Goudsche Courant, vrijdag 20 november 1885

TE k ooe = AFBRAAK en BRANDHOUT Adres de Sociëteit ONS GENOEGEN eiken werkdag van s morgens 10 tot 12 uur VrUdag 20 November N 3316 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Zooals uit bet Pharm Jftlkhlad blijkt heeft het hoofdbestuur der MadachappK ter bevordering der pbarmacie na zioh te vergeêfi lot de inspecteors van bet geneeskundig ttaats toezicht gewend Ie hebben met verzoek den steeds meer en meer toenemenden verkoop van geneesmiddelen door onbevoegden Ie belengelen thans tot den Minier van Binnenlandsche Zaken bet verzoek gericht dat aan bel verlangen worde tegemoet gekomen De HaaiBObappij meent da waar aan de wetlelyke autoriteiten op de meest beltefde wyze eene krachtige toepassing van de beaUMde wetten Ier wering van algemeen bekende en bate leden zoo zeer benadeelende misbruiken verzocht wordl de Maatschappij niet geroepen is in de plaat van het Geneesknndig Staalsioezicht tegelijk als aanklaagster van bepsaldt personen op te treden Openbare Verkooping op MAANDAG 30 NOVEMBER 1885 voorm te Elf uren ten overstaan van Notaris Mr KIST te Gouda in het Ko6Behuis Harmonie aldaar van eene aanzienlijke partjj in de VmJIIOEF CIlE VEEX en DUODCMAKEKIJ verder BOUWMANSWONING met Toebehooren Vier groote TURFSCHUREN ARBEIDERSWONINGEN WEIen HOOI BOUW en RIETLAND VEENPLASSEN enz alles te zamen ruim 52 Hectares en behoorende tot genoemde in volle werking zijnde onder REEUWIJIjl nabij Gouda Te veilen in 12 Perceclen NB De Kooper zal de bevoegdheid hebben om de dd 15 Jan l886 op of in zijn perceel aanwezige TURF over te nemen t gen den volgenden prjjs de schrale ad ƒ 2 65 de beste naar de grootte ad ƒ 2 90 3 10 3 30 per duizend Alles breeder bjj Biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris Mr KIST te Gouda Tot het voorkomen van ongelukken op spoortreinen is een nieuw instrument nitgedscht nphototcoop genaamd De baltsignalen met olie verlicht kannen als de olie opbondt Ie branden oozieblbaar worden waardoor de weg onveilig wordt en de treinvoerder zijn baken mist Het nieuw instrument heeft daarom ten doel den signaalverzorger Ie waarschuwen als de vlam uit gaal Boven de vlam bevindt ii h een spiraal samengesteld nit twee metalen wclk van elkaar afgehouden worden door de hitte der vitm Gaat de lamp uil dan naderen lij elkaar aan en slaiten een geleiddrasd welke leidt naar een klokje dat den signaalverzorger wasrscbawt dat het licht uitgegaan is In De Bermt geeft dr Kajrper aan wat men zoo al gelooven moet en niet gelooven mag om lot d OhristetgfcrKerk te NdtÉiini Onderwderen Afgeweten als ketterach moet het streven van den Piëtist en Perfgotionist Even beslist moet als keltersch afgeweten worden het streven van de legeuovergestelde richting die wel predikt een afsterven van den ouden menscb maar niet wil welen van een inbrengen in de ziel van wat ontbrak Twee kettersohe voorstellingen worden afgewezen die van den Aniinomiaan en die van den Piëtist die zich zelven nog altoos voor den ouden mensch houdt maar uu reeds drie kwart of vyf achtsten vernieuwd en daarom altoos vlytlglgk doende om bet van vyf achtsten op zes achtsten Ie brengen en zoo aldoor steeds iets meer van den ouden mensch in een nieuwen menscb Ie vervormen l Deze Antinomiaan en dete Piëtist nu hooren beiden in Jezus Kerk niet