Goudsche Courant, vrijdag 20 november 1885

1885 Zondag Zl November N 3317 GOUDSCHE COURANT IVteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken oefeaioK volmaakter Een drietal stokken werden opgevoerd De Dochter van de Bettaurttieur oortproiikelgk blijspel door H de Saan Dokter Bobin tooneeUpel uaar hel Engelach van Bemoreg Het kind om dm Huize Vaadeville naar het Franach door W Pirber Alle werden flink afgespeeld De voordracht was eenioadig en goed Onder de rereenigingen in dete gemeeDte verdient ook deee belaogsteiliag om hare nuttige eo goede strekking SCHAAK COBESSPONDENTIE ütreobt frit Goads Zmrt e2 e4 e7 6 Pgl f3 Pb8 c6 8 Bfl o4 Rf8 e6 4 b2 b4 Ko6 X b4 6 c2 o3 Eb4 c5 d2 d4 eS X d4 0 0 d7 d8 c3 X feS b6 d4 ds Een almeeoe vergadering der Liberale Unie is uitgescheren tegen 12 December te Amsterdam Het bestuur lal dan o a de volgende punten aan de orde te stellen 1 het vraagstuk der kieabevoegdheid 2 het vraagstuk der belastingherziening 3 de onderwijsqueastie 4 een voorstel van het bestuur om de siatuleo aan te vullen met de volgende bepaling Wen cht een Centrale Kiesvereeniging lid van Jde Liberale Unie te warden dan stelt de algemeene vergadering de voorwaarden vaat waarop haar toetreding lal plaats vinden In eene Donderdag gehouden vergadering van aandeelhouders in den Parksebouwburg te Amsterdam il besloten bel gebouw te verkoop Het Leidiehe Dbld verneemt dat de Heer i G H Hann vroeger directeur van het ontbonden orkest van den Farkschonwburg Ie Amsterdam is benoemd lot kapelmeester der siafmnzlek van hel 4e regiment infanterie te Leiden als opvolger van den Heer Greuttins die in het vervolg rerkiaam lal ign als Kapelmeester van het Sohutlerij mniiekcorps te Tiel De heer Heldt wiens verkieting tot Lid der 2e kamer wg in ons vorig r mededeelden en die in de Tweede Kamer de teiel cal ianemeo welke ledig werd door de benoeming van mr Ph van Blom tol lid van den Hoogen Baad werd den 1 Sept 1841 geboren en is dus ruim 44 jaar oud Op 7 jarigen leeftjjd had hj het ongeluk fijn vader Ie verliezen en moest wgl de weduwe met 3 kindereu achterbleef reeds met tgu elfde jaar de school verlaten om eeoigsijns in de behoeften te helpen voorzien Hü begon lijn loopbaan als bediende in een boekwinkel welke betrekking hg echter een paar jaar laler veillet om bg het meubelmakersvak Ie gaan Toen hij 19 jaar oud was trad hg als lid toe bü het Meubelmakersondersteaningafonds waarbg hq spoedig in het bestuur werd opgenomen en van dien tgd kan men rekenen dal de heer Heldt sioh aan de arbeiders beweging wijdde Als bestuurslid van onderscheidene vereenigingen of lid van verschillende commisslen was hij daarvoor onafgebroken werkzaam Zoo was hg o a jaren lang Secretaris van het Meubelmakersbond lid van het bestuur der vereeniging Volksonderwijs aeoretaria der coöperatieve voorscfaotvrreeniging eu spaarbank vice prealdenl der Bouwmaatschappij tot het verkrijgen van woningen en ook heeft hg in bet bestuur geteten van den Multapatiorsbond en van den Anti Dienstvervangiogsboud terwgl hg in hel vorige jaar nog deel uilmaakie van de commissie voor Werkveriehaffing Ie Amsterdam Het meest bekend is hg door tgoe werkzaamheid als president van het Algemeen Nederlaodsch Werklieden verbond waarvan hg reeds van de oprichting dus 14 jaren voorzitter is Toen voor ruim 9 jaar de ITerhiuuubode werd opgerioht werd de heer Heldt aaogezocht daar redacteur van te worden de aanvaarding van die betrekking braoht mede dat hü tgn meubelmakeravik moest vaarwel teggen HET SUCCES VAN DEN DAS is een doos met h flacont besten Schryfinkt in 5 kleuren uit de fabriek van P L FOLMER te Groningen Een doos met 5 kleine flacons 50 Cents Een doos met 5 groote flacons één gulden Te Gouda