Goudsche Courant, maandag 23 november 1885

40 kilooketer die biljeuen sleohts twee da ifPD geldig tyo Beie laatste sullen eveuwel wauneer Ky des Zaterdags geDonieii wordeu K ldig z n tol den daarup ToJgeuden Maaodag Be heer £ Kiderlen ZHterda avond te aoht uur van den tratertoren te Kotterdam op zijn rijwiel vertrolckeu is te Leeuwarden aan komt a Zondag namiddag te 6 ureu 35 minuteu alzoo i uur 25 miuuieu binnen de 24 uren geiyk de wedden acbap was StateQ Generaal Tweede Kameu iüiog TBD 23 November De Kamer heeft in deze zitting de beraadsla ïingen Toortgezet over het ontwerp tot ht t verteenen van eene subsidie van 4 tun aau deu stoomtram Breskens Maldeghem Het amend Van de Sleijden om 2 ton toe te staan met afscheiding too de zaak van het waarburgkapitaid Otlet en VVilnJarf is naogtnomen met SI tegen 30 stemmen waarna het uutwerp ts aangenomen met 62 tegeu 6 stemmen De VVaalscbe Commissie heeft aan alle Waalscbe kerken eeoe circulaire verzonden aarin de eindcgfers gegeven worden an de collecte naar aanieiding rao de Iweehonderdjarige herdenking van de herroeping Tan hel Edict van Nantes gehouden ten behoeve van het synodale fonds voor de gt esielijke behoeften van de gemeenten die er niet zeiven in üunuen voorlien De opbrengst bedraajjt 4675 38 namelgk van sGravenhage 68Ö 19 a Uirecht 237 Middelburg 90 Zwolle 187 Amsterdam 1425 Lfiden 238 61 Breda 30 Dordrecht 221 50 Nijmejfen 315 50 HHarlem 304 65 Leeuwarden 50 Arnhem 125 Delft 200 Rotterdam 516 60 9 Hertügeiit osch 15 iMaastricht 25 90 Voorburg 7 42V2 Oroniu fei alleen ontbreekt Daar beeft men goedgevonden voor eeu ander doel te collecteeren Daily News wydt een hoofdartikel aan de vele Toedingsdeelen en andere nultiife zaken welke iu welgestelde huishoudens dni elijks als vuilnis weggegooid worden en die toch menig arm gezin teu goede konden kémen Het blad doet dit naar aanleidinir vaiï een opmerking der Londensche contracéorafirm i die den aan tnee geheel verschillende personen uit zeker klucbtsjpel hermuerenden naam Bertram eu Robert draaft Het voorslei van die heereu is een of meer liefdadige instellingen te stichten welke zich beUsien met het iuzameleo au de kliekjes in ctubs eethuizen en de welgestelde burgerhuizen tvaar de dienstboden het eten dat op de bortleu overschiet natuurlijk niet willeu en waar het doorgaans in de vuiln sb ik gaat en het uitdeeten vau dit voedsel aan beboefttgen Deze vereenigiugen zouden zioh ook knoneo belasien met het inzamelen van oude kkedereii en andere nuttige zaken len behoeve van de armen Het jenkbeeld is niet kwaad Als aan de uitvoering maar niet te veel bezwaren verbonden zijn o a te zorgen dat de groote verscheidenheid van jjkliekjfs welke verkregen wordt eenigszins genietbaar blijft Litusschen verdient het in slechte lijden als de onze wel de overweging vau mensclienvrienderi Het bestuur der posteryen schijnt het oornemente bestaan den uitbetatiu siermyn der postwissels die thans slechts een maand bedraagt en waarvoor na dien tgd ter betaliuK aangeboden eene m ichtiging vau bet hoofdbestuur wordt gevorderd te verlengen iO By de lage prijzen vau de suiker in den lantsteu lijd zü P pl n n DuitSchluiid proeven geno rn om na ie gaan of door het mede toederen van suiker meer en ook beier vleescli bij gemest wordende dieren en legen geldelijk vnordetl kan worden verkregeu Bij schapen bleek hel voederen met suiker