Goudsche Courant, woensdag 2 december 1885

r tich te Mekka betond Het getolg waa dfit hy an de oerhedeo drr heilige at bet beiel ont ini op taanden roet Mekka te rerlaKn dr 8 H mocht DOg bl de z jn er levend af te komen ivaot men eet elk lot den Frank bereid i die te Mekka een ander doel dan de studie der heilige et beoogt Toen dr 8 H te Djeddah teruggekoraen den Prauschen vice consul de Losialot over het gebeurde onderhield verontschul ligde deie tich met jsmmerlüke uitvluchten Ur S H hoopt later een uitvoerig verslag van sgn reis uit te geven maar by stelde er prys op tegenover de verzinsels der Parytche bladen nu reeds deze episode vereldkundig te maken DU verblijf in fraaie lusthoven elke het eigendom der kroon tgn waar zg ontvangsten houdt eu feesten geeft De censoreu zijn nu van oordeel dal zij rouwkleedercu moest dragen eu nog steeds moest treuren om haar overleden gemaal Maar de Keizeriu il dat niet Zij houdt van vermaken en fraaie kleederen en zij heeft nog onlangs een kapsel aangenomen zou nieu eu schitterend dat de censuur zich verplicht heeft geacht haar daarover ernstig te onderhouden Daarenboven heeft de 5ü jarige vrouw veel liefhebberij voor jagen en boksen Zg loopt in eeu kort kleed door de fui nen met een boog in de hand of in gezelschap van haar boksmeeater een ouden enuoh die in hooge gunst bij baar staat Kortom er komt geen eind aan de ergernis der dwepers met de oude gebruiken en instellingen Maar de bovengenoemde schrijvet aarschijulgk een jong geletterd Ghinees die reeds besmet is door de estersohe beschaving denkt er anders over Voor hem is het bestuur dezer keizeriu een merkwaardig tijdperk in de geschiedenis van China Ten eerste omdat zij heeft ingezien dat het Hemelsche Rijk zich niet meer geheel afgescheiden moest houden van andere volken en ten tweede omdat Tzu Chi de eerste vrouw is wier bestuur over China voor de volgende geslachten een zegen zal zijn Voor haar hebben nog twee andere vrouwen op het bestuur van het Hemelsche Rgk invloed geoefend De eerste was de ïemaliu van Keizer Kao Tsu in het glausrgke tijdperk van de dynastie der Bant die toen haar echigeuoot ten behoeve van zijn zoon afstand deed zich meester maakte van het bewind in naam van haar zoon en wier regeering door zoovele wreede daden gekenmerkt werd dat haar dood algemeen een gevoel van verlichting veroorzaakte De andere was de sobooue Keizerin Wu iu het tijdperk der Tangs de gouden eeuw der diubters hovelingen toonkuustenaars en schoone vrouwen in China Zij befaeerschte baar echtgenoot geheel en velen wijten het aan haar invloed dat de Zoon des Hemels rgke boekerijen liet verbranden geleerden en hovelingen liet doodmartelen enz Zij heeft althans uiels gedaan om die gruwelen te beletten Door die twee Keizerinnen is men in China het bestuur van vrouwen als een noodlottige ramp gaan beschouwen en de langdurige regeering vao Tzuchi is noodig geweest om bet onjuiste van die meening aan te toonen zegt de sobrijvtr Maar hg vergeet dat juisi wat h j roemt als een voordeel barer regeering haar streven naar vooruitgang en breken met verouderde gewoonten voor de behoudsmanneu in China een nieuwe reden kan wezen om hel bestuur van het schoone geslacht als noodlottige voor het Hemelsche Kijk te beschouwen Na de algemeene vergadering der Liberale Unie nadert wenschen ij in het kort na te gaan at ile Kiesvereenigingen die d el der Unie uitmaken denkeu aangaande bet kiesrecht De beide andere onder erpeu die ter behandeling zyu aangekoDdigcL ekken minder belaogstellitig omdat de Kiesvereeiiigingen in tegenstelling met de Kamerleden over het algemeen zeer met de inkomstenbelasting zijn ingenomen en omdat het door hare eenstemmigheid omtrent art 194 reeds voldoende bewezen is dat van dien kant tot oplossing Her scboolquaeatie geeue poging van