Goudsche Courant, zondag 22 november 1885

Woensdag 25 November 1885 N 3318 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I Gezondlieids OndergoedersiL voor Hoeren i ormaalHEMDEJ en PANTALONS zooals Prof 6 JAEGER in bet Wol Regime aanbeveelt Dit fabrikaat is geheel gemaakt volgens de bekende voorschriften van Prof JAEGER bestaat uit Je fijnste ongeverfde vrji van schadelijke bestauddeelen ftnlvere Natuurwol gegarandeerd en heeft dus dezelfde gunstige invloed doch mist alleen JAEGER s handteekening waardoor de door ons gepresenteerde goederen circa 30 pCt goedkooper zjjn Vraj t op zicht en vergelijk s v p Magazijn van Huishoudelijke Artikelen OUfTVANGt N een groote collectie Nouveautés in KRISTAL GLAS BRITTANNIAMBTAAL LDXEARTIKELEN NIEÜW ZILVER HOUTWERK LAKWESK VEEREN BOÜQUETTENen ruime keuze HANOLAMPEN ook de Lamp Sepulchre en de Lamp Royale Voorts alle Huishoudelijke en Keukenbenoodigdheden tot buitengewoon lage prijzen Gouda J J van BEMMEL Markt A 57 FLANELLEN HEMDEN voor Heeren Dames en Kinderen D HOOG i iM BOOM van de nog voorhanden zijnde DAMES en KITOEH WIITTEEMAUTELS BAHLLMAiyiV en Co ONTVANGEN een groote keuze iALANTERlËN voor het a s St Nicolaasfeest waarvoor een speciale ETALAGE van af heden is ingericht Ph J van der 8T0K ZLIVERE FRAIVSCHE WIJNKN De bekende BORDEAOX a ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart ea half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEKKEN Pri scouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefilesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda J P Rademaker s Gezondheids CACAO POEDER Attesten van HH Doctoren en Scheikundigen bij Kaaijmaakers Haven PROEFFLESCHJES gratis Openbare Verkooping op Maandag 23 November 1885 des voormiddags ten Elf ure in het Koffiehuis van de Wed D HUURMAN bij de Mallegatsluis te Gouda van ongeveer 4200 Ton FABIIIEKSTÜRF aangevoerd met het IJzeren Schip du Toekomst liggende in den Turfsingelgracbt te Gouda Nadere inlichtingen geeft de Deurwaarder B H VAN DB WERVE te Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elkter J WELTER HOOGSTRAAT Specialiteit in Corsetten en OJVDERGOED voor DAMES en KINDEBEN WOLLEN ONDEEGOED WOLLEN KOUSEK EINBEBSFEELCOED Hiermede heb ik mijne geachte Clientèle en Stadgenooten te berichten dat de St NICOLAAS ETALAGES van af Maandag 23 November gereed ijn Hopende met een tairgk bezoek te worden vereerd J H C HÜI CR F Hz Hoogrstraat 122 123 Gouda Utrecht J H C HÜIITCK P H2 Voorhanden een groote collectie EINBESSFEELOOEMN waaronder een groote sorteering Amerikaanache Franaohe en Duitsche Artikelen Tevens BIJODTERIËN ALBUMS Heerenen Dames TASSCHEN PORTEMONNAIES SIGARENKORERS en PORTEFEUILLES Allen bijzonder geschikt voor St NICOLA ASCADEAUX Hoog straat 122 123 St ISicolaasfeesL Een Elegante Collectie Gouden en Zilveren Werken Juweelen en Horloges zeer geschikt voor St JVicolaas Cadeaux Onder minzame aanbeveling J VAN DE PaVOORDT Dubbele Buurt Gouda Keparatiën worden ten spoedigste bewerkstelligd B A VERZIJL Korte Tiendeweg hoek Markt heeft voorhanden verschillende St MicolaaS Cadeaux HeerenkieedinglUagaziJn OPRUIMING van solide ïö t zeer lage prijzen Voordelige Paletot Stoffen J HOOGEITEOOM A J J VOS PapierNFabriekant heeft in zgn Magazijo oprhanden verschillende soorten en formaten PAK en KASt APIER enz Geplakte ZAKKEN gedrukt of ongedrukt GRIJSen STROOBORD Sjn alle nummers WIT en GEKLEURD CARTON alsmede PAPIER van de rol per meter voor groote verpakkingen TURFMARKT