thuis Waar meusohen die znlke dingen voor godsdienst verslijten willen thuis hooren zullen wy er maarniet bijvoegen Maar één regendroppel wekt bg ons oneindig meer liefde en eerbied voor het Opperwezen dan al zulk geklets men vergeve onshet woord on hel aan onze peu ontviel willen wg het niet meer terugnemen Jrnk Cl f 0 90 1 1 20 en 2 per Flesch Wed C van QUE Kleiweg no 2 ZILVEREN MEDAILLeI Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 Chem fabriek van H von ïiinborn Ie Emmerik a d Htjn en Heerenberg Tchlerlniid BOR3T PAST1LLEN In znkjea a I 5 ci8 eti in doosjes a Ai fii 50 cents SLIJMJttAAGPILLEN lil lousjf met ü pillen 25 cents TEEH CAPSÜLES In flncoiis intt iU CHpsule iO cent i C ZEL1 ï NR JIv Go da i H C tlUINCK Goudu WmI VVOl FF k Zion bchooiiliovai Snelpersdruk van A BwNKvrAN te Gouda Statea Oeneraal Tweeue Kamkb fittingen van 17 en 18 November Bg bet voortgezet debat over de Indische begrooling is de subsidie aanvraag voor het Aardrijksknndig Genootschap ten behoeve van een weteusehappelyke reis in Nieuw Guinea van ƒ 25 000 tot f 10 000 teruggebracht Geschrapt werd eene som van ƒ 15 000 zynde bydrage in de oprichting van een gesticht voor zieke eu hulpbehoevende emigranten op üeli In de zitting van gisteren is besloten uaar aanlefding van de wyziging van art 196 der Grondwet een voorstel tot herzieuinï van hoofdstuk III opnieuw in de afdeelingen te onderzoeken De beraadslaging over de Indische Begrooling is voortgezet By afd Mijnwezen oritisecrdo de Heer Keucbenins de ingediende mynwel die niet overeenkomstig de belofte was in 1883 gedaan en waarop de Billiton molie as ingetrokkei De Minister ontkende dit De Slaten Generaal zullen als de onderhandelingen met de billitonmaal schappij tot een resultaat leiden dit hsbben goed te I keuren STRIJD tnsschen de LAUPE SBPULCHSX en de LAMPE BELOE Beide Lampen branden eiken avond bg P P SOOS die niet geëtaleerd worden A VAN OS Az Kleiweg E 73 Openbare Verkoopingf te GOUDA ten overstaan van den Notaris G CFOETIJOTDROOGLEEVEE op DINSDAG 24 NOVEMBER 1885 des morgens te 9 uren aan het Pakhuis Wijk O No 376 in de Vlamingstraat en aan de Vest van eene partii EOUWUüTEmLEN en daarna ten sterfhnize van den Heer D C SAMSON aan de Markt wijk A No 92 van den door hem nagelaten gedeeltelijken goed onderhouden IIVBOEUEL waaronder een flink AMEUBLEMENT een fraaie spelende KLOK een antieke PENDULE en verdere antiquiteiten een kristallen KROON voorts KASTEN LEDIKANTEN en verdere MEUBELEN goedgevulde BEDDEN en BEDDENGOED KACHELS HUISRAAD waaronder eenig oud PORCELEIN en AARDEWERK Gouden en Zilveren SIERADEN waaronder 3 Gouden een antiek en 4 Zilveren Horologiën en JUWEELEN Voorts eenige DUIVEN Witte Paanwstaar i ten en andere VOGELS Te zien Maandag 23 November des morgens van 9 tot 12 en des pamiddags van 2 tot 4 uren Bij deze verkooping mag niets worden bijgebracht Wordt tegen DECEMBER gevraagd eene flinke gezonde WERKSTER voor een dag in de week In persoon zich te vervoegen s morgens vóór twaalf uur B 51 Oosthaven De s Gravenhaag sche HYPOTHEËKBAI K verstrekt Gelden onder eerste hypothecair verband op HUIZEN en LANDERIJEN Inlichtingen zgn te bekomen hg de Agenten der Bank te Gouda de Firma Wede KNOX EN DORTLAND Qeen grijs Haar meer rr Oe nieuwe LONDON is Ie beste van alle bestaande pariumerien om het grjjze