleeding te Berlijn eeu upenbire voorlezing over zyu stelsel Hij verscheen lu een korten witten broek met wiue gespacboenen en een blauwen met rood afgezeiiei jas In de hand hield hij een reusaobtigen slappen neerhangenden hoed met eeu gouden koord om den bol Tom hq in deze kleoding voor het roode gorden van den achtergrond verscheen en mt t theatraleii stap de treden der estrade opging klapten zijne volgelingen luide in de handen maar het meerendeel dtr aanwezendeu was zichtbaar door de zondeilinge v rsch juing zoo getroffen dat iedere andere gewaarwording verdrongen werd Prof Jager zelle zich voor een naast de estrade opgehangen gordijn in postuur Ter inleiding schelste hg eersi in i kort het wolstelsel dat gezonde menschen legen ziekten beveiligt en de zieken bovenal op deu weg der genezing voert Naluurlyk mo t mende voorschriften vau prof Jager getrouw volgen Naar de theorie van dezen redenaar wordt iedere ziekte veroorzaakt door een ziektestof een gif Dit gif bespeurt men door den neus Iedereen toch wiens transpiratie leelgk riekt is ziek Het gif kan nu van buiten of van den patient zel eu komen Door de koorts wordt bet leelijk riekende gif vrij en daar iedere leelijke lucht een kil gevoel te eeg brengt zoo is dat wat men ouder een verkoudheid verstaal niets anders dan eene plotselinge vrymaking van zulk gif Daar nu de mensoh die zich in wol kleedt geen gif opzamelt zoo staat hij ook minder aan verkoudheid bloot De wollen kleediog heeft ook eeu genezende kracht Wol trekt alleen evenals olie en vel de zuiver riekende Bioffrn aan Men verwijt den volgeling vun bet wolslelsel wel eens dat hg morsig is to h dwaalt men in de wol hechten zich de slechte stoffen zou niet vast en daarom is wol minder morsig iu hel gebruik Even goed als men zgu jas een jaar lang ongewasscben draagt kan men ook de wallen onderkleederen een jaar lang door schuieren zindelijk houden Vraag maar eens hoe lang men een wollen onderlgfje zouder wasscben draagt Dr verhouding der wul tot enkele lichamelijke giffen ii niel altoos dezelfde fiburaatiek en storing in de spgs erteriugsorganen worden het beste door de wollen kleediiig genezen noch beter ruggemerg en herseulijdec maar het langzaamste luisteren hiernaar lever of uierzieklen Br bestaat echter niet alleen een ziekte maar ook eene geiondheidsslof Ik heb ging de spreker voort loij veroorloofd deze stof op fftsschen te doen en in den baudel te brengen De heer Jager weidde nu nog over dit middel verder uit en besloot met eeuige wourdeu over de uatioualc kleederdracht Het hoofdbestuur der Vereeniging tot bevordering van fabrieksen baudwerksnijverheid in Nederland heeft eeu rapport openbaar gemaakt vau een onder zoek naar de middelen in verschillende gemeenten des lands aangewend tot besirgding van tijdelgke werkeloosheid Het constaitert dat de werkeloosheid tot dusver in Nederland niet uiigeslrekl was en geenszins het karakter eener algeraeene kwaal heeft verkregen Met bezorgdheid evenwel ziet men den naderenden winier tegemoet Volgens het rapport behoort lijdelyke werkverschaffing zoo wat beloouing als aard betrefi achter te slaan bg den geregelden arbeid De weg iu Amsterdam ingeslagen noht het rapport niet de beste duch het aldaar gehouI deu toezicht heeft veel kwaad voorkomen De rapporteur dr J Mouton komt tot de slotsom dat het onierautwüordelgk is werkversohaffiug ie gaan toepassen ludien men niet met de uiterste iuspanning tracht zooveel mogelgk kwaad te