Goudsche Courant, vrijdag 27 november 1885

1885 N 3319 Vrüdag 27 Movember GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken OPWEKKEND V SSTgRKEWD KDDRTSVtHDRWEIin Goudsche Zangvereeniging 2de Uitvoering 1885 86 op DINSDAG 1 DECEMBER 1885 des avonds 7 uur in het Lokaal NUT km VERMAAK Oosthaven Directeur de Heer S van MILLIGBN Prograuma Thürmerlied v Milligen Liederen voor bas Oud Hollandsche Volksliedjes DIE KHEUZFAHRER Niels W Gade Solisten Mej G K v d L mezzosopraan de Heer Joh MESSCHAERT Concertzanger te Amsterdam de Heer C C H P Tenor Openbare Vrijwillige Verkooping TE om contant geld op Woensdag den 9 December 1885 s morgens 10 Ure aan de Bouwmanswoning van D SOL in Sluipwijk van ZEVEN MELEÏÏOEIJEN zijnde 4 met KALF en 3 VAARKOEIJEN Circa 13 000 Kilogram best gewonnen HOOI voorts Veenderij Gerecdsciiappen waaronder twee TURFBOKKEN drie BAGGBBBüKKEN drie ROÜIBOOTEN benevens BEUGELS MENGKLÜUWEN en hetgeen meer te voorschijn zal gebracht worden s Morgens afgenummerd te bezichtigen Nadere informatien bjj den verkooper D SOL te Reeuwijk en den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen ZBGT T rOOBT SEOP uit de BLIKKEN TROM uitmuntend middel tegen hoest scheikundig onderzocht door onderscheidene Doctoren aanbevolen en in den handel gebracht door N KATER Co te Groningen Handelsmerk gedeponeerd Het Ons 2S et verkrygbaar bij H W M STEVENS Firma A Oercksen Gouda 0 90 1 1 20 en 2 per Flesch Wed C van OIJK Kleiweg HO 2 Openbare Vrijwillige Verkooping TE GOUDA op Maandag 7 December 1885 s morgens 11 Ure in de BABHONiii aan de Markt van Een hecht en sterk goed onderhouden op uitmuntenden stand gelegen WINEEL EN WOONBÜIS op den hoek van Gouwe en Haven binnen Gouda C 258 Kadaster Sectie D 1657 groot 27 Centiaren Vrg van huur teaanvaarden op den 4 Januari 1886 bg betaling der kooppenningen Breeder in billetten te omschreven Nader onderricht ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen en bfl den Eigenaar den heer R van oek HEIJDEN Schoenmaker te Gouda HH Bezoekers H D Opera g te ROTTERDAM p Mijne geachte Begunstigers welke ZA TERDAG a st de Opera te Rotterdam g bezoeken heb ik de eer mede te deelen rt uitsluitend voor de Bezoekers der 3 Oester Salon Au Gourmet gelegenheid bestaat om ien minuten vóór 12 per extra tram a 20 cents naar de Rhijnspoor vervoerd te worden terwijl bij vooruitbestelling per briefkaart of persoonlijk het bestelde na afloop der Opera gereed gevonden en het aantal plaatsen tramrijtuig gereserveerd woidt daar voor die gelegenheid extra uitbreidiiig van personeel vlugge bediening verzekerd is neem ik beleefd de vrijheid onderstaand MENU te recommandeeren OESTERS per dozflu 1 Versche KREEFT 1 MATELOT en COQUILLE 0 40 Gerookte ZALM 0 50 PALING in Gelei 0 70 PALING gerookt g O 70 KREEFTEN SALADE 0 60 ZALM SALADE £ 0 60 HARING SALADE IS 0 60 C CRISTIANIA ANCHOVISCH 0 60 CAVIAR 0 60 2 PATES LE HENRIJ 0 75 3 Engelsclie Bieren Fijne Wijnen du A V Witzenhurg Passaj elO Geen grijs Haar meer Ue nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het gr jjze haar binnenenkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glansrijk en zachten verft niet Prijs 85 cent perflacon en i 50 per dubbele flacon Alteenverkrijgbaar te Gouda h J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Goedgekeurd Door het Koninklijk Wflrttembergsche Medicinalcollegiuni de Koninklijk Pruisische Commissie voor pharmaceutische zaken de Koninklijk Württemberg sche Oeheimraad te Stuttgart het Koninklgk Saksisch Medicinalcollegium en door den gezondheidsraad te Karlsrnhe vervolgens door de heeren Dr ill Preytag Koninklijk