Goudsche Courant, vrijdag 27 november 1885

volgende Heldt gekozen De president van het Algemeen Kederiandsoh Werkliedenverbond in de Kamer Zullen wg hem gelukwenschen Ja zeker maar niet zander een medelijdenden blik op hem te slaan bg het besef van de zware taak waartoe hg geroepen is hg is een man die reeds veel heeft getorscht ouk deze laak hoe moeielgk ook wg houden ons daarvan verzekerd z hg moedig dragen Ook u leden en bestuurdera van ons verbond zg geluic geweuactit met het feil dat Heldl is gekozen Jeugdig vuur zal hierdoor in onzen Bond worden gebracht omdat de weg die gevolgd wordt door die keuze is goedgekeurd nieuwe moed moet ons bezielen bg de gedachte dal hoewel slechts door één wg en onze belangen nu ook in de Kamer worden vertegenwoordigd Met dien nieuwen en jeugdigen moed dan voorwaarts trots alle jaloezie en tegenkanting Op deze rijzo voortgaande zal tiet eenige jaren geleden duor Karel Marx te s Graveiihage gesprokene bewaarheiil worden en wel dat Nederland vatbaar is voor eene vreedzame oplossing der sociale kwestie Welk uut en voordeel tieie vertegenwoordiger ook voor ons Verbond belooft aan te brengen bespreken wg in volgende nummers Op den 14 dezer werd door jhr mr D de B V A de W die op jacht was een wilde waan geschoten welke hg had zien neerstrijken in de gracht van hal fort Kuigenhoek onder de gemeente Maarlensdgk Daar er zich geen schuitje in de nabgheid bevond om het spartelend dier in behouden haren te brengen was goede aad duur Feldio een koitharig lichtgebouwd patrijshondje verschafte echter raad sprong zonder aarzelen Ie water en ging op den zwaan af Nu ontstond er eene worsteling welke zeker drie minuten duurde en met spanning van den vasten wal werd gadegeslagen daar de hond telkens geheel onder water verdween Dindelgk gelukte het aan het moedige hondje den zwaiiii bg den hals Ie grgpen en kwam het geholpen door stroom en wind met zgn prooi behouden aan wal Komt het schieten van zwanen in November in de provincie Utrecht telden voor voorzeker zullen weinig zwanen in den bek van een palrgshond hnn zwanenzang zingen Ned Sport De onlangs nil de gevangenis te Haarlem ontvluchte makelaar Gerrit Visser is die n dag uil Pargs te Amsterdam aangebracht en ter beschikking run de justitie gesteld Over de gze van zijn ontvluchting en aanhouding is der N Bred Ct h t volgende te oore gekomen Visser genoot in je gevangenis te Haarlem InmeIgk veel vrgheid en daardoor wist bg afdrukken te maken van de sleutels waarmede verschillende denreu der gevangenis werden gesloten Die afdrukken wist Visser in handen te spelen van zgn zwager die hem nu en dan door een keldcriuik der gevangenis van tabak voorzag De weWillende zwager liet overeenkomstig de afdrukken sleutels vervaardigen en deed te daarna eveneens door het kelderluik aan Visser toekomen die er op een gunstig oogenblik gebruik van wist ie maken voor zgue ontsnapping In plaats van zich onmiddellgk naar het buitenland te begeven wel wetende dal de telegram voor zgn opsporing niet ongebruikt zou gelaten worden begaf Visser zich te voet naar een boer in de omstreken van Haarlem die hem op zg n verzoek gedurende 14 dagen verborgen hield Daarna de kans veilig achtende begaf de vluchteling zich over Duitschland 1 naar Pargs eu trad daar In dienst in het welbekeqile magazgn van vLe Priniemps tegen een bezoldiging van 1200 fr per jnnr benevens den kost Aangezien Viss reeds des morgens vroeg in dienst