vermijden en dat het voor groote steden noodzakelgk is de maatregelen zóó te nemen dat de toevloed of althans I het voortdurend verblijf van vreemdelingen daardoor uiet worde bevorderd Hoe van Bysselberghe uit de gevangenis ontsnapte en in Londen kwam wordl door den Londenichen correspondent van het N o d D verhaald wien het gelakte niettegenstaande bg de Engelsche wet ten strengste verboden is gevangenen te ondervragen Van Bgsselberghe te interviewen hoe hem dit gelukte bigfi geheim en van hem de volgende bgzonderheid te vernemen Hg ontsnapte zosals indertgd juist verondersteld werd door een klein raampje in het privaat up de bedelaarsverdieping dat bem toegang naar het dak verleende Hg was op zijne kousen en natuurlgk iu zijne gevangen kleeding In de goot van het dak gekomen na veel pijneu uitgestaan te hebben door het verwringen vau zgn lichaam bleef hem mets anders over dan eene boveomenscbelijke poging te wagen om zich lau s rlen mtiur te laten afglijden naar de goot van een aangrenzend pand dal ongeveer tien meter lager stond Miste hg een enkele duim breedie dan viel hij van de goot van het tweede dak oumiddellgk op straat en was natuurlijk een kind des doods geweest Van KijsseU brrghe begrgpt Zcify niet hoe hg heelhuids in de tweede goot terecht k ain Ofschoon slijf vau angst bleef hem wt iuig tgd ter bezinning uver eii hij opende brutaal weg het zolderraampje vab het dak waarop hij uu geland was zouder te weten of het een particulier huis was ol een pand dal nog aan de gevangenis behoorde Op den zolder gekomen vond hij de deur naar de lagere verdiepingen gesloten doch die zonder zich ie doen hooreii Ie opfiien en aU een muis vau de trappen af te vliegeu uas het werk van eeu oogeublik Op de eerste verdieping kwam hg aan een glazen deur dir toen hg ze opeude zou kraakie dal bg dacht verloren te zgn tieen mensch scheen hem eohter te hooren en hg siond weldra op de Prinsessegracht geen deriig passen vau den schilrl wacht af I Als door een wonder liet deze hein ougehinrlerd voor bijgaau en toen Van Kijsselberghe maar eenmaal de brug over was was bg gert d en verdween weldra iu de richting vau een iu de buurt woneude bekende Stom van verbazing stond deze natuurlijk over dit onverwacht bezoek doch men draalde niet lang maar gaf hem eeu ander pak kleeren aan geld in den zak en iu 16 minuten tgds was v Kijsselberghe opweg naar Leiden na zich inlusscheu onherkenbaar te hebben gemaakt Hg ging ie voet zonder den weg te welen en kwam ua 4 g uur lonpeus s nachis te half een iu Leiden aan waar een vriend hem herbergde Dev voorzag hem eveneens van geld om s morgens met den eersten trein na ar Antwerpen ie gaan opdat hij maar over de grenzen zou komen Het klinkt als een roman maar v Kijsselberghe verzekerde het plechtig vi ie kumeu in den Haag ii den trein de twee veldwachters die bem van de Prinsengracht naar Bet Hof hebben vervoerd Zg haddeu een gevangenen bij zich die naar Rotterdam moest worden gebracht plaaisteu zich iu dezelfde coupé derde klasse recht tegenover v Bgsselberghé en deze las bedaard zijne courant eii hoorde van uiet anders pralen dan over de onbegrgpelgke piilsnapping van hemzelven De veldwachters bemerkten niets stegen in Rotterdam uit en v Kijsselberghe kwam ougeslourd te Antwerpen en van danr in Brussel waar hg zicb met zijne familie iu briefwisseling stelde Geld tellen is soms lang uiet zulk eeu aangename bezigheid als men wel denkt Dat kunnen de geldtelstera in