Goudsche Courant, woensdag 2 december 1885

Voor de talrflke bewjjzen van deelne ning bg het plotselinf orerlgden van onze geliefde Echtgenoote Moeder en Aangehawd moeder Mevroawr ANTONIA van dek WANT betuigen wg bg deze onzen harteljjken dank G STRAVER Namens Kinderen en Aangehnwdkinderen Gouda 28 November 1 886 1885 Woensdag Z Deceiber 3321 GOUDSCHE COURANT fSieuws en Advertentieblad vóór Gouda en Omstreken liberale partij w ete boe groot de verantwoordelijk 1 in staat van faillissement of van kennelijk onvermc In de Aügemeine Zeitiing te Mnnchen uitkomende geefi dr C Soouck Hurgrouje te Leiden verslag van zgn wedervaren in Arable waar hg van Augustus 1884 lot September 1885 vertoefde in het bijzonder verbaalt hij hoe aan zgn verblijf te Mekka plotseling eeu zeer ongewenscht einde kwam juist toen bet groote pelgrimsfeest daar gevierd we d dal hij zoo gaarne bad bijgewoond door de onwetendheid en achterdocht van ilen Franschen vice consul ie Djeddab lr de Loslalot Kort voordal dr S H te Djeddab aankwam was daar het bericht ontvangen dat de Fransche geleerde Hober in bel binnenland vermoord wat die met den Siraatburger prof Eiitiug een welen schappelijke reis in Arable deed De Fransche Sery Stgftv ng had den vice consel De Lostaloi opi edragen te zorgen dat de moordenaars van dr Huber gestraft werden en tevens dat de wetenschappelgke nalatensijkiap van dien geleerde naar Frankrijk werd opge zou en De Fransche Regeering slelde op dat laatste vooral prijs omdat zich in die nalutenschgp de steen moest bevinden met de sedert in de geleerde wereld beroemd geworden vinscriptie van Teima De vice coiisnl De Lostalot verdacht niujr S H van dien steen zelf te willen bcmachtigeimieltegenstaande deze hem mondeling en schriftelp verklaard had niets met die zaak uitstaande te hebben en deu steen noch voor zich zelf en noch voor anderen te bfgeeren In weerwil van die verklaving k am in de Pargsche Temp van 6 Juli 1835 een van dr De Loslalot afkomslig bericht inhoudende dat dr S H met professor Entirg samenspande om den bewusten steen den Franschen afhandig te rn Keo Dat bericht van de Temp waa in Arabische en Turksohe couranten overgenomen terwgl dr REEUWIJK Y E En E HAVE De ondergeteekende betuigt door deze zgnen bartelgken dank aan alle zjjne Begunstigers voor het genoten vertrouwen hem veel jaren geschonken en beveelt zijnen Broeder den Heer aan wien de zaak is OVERGEDAAN indezelfde gunst aan Onder referte aan bovenstaande advertentie I heb ik de eer mede te deelen dat ik de zaak van mgnen Broeder op de Kleiweg heb overgenomen door eene netie en soliede bediening hoop ik hetzelfde vertrouwen te zullen ondervinden hetwelk mijn Broeder verscheidime jaren mocht genieten A VASSE Gouda 25 Nov 1885 J VASSE GROOTE VOORRAAD geschikt voor St Nicolaas Cadeaox J GILFJ X Spieringstraat F 44 NB Repareeren en Overtrekken AANLEG van Electrische enLuchtdrukScliellen SPREEKBUIZEN Elecirische Verlichting en Waterleiding Voorhanden KISTEN inhoudende eene complete aanleg voor ELECTRISCHE SCHEL met beschrijving voor 8 Gulden bjj C VA N BERKEL Openbare Verkoopingf ten overstaan van den Notaris G CFOETÏÏUNDROOGLEEVEE te GOUDA op DINSDAG 8 DECEMBER 1885 des mor geus ten elf ure in het Koffiehuis