Professor te Bonn Dr O A Oraefe leeraar der scheikunde te Chemnitz Dr E Birntiaum G oothertoglijk hofraad en Professor te Karlsruhe Ur C BiaohoS beëedigd scheikundige der Koninklgke regtbanken te Berlijn en door vele geneeskundige autoriteiten in de praktjjk aangewend is deze sedert 19 jaren door den Heer W H ZICKENHEIMKR te Mainz alleen echt bereide vloeibare Honig bekend als het edelste aangenaamste en krachtdadigste Huismiddel bjj loest beeschheid verslüming koel en borstkwalen Kinderhoest en Door tal van aanbevelingen en getuigenissen wordt dit gestaafd Alleen echt verkrijgbaar in flesschen a fl 2 met geele a fl 1 met roode en a 65 Cent met witte capsnlen welke nevenstaand fabriekstempel dragen te Te Gouda bjj F H A Wolff Boskoop bij J van Bergen € Haastrecht bjj J D den Hertog Ondewater bü F Jonker Idenburg Bodegraven bij P Versloot Stolwgk bü C G V d Berg PUIKE ZEEUWSCHE Aardappelen Schipper C A van den BEKGE ligt in Lossing met een ladingpuike Zeeuwsche AARDAPPELEN a 2 30 per Mud franco thuis Bestellingen worden dageljjks by den Schipper aangenomen Ligplaats SINGEL tegenover de Crabethstraat STEEi IiOLEi Weder in lossing eene lading Grove Ruhr Kachelkolen waaruit wij tot 67 cl per H L contant zonder korting vrg thuis afleveren mits bg 2 of mtfer Heet gelgk genomen JAi PRINCE Cle Openbare Vrijwillige Verkooping om contant geld op WOENSDAG 9 DECEMBER 1885 de voormiddags ten 10 ure aan de Steenfabriek SpREEDWBNHOEh te Ouderkerk a d IJesel van 2 PAARDEN differente RIJTUIGEN Poolsche BAKSLEDE dito DAME8SLBDE een TIKKER allen kostbaar bekleed en zeer elegant 3 stel BBLLENTÜIGEN en toebehooren tweespans en eenspans PAARDENTÜIGEN en LEIDSELS Meubelen Huisraad enz bij biljetten breeder vermeld Alles te bezigtigen op Maandag 7 December 1885 van des voormiddags 9 tot 3 ure en op den verkoopdag van 8 tot 10 ure SU BLUEDAR MOEDE BUEKZUCHT CROOTif ZWAKTEl Nadere informatien ziJn te bpkomen ten kantore van den Notaris G J SPRÜIJT te Ouderkerk a d JJssel iQ flessohea d 1 1 90 en f 1 00 TAiWARIIVÜE RO RONS aftiiberolen Ifffen TOrstOpping en daamierte in verbniift fttnanile ojifcpsteldhedeii DE TAMARINUJBBONBONS n KRAËPËLIICN HOLM tun een tnirer plantnnrdip znohtwerkeiid spijsvertering en eetlust niet storend Purgatief in ooiifiluurfornj aangensam frisoh VHn SDifliik en zeker werkend Jn doocen v u 90 el 50 cents CK ARETTEN tegen ASTHMA de inademing vhii den rook dezer Cigarellen geeft ilen Igder nnn Asthmfl leritond verlichting lo Ktui ran 80 U 50 CentS SALMIAK PASTILLES oplossend en verzflohtend middel bg HoOSt en Verkoudheid In flcschjes a 20 cents KRAEPELIEN HOLM Afothekeri te Zeitt Dep3l voor Oouda bg den heer C TIIIM Anntheker Snelpersdrnk van A Bwnkwan te Gouda BINNENLAND GOUDA 26 November 1886 De uitslag der rerkietiog voor eeo lid van den gemeenteraad op 24 Nor 1886 is als Tolgt Uitgebracht 443 slemmea Van onwaarde 7 Geldige 436 stemmen Volstrekte meerderheid 219 stemmen Daarvan vereenigden op zich de Heeren J 8 Kampo 210 stemmen J Post van der Burg 21 8 Tervyi opeenige andere heereu nog enkele stemmen wareo uitgebracht Herstemming tussohen de hh J S Kampo en J Post van der Borg Beedt filteren bij iulleli aan ome aionnit binnen ie itad medegedeeld Gisteren middag had lea Raadhuize dezer gemeente de verkiezing plaats voor een lid van de Kamer van Koophandel Er waren uitgebracht 36 stemmen daarvan verkregen de hb H Braai 26 i 1 Grootendorst 4 H Knno van Gelder 4 A van Wyk en W Hoogendgk Wz ieder 1 stem zoodat eerstgenoemde is gekozen Deter dagen is verschenen bel Verslag ran hel XXXVIIIste Nederl Lundhuishoudkiindig Coiigres gehouden