moest zgn en eerst des avonds laat met zgn werkzaaml eden klaar was kon hij zich een tijding voor veler oogen verborgen houden doch op een fraaien avond bekroop den exmakelanr de lust om eens een wandeling te maken Ongelukkig voor hem ontmoette hij toen een zgner bekenden met wieu hg vroeger zitting had in den Gemeenteraad van Haarlem en deze schijnbaar verbigd hem te zien uoodigde Visser uit een glas wijn in zgu hotel te komen drinken Aan dit verzoek op dal oogenblik geen lust hebbende te voldoen beloofde hg den volgenden middag te zullen komen en hield zich dan ook atipl aan zijne afspraak Natuurlgk werd onder het drinken van een glas de geheele geschiedenis van Visser s ontvluchtiog verteld Immers voor eeen oui reallega en vriend behoefde hg fteen geheim djiarran te maken Doch de Vroeger zoo snuggere makelaar besefte thans niet de waarheid van bel spreekwoord dat men het van vrienden niet moet hebben en zoo had zichzelven aan de galg gepraat want acht dagen na het gezellig samenzijn met zijn vriend overviel hem plotseling de politie arresteerde hem en leverde hem nadat zijn identiteit was beweren aan de Nederlaiidsche politie uit Een roep en smeékstem tot het Nederlandscbe volk Ern dringende bede een ernstige gewetensvraag wordt lot u gericht niet een krachtig beroep op uw welgezindheid Van 1842 af tot pp den dag van heden toe sirgdt een vaderludsche Vereeniging zonder moede of mat te warden tiegïn de heerschappg van een al dieper eu dieper invretend kwaad Naar het in de Tweede Kamer der Stat n Generaal eenmaal uitgesproken en door veelvuldige ervaring te slaven oordeel knaagt het gebruik van slê rken drank als een kanker aau het zedelgk lichamelijk en atoffelgk weltgn van het Nederlandsche volk Zich tegen die voortdurende ramp te vertellen acht de Nederlandsche Vereeniging lot Afschaffing van Sterken Drank aller duren plicht Ons vele malen en op velerlei wgzen tot Landgenooten wendende meldden zich in den loop der jaren ipannen en vrouwen aanzienlijken en geringe bg honderdtallen aan en vereenigden zich als leden van ons weldoend volksverbond £ r werd aan niemand gevraagd uil welk beginsel door welke drgfveér opgewekt komt gy tot ons Ieder die bg handleckeoing verklaarde voor zich zelf het gebruik van sterken drank na te laten en zich tevens verbond om het heilloos vocht niemand Ie zullen aanbieden beschouwde men als medearbeider en strijdgenoot Wij streefden langs verschillende wegen naar één doel In gehoorzalen in tat van geschriften samen allengs een Igvig boekdeel van geschikte volksleoinnr vormende vroeger in ons maand thans in ons eekblad terecht als Volknriend bestempeld trachtten wg op den volkgeest te werken om zoodoende het Nederlandsche volk van een rampzalig diep ingeworteld kwaad te bevrgden Wel toegerust en wel gewapend bekaropten wg een driesteu machtigen voor ziel en lichaam gevaarlgken vyaud Wg lieten ons uiet uit het veld slaan door kundige en onkundige bestrijders i ie of te kwader of te goeder trouw ons pogen op velerlei wgzea dwarsboomden Wg wisten dat er in ons werk een zegen lag die niet vernietigd zou worden Zonder grootspraak durven wg te zeggen wg deden wat wg konden belaas niet wat wg moesten en wilden In weerwil van bespottende onverschillige ja soms kwaadwillige bejegening gordden wg ons ten strgde wetende hoe het jeuevergebruik ons volk verarmt verzwakt ontzenuwt ja verdierlgkt de tot veertig zegge veertig millioenenl gulden