de Bank te Washiiigiun getuigen Ër zgn daar in het kantoor voor het uisselen van baiiknoien ongeveer 120 vrouwen die van s morgens 9 tol s middags 4 uren uitsluitend bezig ziju met bet tellen van papieren geld 2ij hebbeu daarin t rn vaardigheid verkregen gruoter dan die van tien vlugsten bankiers kassier Maar die vrouwen bgna nllen nog jong zien er bleek en Afgemat uit Velen hebben opeu wonden aan hauden en gelaat of zeere oogen Dat komt door het arsenicum lu de groene kleur der banknoten Men neemt allerlei voorzorgen daartegen maar de sohadelgke gevolgen openbaren zich vroeg nf laai Een kleiu wondje aan de band is genoeg om ontsteking te veroorzaken en door de haudeu wordt die aan het aangezicht en de oogen medegedeeld ledere teister krggt s morgens een uieuw sponsje voor het bevochiigeii van hare vingers maar s avonds zgn al die spousjts zwar door hit arsenicum Sommigen worden zoo ziek iloor het vergift dal zij hare betrekking moeten opgeven Het loon is 75 dollare f IS7 50 per maand Uuiteiilandscli üverzichl Sen ie heeft hel niet bg dreigen gelaten maar op grontl van scnending vau zgn grundgebieJ den oorlog verklaard aan Uulgarge Ilieds zgu de Servische troepen over de grenzen getrukkeu Vorst Alexander van Bulgarge heeft de ourlogs verklaring van kouing Milan beantwoord met eeu proclatnatie waarin bg tien Bulgaren gelast om de indringers die het vorstendom op laffe en verraderlgke wgze aanvallen Ie vuur en te zwaard te verdelgen Volgens ile Köln Zeit heeft het eerste treffen reeds plaats gehad Het blad verneemt althans uu Nisoh dat de Bulgaren nadat de Serviërs op vier plaatsen de grenzen waren overgetrokken overal teruggingen totdat hel tusschen beide partgen bij Blasina op den weg naar Kusleiidil tot een botsing kwam Op het Balkan schiereiland is dus de oat of begounen waarvan de gevolgen nog niet te voorzien zgn De eerste strijil had plaats te Tsaribrod een dorpje op den weg van Pirot naar Sofia Met groote overmacht tastten de Serviërs de Bulgaren aan die volgens het verhaal van een ooggetuige na moedigen tegenstand terugweken De Servische kavalerie vermeeslerde de brug van Mischava welke den weg doursngdt niet zonder aanraerkelgke verlieten terwijl ook de ilorpeu die de Serviërs bezeilen door de Bulgaarsche militie werdeu verdedigd De Serviërs verloren daarbij 70 man Ërustiger wordt echter gestreden bij den pas van Dragoman waar zioh de hoofdmacht der Bulgaren bevindt Zouilaguchtend openden de Serviërs die van Tsaribrod oprnkieu deu strgd met kanoufuur dat drn geheelen dag duurde maar de Bulgaien weinig nadeel toebracht De pas van Dragoman ligt aanmerkelijk hooger dan Tsaribrod en is ongeveer 40 inglen van Sufia de hoofdstad vun hel vorstendom verwgderd De heer Floquet is iu de Fransche Kamer met 365 vau de 436 uiigebraohie stemmen herkozen als voorzitter Tol onder voorzitiers aan de stemming over dezen namen meer afgevaardigdeu deel zgn gekozen ile heeren Auatole de la Forge roet 468 E Lefêvre met 335 Devclle met 284 en Buyat met 279 stemmen alle republikeinen De admiraal Dompierie de Horuoy vau de rechlerzgde bekwam 188 stemmen Dr b er Henry Mnret als afgevaardigde gekozen lu de departemeuten der Seine en Cher beeft verklaard zitting te nemen voor laatstgenoemd departement en ie heer Paul Bert die dooi de departementen der Seine eu Youne ia afgevaardigd heeft keuuis gegeven het mandaat te aanvaaidea voor Yonne Al de te Pargs gekozen afgevaardigden op wie dubbele keuzen zgu