te Oouda vau 9 12 Juni dezes jaars Dit zal niet alleen eeo bigvende berinnering ayn aan de aangename Jnni dagen bier dcorleefd hel IS tevens een trerk met zeer belangrijke di cussièn irenken en opmerkingen op laudbuia ioi dknndig gebied Zoovel ty die niet in de gelegenheid waren de vergaderingen bij te wonen als diegenen welke het genoegeu hadd n daarbq tegenwoordig U zgo zullen gaarne het Verslag ter hand nemen dat niet alleen het verhandelde op de verschillende zittingen vermeldt maar tevens ondef de bglagen stukkeu beval der lezing over aard en waaronder de beschouwingen van den heer A J O Daameu te Tilburg over bet aanleggen van tramignen n verband met hetgeen op dit gebied in Belg é is gedaan zeker een eerste plaats innemen In een voorbericht orden d maatregelen medegedeeld die het Coogresbesinnr ter voorbereidingvan het Congres nam en waaronder een die in t bijzonder beeft medegewerkt lot de belangrijkheid der beraadslagingen en die te eer openbare vermelding verdient daar hy genomen werd in afwijking vanvroegere gebruiken Vroeger was het nl gewoontedat door geheel Nederland eene circulaire verspreidwerd inhoudende het verzoek om Inzending vanvraagpunten ter behandeling op t Congres zondermeer Hiervan was het gevolg dat velen twee drie soms vier exemplaren van de circulaire ontvingen en dat teer vele vraagpunten inkwamen vanwelke een grtfot aantal van weinig belang terw jl bovendien onderscheidene vraagpunten op het Congres Maangeroerd bleven daar tg noch door de inzenders noch door anderen werden ingeleid Om dezeledenen besloot het Congresbesluur op voorstel van de Commissie van Bijstand bedoelde circulaire alleen te zenden aan de Arsohillende Landbouwmaatschappijen en vereeoigingen alsmede aan de landhuishoudknndigeu en landbouwers in Nederland van wie te verwachten was dat ziJ van hunnebelangstelling in het Congres zouden doen blijkenmet uitnoodiging levens om Indien de door hen intezenden vraaitpunten op het Programma mochten worden geplaatst dezen op het Congres in te leiden Deze maatregel heefs uitstekend doel getroffen Het88e Congres is volgens het oordeel van ben diegewoon zijn deze Congressen bg Ie wonen een der best geslaagden geweest Van 29 op hel Programma voorkomende vraagpunten kwamen 23 in behandeling en menig onderwerp wrrd op zeer verdienstelijkewijze ingeleid en besproken en derhalve mag metgerustheid worden geconstateerd dat het Congresverre van onvruchtbaar maar integendeel hoogstbclugrijk was De Secretaris maakt in genoemd voorbericht met waardeering gewag van de medewerking van allen die aan d bijeenkomst te Oouda luister hekben bggetel waaronder de soboone sekse niet mocht vergeten worden Daar verslagen als deze slechts telden het voorrecht bebbeo in dames handen te komen en wij toch de woorden van hulde gaarne aan hon ware adres zien beiorgd zoo laten wij de woorden van den Secretaris hier volgen Ëere aan de dames die door hare toetreding tot het lidmaatschap en hare deelneming aan de zoo goed geregelde ferslelijklirden meile hebben bijgedragen tot het welslagen rm het Congres I Hare aanwezigheid gaf aan hel ssmenzgn een eigenaardige Iwkoorlgkheid Bloemen tooiden het veld waarop men arbeidde I De goede inrichting van het Verslag met zijn inhoudsopgave en register H bruikbaarheid verhoogt verdient ongetwijfeld allen lof De samenstelling en uitvoering beide vereischlen zeker veel zorg en hel is zeker uit naam van allen die aan het Congres deelnamen en die dit Verslag met de mtesle belangstelling zullen ter hand nemen dat wij deze regelen daaraan gewgd niet eindigen zonder een hartelijk woord van