volstrekt onvoonlerlig ook bij de laagste suikerprijzen Mei eene hoeveelheid suiker van 10 mark werd ui slechts 5 kg levend ge iohi Ier waarde van circa 3 m verkregen Bij de prueveii mei varkens werden daareniegcn zeer gunstige resnltaieu lerkregen 100 kg suiker Ier waarde viiu ciic 2ü ra brachten eene toeneming in levenil gewicht voort ler waarde vau circa 72 ni üie is volgeus zou ook bij hoogere prijzen van de suiker het meslen van varkens op liie manier zeer voordeelig jn In elk geval schgneu deze uilkoinsten eer uit Ie lukken U t het nemen van verdere onderzoekiiigeu en proeven op dit nog meuwe gebied Het concert Hollman Z n Ittg avond had vour een taraeiyk bezetie zaai J het aiinatkoudigde concert van den heer J09 HoU i man plaats mti medewerking van Mej E Schar wenka sang eu den heer H iijut Pud uj ptauo Ër viel veel schoons te genieten en lu het kort willen wij onzen indruk mederleelen Mf j Soharweuka bezit een omvangrijk geluid en de tonen in bet hoo fe register zyu belderen goed ontwikkeld en toch kon zij ons niet geheel voldoen daar de stemuitzetting voor du zaaltje wel wat groot was en daardoor in de aria van uThoma de Bchuoue klank eu edelheid van toon nu en dan verloren ging Hare voordracht draagt echl r blijken van veel studie en daar zij hoofdzakelijk operazangeres is zal het wel d iaraau te wgten zijn dat zij in de voordracht der liedeieu niet den reebten toon wist aan te slaan Ëen bepaald oordeel moeien wg dus opschorten De heer d6 Pugno een pianist uit de Fransche sch ol bracht het publiek iu verrukkiuf door zgne volmaakte techniek en elastischen en schoonen aauslas Het inoeielijke B mol Scherzo van Chopin benevens de kleinere stukkeu Jayd van Mendelssohn benevens 2 stukken van eigen kompositie die oua zeer voldedenj werden met sohinerende techniek en smaakvolle voordracht teu tehoorle gebracht H m komt ook hulde toe voor zijne vportrclfelijke begeleiding Eu nu iilast not leant de heer Hollman Keeds lang was hg ons bekend als een der grootste thans levende violoncellisteu In Duilscbland liustand België eu Nederland heeft hij den jjjrootsten lof en tal van ridderorden mogen verwerven De verwachting was dus hoog gespannen £ u wrrkelgk men moet dezen virtuoos iiewonderen om zgn fichoouen toon en volmaakte techniek Ik b hoef slechts aan de zuiverheid en zekerhei l der octaven gangen te herinneren het groote struikelblok voor bijna alle violunceltisten Ook de zangerij e voordracht verdient alien lof Mit eenmaal gezegd hebbende is het te betreuren dat de virtuoos componist uitsluitend in die dubbele hoediinigheid ia opgetreden en ouk met bijwijze van afwisseling uit ti vu i ijkeu schut der werken van Beethoven MeiideUsojbn Golterman Franchorame Popper Barglel en anderen geput heefi Wij relevejM dit omdat de concertgever vooral na de pawi olijkbaar zee vertoornd op het publiek was en wg dit niet kunnen luescbrgveu aan leleurstt Ilin ouer te gerinife opkumMi daardittoch de aaiiwezi en nielMoegerekend kon worden doch wij schrijven hel daaraan loe dat hij met zou waim werd toegejuicht als hg gewend is en ook als hij verdiende HoeWfl PU het coQoertstuk van deili heer Hollman ons zeer voldeed gtdooven wg tuch dat liet program na aan belangrijkheid zou gewonnen hebben indien het concert aangevangen was met een der violoncelsonaten vhu Beethoven of Mendelssohn en in de tweede afdteling ook eej paar werken