uitgebracht hebben nu verklaaril den hun verstrekten lastbrief uit de provincie te aanvaarden De Italiaausche kamers zgn legen 25 November bgeeugeroepeu Het geldt hierbij niet de ztlKug eener nieuwe vertrgeuwoordiging die in 1S82 gekozen kumt weer bijeen Zulk eene langdurige zitting IS zeker wel eene zeldzaamheid Dit bespaart de regeeriug den kuning een troonrede te doen uitspreken en toch bestaat er reden genoeg om over tal van zaken o a de verhouding van Italië tot bet buitenland eu de gewichtige vraaagsiukken in hat Oosten benevens de talrijke miaislerieele crisissen iets te zeggen De liberale blaileu vooral ztju er uiet bgster over gesticht dal sedert 80 Juni de parlementaire werkzaamheden zgu gestaakt en dat zoo kort voor Kerstmis de zitting wordt geopend Du mdtkl de behandeling van belangrgke zakeu geheel oomugelgk In het corps diplomatique van Italië zgn verschillende veranderingen gebracht Graaf Nigra gaat van Londen naar Weenen eu wordt vervangen door graaf Gom gezant bg de Porte lu diens plaats is benoemd graaf Oreppi gezant te St Peterburg eu als zgn opvolger is aauge vFzen graaf Turnielli thans te Buecharest Eigenaardig dat het hierbij uitsluitend gezangen geldt die hg de onderhandelingen over de quaesiie in het Oosten betrokkan zgn geweest Daaruit af te Itfiden dat Italië van houding zou verauderen is veel gewaagd maar zeker is het niet onwaarschgnlgk dat Italië brekende met hel verleden voor de toekomst zooveel mogelgk zgu rgheid wil hautlhaven De Belgische Kamer heeft haar werkzaamhedea aangevangen De minister van financiën de heer Beeriiaert heeft medegedeeld dat de begruotiog verinoedelgk zonder tekort zal sluiten Pevena kondigde de minister aan dat groote publieke werken zullen ivurden oudernomen eu de burgerlgke peusioeDea zullen verhoogd worden De Kamer besloot om het onderzoek der begrooting aan de cuiniiiissie over te laten en haar werkzaamheden aan Ie vangen met de behandeling van het weiflontwerp op den letterkundigen eigendom De opening der Spaansche Cortez zal weldra volgen De regeeriug zul dan drie boeken overleggen met bescheiden o er de Sotloe eu Garolina i uaeBlie en over de handelsbetrekkingen met Duilschlaiid Intusschen IS de Carolitia i uae8tie nog sietds niet opgelost maar de officieuze bladen ilgven sleed verzokereu dat de beslissing vau de Paus reeds ten gunste vau Spanje is uitgevallen IW0E20NDEW Dr Kuijper en de Goudsche Diakenen Zg die er hun gewoonte vao makeu om aiet ijver en attentie te lezeu wal Dr A Kuijper ie Amsterdam voortdurend sohrgfl zijn er laugzamerhand aan gewend geraakt om ben die het uiet met Zgn Hooggeleerde eens zgn Ie hooreu uitmaken in de Heraut en de Standaard voor al wat leelgk is Waar ook sprake msg zgn van gotdt manieren io de dagbladpers niet iu genoemde Ghrislelgke bladen vau Dr Kngper die steeds uitmuuteu door duidelijke bigkrn van gemis aan een beschaafden toon Zgue attikelen zgn steeds goed gesteld scherpzinnig beducht eu met tact geschreven maar zij missen ééu zaak die door alle fatsoenlijke lieden t zg boog of laaggeleerd toch Goddank I nog op prijs wordt gesteld en dat IS waardrering van hel gevoelen van den tegenstander en een toon die onder beschaafde liedeu het burgerrecht kreeg Men verwondert zich dus met meer in de kolommen van Dr Kugper woorden en verwijten te lezeu die elders zouden bevreemden Eminente mannen als b V den onlangs overleden Graaf van Lguden van Sandenburg werden vaak beschuldigingen