erkenlelijkheid m aardeering gesproken te hebben jrgeus dta Secretaris van hel Congres mr ü N Brouwer die na in de vetloopeu Jnnidagen reeds zooveri gedtan Ie hebben lot den goeden uilslag van hel Ooi res door dit Verslag een laatste hand legde aan de laak door hem mei zooveel welwillendheid ijver M bekwaamheid verlicht Ken woord van hulde en daidc komt hem ongetwgfcld len volle toe Hel ly hem by deze in bet openbaar gebracht I De heer Justus van UawU Jr hield Dinsdagavond de aangekondigde voordracht in het hier gevestigde Departement der MaaliekappiJ tol Nul van t Algemeen Gelgk ge 0oniyk als deze bekende toon lsohrgver en nwellist optreedt was de zaal uitstekend brzet en geea wonder de voortbrengselen van zgn geesl lijn onder alle standen en leeft gden algemeen verspreid en daar de gtsoheiste kankUrt en fig J eefst dan Ie volle lol bun recht komen als bg zrlf te ons voorsteh zoo moet de belangstelling by zgn optreden wel steeds groot zyn Vóór de pauze werd voorgedragen het bekende verhaal Ëen St Nicolaasavond en daarna Ëen Mniiekuilvaericg beide elke novellen mei genoegen werden aangehoord Hel talent van den heer van Maurik om personen uit verschillenden stand sprekend In Ie voeren kwam ook hier goed tol zyn recht De Ie 2e en se klasse reizigers in het eerste stuk werden uilstekend weergegeven de biltere smart en diepe wanhoop van den vader die plot ling zgn eenig geliefd kind verloor werd hoogst aangrgpend verhaald en op aandoenlyke wgze vertolkt Hel tweede verhaal bevalte ongetwgfeld ook veel geestigs doch mocht minder de algemeene goedkeuring wegdragen Men vond de indruk dien de Symphonie teweegbracht op versohillande hoorders wel aardig geschetst maar toch zeer overdreven voorgesteld De ten tooneele gebrachte personen waren wel zoo zeide men niet zeer ontwikkeld allerminst op muziekaal gebied I maar behoorden toch lol de beschaafde klasse wier oo deel toch niet zóó uileenloopend is als hier geschetst werd Wg voor ons ofschoon toestemmende dat de leekening hier en daar overdreven was gelooven dal de heer van Maurik alleszins in zijn recht was om eens die lieden uit den beschaafden stand op de kaak te stellen die over muziek en niet zelden ook over andere taken op kunstgebied I op faoogen toon een oordeel vellen zonder daarvan ook het minste begrip te hebben Kon men bg muziekuitvoeringen eens in de hoofden en harleó lezen der hoorders hoe velen zouden er zgn waarvan bet blpek dal zy hel soboone daarin op den rechten prgs wisten te schallen Het moet toegei rvrn worden dut de heer van Maurik vaak ook naar onzen smaak Ie dikwgls aardigheden in zgn stukken inlascht en dit ziet op zyn looneelatukken zoowel als op zyn novellen die voor een beschaafd publiek ongenietbaar zgn daar zij het gebied der zoógen straat uien meer naderen dan dat dergeesligheden maar dit neemt niet wef dal voor een gemengd publiek als de Nutslezingeu gewoon is met zgn tegenwoordigheid te vereeren weinig sprekers zoo in den smaak vallen als de heer van Maurik en wg hopen daarom dat hel Bestuur van ons Departement hem nog dikwgls zal uilnoodigen een spreekbeurt te vervullen dal zeker den leden niet anders dan aangenaam kan zgn In de zitting der Rollerdamsohe Arr Bichibaiik van Dinsdagmorgen stond terecht D V d S werkman te Oouda bekl van het loopen zander ergnnning langs den spoorireg Eisoh ƒ 5 boete Over 8 dagen uilsprAak Staten Oeneraal Tweeuk Kahisk 2iiiingen van 24 en 26 November In de Dinsdag gehouden ziliing werd de heer Heldt b ëedigd Op de voordracht voor den Heugen Saad zqn als vierde en vgfilc candidaten gebracht de heeren Mi s Eyssell advocaat en De