beteekrnis is te verwachten Wat kiesrecht aangaat vond liet sysleem van het Bestuur der Liberale Unie verreweg den groolsten bgval De vereeniging der grondslagen van huurwaarde en capaciteit werd door 23 kiesvereenigingen eusohelijk geacht Het vage eu rekbare begi ip van capaciteit werd over het algemeen voor zoover de verslagen ons kunnen inlichten slechts in z er algemeene termen besproken zoodat het moeielijk valt uit te maken of deze vereenigingen dat middel willen aangrijpen om lot eeue groole of tot eene beperkte uitbreiding te geraken Men mag echter aannemen dal huurwaarde eu capaciteit zijn aangenomen in tegenstelling vnn algemeen steoireobt zoodal de bedoeling IS langs dezen wrg slechts lot eene matige uitbreiding te geraken Immers meer dan 30 kiesvereenigingen hebbeu hetzij door een opzettelijk votum hetzij door opneming van andere mantstnven van kiesbevoegdheid in de Grondwet te eiscben het algemeen stemrecht uitgesloten Hierbij valt op te merkeu dat de huurwaarde cijfers van het oomilé 200 ea ƒ 60 bij slechts weinigen instemming vonden Velen sloten zich aan b j de cijfers van het bestuur ƒ 150 en ƒ 60 terwijl enkelen het minimum of lager wilden stellen of geheel wilden doen vervallen Huurwaarde alleen als grondslag is door tien kiesvereenigingen aangenomen weder met het genoemde verschil over het minimum Vuorslauders van heralaemeen yemrecht zijn de kiesvereenigingen te Nieuwer Amstel Burgerplicht te Kotterdam te Joure te Bulwatd en Ie Westsielliogwert Misschien mag men daarbij ook rangschikken Burgerplicht te Groningen hoezeer hel twijfelaohiig is of men aan de motie Van der Linden Oppenheim Voo uitgebreide strekking mag toesohrgveu In den vorm illtn zij algemeen stemrecht omdat zij uitgaan van toekenning van dat richt aan allen met uitzonderingen doch van de uitgebreidheid dezer uitzonderingen hangt het af of daardoor het wezen van algemeen stemrecht niet verloren gaat Naast de voorstanders van algemeen stemrecht kan men hen schikken die de regeling van het kiesrecht aan den gewonen wetgever willen overlaten Immers dezen toonen ïlat zg voor geene enkele uilbreiding terugdeinzen Zg zgn 14 in getal Am terdaiti Burgerpligt Kotterdam Burgerpligt Rottardam Vrijzinnige Kiesvereeniging Harliugen f Oldenutrkl Giethoorn Steenwijk Centrale Zwolle Neede Haarlem Maastricht Breilu Franeker en Assen Ten slotte zijn nog te noemen de acht kiesvereenigingen die het kiesrecht afhankelijk willen raakt n vau tïetaling in eene of meerdere der directe betastingen Zg vormen eeue minderheid die zich bij de behautleliug der bcsinursvoorsiellen kan splitsen in voorslandérs eeue beperkie en erner ruime uitbreiding E n chaos van Weningen dus die eene omslachtige discussie voorspelt tenzij het middel wordt gevoutfen om door eene klare inkleeding van zeer einige hooldbcginselen bekorting van debat en zuiverheid van stemming te erlangen De Keijterin Begentes tan China die in naam van den jeugdigen Keizer het gezag voert in het Hemelsche Kijk moet veel ergernis geven aan de ernstige mannen der censuur van het Hof die een wakend oog houden over al wat ilaar gebeurt en zelfs de fouten der heerschers zelven niet ontzien Tenminste als men geloóven mag watten schrijver die zich October tie fourth noemt 4paromirent mededeelt in de Hongkong Daily Pres Keizerin Tzo Chi zoo verhaalt bg stoort zich t niet aan de eti aette en de oude gebruiken Zij is het ouen in het winterpaleis moede en houdt Ten huize van eeue familie tn de Wallnertheaterslratse te Berlijn had onlangs de gouvernante aan wiur leiding de kil deren wareo toevertrouwd een der jongens sen ourveeg gegeven dfk nogal hard moet zgii aangekomen vfant kort daarop klaagde het kind er over dat hel niet hooren kon Een geneesheer constateerde dat het trommelvlies gebarsten was de knaap moest t e emaal