toegevoegd zelfs nog onlangs toeu zgn stoffelgk overschot nog niet aan de aarde was toevertrouwd die meer hem troffen die hen schreef als iliegeue op wien zg gemunt waren Het is dan ook uu eenmaal ren erkend feit dai meu zich aan beschuldigingeu van Dr Kugper weinig stoort en hoofdschuddend die voorbijgaat Dit mag een eerlgk man echter niet toelaten als hij iu ziju karakter wordt aangerand en dit deed Dr Kugper in de laatste Heraut Hg beschuldigt nl in dat blad de diakenen der Hervormde gemeente te Gouda van uiet minder dan oneerlijkkeid Hg zegt toch deze woorden Iu Gouda passen de diakenen de gewone eerlijkheid uiet meer toe Zg hebben namelijk iemand die eeu pakje geld voor de vrge auiverstteit in hel armenzakje wierp per advertentie medegedeeld dat bij bet geld kon terughalen Wal is daarvan zal men vragen i In bet armenzakje randen diakenen een pakje bestemd voor de rrge uaiversiteit Daar hb diakenen geen brievanbeslellers of coocurrenten van van Gend en Loos zgu meldden zg de volgende week op het predikbeurtenbriefje dat hg die dit pakje had gegeven bel terug kou krggen daar diakenen het met wilden bezorgen zoo bet niet werd teruggehaald zou bel aan de armen worde gegeven Heeren diakenen haadeldeo tins zoo correct en net mogelgk en hadden leke gemi verwgi maar veeleer een woord ren lof irerdieot Haar moest bet hèèï 4la g zioh gingen belasten met bezorging van geldswaarde aan ieder adres dat een of auilrr gemeentelid geliefde op Ie geven Eenmaal op dies weg zou meu allerhande opdrachten kunnen krggen wier uitvoering zeer moeilgk zou kunnen zijn De zaak is eenvoudig genoeg dan dal ieder uubevoordeelde bh Diakenen in hel gelgk zal stellen Waar een mau van de autoriteit van Dr Kugper de Goudsche Diakenen van oneerlijkkeid in deze zaak beschuldigt daa moobten ile geineealeleden deze verdenking niet op hen laieu rusten maar moest met kracht legen die onware beschuldiging worden opgekomen Dr Kugper heeft inderdaad tegenover eenvoudige lieden als de Goudsche Diakenen een slechte daad bedreven door zgn aantggiug Van hem te verxaohien dal bij die goed zou maken door een uiterlijke erkenning van schuld eu het vragen van verschooniug are te veel I Ieder die Dr Kugper kent weet dat hg zulks nimmer zul doen In het oog van de Goudsche Hervormde gemeente eu van alle andere brave liedeu uit andere geziuleu mocht deze amei eohter met op hh diakenen blgven usten maar moest deze hoe eer hoe liever worden uitgewlscbt Van daar deie regelen I Ërnige leden der Hervormde Gemeente te Gouda Gouda 18 Nov 1885 Afloop Tan Openbare Verkoopingen 7au Oaroerendo Ooederen VEILING 16 NOVEViBER Eeu Huis mei Bovenwoning Erf en Tuin aan de Markt Wgk A No 92 ƒ 13000 k H C Kor lenoever eu II Sumsuio Twee Huizen Kuiperstraat K No 212 eu 213 ƒ 3370 k C vau Veen Az Huis Kaam O 327 695 k J Grendel Idem O 328 635 k M Biunendgk Vier Huizon Vlamiugsiraat O 377 380 ƒ 2380 k H 0 Kortenoever Pakhuis aldaar O 376 280 k C van Veen Az Twee Huizen Speldeinakerssleeg G No 63 en 64 ICOÜ k H C Kortenoever BarKerlijke Stand GEBOREN I IS N ot Gerrit Jan Duid ooileri G J D Areocls n L van Es Maria oudera H Klanker ea C fan der 8tarre 14 Lucia oadera C J Geliaeen en L van Klaveren Helena Wilbelmina oudtrs B de Mink ca N Cotton 16 Franciscus Jintonias Josephas oudera C Smita en P Adnaansen OVERLKDE X 13 Nov A van der n aol hmavr van 6 Straver Si j A I rija 21 j 14 K A an Lange 49 j L Stoppelenllnrg Sm 15 M W van Kiel 2 m M van Veee flO m G VV