ÖOUDA MwlpËliöËï e ondergeteekende bericht dePfiJVANGST üe onderge eeuer nieuwe collectie zeer gesclj St Nicolaas Caleauz Mej L DE JP G Lange Tiend eweg D 3G KAAIJMAAKFiaS OSOUPOÜSS SEOEkTEN 11 bhk voordeelige prijken TE HDDR OF TE KOOP fL oo l PAKHUIS TUJ en GROOTlÜRKEIN aan de groote vaart te Gouda gelegen zeer geschikt tot oprichïing eener Fabriek of Kleederbleekerg Brieven franco onder letter Z aan de Boekhandelaars J VAN BENTUM p OONt öo rfa Snelpersdruk van A Beinkj an te Gouda Eene verantwoording Ons is totgezonden een nummer van het antirevolutionair weekblad de Hollander waarin een artikel voorkomt over de gemeenteraadsverkiezing alhier Het behelst eene opwekking aan de geestverwanten om toch niet stil te zitten maar de handen neen te slaan ten einde aan de liberalistische heerschappij in den raad een einde te maken In zoo ver gaat ons dit artikel niet aan daar de antirevolutionaire partjj zelve moet uitmaken welke gedragslijn het meest in haar belang is Maar de ongenoemde schrijver van het artikel beproeft tevens eene verdediging van de alhier bestaande kiesvereeniging Vrijheid en Recht welke bij gelegenheid der periodieke ge meenteraadsverkiezing dezen zomer beweerd heeft dat de gemeentelasten voortdurend stegen Van wege Gemeentebelang is dit toen onmiddelliik tegengesproken en wy hebben ook de onjuistheid er van doen uitkoroe Wtj schreven in ons summer van 11 October Ten slotte nog eene opmerking als berinnering aan den laatsten verkiezingsstrijd Er is toen in een strooibiljet van de antirevohi tionaire kiesvereeniging tVrijheid en Rechte beweerd dat de gemeentelasten steeds stijgende zyn Wij hebben zulks toen tegengesproken en thans al ons best gedaan om de bewijzen daarvan in de begrootingen der laatste jaren te vinden Het is ons echter met gelukt De inkomstenbelasting waartoe machtiging verImnd is tot een bedrag van 35000 komt geregeld in de laatste jaren voor ten bedrage van 34000 Vermeerdering der opcenten op de rgksbela ting door ons bestuur uitgelokt hebben wj ook niet kunnen ontdekken Het zal ons dus aangenaam zijn alsnog van bet bestuur der betrokken kiesvereeniging te vernemen hoe zjj aan die stoute verzekering gekomen is Doet zij zulks niet dan blyft er niet nnders over dan te denken aan een onwaardige kiesmanoeuvre Mannen die steeds den mond vol hebben van Gods geboden moesten zich aan dergelijke onwaarbeden niet schuldig maken De Hollander meent nu dat zyne vrienden door bun onthouding bij de heden plaats hebbende verkiezing en door hun verder zwijgen de verdenking op zich laden dat zu niet in staat zijn de beschuldiging te wederleggen die van liberalistische zjjde bun naar het hoofd is geslingerd Inderdaad voor die meening is veel te zeggen indien de betrokken kiesvereeniging kans had gezien om haar woorden waar te maken dan zou zij niet zoolang hebben ge wacht totdat de ongenoemde heer IJ in de Hollander haar partjj opnam omdat hjj gevoelt dat de eer van zgn vlag het vereischt fin wat voert nu de sohrgver tot verdedigingzgner vrienden aan Hy levert uit de gemeenteverslagen der laatste jaren het bewijs dat de uitgaven der gemeente in de laatste jaren tijn toegenomen Daaraan twijfelt niemand ditverachgnsel doet zich overal voor maar dat isook niet door de vrienden beweerd die duidelijk spraken van gemeentelasten WiJ zouden dan ook dit geheele stuk stilzwijgend voorbijzijn gegaan ware niet door toezending van eennummer aan onze redactie een direct beroepgedaan op onze