gealegeo jaarlgks aan drank uitgegeven som brandmerkt het goede land onzer inwoning met den aobandnaam van jeneeerland Wat tullen wg doen Ons nederleggen bg bel openigk lot ons gericht verwijl van ouitiacbt der Vereeniging tegenover bet voortwroetend kwaad f Verte zg van een iegelgk anzer de macbtelooze moedelooze onteereode b lgdeitis Wst gaat mg die volksriAnp aan beo ik i ijus broeders hoeder t o Neen neen duizendmaal peenl Voor die schade en die schande deinen wg lerug t Wg willen voortgaan gverende waar wg kunnen met mond en pen en bovenal door de kracht an ons voorbeeld in ongeschokt vertrouwen dat God van den hemel ons het werk zal doen gelukken Hel onze Volksvertegenwoordiging overtuigd dat de strgd legen den sterken drank mm het volk moet uitgaan slaan wg ter rechter noch ter linkerzijde afwgkende op onzen post helpt ons dien te behouden eu spgl menigerlei tegenspraak handhaven I Wg smoreu thans de alleszins reojilmalige klacht over gemis aan medewerking en den jammertoon over voortdurende bgkans opzettelgke verblinding bij h oogère of lagere standen Wg verheflén onze roepen smeekstem Kom over e help oni I tot lederen Landgenoot van welke staatkundige of kerkelijke richting hg weten moge Die niet ziende blind en koerende doof is bespeurt de ware volkaelleodr viroeemt de klaagslem van aan den bedelstaf gebrachte vrouwen en kinderen van in kerker en gasthuis boetende mangen van slaven en slavinnen in één woord van schadelgk vocht afkomstig uit te Sohiedam en elders werkende brandergeu Mochten vele duizenden ondKr de ond Hollandsche lenze eendracht maakt macht zich ware volksvrienden betoonen die dankbaar voor doch niet voldaan met otite Drankwet even als wij aanhouden in moedige volharding I O dat deze door dringenden nood ons opgelegde poging veler harten en handen kon openen ten behoeve eener Vereeniging welke door alom bekende beproefde eu proefhoudende middelen tracht te overreden Acht het uw schuldigen plicht om met vereeaigde krochten een Volktkwaal en haar ellendigen nasleep te helpen beslrgden welke een schandvlek ia onzer natie Aanzienlijken eu geringen rgken en armen Roomscben en Onroomscben mannen en vrouwen I V allen hebben S ij noodig I Geholpen door uw woord door uw voorbeeld verzamelen wij de docr velen gedwarsboomde en miskende krachten Zoo doende wierd er dam eu dgk mpgeworpen tegen den verwoesteo den zondeslroom van allerlei ongerechtigheid Hebt gg bezwaar tegen hel aanvaarden van hel door ons gewensohte lidmaatschap dan zullen ij daarin schoon met leedgevod berusten doch bl gveii te raster aanhouden op uw onmUbare mUd en weldadige tegunitiging Bekende op uw gezond verstand en bouwende op uw goeden wil Iwgfelen wg niet aan uw ondersteuning van ons werk De kas onzer Vereeniging is niet oeataud tegen onze zuinig berekende brood De heer Stork riep na den inleider toe jat indien dete de orde niet wist te handhaven hg dit zon doen alt eommitaaria van politie en nanwelyk waren dete woorden geaproken of een aantal agenten drongen nit eene warande rechts de laal binnen en deden met getrokken sabel of stok iu een oogenblik de zaal ontraimen wat uiet geschiedde dan over onivergetalUn itoelen tafels kachel en wal altoo meer de laal stoffeerde Geen ruit bleef er heel en zoowel door deuren ala door vensters zocht de verschrikit menigte socialisten en nieawsgierigen een uitweg Te half acht waa de vergadering aangevangen ente half negen was er geen mensoh