verkrijgbaar bij de boekhandelaren A KOK 8 Cie Zie Étalage ï l Te en JICHT y j worden Dépdts geplaatst aan I MUDOENIWCCW vraag aan het Hoofd Depot l i bg M J C HAM te Utrecht Snelpersdmk van A Beinkman t Gouda De welbekende wielrijder de Heer E Kiderlen te Delfsharen die geljjk reeds Is medegedeeld keeft aangenomen heden Zaterdag 21 Nov dea avonds te 9 uren per rjjwiel uit Bolterdam Ie verlrekkaa Eerste Verificatie Op bevel van den Edel Achtbaren Heer BechterCommissaris worden alle Creditenren in het faillissement van J LMEFSMA te Gouda opgeroepen om op ZATERDAG den 28 NOVEMBER 1885 s voormiddags ten tien ure in persoon of door behoorlgk gevolmachtigde te verschgnen in een der lokalen van i het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam ter verificatie hunner vorderingen wordende zg tevens niigenoodigd de opgave van den aard en het bedrag daarvan vóór den 26 November a s in te leveren ten huize van den Curator M DUN BLEKER Waddinxvetn 18 November 85 Th SCHMIDT voorheen Wed BOKLSIJMS GOUDA Hoog straat ns JL C3 Z Z J 3iT VAN Galanteriön Byouteriön LUXE FANTASIE em Huishoudelijke Artikelen Met de St NICOLAAS ETALAOE gereed zgnde noodig ik t geacht publiek en in t bgzonder mijne geachte clientèle uit mg met een bezoek te vereeren Th SCHMIDT STRIJD tusschen de LAMPE 8EPTILCHBE en de LAMP E BELG E Beide Lampen branden eiken avond bg P P SOOS die niet geëtaleerd worden A VAN OS Az Kleiweg E 73 320 Staats Loterij De TREKKING der EERSTEKLASSE begint MAANDAG 2 3 NOVEMBER e k Oude en Nieuwe Boekhandel J lI7NE lOmEM OPPERT 150 voorheen Hang 31 Magazijn van goedkoope Boeken Catalogus op aanvraag gratis Inkoop van Boeken Bibliotheken Prenten enz Voor Boekverk opingen kan steeds ter bgvoeging worden ingezonden Catalogi 8eei n Taxeeren enz van Bibliotbekeo Bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zgn voorhanden VERVOLGBUNDEL OF DE Evangelische Gezangen Prgs 25 bent in Linnen gebonden 40 Cent Gouden Medaille i Ai nifirillfll si s ÏF o TsT Wh nlilllllIli T8 r Prof Dr G TAEGER Stuttgart bericht dat de ouder zgne persoonlgke controle vervaardigde Kleedingstukken alléén en uitsluitend verkrggbaar zgn als contractant voor den ALLÉÉN VEBKOOP bij den Heer D HOOGEITSOOH te Gouda voor namaak voorzien van ongeveer gelgkvormig Fabrieksmerk wordt gewaarschuwd Vrij Entree H B DeLaHaije BAZAB Oosthaven 37 Gouda VrijEnlree Prof Dr G JAEGER Stuttgart OPENING der groote St NICOLAAS ETALAGE welke geëtaleerd is met de nieuwste aardigheden in Oalanteriên Kramerijen Huishoudelijke en Eantaisie Artikelen SPEELGOEDEREN enz enz Gpote Sorteering Amerikaansche ARTIKELEN tot een bezoek wordt men beleefd nitgenoodigd De Kiesvereeni in GE1I1EEl1 TEBEL 1 G heeft in hare Vergadering van 16 dezer tot Candidaat voor den Gemeenteraad gesteld den Heer J POST VAN DER BURG die als onafhankelijk en bekwaam man met vertrouwen wordt aanbevolen G J STEENS ZIJNEN Pre D H IJSSEL DB SCHEPPER H W G KONING H W F BONTE Ster a o m o o ca t t § r I D ö I BHCJJIIATIEK verkrggbaar t Gouda Wed Bosmaw Tiendeweg G IJsïLSTlJN Blanwstraat Alphen L Vahossiaü Zn Bodegraven B 6 P Bbinkki P Veesloot Boskoop J Ooüdkadb P LOOHAN Harmeien W G Kürvess Hazerswoude J Gaarkeuken Kamerik van Ebuwen Oudeteater J Liefland Rijndijk A C Post Stolvnjk A Natzijl Waarder Wed Boüthooen Woubrugge A de Wilde fioterbammenworst Oeldersohe RookworstHamburger Bloedworst Leverworst Sauoise de Boulogne Servelaatworst Tongenworst Tafelworst Truffelworst BENEVENS Bookvleesoli Mui es Ei Ham enz ROEÏMAi SCBEFFERS Co SCHIEDAM Vereeniging van Gistfabrikanten Bekroond met de Zilveren Medaille op de We reldTentoonstelling Amsterdam 1883 LEVEREN ÜIT SLÜITEND ZUIVERE JENEVEEGIST i in alle hoeveelheden tot de laagste prgzen Dr