van voornocnide componisten waren ten ehoore gebracht iiuiieiilaiidscti Ovecxictit De Kngelsc ie bladen geven bijna zonder uitzondering hun vreugde ie kennen over den voorspoeJ der Bulgaarscbe wapenen bij Slivniiza In du opzicht heerschl tusschen Engelschen en Kussen eensteininigheid w iiit ook de openbare meening te Petersburg is zeer gunstig jegens de Bulgaren geêieind Ouk spreken de bladen daar met gruuten lof van den moe l en het beleid vau vorst Alexander die steeds op de gevaorlyksie plaatsen ie vinden was en zijji soldateu met woord en daad aanmoedigde De goede uitslag van den strijd bij Slivniizi heeft deu moed der Bulgareu doen herleven Er heerschl overal groote geestdrift van alle kanten vooral van Oost Rutnelie komen etkeu dag versterkingen om de hoofdstad legen di o dreigenden aunv al uil het zuidwesten Ie beschermen en ook kan elk oogenblik de lusscheukoinst der mogendheden verwacht worden Volgens een mededeeliug uit Kouslanlinopel heefl de Turksche regeering koning Milan reeds gesommeerd om hel Hulgairsche groudgeBied te ontruimen Evenwel Olijfi het Kuiderleger voor So6a een ernstig gevaar daar de versierkiiigeu welke le hoofdslud moeten besclierinen veel te wenschen laten Hel door de Fransohe Hegeering bg de Kamer ingefliende omwerp voor het oude Tonkiiicrediet beeft een paliiieke beteekeuis Brissou schijut tol inzicht gekomen dal het beter is niet lunger met zich te Inttii spelen hij wil eeu motie van vertrouwen hebben Uaar niemand op dit oogenblik een ministeriégle crisis aandurft zul hij naarschijnlijk een kleine meerderheid krygeu Evenal 4 de republikeineu Irachien ouk de monarchisleu in de Fransche Kamer zich aaneen Ie sluiten De royaiisieu die ongeveer 100 leden tellen benoemden den hertog De Liiroohefoucauld Bisaocia tot hun voorziller De Bonapartisien zgn evenzeer druk in de weer Beide afdeelmgeo zyn opgeroepen lol een gemeenschappelijke vergadering waarover Tonkiug zal worden gesproken De Duitsche Rijksdag heeft ziju bureel VVeJell Piesdort president Pranckeustein Hoff uanu vioepresidenten hei kozen Gisteren zou de eerste lezing van de bcgrootinit plaats hebben De Rijksdag beslaat ilians uit 76 conservatieven 28 vrycoo servatieveu en 50 nationaal liberalen te zamen dus 163 leden der rechterzijde 108 centrum met zijn bundgeuooten 16 Polen en 15 Elzaesers en Lotbaringers 66 vrijzinnigen 7 democraten 24 looiaaldemocraten en 9 Wilden De verhouding is in zoover veranderd dat de couservaiieven en ultra monlanen elkander den dienst hebben opgezegd Aau de Regeering ontbreken echter nog een vjjfliglal stemmen om van de conservatieven en uatio naalliberalen de meerderheid te maken Iu Engeland vloeien nog voorldureud de bronnen der elsprekendbeid en du al nog ongeveer een week aanhouden tot de kiezers dan genoeg voorgelicht zelf aan het woord komen Geen raelisch 10 hel ürilsohe rijk verkeert gedurende dezen tijd in zulk een ulleronaangeuaninste en moeielyke positie als de legeuwoordige premier Lord Salisbury scbryfi de Londeusche correspondent der Kóln Zta zit in de buiienlaodsoho politiek leelijk in de klein Aau den eenen kant houdi hij zioh bezig met dynastieke en verkieziugspoliiiek aan deu anderen kant heefl hg geeu lust met de andere mogendheden overhoop te geraken vandaar de aarzeling de langzaamheid welke zgn veriegeuwoordiger in Konslanlinopel op de conferentie aan den dag legt Hadden de