haar binnen nkele dagen te doen verdwijnen aussewrt 1 het haar glansryk en zacht ll Sai nf n verft niet Prijs 83 cent per liacou en l SO per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bij J H C HÜINCK F Hz 1 22 Hoogstraat 123 H PAUL Js Civiel lngenieor en Architect Zeveobuizeo Donderdags van 10 12 uur te Gouda Crabetbstraat Q 236 Openbare VrUwlliige Verkooping TE GOUDA op Maandag 7 December 1885 s morgens 11 Ure in de cHabmonik aan de Markt van Een hecht en sterk goed onderbonden op uitmuntenden stand gelegen WML EN WOONEUIS op den hoek van Gouwe en Haven binnen Gouda O 258 Kadaster Sectie D 1657 groot 27 Centiaren Vrij van huur te aanvaarden op den 4 Janu 1886 bg betaling der kooppenningen Breeder in billetten te omschrijven Nader onderricht ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen en hg deu Eigenaar den heer B van dee HEIJDEN Schoenmaker te Gouda S20 8taats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint xMAANDAG 23 NOVEMBER e k Gedurende 40 jaren beproefd K K uii l Jeprji ea eerite Aiiicrik ta Euf gepateiiieera Tand en Mondspoelinijf u Dr J ö POPP K K Hof TMndarn n Z M den Keizer inn Ousienrijk te Kienen ii hei voortrcffelljkiie middel tefcen rhumiitiaclie TnnHpijii bij oniatekiiig twellen en zireercn iin het liinililertcbi het lost den aanweEigen taiidsleeu op en rourkomt de nieuwe vorming daarvan maakt lotitnande tanden wider vaa duor versterking van het tandvleesdi dat het van alle rchudelijke stoffen reinigt geeft hM den mond een aangenauen fridschen geur terwjjl het den oiiaangeDUmeii reuk veldra doet verdwijnen Dete Mundspoelini is insgelijks een uitmunteQfl middel om te gorgelen indfeii de keel is aangedaan bevordert het tanden krijgen bg kleine kinderen dient voorbehoeilmiddel tegen i iphthteriils keelziekte en is onontbeerlgk bij het gebruik van minerale wateren In Hesschen lan ƒ 1 75 ƒ 1 20 eu 0 60 Poeder ƒ o so Dr POPF S Pasta m Doozep a ƒ 1 25 bet it Pasta aromatnche waarvan aaa gebruik de tanden schitterend TA III maakt a 0 40 i lUlU Plombeersel om zelf holle tanden of kieKen Ie plorabeereii per ótui S flO POPP s medio Kruidenzeep het voor treffclijkste Toiletmiddel tegen vlekken intslag lever vlekken en zomersproelen tot bevordering en behoud vnn eene zuivere en blanke huid leien mede eleii huidworm oureine huid en pukkels a ƒ 0 35 i V Hel geëerde pnlliek Kordl venoelil uitdrukkehjk Ie verlangen geneesmiddelen van de K K Hoftandart POPP en geen andere al echt te Ie êciouwen dan die mei lijn fabriekmerk zijn gettempeld Vericlteiden vervahchers en terkooperé in Nederland leerden onlangi bij rechterlijk vonnis tot belangrijke geldboeten veroordeeld Depóis van alleen eohte Analhérin prepnraten bevinden zich te jonda by J H C Huinok winkelier op de Hoogsiraai A 123 te Rotterdam by F E van Santen K Aiï r s Hage bij J L F Sniibilié iipoth te Delft bij A J vnn Rijn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bg E Noordijk ie Amsterdam bij F vnn Wii heim Co en H H Ulo h 8 apotheek te l trtoht bij G H N van Spanje idiin Lobry Porton Droogisten 1885 I BINNENLAND GOUDA 19 November 1885 De B K Kietvereeoiging Recht voor Allen heeft DiuatligiTond lot caadidaat getteld voor Lid ran den Gemeenteraad den heer J S Kampo Meo verzoekt ods d aandacht te vestigen op het concert dal Zondag a at in de zaal Nut en Vermaak