Harhonie aan de Markt van N 1 Ben goed onderhouden ruim gebouwd Woon en Winkelhuis PAKHUIS ZOLDERS KEUKEN OPEN PLAATS en ERVEN met een uitgang in de Nobelstraat staande en liggende aan den Raam te GoüDA Wgk O No 222 Te aanvaarden 1 Januari 1885 N 2 en 3 Twee WOONHUIZEN ERVEN en GROND aan de Geuzenstraat te Gouda Wgk L Nr 26 en 27 Verhuurd bij de week voor ƒ 3 25 N 4 Een WOONHUIS ERF en GROND in de Vogelenzang te Gouda Wijk M No 112 Verhuurd bg de week voor ƒ 2 50 N 5 Een WOONHUIS en ERF aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 38 N 6 Een nieuw ruim thans dienende tot het houden van godsdienstoefeningen achter het vorige perceel met een vrjjen gang naar de Nieuwe Haven te Gouda N 5 en 6 zgn tot den I Januari 1887 verhuurd voor 234 per jaar kadastraal Sectie C No 796 en 940 groot 15 Aren 55 Centiaren Terstond te aanvaarden Nadere inlichtingen worden gegeven door voornoemden Notaris FORTÜIJN DRüOGLEEVER te Gouda En N 7 Een WOONHUIS eu ERF met den weg daarvoor staande en liggende op sGravenbroek te Fieuwe CrmOElT SIEOOP eaARAC PÏÏITCE onovertrefbaar van qualiteit J F HERMAiV en ZOOiX Tiendeweg De St Nicolaas Etalage is van af ZONDAG bij de Ondergeteekende gereed Ruime sorteering van diverse Artikelen voor het aanstaand Feest voorhanden Aanbevelend 17 Haven W N BAAMAEESiS Banketbakkei J EmSAAilTL Confiseur Patissier xj m Beveelt zich beleefd aan voor de levering van goedgevuldeBoterletters SPRITSLETTERS St NICOLAAS en verschillend Gebak Fijne Borstplaat Chocolaad en Suikerwerken Daar het de ondergeteekende gebleken is dat eenige gasverbruikers klagen over het gas in hunne woningen zonder zich deswegens aan de Directie der Gasfabriek gewend te hebben verzoekt hjj daarvan voortaan in hun belang aan den ondergeteekende kennis te geven opdat er naar de oorzaak kan gezocht en daarin verbetering gebracht worden De Maatschappij voorN G Gasbereiding J DE VRIES ROBBE Directeur U a SaAvpia zy go VA Y U3 i9pui5j ua saoiBQ jooa Hoogstr 12 4 J Hoogstr 1 2 4 heeft ontvangen vele Nouveautés geschikt voor St NICOLAAS CADEAÜX waaronder eene mooie collectie Zwarteen Gekleu rde Gitt en Cols BRËIWOL systeem Prof Dr JAEGER 46 cent per Knot Opruiming Dames Winter Rokken 75 cent en hooger ns o nansu ïj eaoo poog St Uicolaas Etalage van fijne Ai tikelen A VAN OS Az Kleiweg E 73 W J van Leeuwen Spieringstraat 41 Gouda De Ondergeteekende vestigt de aandacht van HH Koffielmishoiiders en Slijters op de C OGI AC van 1 20 ƒ 1 40 en 1 60 per Liter bij niet minder dan 2 Litei in proeven gratis verkrijgbaar Wed c van OIJË Kleiweg no 2 heeft voorhanden eepe ruime sorteering echte LAMPE B£ LGI a amede6JEW0NELAMPEN tegen concurreerende prijzen Teirens ARTIKELEN in KOPER GEËMAILLEERD en GALANTERIËN uitmuntend geschikt V or St üVIicolaas Cadeaux Finale Uitverkoop van GOUDEN en ZILVEREN HORLOGES PENDULES KLOKKEN RÉGULATEURS WEKKERS VESTKETIINGEN tegen fabrieksprgzen Openbare Vrijwillige Verkooplng TE om contant geld op Woensdag den 9 Decemberl885 s morgens 10 Ure aan de Bouwmanswoning van D SOL in Sluipwijk van ZE7EN MELKEOEUEU zijnde 4 met KALF en 3 VAARKOEIJEN Circa 13 000 Kilogram best gewonnen HOOI voorts Veenderij Gereedschappen waaronder twee TURPBOKKEN drie BAG iGEBBOKKEN drie ROEIBOOTEN