eerlijkheid laat zoo heet het in de Hollander dan de liberalistische kiesvereeniging Gemeentebelang nog volhouden dat het eene bepaalde onjuintheid is als Frijheidtn Recht spreekt van stijgende gemeentelasten n laat dan de ö Courant met Farizeeschevroomheid hare beschuldiging van leugen naarhet hoofd onzer vrienden blüven slingeren I als ze durven i Wij durven niet alleen wij zijn wel verplicht 1 onze beschuldiging vol te houden totdat wjj door beter argumenten van dwaling overtuigd ziJn De schrijver geeft toe lo dat de hoofdelijke omslag tameliJK wel op dezelfde hoogte is gebleven 2o dat het gemeentebestuur geen verhooging van rijksopcenten heeft uitgelokt doch bewijst dan uit de stukken dat de uitgaven voor het onderwijs zyn to nomen alsof dit iets ter zake afdeed Het bewijst dunkt ons alleen dat de gemeente inkomsten eene vrij groote mate van elasticiteit bezitten of dat de stedelijke regeering uit zeer bekwame financiers bestaat die de kunst verstaan veel tot s and te brengen zonder nieuwe lasten te leggen op de burgerij De schrijver schijnt zelf b t weinig sluitende van zjjn betoog te hebben gevoeld Hij zegt Die duizenden t is waar hebben de Goudscbe belastingschuldigen niet behoeven te betalen in den vorm van genieentelasteti maar toch hebben zjj ze ten behoeve der gemeente moeten helpen bijeenbrengen Wat tot staving dier merkwaardige bewering wordt bggebracht is iodef ad vermakelijk Daartoe worden de plakzegeltjes en het vergunningsrecht in het vuur gebracht Alsof deze rijksinstellingen waren ingevoerd om den gemeenteraad te Gouda in staat te stellen de stedeljjke begrooting te doen sluiten zouder belastingverhooging Met hetzelfde recht zou de schrijver de verhooging van bet gedisteleerd de suikerbelsstikg en al wat er in lie laatste jaren is verricht om de ryksinkomsten te vermeerderen hebben kannen optellen als geschied ten behoeve der gemeente Deze poging om de vermeerdering der gemeentelasten te bewyzen uit de verhooging der rjjksbela sting verdiende in marmer vereeuwigd te worden Doch zoolang de Nederlandsche woorden nog hun gezonden zin behouden zal deze wijze van argumenteeren zelfs voor de vrienden te kras zyn Er is door de kiesvereeniging Vrijlieid en Recht een veldtocht geopend tegen het gemeentebestuur en den raad o a op grond dat de gemeentebelastingen steeds stijgende waren Br behoort dus bewezen te worden dat van wege de gemeente nieuwe lasten zjjn gelegd op de burgery en zoiilang dit met geschied is houden wy onze beschuldiging vol Aun te komen met vermeerderde rykslasten waarop de raadsleden geenerlei invloed kunnen uitoefenen en die betaald zouden moeten worden ook a bestond het geheele gemeentebestuur uit geestverwant u van de Hollander pleit niet voor de goede trouw of het doorzicht van den advocaat der kiesvereeniging Den aanval op de kosten voor het onderwys de bêlenoire der auti revolntionairen gaan wy stilzwijgend voorbij Polemiek met hen over dit punt IS woordverspilling Alleen twyfelen wij of de vrienden van de Hollander zoo zy ooit de meerderheid krijgen den moed zullen hebben op dit gebied alles af te breken Een heerlyke toekomst voor onze nijvere burgerij geen 2e burgerscholen meer voor kinderen van rijke ouders geen burgeravondschool geen hoogere burgerschool geen progymnasium meer van de stad Alle onderwys te betalen uit den zak der ouders Wat een veelbelovend vooruitzicht voor de Goudscbe bnuwspeculanten de stad zal te klein zyn voor alle Nederlanders die zich gullen