Chantomelanus OOGENWATKR Op voordeelige voorwaardan worden Depots geplaatstj aan versterkt herstelt en behoudt het gezicht van allen wier oogen door ingespannen bezigheden beginnen te verzwakken Prgs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 cent Verkrggbaar in de onderstaande depots Wed Bosman Gouda Wed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen W Ligthelm Voorbura Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel De Verl9 ie ing Weder zgn de kiezers voor den gemeenteraad opgeroepen om in eene tusschentgds ontstane vacature te vooraien Het geldt de plaats van den heer Samsom aan wiens nagedachtenis in den Raad en in de vergadering van Gemeentebelang reeds een wooid van hulde is gewgd Gaarne vereenigen wg ons daarmede Zonder juist een schitterend figuur te maken in den raad redenaarsgaven bezat hg uiet was hg een nuttig lid door de speciale technische kennis die hg bezat en door den grooten gver waarmede hg de belangen der gemeente naar zgn vermogen behartigde Veel belangstelling is bg de voorbereiding tot deze verkiezing niet getoond Op dit gebied schgnt dezer dagen volkomen windstilte te heerschen üe Goudsche Kiesvereeniging laat niets van zich hooren terwgl de vergadering van Gemeentebelang slechts door enkele leden bezocht werd Ongeveer één percent dus van de kiezers die het de moeite waard achten om een openbaar bigk van belangstelling te geven als de vraag aan de orde Eomt wie onzer medeburgers het meest geschikt kan geacht worden om ons in den raad te vertegenwoordigen Het heeft er veel van datdeburgerg zoo is ingenomen niet den tegen woorJigen gang van zaken en zooveel vertronwen stelt in het dagelgksch beatunr der stad dat het haar onverschillig is wie er tot mederegeeren geroepen wordt Alles gaat immers goed waarom zon men zich met verkiezingen het hoofd breken Ook wg hebben bet volste Vertrouwen in de stedelgke regeering doch zonden gaarne wat meer teekenen van leven bg de bnrgerg zien Zulk een toestand van rustige rust heeft zgn bedenkelgke zgde Elk bestuur al is bet ook zooal8 het onze samengesteld uit personen die met de beste bedoelingen bezield zgn heeft beboette aan voorlichting aan voeling met de geadministreerdeu aan controle aan tegenspraak die het tot gezette studie der behoeften en voortvarend handelen prikkelt Overmaat van vertronwen is vereerend voor de betrokken personen doch op den daur wat eentonig zg zelven zullen de eersten zgn om te erkennen dat tot de geregelde werking van ons vertegenwoordigend stelsel belangstelling der burgerg een noodzakelgk element is Nu deze opmerking ons van het hart is gaan wg over tot de aanstaande verkiezing zelve wg hebben nog de stille hoop dat de kiezers wakkerder zullen zgn op den dag der stemming dan bg het stellen der candidatuar En waarlgk er is alle reden voor t m zich a s Dinsdag niet aan de vervulling van zgn burgerplicnt te onttrekken De voorzitter van Gemeentebelang heeft in zgn inleidend woord reeds gewezen op de groote quaestie die eerstdaags in den raad aan de orde komt de vraaj namelgk wat het meest in bat belang der stac is verlenging ran het contract met de bestaande maatschappij vo geoctrooieerde gasbereidiug of wel het oprichten eener nieuwe fabriek I etzg in eigen beheer der stad of bg wgze van uitbesteding aan een auderen concessionaris Deze zaak nu is een moeilgke quaestie niet zoozeer wat het technische gedeelte betreft want daaromtrent kunnen in alle groote plaatsen inlichtingen gewonnen worden en op dat gebied hee t de wetenschap genoeg licht ontstoken dat onder het bereik van ieder deskundige is maar inzonderheid wat de financieele zgde aangaat in verband met den eigenaardigen toestand en de geldelgke krachten der gemeente Om dat te beoordeelen