meer in de omgeving te zien daar het geheele gebouw door ruimhonderd agenten werd omsingeld Slechts één persoon werd gearresteerd omdat hg uoh met eew stoel tegen de politie verweerde Portnyo vlnchtte niet maar bleef op dea katheder waar lig veilig was de vluchtelingen kalm nakijken De beruchte socialisten aanvoerder Fortuyn die naar aanleiding vau het tumult van Dinsdag avoad He boKHatamde btricht gisteren bjj den Burgemeester van Amsterdam was ontboden heeft schrifielgk ie kennen gegeven niet te lullen komen dan op last van den officier van justitie Na afloop der uileengedrevcn vergadering hield Fortnya nog eene redevoering voor zijn huis in de Tuinstraat Gisteren avond werd het blaadje Recht eoor allen Woensdageditie te Amsterdam niet lailga de straal verkocht Omtrent den gruwelgken moord te Nieuwe Pekela gepleegd wordt het volgende gemeld Daar woonde eenigszins afgelegen en geheel alleen W Drewes 43 jaren oud en gebrekkig van lichaamsbouw eeuige akkerbouw maakte bet bedrgf en bestaan uit van dien man Jl Zondag r morgen in de vroegte werd brand ontdekt aan en io de woning van Drewes de brand werd geblutoht vruchteloos werd echter gezocht naar den eigenaar en bewoner Ëindelgk vond mcu hel Igk van Drewes reeds versigfd en met belangrgke wonden en teeltenen van verwnrging aan den hals onder het stroó in de schuur verborgen Die gruweldaad wordt vermoed Zaterdag in den laten avond te zgn geschied zeer waarsohgnigk heeft de dader door den anderen dag vroegtijdig brand te stichten de ontdekking van den moord willen voorkomen Wat door den mooriipnaar gezooht werd is slechts ten deele gevonden de cantantea voor verkochte aardappelen en boekweit ontvangen waren voor t meerendeel gebezigd voor afdoening van schuld wegens uitgevoerde timmerwerken Echter moeten ongeveer zeventig gulden aan geld en een zilveren horloge ontvreemd zgn De verslagene had op Zaterdagavond bezoek gehad Het pakket te Winsóhoten beeft zich met een locaal onderzoek bezig gehouden De Goesche Cl verneemt langs officieuseii weg dat het olassicaal bestuur in zake de aanklacht tegen ds Huet aldaar het spiritisme heeft geoordeeld te zgn tegen Gods woord en ds Huel dringend heeft uitgecoodigd zich van apiritiatische handelingen te onthouden Bg het afdeelingionderzoek is het Regeeringsvoortiel tot wgziging van art 194 der grouditet zoowel vïn katholieke als van anii revolutionaire zgde niet bevredigend verklaard De beide genoemde fracliëu der rechterzgde zouden zich voorts naar De Tg d mededeelt in hoofdzaak eenstemmig hebben betoond in het stellen van eeuige eiaohen als aanvulling op het voorstel der Kegeering volgens welke een kventueel uienw grondwelsarlikel over hel onderwgs ongeveer volgenderwgze zou l iden Het openbaar onderwgs is een voorwerp vanda aanhoudende zorg der Eeg ring Het onderwgs is vrg s Wat bet lager ondecwijs betreft worden het ttoezioht der Begeering en de eischen van bekwaamheid en ledelqkheid der onderwgzers geregel bg de wet In of voor elke gemeente wordt l iger onderwas gegeven voldoende aan de behoefte der bevolking Het wordt voor zooveel daarig niet op anderewgie is voonien vaq overheidswege verstrekt inopenbare scholen De openbare scholen zgn toegankelgk voor leerlingen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid Op de openbare icbolen wordt schoolgeldgeheven in evenredigheid tot de kosun van helonderwgs De kosten van het gewoon lager onderwgs aan kinderen van