wordt gegeven door Joseph Hoilmau lioloDcellist van Z M den Koning met medewerking tan Uej El Scharwenka en den beer B Pngno Voorieker ui dit concert een bezoek ten volle waard zijn de naam van Hollman heeft een z $i5 goeden klank dat zgn optreden alleen reeds menig mnziekliefbebber genoegen zal doen lerwyl bovendien de concerten van genoemd drietal personen elders in de laatste weken gegeven grooten byval ondervonden In de Dinsdag in het hoofdkieedistrici Sneek gebonden verkiezing voor de Tweede tCamer lijnuitgebracht 3727 geldige atemmen waarvan op denheer B H Heldt l 006 en op den heer A baron Sohimmelpenuiock van der Oye a r en k 1670 atemmen toodat gekozen ii de heer B H Heldt Naar het Faderlmtd verneemt lyn tot dusver door lersohillende leden der Tweede Kamer niet minderdan 40 vooraiellen ingezonden tot wyziging van deweldra te behandelen nieuwe indeeling der kiesdiitriottn D Provinciale Stalen ran Zuid Holland hebben Dinsdag wbsuU verleeo Ua behoef der praotische ambachtasobool te Ltidan SS voor den wedstrgd van handwerkslieden Omtrent de subaidie aanvroge van Katwyk voor een biuceowalerweg naar IJmniden is de oommisaie diligent verklaard tot de zomerzitting tengevolge van een nader ingelcomen adres van Katwyk Bezwaarschriften tegen de verordening op de tloomvaart in de boezemwateren tyn gerenvoieerd naar Gedep Staten wegens een nieuw adres van de Vereeniging tot behartiging der stoomvaartbelangen dat nadere middelen aangeeft om aan de bezwaren tegemoet te komen Wijzigingen in hel reglement van Voorne en Pnlie en andere polderreglementen zyn aangenomen overeenkomstig de adviezen der commissie In antwoord op eene interpellatie van jhr De Jonge gaf mr P h F Blussé eene uitvoerige uilecnzetiing van de oorzaken van den ongekend hoogen waterstand dit najaar in den Haag en omstreken Zy waren het gevolg van onvoldoendeloozingmiddelen waarmede hel hoogbeemraadaobiip van Delfland zieh nog altoos behelpt en de werkeloosheid van dat lichaam om daarin krachtdadig te voorzien Na een debat waarin de beer Duynstee Delfland verdedigde is aangenomen met 51 tegen 6 stemmen eene motie van rar D van Weel Rotterdam waarin betreurd wordt de toestand waarin de waierloozing van Delfland noodeloos verkeert De najaarsvergadering der Staten is gesloten Naar de Minister van Binnenlandsche Zaken in zijn memorie van antwoord op het voorloopig verslag over zyn begroeting mededeelt heeft de secretaris van de thesaurie des Konings vryslelliug van eohutterlijken dienst verzocht en verkregen waarover onlaiïgs aanmerkingen werden gemaakt krachtefis art 3ra lo der wet als lyf of huisbediende Nu weet men hoe hoog dat Haagsche heer zichzelf taieert Tot de amendementen op de ontwerp Kiestabel behoort een van den heer Bahlmann om het aan Rotterdam toegedachte vyfde Kamerlid te doen kiezen door een kiesdistrict Schiedam te vormen nit Schiedam Vlaardingeu Visardinger Ambachl Kethel Pernis Rbooii Hoogvliet en Poortugaaj met daarin verbonden kleine verschikkingen in Leiden Gouda Delft Rotterdam Brielle en Dordrecht Hoofdstuk 2 uitgaven in Indie der Indische begrooting is aangenomen met 69 stemmen tegen 1 Keuohenins Het HandeUUad meldl dat dr Metzger bij wgze van uitspanning tegenwoordig een allerknnstigst snijwerk maakt in de zoogenaamde schulpen van zeeschttim gelyk men de schubben