heeft men in de eerste plaats kennis van de plaatselgke toestanden en een goed financieel inzicht noodig Wg zgn het dan ook niet eens met die leden van Gemeentebelang die bg voorkeur een bouwkundige in den raad wilden brengen met het oog op de gasquaestie Veeleer kan daarbg de voorlichtiuf van nut zgn van een man die op het gebiei der financiën thuis is rom verheugt het ons dat de aandacht gertllen is op den heer Post van der Burg die behalve zgn andere goede eigenschappen dit roordeel heeft dat hg in de eerste plaats een goed financier is Wij willen daarmede niet geacht worden iets af té dingen op de wenschelgkheid om naast den heer Oudgk ee n tweeden bouwkundige in den raad te brengen Integendeel waar zulk een groot deel van het bödf bestemd is voor bouwwerken is technische keunis in den raad een overbodige weelde en gaarne zullen wg g voorkomende gelegenheid onze stem geven aan een candidaat wiens bouwkundige ervaring de stad van dienst zgn kan Maar daargelaten nog de vraag ot er in onze gemeente jveel verschot is van onaf hankelgke bouwkundige specialiteiten die lust en tgd hebben om in den raad zitting te nemen komt het ons in de gegeven omstandigheden weaschelgker voor het financieele element in den raad te versterken Met volle overtuiging oaderstennen wg dus den candidaat van Gemeentebelang De beer Post van der Burg is sedert jaren inwoner der gemeente en geheel op de hoogte van de behoeften en belangen der stad Voor het vak der belastingen opgeleid en jaren daarin werkzaam geweest bekleedt hg thans bet belangrgk ambt van secretaris rentmeester der Krimpenerwaard zoodst hj op financieel gebied een man van kennis en ondervinding is Door zgne betrekking ia h in deze gemeente een volkomen onafhankelijk persoon die zich bg zgne inzichten door niets behoeft te laten leiden dan door bet welbegrepen belang der stad H j ia een beschaafd en welontwikkeld man die zgn gedachten klaar en jnijt weet voor te dragen en dus toegerust met die eigenschappen welke in een raadslid van groote waarde zgn In één woord met vertrouwen dorren wiJ hem bjj de kiezers aanbevelen Voor zoover ons bekend is zal de strjjd vooriiamelgk loopeu tusschen den candidaat van Gemeentebelang en den heer Kampo den candidaat der Katholieken Voor ons is de keuze niet moeilgk van den heer Kampo weten wiJ geen kwaad maar ook niets waardoor hg zich een zetel in den Raad heeft waardig gemaakt Wg zouden onzen katholieken medeburgers gaarne het genoegen gunnen en hunner gelooisgenooten verkozen te zien maar steeds zien wg uit naar een candidaat van hunne zyde die werkelgk onafhankelgk genoemd kan worden Sedert wg het vorige catholieke lid aan het werk gezien hebben is ons vertronwen daarop niet vermeerderd integendeel wg zijn nog huiveriger geworden dan vroeger Wil men een bekwaam en onafhankelijk man iu den Kaad brengen die zelfstandig een oordeel velt over de belangrgke zaken welke aan de orde zullen komen men stemme den heer J POST van der BUKG BINNENLAND GOUDA 21 November 1886 Nnar g leriiemen is het voornemen om iu deie gemeente een broodfabriek op te riohleu opgegeven daar het bedrag waarvoor lugesohreveu is onvoldoende was In een Donilerdagavond gehouden vergadering van de Afd Ooada eu Omstreken van den Nederlandschen Protestantenbond werd nadat de heer O A O 3 Gabiy als Afgevaardigde ter Alg vergadering een uitvoerig verslag had uitgebracht van bet daarop verhandelde een voordraokt gehouden door Dr H O Hagen uil Leiden over Profeten en Pro fetennood die hoogst beUngrgk was en met groote aandacht door het vry talrgk publiek werd gevolgd Men schryfl ons uit Uoordrecht dd 19 November Dinsdag avond had voor dezen winter de eerste Tooneel uilvoeriog plaats van de vereeniging Door