Oraaff raadV heer te s Oravenhage Ue discussie werd aangevangen omtrent hel voorstel tot aanleg voor Ugks rekening vsn een buitenhaveu te De Lemmer met twee amendementen een vau den heer A Van Dedera om Friesland het beheer en onderhoud Ie lalen belalen en een van den heer Dirks om den ooslelgken dam korter te maken dan den westeiyken In de zitting van gisteren erd de discussie voortgezet over het wetsonlwerp omtrent de havenverbeiering Ie De Lemmer De heer Oirks trok zgn amendement in na de ertekering van den minister nader te zullen onderz vi de wensobelqkheid der inkorting van den oaslel en havendam Hel Amendt A van Dedem om de kosten van onderhoud en beheer voor rekening der provincie Ifriesland Ie brengen werd verworpen met 48 tegen 29 stemmen Het amendeaient Van der Slegden om te bepalen dal de Staat nooit met hel onderhoud der oude haven kan belast worden werd aangenomen met 76 legen 2 stemmen Het gebeele ontwerp is aangenomen met 74 tegen 4 stemmen Ook werd aangenomen het onlwer i lot wyzigiog der wet lot nitvoeriog der werken voor de Verbetering van den binnenl Waterstaat in Friesland Uit Amsterdam schrgfi men van 24 November Ëeue byeenkomst van een 300 sociaal democraten met inbegrip van nieuwsgierigen ia heden avond door eene sterke politiemacht uileengedreven Ziehier de toedracht tegen half acht was er eena vergadering uitgeschreven in het oude Ci fé Zinclien aan de wesizyde van ds De Bnjrtrrkade waar Forluyn het woord zon voeren over het onderwerp wie zgn de moordenaars in aansluiting an de bekende rede van F Domela Nieuwenhuia wie zijn de dieven f Penning de kastelein van De Leeuw op het Wa terloopleio opende de vergadering en teide dat bedeloptochten waren afgekeurd en dat de werkman die niet stelen mag toch genoodiaakt is te bedelen Deze vergadering was belegd om de middelen te bespreken op welke wgze de optochten het best zouden kunnen worden georganiseerd om aan de burgery een duidelgk denkbeeld te geven boe hoog de nood der arbeiders gestegen was Fortugn zou het onderwerp inleiden Deze begon met er op te wgzen dat de sociaal democraten geenszins met geweld hun doel trachten te bereiken maar dat daarentegen de politie overal pressie uitoefende waar men trachlte propaganda voor de party Ie maken Kwam men hier of daar een zaal huren dan was het lil wy illea wel zeer gaarne wat verdienen maar wy worden bedreigd met intrekking der vergunning en allerlei fraaiigheden meer Ook het pelionneeren by den burgemeester gaf niets want de burgemeester zond allen met een kluitje in t riet eg of weigerde eenvoudig gehoor Ie geven En werd dit verleend dan werd daaraan een onjuiste voorstelling gegeven in de dagbladen Wy worden zeide Foriuyn uitgemaakt voor dieven sn alle scheldnamen in het woordenboek zyn op ons van lucpassing doch niet wy zgn de dieven maar de Hegeering en de regeerende klassen Tot zoover was hel nu nog vrg kalm maar na deze voor de wettige macht beleedigende woorden Hond de commissaris van politie de heer Slork op die met eenige rechercheurs in spreker s onmiddelyke nabgheid Zilt Ik verzoek den spreker kalm te blyven en geen beleedigingen legen de Regeeriug te gebruiken Hierop volgde een onbeschryfelijk lumuiL gefluit gesis gegona te midden waarvan gehoord erd gooi hem den commissaris nameiyk er uit I Penning maande en schreeuwde tot kalmte aan wal niet dan met groote moeite gelukte fortugn begon nu aan de menigte mede te deelen i deze bgeeiP komst de eerste was die door een commissaris van politie werd bggewoond waarop alweder een groot tumult volgde en dat noch door Penning nOoh door Fortugu kon bctworen worden