bedeelden onvermogenden euminvermogenden worden van overheidswege vergoed onverschillig of dit onderwgs op openbare of bgzon d re scholen genoten wordt De Koning doet van den staat tier hooge middelbare eu lagen scholen jaarlgks een uitvoerii verslag aan de Staten Generaal geven XUr aanleiding van de verkiezing an den heer Hcldt e Sacek tekrüfl tk tf erkwumihode o a het noodige nilgaven Tot dekking van ons tekort veroorzaakt door samenkomaten verspreiding van geschriften verslagen en zoo al meer vragen wg om het penningske der weduwe en de gift van den meergegoede Zendt daarom spoedig een brief met kleinere of grootere toezegging aan onzen algemeenen Penningmeester Prof 1 E J P Th van DEttLiTH te Utrecht s Gravenhage 1 November 1886 Het Hoofdbestuur Jbr 1 L DE JoNOK te Zierikiee President Mr C C E d Engelbeonnïr Gravenhage Secr Prof J P Th VAN DE LiTH te Olrecht Penningm Prof E H Lasondb te Utreeit Dr H Fabius te Jmiteriam H BbouwIb te Oroningen E J W KocH te i Gravenhage Dr 3 1 Kbeenen te Zwolle G H ËSUUY9 te Rotterdam Eerelid Buiienlandscb Overzicht Volgens de mededeelingen uil Sofia zetten de Servische troepen den teruglochi voort en is het te verwachten dat de Bulgaren weldra bet Servische grondgebied zullen betreden Een wapenstilstand wordt dan waarsohgnigk geacht want merkt de Nordd Allgem Zeit op wel heeft Alexander den laad der Porte van de hand gewezen maar behalve Turkije zgn ook de mogendheden in deze richting werkzaam toodat vermoedelgk Serviërs en Bulgaren weldra het zwaard kunnen opsteken Van Servische zijde wordt eohter beweerd dat de Serviërs spoedig weer een hoofdslag kuunen wagen Generaal Leshanin rukt in gimarschen met het Ti mokleger Ier hulp de garnizoenen van Belgrado en Krajugewatz zijn lot versterking naar Pirot vertrokken en de manschappen van den tweeden ban zijn reeds voor een groot deel opgekomen Daarentegen verneemt de Timei dal koning Milan die zonder wapenroem te Belgrado kan terugkomen en aan den gunstigen afloop van den strijd wanhoopt besloten beeft om afstand Ie doen van den troon De kansen van den uilslag der confereuiie welke gedurende de laatste dagen waren verbeterd staan nu weer zeer slecht Engeland en Busland blijven scherp tegen elkaar overslaan en de Fransche gezant erklaarde dal hg alleen volmacht bad om het protokol te onderteekenen wanneer alle mogendheden het eens waren De heer White zou nogmaals naar Londen seinen en den uilslag in de Vergadering van Woensdag mededeeleu maar mee heeft geen groole verwashling van het resultaat dat deze zitting zal opltvere De Fransche Kamer verkoos gisteren de Tongi kincommissie deze bestaat uil 10 leden der reohlerzgde en ii der linkerzgde van deze laatste zijn 16 mei de leden der rechterzijde voor onmiddelgke of geteldelijke ontruiming de 7 andere zijn voor een beperkte bezetting De Minisier Goblet deelde io zgn afdeeling mede dat Regeeriug elk denkbeeld van ontroimiug verwierp De Engelache verkiezingen welke nu een aanvang hebben genomen zgn verdeeld over een tgdsruimte van 23 November tot 9 December Daarna moeten nog volgen de Orkney eu Shetlandsche eilanden en de beide Schotsohe uuiversileileii Het grootste aantal verkieeiogen dat op één dag tal plaats vinden bedraaf t 105 Alleen Londen met inbegrip van de tol hoofdstad behoorende districten Middlesea en Surrex heeft 70 afgevaardigden te kiezen Het behoeft geen betoog dat alle partgen iu Engeland den uitslag met spanning te gemoet