worden geopereerd maar is thans beterende eu bniten gevaar De hardhandige gouvernante werd weggestuurd De straatverlichting te Londen Overgenomen uil Gaj and ff ater Indien men eei e geschiedenis gaf van de talrijke pogingen die beproefd zijn om verbeteringen aan ie brengen in de straatverlichting va i Londen dan zou dit zeker eene curiositeit wezen in de jaarboeken van het gemeentebestuur Zg zau ook een belangwekkend licht werpen op het beheer van de talrijke Electrisch licht Maatschappgen waarmede de City autoriieiien verecfailleude kerkbesturen eo genootschappen sedert den zomer van 1873 in bgna onafgebroken beirtikking zijn geweest Geiljurende de laatste 7 jaren hebben boog en gloeilicbtCn groote Arttaud vlakke en regeneraliefbranders besloten in nieuwe lantaarns vau bijna eiken denkbaren vorm en grootte eu opgericht op palen van 8 tot 70 voet hoogte gewedgverd om de gunst van aangenomen te worden maar tot op den huldigen dag kunnen slechts weinigen die deelgenomen hebben an of nog betrokken ziju iu d zcii strgd om het lithA eedig direct voordeel daaruit getrokken hebbeu Ondanks de weelderige liohtvertooningen van tyd lot tijd gedaan door Eleotriclteileu Qas Maatsohappgeu en door particuliere firma s zgn de autoriieiien nog niet besloten tot het aannemen van eenlg stelsel en de plannen die zij deden uiiroeren waren dikwijls slechts proev ivitarv slechts eeuMbetrekkelijk gering aantal van eenigsziiis ernstigeo aar d kan geaclit orden naar verhouding slechjs zeer gering zgn Het gevolg er vau is da dr hoofdstraten van Loude u voor het grootste gedtelte eilendig verlicht zijn eu des nachts zelfs niet lu vergelgking kunneu komen met de voornaamste straten van het grootste gedeelte onzer groote provinciesteden Naar de oorza ken die geleid hebben tot dezen stand van zaken zullen g later een onderzoek instellen maar alvorens dat te doen stellen wg ons voor eenige bgzonderheden mede te deelen betreffende de voorafgaande opmerkingen Algemeen begonnen de gasmaatschappijen eerst werkelglc belang te stellen in en zich ongerust Ie maken over het electrisch liobt toen het ieders bewondering iuoogstte bij gelegenheid van de Farijsche tentoonstelling en in de Avenue de rOpera in die stad gedurende hel jaar 1878 Toen tegen tfet eiude van dat jaar de JablocbkofSampen verschenen op de Thames Embankment en op vele andere plaaiseu in Londen en de eleotrische straatverlichting daardoor naar bet scheen en zooals ook beweerd werd eeu practischen eo permanenten vorm had aangenomen die spoedig het gas zou vervongen ging de ongerustheid van die personen die nog geïnteresseerd waren bg de oude verlichtingsinethode over in de groote paniek die nog verroh in het geheugen zal liggen van onze lezers Aan de Phoenix Gascompany die sederi dien tgd is v ereenigd met de South Metropolitan Company komt de eer toe van de eerste te zijn geweest die gelraoht heeft zich te herstellen vbd dien schok en middelen aan de hand te doen om het vertrouweu terug te erlangen door eeue tentoonstelling te houden van hetgeen gas kan doen tot betere verlichting der strriien In Waterloo Road verplaatste de Phoenix Company de lantaarnpalen eu verdubbelde hun aantal zg verbeteide de itewone lantaarns voorzag elk dezer van eenen grootereo orander en plaatste op de donkere Ubeken eenige groote Argandbranders Met uitzondering der Argandbranders geloóven ij dat deze inrichtingen blijven zullen zooals zij zgn en eene aangename getuigenis afieggeu van de veerkracht en deu ondernemtngSKeest van de oude Maatscbappg Deze beweging werd spoedig gevolgd door eene meer eerzuchtige aan deu Noordelijken oever van de Theems waar de Gas Light and Coke Company den vooruitgang van het electrisch liobt trachtte legen te gaan door de bekende merkwaardige tentoonstelling van Argandbranders eu lantaarns