benevens BEUGELS MENGKLOÜWEN en hetgeen meer te voorschijn zal gebracht worden s Morgens afgenummerd te bezichtigen I Nadere informatien bij den verkooper D SOL te Reeuwijk en den Notaris MOLENAAR te I Waddinxveen I ZBOT T VOORT Snelpersdrnk van A Beinkuak te Gouda HOOGE GOUWE 258 J VAN DER HEItïDE J WELTER HOOGSTRAAT Specialiteit in Corsetten en ONDERGOED voor DAMES en KINDEREN COESETTm OP MAAT Gezondheids Corsetten Openbare Vrijwillige Vcrkooping BOUW en MELKGBRBEDSCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD AARDAPPELEN MEST enz Informatien bg den Notaris SPRUIJT te Ouderkerk aid IJssel op WOEESDAG den 2 DECEMBER 1885 des voorniiddags ten 10 ure ten sterfhuize van CORNELIS HOGEN DOORN wijk C No 144 onder Nieuwerkerk op den IJssel van BINNENLAND GOUDA 1 Deceaber 1886 Het ondettotlc mn het water nit de WaterleidinK alhier gedurende de maand November beeft het volgeode reaultaat itebad 2 November beooodigd 18 5 milligram 10 ff 23 5 prrmaugaDal 19 17 5 kalicoi 26 21 5 per 1000 e e De conuesaie roorwaarde ia 15 m g Bij de deter dagen gebondeD exameua voor apothekersbedienden it o a geslaagd Mej A W De Boer van Gouda Wg maken ouze stadgenooten bij gelegenheid van bet a I St Nicolaasfeest attent op de rondgezonden oiroalaire der IJieltramdireciie eij toch heelt met dit feest voor stadgenooten een besteldienst voor St Nioolaaspakjes georganiaeerd tegen 6 en 10 ets per pakje In eene Vrgdag II gehouden ergadering van belanghebbenden in de inttandboading der Dui sche Opera te Koilerdam is besloten te trachten vóór 16 Deo de sobsidie van ƒ 26000 voor bet rolgende eeiïoen bijeen ie krijgen voor de helft is reeds gel eekend Zaterdag hield de vereeuiging de Botterdamsche Schoawbnrg hare alg vergadering De secretaris deelde in ï jn verslag mede dat hoe meer het geboo zijne voltooiing nadert destemeer torg de finacoiëele toestand der vereeniging baart Men rekent nog 150 000 ter voltooiing te behoeven Hel bestonr zal daarosotreot in Janaari a t in anw btuieng wone vergadering een voorstel indiencD Het berhalingsonderivijs te Krimpen aan den IJsel waarvoor zich bet vorige jaar geen voldoend aantal leerlingen aanmeldde is thans in volle werking dank zy de volharding van het gemeentebestuur en de medewerking van het boofd der school den beer J van den Berg Tol onderwjzer aau de herhalingssofaool is benoemd de heer C Schouten Men sehrgft uit Rotterdam van gisteren De beursbetoekers beleefden bier hedenmiddag op de Beurs een sobandaalije als Hjoh wel eens meermalen elders voordoet docb hier hoogst zeldzaam het geval is De beer W S die sedert eenigen tgd als assuradeur was gefailleerd eu Zaterdag II gehomologeerd was bad in plaats van lioh nog eenigen tgd terug te trekken in bet beursgebouw reeds bedenmiddag ign oude plaats rfrder ingenomen Dit was niet naar den zin au sommige beursmaunen die onder bet geroep van er mt er uit hem naar de deur drongen De hulp der politie moest ingergepen wiirden waarop een onder inspecteur en twee agenten kwamen pdagen belgeen echter tot grooter tumult aanleidiug gaf Het beursoomilé slaagde er eindelgk in den storm 1e doen bedaren nadat op hun verzoek de heer S lich vrgwillig uit bet beursgebouw bad verwijderd Als een bewgs dat da