zien De Duitsche Regeering heeft bg den Rgksdag een uitvoerig verslag ingediend over de beweging der sociaaldemocraten De slotsom is dat de woelingen dier partg nog steeds voiA tdnren en bel verlengen van den staat van beleg te Berlijn Hamburg Allona en Leipzig voor den Igd van een jaar noodig weid geacht Ue sociaaldemocratische partg in den Rgksdag beeft een wgtiging voorgesteld in het omwerp der conservatieven betreffende hel zittingstgdvak van den Rgksdag In plaats van 6 jaren stellen tg een periode van 2 jarin voor Verder hebben de socialisten nog het voorstel gedaan den Rgkskauaelier te verzoeken Io een internationale conferentie bijeen te roepen voor het invoeren van een itprmalen werkdag van 10 uren eu afschaffing van den arbeid van vrouwen en kinderen 2o in Duilschland een enquête in te stelirn naar de loonen Uit Berlijn wordt bevestigd dat de Carolina uaestie dank tg der bemiddeling van den paus eindelgk een oplossing heeft gevonden Spanje behoudt de eilanden maar staat aan Duilschland aanmerkelgk voorrechten toe o a vrgheid van handel en een eigen kolenslation De toestand van koning Alfonso is plotseling verergerd door eene keelziekte Volgens sommige berichten is hg reeds dood of althans stervende volgens andere is het eerste gevaar voorbg De gfrootste ontsteltenis hee scht in Spanje en alle politieke parlgen staan op dan nilkgk wat dete onverwachte wcnilmg voor hen brengen tal Volgens een bericht dat te Madrid is ontvangen van den gouverneur de Philippgnscbe eilanden heeft daar een hevige cycloon gewoed waarbg een aantal menscifen het leven verloor en gioolc verwoestingenign aangericht INGSZONOEN De GASKWESTIE Alinea 2 van Art 1 van het Reglement der Kiesvereeniging Gemeentebelang luidt het bespreken der Gemeentebelangen Wanneer ik zulks als Voorzitier van genoemde Kiesvereeniging iu toepassing bragt was dit zeker uiet ten onregle In de eersle plaats werd door mij het wensohelijke betoogd eeuer verkiezing vac een bouwkundige iu plaats van wijlen den keer Samsora en dientengevolge stelde ik den heer Koobs nor die voorbereid door zijne technische studiën de gaskwestie zeker even goed en hoogslwaarscbijnlgk beter zal kunnen beoordeelen dan de candidaal die door anderen werd voorgesteld In de tweede plaats werd door mg de gaskwestie aangerocid Zulks in antwoord op de vraag van den Burgerman van Gonda mij gidaan in uw blad van Woensdag 2 i dezer die mij zgdelings van inconsekwentie beschuldigt Bij mij was de verkiezing van een bekwaam bouwkundige die ten allen tijde in den Raad nuttig werkzaam kan tijn wenschelijker dan van een persoon wiens hoofdverdieiisle daarin ou beslaan bij lich onvoorwaardelijk zoude verbinden eene exploitatie der gasfabriek van Gemeentewege voor te staan De steller van het artikel schgnt zich idealen te scheppen in bet vooruitzicht vaa de schitterende winsten door eene Gemeente Gasfabriek te behalen en beroept lich daarvoor op andere plaatsen maar schijnt blijkbaar nimmer de rekening van eene gasfabriek gemaakt Ie hebben en nit hel oog te verliezen dat daarbij iu de eerste plaats op de verschillende toestanden van iedere gemeente moet worden gejet Er is welligt geen enkele stad in ons land die wal bevolking en gasverbruik betreft met it onze kan vergeleken orden en waar het verbruik tegenover bet bevolkingscijfer tóó ougnustig is namelijk nog geen 10 stère per hoofd Utrecht daarentegen ruim 80 stère per inwoner Wanneer uw schrgver