in de City en hel WeslEnd de eene in Queeii Victoriastreet en de andere iu WaterlooPlace eu egenlstreet Het was echter helaas I voor de verwezenlijking der verwachtingen van de Maatscbappg niet bevorderlijk datbartgoede I bedoelingen blijkbaar niet goed onderlegd jvaren de verbeteringen die zij ter aanbeveling bij het pnbliek I in de straatverlichting aanbracht hadden te kampen met de ouvetbiddelgke wet dat hel minder geschikte steeds door bet betere verdrongen wordt en werden dus spoedig opgeruimd Later deed de Gas Light and Coke Company eens andere poging om verbeterde gasverliohting in te voeren in de straten van haar district Bg deze gelegenheid trad zij in het strijdperk met eenige open vlammen in lantaarns en koos tdt veld hater opcratién Parliomeutstreet eu Whitehall De wedijver eus ondernemingsgeest van bandelsfirtnas vermeerderde deze vertooning door de toepassing van andere groole vleermuisbrandersiin Cockspurstreet 1n de uitgestrekte ruimte van Trafalgar Square en langs de gehecle lijn van Strand en Fleetstreet tot Lodgate oifcus Bijna op denzelfden lijd had eene afzonderlgke Ia stallalie all g het mogen wagen een geliefkooine uitdrukking te bezigen van onze electrisch lichtvrieoden plaats van gecombineerde vleermuisbranders in het middengedeelte van Piccadilly Deze werden weder opgevolgd door de pfaatsing van een groot aantal regeneratief gaslampen iu Holborn die op bare beurt veel aandacht en bewotijdering trokken En wat is nu het resultaat geweest van al de koB ten en al den arbeid door de versehilleude gasmaatschappgen verricht voor de uitvoeriM barer verschillende plannen en het daarna nog Idurende geraimen tgd voor eigen rekening volhouden dier verlichting P Hel antwoord op deze vraag kan niet als voldoende beschouwd worden Het gemengde plan in Wa erloo road oversloande alsook de Argandproeven in Queen Vicioriastreet in WaterlooPlace en Regentstreet wier verschillend lot wy reeds mededeelden zullen wg de andere nemen in omgekeerde orde en zoo het belangrijkste voor het laatst bewaren De regeneraiieflampen opgericht in Holborn zgn weggenomen en ua eene kleine proef met gloeilampjee is de vroegere oude stand v il Zaken weder ingegevoerd In Piccadilly heeft het Kerkbestuur d groote vleermuisbranders overgenomen maar wg moeten niet vergeten dat het gusverbruflc dezer branders at verminderd is Het is evenwel langs de groote Igu van lichten die loopt van bet Parlement naar Ludgate ci reus en in zich bevat Trafalgar Square en Cookspur streel dal de zonderlingste veranderingen hebben plaat gehad Het Westelijk gedeelte van de groole boog gevormd door 5 li Whitehall is onder het rjechtsgebied van Westminster en de krach tige lichten zijn binnen deie ruimte gebleveu mafir iu het andere gedeelte van dien doorgang en in Cockspurstreet in Trafalgar Square en in het Westelijk gedeelte van bet Strand aarvan het beheer over de verlichting naar g geloóven in banden is vsn verschillende autoriteiten zooals de kerkeraad van St Marlin t in lhe Fields Her Majesty s Office of Work en de Metropolilau Beiiiül of Woiks ziju de groote lichten op de trottoirs verminderd tot gewone 5 voet branders en orden de groote lonlaarns of weggenomen óf zij dienen slechts tot bescherming van een armzalig klein lichtje Hier eo daar is een groote lam gespaard en deze ver groot dan de omringende somberheid In hel gedeelte van het Strand binnen de districten van de Strand Boaril of Works zijn al de groote lampen behouden maar wij moeten er bg opmerken dal nu twee branders in de lantaarns gebruikt orden inplaats van de vroegere drie Alhoewel het licbt in deze districten ve minderd is vormt hel een schitterend contrast met het West Strand en met Fleet street waar al de groote lantaarns weggenomen zijn boven op de oude lantaarnpalen Er zijn dus 2 