vruchtenteelt op zandgronden ook Op de Veluwe gunstige resultaten afwerpen kan wordt aan de Jni Ct gemeld dat van een atuji land nabg Bennekom gem £ de dat in 1880 en 1881 voor vruchtenteelt is aangelegd in 1885 voor ruim 4000 aan vruohleu zgn verkocht en zulks niettegenslAande de prijzen van vele vrnohten zeer laag waren Men iKgint zich in die streken de laatste jaren nieer op vrucbteDtg lt toe te leggen De Arnh Ct verneemt dat de officier van justitie dermaal verzet heeft aangeteekend tegen de beschikking van de Zulfenscbe rechtbank jraarbg de invrgheidstelliug van mevrouw Bulkley en Klopper was gelast De Jmiterdammer ltlt nu de Kamer de kies i bel verworpen he ft de vraag Wat nu De i beid ifl die zij op zich laadt Een Kamer die elk politiek voorstel met staking van stemmen beantwoordt zou geen dag langer zichzelf moeten dulden dan folslrekt noodig is Met hrt oog op deze waarheid is bel nog altgd de vraag wie beter handelde bij de stemming over het ontwerp de heer Sengers die het door Heemskerk gewyzigd ontwerp wilde aannemen of de liberale party die dat als een doodzonde beschouwde Men kan dit vragen al keurt men Heeraskerk s knoelinst af Twee wegen schijnen aangeiMien om tot een beter eind te geraken Pe een is grondwetsherziening Doch deze is inderdaad afgealoten Het ander middel dat ons uit de impaMe kao voeren is censusverlaging Op lich zelf btschouwd een onbevredigend een onaangenaam middel Ware grondwetsherziening bereikbaar we zoiden aan haar verre de voorkeur geven Maar censusverlaging biedt nu eenmaal den eenigen uitweg Zij brengt ons waaracbgnlgk op een nieuw spoor Men zegt en het is mogelijk dat zij der tegenpartij de meerderheid in de kamer zal verschaffen Maar dat mag volgens de Jmsl geen reden zijn om de Kamer van 2 X ♦ S te behouden Bij den raad van State is aanhangig de algemeeue maatregel van inwendig bestuur tot uitvoering der wet o i de Staatsloterij welke maatregel in concept aan de Ststeu Generaal is medegedeeld bij de behandeling van genoemde wet In genoemd concept is uur 4let Fad mededeelt voorgesteld dat het aantal colleoteurs in iedere gemeente en het aantal loten dat aan ieder collecteur kan toegedeeld worden geregeld tul worden naar bet debiet der loten in iedere gemeeate en bet maximum der toe te deelen loten voor iedena eollesl r of Sraa Hiei meer dM 1000 mag bedragen Naartaanleiding dezer bepaling is door den directeur der Stéilslaterg aan de oollecleun eo gedelegeerden gevraag j hoeveel loten tij verkeApen in de gemeente waar zij kantoor houden De directeur beeft die opgave dezer dagea a n den minister van financiën gezonden In strgd met genoerade bepaling beeft nu de minister van financiën in de memorie van antwoord op hoofdstuk VIIB dar stiatsbegrooting verklaard dat hij Voornemens is aan geen der bestaande colirctenrs eeii kleiner aantal loten te verstrekken dan zg tot dusverre ontvingen met toepusing van bet maximum van lOOU Staten Gaaeraal ëeeste Kaher zitting van 30 November In deze tilting is het wetsvoorstel Reekers tot opheffing van bet verbod tot gebruikmaking van den wonderkuil bg de visscHbrg in de Zuiderzee verworpen met 23 tegen 11 stemmen TwEEUB KAlj ii fitting van 30 November In deze tilting is de disooeaie omtrent