tegt dat mijn argument omtrent de controle twak was verliest hg blijkbaar uit bet oog wat door mg vooraf was gezegd n 1 dal eenige leden van den Gemeenteraad zich illusien maken om uit de Ie behalen winsten van de Gasfabriek de mogelgk mindere opbrengst van Scheepvaartreglen goed te maken en aldus eene extrabelaeling te leggen op den gasverbruiker grooler dan de winst die eene bij Concessie verrezen fabriek zoude willen bedingen En ziet men niel bij dien drang naar eigen exploitatie over bet hoofd dal wjj wat licbtproduclie betreft in eene overgangs pérrade verkeeren En het zonde teer zeker niet tot de ooraagelgkbeden behaoren dal de voorstander van heden berouw ton gevoelen overhaast Ie werk te tijn gegaan wanneer op andere plaatsen de Eleoirische verlichting volkomen voldeed en goedkooper uitkwam dan gaslicht Door mij zoude oiigetwgfeld verder over deze zaak zgn uitgeweid zoo het mg bekend was geweest dal r de bestaande Gasfabriek hare nieuwe voorwaarden aan het Ddgelgksch Bestuur had ingediend en mgne beschouwingen welligt daarop invloed zonden hebben kunnen uitoefenen Nu ik de wetenschap heb dal de Maatschappg voor Nieuwe Geootroyeerde Gasbcreldinic hare voorwaarden voor eene nieuwe Concessie aanSeJt Dagelgksoh Bestuur beeft doen toekomen ben fk volkomen bereid mgne inzigleu omtrent eene exploitatie bij concessie of van Gemeentewege toe Ie lichten en hoop daarop ter gelegener Igd in dit blad terug te komen STEENS ZIJNEN Mijnheer de Redacteur Vergun mg a v p voor t onderstaande een plaatsje iu uwe oouraut te ipta inruimen SOEPUITDEELING Even als vorige jaren is ook thans de Oommissie voor de Soep en Spgsuildeeling werkzaam gelden voor dat dgel bg de ingezetenen in te zamelen een streven watrvoor die Heeren den dunk van elk weldenkend mensch toekomt vooral met het oog op de algemeene malaise in alle vakken zoowel als in handel en industrie Hei ligt volstrekt niet in mijn plan M de R op bedoelde Commissie een blaam te werpen die onbescheidenheid komt hen in geen geval toe maar het is alleen en uitsluitend mgne bedoeling die Heeren in welwillende overweging te geven om gedurende den winter geen grutten of gorlsoep maar indien dit mogelijk ie hutspot of erwtensoep Ie verschaffen ten einde daardoor iu de eersle plaats meer aan de Keeenlyke behoefte te geinoel te komen en ten tweede de gevolgen te voorkomen welke als t ware homogeen aan de uitdceling van grntlensoep zgn verntant Aangezien de grullensoep zeer smakelijk wordt toebereid en bet volstrekt iu Gouda niets vernederenda schgnt te zgn voor mensohen die geen soepbedeeling noodig hebben is het een feit dat in de z g aoepbriefjes handel wordt gedreven en zelfs zoo dal men ze geregeld tegen betaling van 5 cl per portie franco te huis bszorgd kan krijgen Daardoor wordt natuurlgk het doel van ds gevers vergdetd uiet alleellt maar genieten de te behoeftigen van de bgdragen voor de behoefligen en zonder af te dalen lol de plaatsen waar die 6 centen van elke portie worden besteed wil ik bet guustigsie daarvan aannemen nl dat er andere steviger levensbehoeften voor worden aangeschatl en in dat gunstige geval dan nog Igdt de bedeelde een verliea van 50 procent Nu is vooreerst de soep niet geschikt voor middagmaal men boude mij deze uitdrukking ten goede zonder er een stuk brood of ardappeleD bij te gebruiken omdat zij in den regel te dun ia en dienen moet tot vulling van ledige magen welke op steviger kost meer