plaatsen in die lange reeks overgebleven waar eeue behoorlijke verlichting is maar bet grootste gedeelte is opnieuw in duisternis gehuld bij wijze van contrast en terugkeer tol het oarbaarscbe Enkel zijn er in vele gedeelten der hoofdstad eenige groote gaslantaarns op de vluchthenvels aon gebrnchi als toevoegsels tot het bestaande Maar hoe teleurstellend deze resultaten ook mogen ezen voor de verdedigers van het gas voor de electrisch licbt mannen zijn de uitkomsten nog veel slechter De Jabblochkoff Siemens Crompion Brush Hammond Brush de Eilison gloeilampen andere maatschappgeu hebben allen hare uitersie pogingen aangewend zouder aanzien van kosten om eenen vasieu grondslag te verkrijgen voor hare bijzondere systemen maar zonder baal evenwel om de zaak wat te verzachten hadden zg de sympathie van de oorporatiën der city eu werd haar alle mogelijke hulp en gemak verstrekt Deze cuqueiterie lusschen de city corporatiëa en de electrisch lichimaatschappijen zaal voort niettegenstaande het nieuwe fiasco met de Hammond maatschappij Slot volgt Bulteiiiandscb Uverzichi Eindelijk heefi Prins Het lot van ile Serven heefl de Grieken wijs gemaakt zij blijven binoen ile grenzen Van de conferentie wacht en niets meer zoolang Engeland in zijn houding volhardt De mogelijkheid bestaat echter dat Salisbury meer tol medewerking geneigd blijkt wanneer de verkiezingen zijn aftelotfpeci Tot Zaterdag waren er in Engeland verkozen 166 liberalen 155 conservatievenen 25 parnellisten De verkiezingen iu Londen en buitenwijkeu zgn afgeloopen gekozen 26 liberalen en 36 conservatieven iDe Toukingcommissie door de Pransohe Karfer met het onderzoek der kredieten belast heeft de ministers van oorlog marine buitenlaudsche zaken en ook den minisler pr sidtht Brisson gehoord De heer Brisson heeft ziC nogmaals ten sterkste tegen een ontruiming van Tonking verklaard want dan zon Frankrgks eer verloren zgn Uitvoerig zette de minister vervolgens het plan der regeering uiteen ïe Hue zou de zetel g vestigd zgn van het Fransche bestuur de troepenmacht zon beperkt worden tol één dijtisie door db inrichting van cené inlandsche militie met Fransche kaders en de onkosten zouden bestreden worden door de invoerrechten en het opinm monopolie Zoo blijft de eer gered tegen een jaarlgkicbe opoffering vvi 6 000 000 fr voor het onderhoud der troepen De regeerlog was niet van plan de dure staatkunde barer voorgangers te volgen maar zij kon niet toestemmen in een geheele ontruiming tegen welken tgd ook Na uitvoerige discussies aaraan ook de heeren Andrieux Bochefort en Lookroy deelnamen besloot de commissie om in een volgende bijeeukomst het gevoelen v eenige generaals burgerlijke ambtenaren en diplomatieke agenten over den toestand in Tonking in te winnen De commissie heeft zich wegens den grooten omtang barer werkzaamheden in drieën gesplitst Er zijn drie commissies welke afzonderlijk de diplomatieke de militaire en de oeconomische zijde der quaestie zullen nderzoeken Men verwochl niet daU de leden daardoor spoediger met bun arbeid gereea lulleu zijn Volgens de Temps zal het congres eerst den 22sten December worden bgeengeroepen Men gelooft dat dan de beslissing over de kredieten van Tonkin reeds zal gevallen zijn In Spanje is de rust nog niet verstoord Men scbgnt minder bevreesd te zijn voor de republikeinen dan voor de Carlisten de eersten zijn niet voorbereid buitendien niet eensgezind terwijl de Carlisten door de geestelijkheid sinds lang ingelicbt over den bedenkelijken toestand van den Koning tijd hebben gehad alles in gereedheid te brengen Vandaar dan dal in de Noordelijke provincies de staal van beleg is afgekondigd De stukkeii betreffende de Cnrolinaquaestie zijn nog door den sftredeuden Minisier Etdaayen geteekend zoodat deze zaak in orde is en naar men hoopt zal blijven