Serviërs het krggiruinoer niet aangeheven zoo had deze onbehaaglijke toesiand nog een poosje voortgeduurd nog veertien dagen en Engeland ware zuo in de verkiezingen verdiept geweest dat het geen verandering iu de Britsoho politiek len opzichte van de Balkaustaten had opgemerkt Hieruit laat zich de vijandelijkheid van de lord Salisbury genegen pers legen Servië verklaren zg wendde alles aai om Ser ié in bedwang te houden üe Serviërs eohler zijn aw t kloppen gegaan eu het kunstige gebouw an lord Salisbury slorl ineen Hier rukken de mogendheden met meerdere dwangmiddelen Vüoruil daar eisoht de vijandige liberale partij van hem dat hg nog andere offers tai brengen en dat hg lu t belang van dezelfslandigheid der Bulkanstalcn op den lord mayursdag zoo luide door hem geprezen Turkge geheel en al opgeve Tot heden liei ft lord Salisbury s handige manier ora der liberale partij eeu deel van haar programma te onifulselen üe puliiieK der Tories uug weinig vcrsierkt maar wat de verkiezingen brengen kan niemand voorzien Voor de liberalen is het even erg wanneer de Tones den lïen nnnari roet eeu meerderheid in het nieuwe parlement terugkeeren dan wanneer zg zieh daai ivenaU hel lualste jaar tegenover eeu sterke oppositie de coniervaiieven hand in hand met de Ieren bevinden Indien de liberalen geen flinke meerderheid bg de s bua verkrijgi n heeft men slechts een herhaling vao helzelfde parlementaire schouwrpel te wachten alt hel Engelsche lagerhuis d l jaar aanbood en men eveneens in Frankrijk aanschouwde Drie parlijeu iu de veriegenwoo diging niet éen sierk genoeg tot regteren maar de beide kraehtigsie niet veel meer dan een speelbal in de hand der zwakste Dezelfde rol door de monarchislen In de Fransche kamer van afgevaardigden gespeeld en naar het zicb helaas laat aanzien weer e spelen vervulden en vervullen misschien de Ieren iu het Engelsche parlement Terwgl lord Salisbury te vergeef naar de reddende plank zoekt elke hem in veilige haven moet brengen zet Gladslone inlusscheu zgn tocht door Midlothian voort Mei onbegrgpelgke volhariling met de hem eigen buitengewone redenaarsgaven verkondigt de ei preraier zgn Scbotschen kiezers Wilt hij zelf wat de geheele liberale partg zioh in de volgende parlemeutsperiode ten doel stelt Geen oogenDlik verlaat Gladstone daarbg het vaste geloof aan de gelukster zgner partg Te midden der verkiezingswoelingen slaan de Engelschen weinig acht op den oorlog met Birma ze beschouwen deze expeditie als niet veel meer dan een militairen wandelischl Generaal Prendcrgast spoedt zicb voorwaarts eu hoopt heden of morgen de hoofdstad van koning Thebauw aan ze vallen Aan succes voor Maudaluy koestert geen echte Brit twijfel INGBZONDSN De Diakenen en Spreuk 3 27 Mijnheer de Redacteur Eenige mij onbekende personen kwamen dezer dagen in uw blad op legen eene opmerking die ik mg veroorloofd had op de handelingen ran H H Diakenen der Hervormde kerk toen onlangs een verzegeld pakket met bet opschrift voor de Vrije Uiiiversiieii iu het kerkezakje wierd ge vonden STJZLLETin DER GOUDSCHE COURANT VOOR een Lid van den Gemeenteraad op 24 IT07 1885 üitg ebracht 443 stemmen Van onwaarde 7 Geldige 436 stemmen Volstrekte meerderheid 319 stemmen Daarvan vereenigden op zich de Heeren Iph rró 210 stemmen J POST VAN DEB BURG 208 Herateinming tusschen de hh J S Kampo en J Post v d Burg Snelperidruk vsn A BRINKMAN te Goada