aanspraak mogen maken en juist d rom wordt zg zoo gaarne door nielbehoefiigen opgekocht om vóór zg hun middagmaal gebruiken per kopje io het gezin te worden rondgedeeld Indien nu de mogelgkheid bestond om evenals dit geschiedt van het R C Armbestuur goede er len oep uit te deelen dan zouden de brieljcs niet Z09 gemakkelijk gekocht kunnen orden en zon zelfs wanneer er geregeld hutspot werd verstrekt niemand der niet beboeftigeu een portie verlangen te koopen en daardoor het doel om min of onvermogenden een warm middagmaal te geven in dubbele male worden bevorderd Mogen deze enkele opmerkingen er toe leiden en waardig gekeurd worden om bij de genoemde Oommissie in overweging te worden genomen en zij er toe kunnen besluiten dezelve in toepaasing Ie brengen ik ben er van overtuigd dat bet een blijde mare zou zijn voor onze minder bevoorrechte natuorgenooleu niel alleen maar een zelfvoldoening èu voor de Commissie en voor de milde gevers onze ingezetenen Dankzeggende M de R voor de verleende plaatsruimte heb ik de eer te zijn ÜEd Dienaar Gouda 23 11 85 i Th IMHOLZ Het il een feit dat in bijna sDa geziaoen bedoelde BOep hoogst zeiden met een le iel wordt geouttigd doch sltijd gedr ttken nit een kopje RECLAME Da genezing der zwaarlijvigtieid kei dik worden geschiedt tegenwoordig door het zich onthouden van alle vetvormende zelfstandigheden brood koek raeelspijs aardappelen enz Ook mag men dan gedurende het eten slechts weinig of niets stellig geen bier drinkeut Mur voor al degenendie aanleg hebben om zwaarlgvig te werden ia bet van veel grooter belang Ie zorgen voor behoorlgkedoorstraling Ter bereiking van dat doel bevelen de geiieesheeren de Zwilsersche Pillen van den apotheker R BRANDT als het beste middel aan daar haar werking zeker en gemakkelijk is Zij zijn verkrijgbaar in de apotheek van J M H Zcldanrgk te Gouda a 70 ets de door Men lette vooral op hdt wittekruis in het roode veld en de naamteekening vanR BRANDT JttARKTBEBICHTEM Gouda 26 November 1886 Tarwe flauw Beste Zeeuwsche van ƒ 7 75 tot ƒ 8 60 goede en puike poldertarwe ƒ 7 a ƒ 7 60 afwijkende ƒ 6 59 a f 7 Rogge ƒ 5 ü 6 0 Gerst ƒ 5 26 è ƒ 6 Chevalier f 6 10 ü 6 60 Haver ƒ 3 80 i f 4 S0 Maïs 6 60 a ƒ 6 Verdergren handel 1 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel in alles traag vette varkens 20 a 23 cl varkens voor Londen 18 ü 19 ct magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 70 a ƒ 1 10 per week schapen handel lusteloos schapen ƒ 20 a ƒ 24 Lammeren ƒ 16 a ƒ 20 per sluk Aongevoerd 44 parlijen kaas Eerste kwaliteit ƒ 24 i f 26 tweede kwaliteit ƒ 21 ü ƒ 23 Noordhollandsche ƒ 27 a ƒ 30 Qoeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 30 Weiboter 0 90 a l Burgerlijke Stapd GEBORENj 23 Nov Jacobs Adrian oaders A Vlot en C Kieuwpoo Siraon Hendrik onders A Dekker ea A Wessels 24 Dsna ouders J van de Velde en i van da Berge Joaaunea Ggsberlns ouders J G Arentz en K J A Smazen 85 Johannes oodsrs A Steenwinkel en F vaa der Steen Elizabeth onders A Bennia ea A van den IJsael Adriain Cornilii onders L de Brngn en B Vonk Johannea PHlrna onders J Bakker en L van Stijn OVERLEDEN 23 Nov L van der Valt 66 j 24 Xooy 9 m 25 N van der Haien hniiir van van Vliet 39 j P J sn BensekoD 11 j 2 m G Dnbr 1 m C Nieow eld 7 w 26 G van den Berg haiavr vaa J van Kleetf 65 j GEHUWD 26 Nov A van Hofwegen en O Drieiaeu D Graatsma en C J Blesgrsaf üDVERTENTIEN die niet geëtaleerd worden VAN OS Az Kleiweg E 73