Castelar de bekende republikein heefl verklaard dat hij ook gedurende den erustigen tijd die Spanje uu wacht bij zijn wettelijke en kalme houding zal volharden Dit achtte hij bet beate mi4det om de democratie te bevorderen tiurgerlijke Sta ad GEBOREN 27 So Bernirda Martiaa Nela ouders J Uleber en H P dJ haat 28 Sinioo ouden M PuDselle en M D vau der Noot Salomon Coroelis ouders J van ttaeren en J Scholten 29 Margarethft Hendrika Gerarda ouders i van Loon ea T Prina 30 Hendrina oadera M Bakker en C van o Broek OVEHLEUEN 30 Nov J A van Rhijn 7 m ADVERTENTIEN Bevallen van een Meisje J lONKHilID STASRENBÜBG Gpuda 30 November 1885 Heden overleed in den ouderdom vAn Negentig jaren onze Grootvader en behuwdgrootvader de Heer CORNELIS WOUT üit aller naam G C DE VOOIJS Gouda 27 Nov 1885 Heden overleed in den ouderdom van ruim 71 jaren onze geliefde Zuster en Behnwdznster Mejuffrouw PAULINE HÉLÈME CAROLINE DE VISSC ER Uit aller naam A J B VAN DEE DOES douda den 1 December 1885 Eenige en algemeene kennisgeving Voor de talrijke bewijzen van deelneming bij het plotseling overlijden van onze geliefde Echtgenoote Moeder en Aangehuwdmoeder Mevrouw ANTONIA van der WANT betuigen wg bg deze onzen hartelijken dank G STRAVÈr Namens Kinderen en Aangebnwdkinderen Gouda 28 November 188d Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan nu wglen den Heer F A van LANOE eT Ja gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden den 14 November 1885 worden verzocht daarvan vóór den 15 DECEMBER 1885 opgave of betaling te doen aan den Heer G J SPRÜIJT Notaris te Ouderkerk a d IJsael Mevrouw de Wed van TRICHT Vogbnpoot vei zoekt aan allen die goederen onder hunne berusting of nog iets te vorderen hebben vin wijlen haren overleden Echtgenoot den Heer J A VAN TRICHT in leven Commissaris van Politie alhier haar hiervan opgave te doen vóór 10 December a s Dankbetuiging De oadergeteekende betoigt mede namens zgne Echtgenoote zgnen harteljjkeu dank aan den WelEd Heer Dr SPRUIT en overige HH Geneeskundigen voor de gelnkjsige operatie aan z ne Echtgenoote verricht Tevens dankt h den Directeur RAS diens Echtgenoote en verder ondergeschikt personeel voor de goede zorgen die zg aan haar hebben besleed Gouda 1 Dec 1885 J SLUIJTER Heden herdenkt de Heer Willem Thomas Palms Oudstr der van Waterloo en Wgkmeester alhier zgn 90 GEBOORTEDAG Is het een groote zegen zulk een leeftgd te hebben bereikt desniettemin koesteren wy deu oprechten wensch dat den waardigen Jubilaris nog menig levensjaar worde toegevoegd Uit naam zgner dankbare Kinderen eu Kleinkinderen Zgn Aanbehuwdzoon Rotterdam 2 Dec 85 J M VÜÜRPEIJLL De tweede l ij eenkomst van Crediteuren in het faillissement van DAVID LEEFSMA Koopman en Winkelier in Manufacturen en Lakens te Gouda ter verdere verificatie van scbuldvoideringen zal plaats hebbeu op MAANDAG den 21 DECEMBER a s s voormiddags tien uur in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator M den BLEKER Waddinxvetm 30 Nov 1885 De DIRECTEUR van het Postkautoor brengt ter kennisse van het pubMt dat het Kantoor op ZONDAG öDECEMBElivoor ïcwPostpakketdienst zal zijn geopend van 7 u am tot 9 do aav Gouda 1 December 85 De Directeur J ESEEEMHT L Confiseur Patissier SIMONS Beveelt zich beleefd aan voor de levéring van goedgevuldeBoterletters SPRITSLETTERS St NICOLAAS en verschillendGebak Fijne Borstplaat Chocolaad en Suikerwerken o l a § aAii9ia zy SO tvA y ua iapui5 U9 8ainB j jooa St ITicolaas Etalage van fijne Artikelen A VAN O Az Kleiweg E 73a Lithographieache Visitekaartjes zijn gedurende DECEMBER 80 et per 100 te bekomep bg A M Weingfartner Gouda Lange Tiendeweg hoek Rozendaal Iemand vraagt ter overname een SEGRAVENISFOyDS waar 1000 of meer Leden aan verbonden zijn of iets dergelijks Brieven franco onder No 1224 aan het Bureau dezer Couraat