verdringen om zich een plaatsje te veroveren in dit Eldorado BIUNENLAND GOUDA 24 Nojember 188B Bij de ertiMing foor een lid van den fierafentcraail ia de acature S rasora zyn heden iu elcK rd 443 siembncfjeB De kapitein J Hissink van het 4e reg infanterie alhier wordt eger a ziekte op nonaeti itrit gesteld Bij Zr Ma beslott ia benoemd tot rechter in de urrondigaemenlarechtbank te Middelburg mr S Gra r l ima Ht thans kantonrechter te Schoonhoven Naar aanleiding van bet bericht in ons vorig nr dat de inschrgving voor een op te richten broodfabriek onvoldoende was zoodat deze niet zou lot stand komen meldt men ons thans dat er uog wel kans bestaat op een dergelijke fabriek De heeren die zich hadden bereid verklaard als Comniifisanssen op te treden hebben zich echter ingevolge bet prospectus by onvoldoende inschrijviog iiraggetrokkeo Het Beslaar van de Kemonsirautsche Gemeente te Gonda had reeds voor eenigen tijd besloten de kerk dier gemeente met petroleum verlicht van gaslicht te voorzien daar de bestaande verlichting onvoldoende waa Het Bestuur trad derhalve io onderhandeling met eene firma die groote ifaskronen leverde en was van plan een kroun vao 60 open vlammen 900 Normaalkaarsen lichlst rkte fcasverbruik per uur j 2 M te nemen indien de leverancier de chriftelgke üarantie wilde geven dat ikiet dit aantal lichten in dit groote gasverbruik de kerk iSd verlicht zon zgn dat tot in de uiierI ste hoeken met gemak fgn schrift kon geleien I vorden Die jarantie werd niet gegeven en toen besloot het Bes unr opmerkzaam gemaakt op de joede resultaten der regeneratieve verlichting lan de firma Fnedrich Siemens Co te Berlijn en na een nauwkeurig onderzoek tot laatstgenoemde verlichting overlegaan Op hunne aanvrage werd gegarandeerd dat eene enkele regeneratieve lamp 1 van 4S5 Normaalkaarsen met een gasverbruik van slechts 2 58 M per uur aan alle verrischten zou voldoen waarop zulk een lamp werd besteld Het resultaat overtrof de verwachting het geheele lokaal was schitterend verlicht en door de krachtige ventilatie die de brander Kaf was de atmospheer voortdureifd eene zeer aangename Wat de lamp zelve betreft vond deze ook door sierlijken vorm en nette bewerking slgemeenen bgval terwyl het geringe gasverbruik c a 3U a 35 cis per uur volkomen het voordeel van deze verlichting bewees daar eeu kroon met o a 60 vlammen waarschijnlijk ouvoldoeude licht zullecde geven minstens ƒ 1 10 per uur zou kosten De brander In de kerk is de grootste door de firma Fnedrich Siemens k Co te Berign hier in Nederland geleverd door gebruik te maken van ontstane luchtstroonien in de afvoerbuizeu zijn deie laatsten zoo geplaatst dat zy daar waai zy het houtwerk doordrinuen volkomen koud blyven De kerk heeft eene oppervlakte van e a 200 M Een en ander werd geleverd en gesteld door den ingenieur Gerard ülrici Heerengracht 88 te Amsterdam De Leden van de Zwarte Bende het Plessohenttekker gild of onder welken naam mea het beruchte clubje oplichters ook noeme blüvea nog steeds met gier werkzaam Ook in deze gemeente zyn nl briefkaarieu ontvangen o a bg een koek en banket bakker van den bernchten H Sohoemacher thana wonende Nieuwe Vogelenzang 41 te Botl erdam waarin prys opgaaf gevraagd werd van de voorhanden artikilen Een ieder zg derhalve gewaarschuwd Van den Istin Januari e k af zullen de retoarbiljetien op den Ni derlandsohen Rgnspoorweg root alle afstaiiden van 40 kilometer en meer 4 dafreo geldig zgn terwgl voor afstanden vaa minder dan