Bsabe 7 m 16 J Both 68 j C BU Ouiliboorn 62 j ADVERTENTIËN Heden overleed plotseling onze geliefde Echtgenoote Moeder en Aangehawdmoeder Mevroui ANTONIA va mk WANT inden onderdoro van ruim 62 jaar G STBAVER Namens Kinderen en Aangehnwdkinderen Gouda 13 NoYember 1885 Heden orerleed na een langdarig lijden in den onderdom van 49 jaar de Heer F A VAK LANGE J Jz J TAN LANGE Ei Gouda 14 No ember 1885 Heden morgen overleed ons innig geliefd Dochtertje GEBABDA WILHELMINA zeven maanden ond P W BAABE 1 ü W BAABEGouda 15 Not 1885 CoKNKLissitN Eenige kennitgetiing Heden overleed zacht en kalm na een langdurig doch geduldig Igdea in den onderdom van 62 jaren oAze raarde Broeder COBNELI8 TAS 0DD8H00BN P TAü OUDSHOORN D VAN OUDBHOOBN Beblijn G ï tAiJ OÜDSHOOBN Gouda 16 Nov 1885 Heden overleed in den onderdom van 68 jaren mgue geliefde Echtgenoot en Vader de Heer JAN BOTH Namens Behawdzoon PIEPER TAN DBE LINDE en Kinderen 6 BOTH DE Geaaï Gouda 16 November 1885 De Arrondissements Bechtbank te Rotterdam heeft bg vonnis van den 14 November 1885 in staat van faillisiiement verklaard THEODORUS HUBERT US KABEL Strooboedenmaker en Winkelier te Gouda sedert denzelfden dag en benoemd tot Bechter Commissaris den E A Heer Mr E PEITH Bechter in de Rechtbank en tot Curator den ondergete kende Advocaat te Gouda Mr J POBTÜIJN DBOOGLEEVEB Faillissemen t Bjj vonnis der Arrondissements Rechtbank te Jiotterdam van den 14 November 1885 is X LEEWSMA Koopman en Winkelier in Manufacturen en Lakens te Gouda verklaard te zgn in staat van Faillissement aangevangen op den 11 November bevorens met benoeming van den Edel Achtbaren Heer Mr W J KARSTEN Lid van gemelde Bechtbank tot BecbterComraissari en van den ondergeteekende tot Curator Waddimvveen M des BLEKER den 16 November 85 Cand Not De ondergeteekende verklaart dat de verdenking van diefstal den 9den dezer jegens vrouw SNOEI Portemonnaisstraat als een abnis van mg kan worden beschouwd Gouda 17 Nov 1885 R V D HËIJDEPf Een ZEEüWSCHE 0IEIV8TB0DE P G 23 jaar oud van goede getuigschriften voorzien zag zich gaarne tegen l FEBBUARI a 8 geplaatst als MEID ALLEEN liefst in een Burgergezin Adres Letter C Boekhandelaar A C Dg MOOIJ Zierikzee MÜFMXKVM POEDERCHOCOLAAD L AIGLE Stoomchocolaadfabriek de Haag Magazijnen Hoogstraat Schoolstraat en Kettingstraat Deze Poeder wordt met succes verkocht dezelve is zeer versterkend voor zieken en gezonden is ligt verteerbaar zuiver en overheerlgk van smaak proefBescbjes kosteloos verkrggbaar Attesten vau HH Doctoren en Scheikundigen Los en in bussen verkrggbaar bg W N Eaaijmaakers HAVEN 17 Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris C FOETUUNrROOGLEEVER op MAANDAG 7 DECEMBER 1885 de3morgens te elf uren in het Koffiehuis Habhonie aan de Markt van Een ruim WOON en WINKELHÜIS aan den Kaam te Gouda Wgk O No 222 Twee HUIZEN en EBVEN aan de Geuzenstraat te Gouda Wgk O No 26 en 27 En een HUIS en EBF in de Vogelenzang te Gouda Wijk M 112 Nadere inlichtingen geeft vtiornoemde Notaris Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FORTUUNDROOGLEEVEE te GOUDA van ecnen goed onderhouden li BOEDEL waaronder een KABINET BEDDEN en BEDDEGOED Gewerkt GOUD en ZILVER enz Op DINSDAG l DECEMBER 1885 des morgens te 9 urm aan het Huis Wjjk O No 220 aan den Raam te Gouda Te zien Maandag 30 November op de gewone uren ADVE TEi TIEi in alle Binnen ea Bnitenlaii li che Couranten worden dadelijk ipijezonden door den Boekhandehiar A BKINK MAN te Gouda