op den rug van den inktvisch of sepia noemt die bü ons op bet strand aanspoelen Hij eiteleert landschappen in het brossf kruimige zeesehnim die een alleraardigst efièct maken als men de schelpen tegen bet licht houdt De dQor hem genezen lyders knopen deze smaakvolle artikelen als herinnering aan hem en dus is de vraag zeer groot De opbrengst strekt geheel ten voordeele van onvermogenden Zoo ontving het bestuur der vacaulie kolonie te Amsterdam duizend gulden die later met zooveel meer zullen vermeerderd worden als noodig is om vyfiig kindereu in den aanstaanden zomer naar zee te zenden Van de overige opbrengst wordt aan 120 bnipbehoeveude huisgezinnen een aangename St Nioolaaaavond bereid Wji Ü lezen in het Bouwkundig weekblad orgaan van de Maatschappy t b der bouwkuost de volgende merkwaardige proef met een nieawe soort van vochtwerende verf welke voor Nederland in den handel is gebracht door de bb Balten Co Ie s Gravenbage Reeds werd ia no 38 van den jaargang 1884 van gemeld orgaan gewezen op de eigenschappen en het gebruik der aanbevelenswaardige vochtwerende verven de Ruolz welke door gemelde firma thans zyn ingezonden op de Permanente lentoanstplling welke de Maataohappq in haar Gebouw te Amsterdam beeft georganiseerd Daar men on de eigenschap van die verven moeielyk kan waarnemen aan de tentoongestelde bussen die er alleen staan voor een eventneele jiry en overigens om de wgze vau verpakking Ie laten zien hebben de inzenders in het gebouw zelf een proef genomen die als afdoende mag warden vermeld Wy lezen toch omtrent die proef in t WeekUad het volgende Ëenige dagen nadat de wanden der portierskamer waren opgepleislerd zg waren dus nog zeer nat werden zy bestreken met de voehtweieode siraopacblige massa die toen zy voldoende droog waj werd overgetint in kleuren Men kan thans waarnemen dat de vocht lo bedwang is gehouden en aan de verven niet de minste schade heeft gedaan Zooals hier met nieuwe muren handelt men ook met oude die doorslaan zoodal zij weder behoorlyk kunnen worden geverfd of met behangselpapier beplakt Aan deze verklaring van deskundigen hebben wgniets toe te voegen Dagblad Men schryft aan de Leidwhe Ct Op een nat najaar volgt wel eens vroeg winter en voor eenige jaren werd lu het laatst van November het g s sterk genoeg om schaatsenryders te dragen Onder de mosschen op het boerenerf bevinden zich ook nu reeds nachtegalen en dezen eten mee van het voedsel dat de mosschen wordt toei worpen want de schrale tgd voor de vogeh begint aan Ie breken De nachtegaal maakt gemeene zaak met de geringste der broeders om aan den kost te komen de vogel die in de lente door zyuen onvolprezen zang ieder dichterlijk gemoed in verrukking brengt Als de nachtegaal zoo vroeg de duinstreken verlaat om zioh nabij het houlgewas van dorp of stad te gaan ophouden volgt er winter ia wel eeps beweerd Ook is er veel sijs lu het hout en men kent bet spreekwoord Vroeg sijs veel ijs Zich echter op sommige uatuurverachguseleu of spreekwoorden te verlaten zou gewaagd zyn gelgk dikwgia gebleken is Het wintert nu wel voor half November maar de mollen hebben nog niet opgehouden te wroeten Om de kneutereude sijsjes in den els bekommert de boer zich niet als voorteekeu maar als de mol tiiet meer werkt reken dan maar op winter De heeren H Damm adjudant ooderoflioier D