het voor sielLohman tot ijtiging van art 1 der kieswet aangevangen de heer Lobman trok art 2 er van in De beer Schaepman verdedigde het uitvoerig zoowel omdat het alle willekeur wegneuÉÉMs met bet oog op eene gron4w sh£ zii i fi Fr kl tot stand 8 1 ktrsnêu komen als de kamer doSdè punt De beer Beelaerts voeJUT ir ge heel bierby De heer Meea bestreed den inhoud vau het voorstel als leidende tot groote bezwaren De Minister Heemskerk ontwikkelde ook vele bedenkingen tegen den inhoud maar het grootste beiwaar was dat de grondwetsherziening onbepaald zcu worden vertraagd om welke reden de Kegeering zich niet bg het voorstel zou kunnen oedericggeo Historisch 1 Een aannemer te Amsterdam dieeen werk onder handen heeft waarbg gj aast was liet vóór eenige dagen een paar werklieden bg tichkomen omdat zg zonder reden een geheelen dagwaren weggebleven Op zgne vraag waarom zijwaren weggebleven kreeg bij tot antwoord Wij badden beloofd mee te doen in den optocht der werkelooieu f d Fttilliuementeit In het jaar 1884 jgn door de gezamenlijke Rechtbanken in het geheel 807 personen gen verklaard dat is 62 minder dan in het vorige jaar Van de faillielverklaarden waren 734 bijzondere personen 47 vennootschappen onder een firma en 5 naamlooze vennootschappen in t vorige jaar werden 794 bijzondere personen 39 vennootschappen onder een firma eu 6 naamlooze vennootschappen failliet verklaard 21 personen werden bovendien in slaat van kennenelijk onvermogen verklaard of 1 meer dan i r éd n jaar Derhalve bedroeg bet gezameol k gelal fuÜKjf en inaoUentverklaringen 807 of 52 minder dari in let vorige jaar Tegen 3 gefailleerden werd de voor de failietverI klaring uitgesproken Igfedwaug in stand gehouden Van 4 der gefailleerden werd de in bewaring stelling bevolen en wel voor allen bg wgte van ggzeliug en geen in zijne eigen woning 3 gefailleerden werden uit de bewaring ontslagen allen zonder borgtocht 3 verzoeken van gefailleerden om ontslag uit de gijzeling werden gedaan waarvan 2 werden ingewilligd en 1 geweigerd lerwgl l verzoek om vrijstelling van lijfsdwang is ingediend hetwelk werd toegestaan Onder de gefailleerden bevonden zich 30 makelaars commissionairs expediteurs assuradeurs Onder de gefailleerden komeu de kruideniers en winkeliers voor 29 pCi de broodbakkers enz de kofiiebuisliond érs enz elk voor 7 pCt de timmerlieden voor 6 pGi de kooplieden in manufacturen enz en fabrikanten elk voor 4 pCl de kleermakers voor 3 pCt de buis en rijtuigschilders de makelaars en oommissiouairs de schoen en laarzenmake de groothandelaars elk voor 2 pCt de aaneen boekverkoopers enz de branders de grofsmeden enz de leerlooiers enz en de meubelmakers enz de sigarenmakers de slagen de toiBÜedeo elk voor I pCt de overige rubrieken voor minder dan 1 pCt Tei take van bankbreuk werden 21 gefailleerden vervolgd waarvan 9 reeds voor 1884 waren failliet verklaard en 20 in den loop van dit jaar failleerden geen hunner is dit jaar vervolgd zoowel wegens eenvoudige als Wegens bedriegelyke bankbreuk H Van de faillisteraenien enz in deu loop des jiars 1884 geopend werden 683 uitgesproken op eigen aangifte van schuldeiscben en 6 op de vordering van het Openbaar Ministerie of te zamen 60 minder dan in het vorige jaar