Goudsche Courant, woensdag 2 december 1885

y 1885 Vrijdag 4 December N 3323 GOUDSCHE COURANT iSieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken H W ff STEEVEISS HOOGSTRAAT Geëtaleerd voor St NICOLA A S Ruime keuze Gevulde en Ongévulde BO BOWIÈRES CONFITUUR en AMANDEL HARTEN FIJNE BORSTPLATEN in alle genres zooals Vanille Citron Kum Amandel Marasquin Rose enz enz Gerenoineerd St I I C O L A A S en GOED GEVULDB BQTERLETTERS Zuid Afrikaansche Wijnen uit t voornaamste Wijndistrict BIJ SLOTEMAKER en Co 500 000 Mark Mk 500 000 event de hoogste prjjs Specie 1 Prijzen Mark 1 è 300 000 1 a 200 000 2 è 100 000 1 è 90 000 1 a ♦ 80 000 2 a 70 000 1 a 60 000 2 a 50 000 1 k 30 000 5 a 20 00 3 a 15 Ü00 26 a 10 000 56 a 5 000 106 a 3 000 253 a 2 000 6 è 1 500 512 a 1 000 818 è 500 3 720 a 145 19463 a 200 150 124 100 94 67 40 20 Het enorm kapitaal van 500 000 Mark bedraagt eventueel de grootste prijs der 289 Geldloterü die van de Hamburger Hegeering goedgekeurd is Te zamen bevat deze Loterij 100 000 loten eu 50 500 prijzen en 1 premie De winstkans is derhalve zeer aanzienlek want op 2 loten valt l prijs De nauwkeurige iudeeling van alle 500 000 prjjzen en 1 premie ia uit nevenstaande lijst te zien Al deze prijzen worden in 7 afdeelingen of klassen binnen eenige maanden uitgeloot De hoofdprns der eerste klasse bedraagt 50 000 Maril tweede klasse M 60 000 derde M 70 000 vierde M 80 000 vgfde M M0 000 zesde M 100 000 en de zevende klasse ev 500 000 Marie spec 300 000 Mark 200 000 Mark etc etc Uithoofde der groote deelname die bö deze loterj eker in t vooruitzicht is verzoeken wjj met de orders niet te dralen en deze zoo spoedig mogelijk in elk geval tgdig voor het begin der trekking den 9 DECEMBER a s W De prgs der loten is officieel bepaald en kosten voor de eerste klasse Geheele origineele loten N fl 3 50 Cts halve origineele loten 1 75 kwart origineele loten 90 De gelden gelieve men met de orders in Muntbiljets Postzegels of in Postwissel toe te zenden Na de trekking ontvangt elk Lotenhonder de officiëele Pryslyst Het gewonnen Kapitaal wordt terstond uitbetaald Op verlangep betalen wjj ook ter woonplaats des winners Voor de prompte uitbetaling der gewonnen prijzen is de Regeering verantwoordelijk Elk besteller ontvangt het origineellot in handen en bjjelk lotzending voegen wij het officiëele trekkingsplan er bjj Voor t geval iemand na ontvangst van hetzelve de Loten niet wenscht te behouden nemen wij deze voor begin der trekking terng en wordt het ontvangen geld geretourneerd Jsenthal Co te Hamburg Wij verzoeken de bestellingen vol vertrouwen en direct te adresseeren aan het met den verkoop gevolmachtigde Bankiershuis f 0 90 1 1 20 en 2 per Flesch Wed C van OI JE Kleiweg no 2 fl PA UL Js Civiel lngenienr en Architect Zevenhuizen Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda Wijdstraat A 174 bericht aan de ingezetenen van Gouda en omstreken dat hij is uitgepakt in bovengenoemd adres met eene groote collectie Byouteriën en Nouveautés benevens eene exquise sorteering SIGAHE PIJPEN in Barosteen Meerschuim en anderen Voorts LEDERWEBKEN als PORTEHONHAIES SIGARENKOEERS en duizende andere Artikelen zeer geschikt voor St NICOLAAS OPENING HEDENAVOND 6 UUR Vl ijdslraat OI OOTB JPinale Uitverkoop i tegen veel verminderde prjjzen van J alle voorhanden St NICOLAAS T3 ARTIKELEN 5 Gouda Bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda zijn voorhanden VERVOLGBUNDEL OP DE Evangelische Gezangen Prjjs 25 Cent in Linnen gebonden 40 Cent Gedurende 40 Jaren beproefd K K uittl Oepriï en eerjte Aiuerik en Eog gepnt iii er i Tand en Mondspoelinp Dr J G POPP K K Hof Tandari van Z M den Keizer van Oojlenrp ie ff eenm is hel oortrcffelijkile raiddrl tegen rhum iiiobe Tsiidpyo bg outsieking zwellen en zirrtnn tan hel taDcl lecschj het loal deo aanwezigen tanilceen op en tourkonil de nieuwe vorming daarvan maakt loaataande tanden Wfdrr t door versterking van hel landvlte ch dat het an alle lohadelyke atolfen reinigt geeft bet den mond een aangenamrn frt achen geur terwyi het den oiinaugenamen reuk weldra doet verdwgnen Deie Mondspoeling is insgelijks reu nitmunteud middel om te gorgelen indien de keel is aangedaan bevordert het tandeu krijgen bg kleine kinderen dient als oorbéhoedmiddel tegen diphthteriiis keeliiekle en is onontbeerlijk bij hel gebruik an minerale wateren In flessohen an ƒ 1 75 ƒ 1 20 eu 0 60 Poeder A o so Dr POPP S Pasta m bonzen a J 25 Pasta aromatische wuar an hel m a mtn gebruik de tanden schitterend wit f A yl Bi akt a 0 40 InilJU Flombeersel omztifholle tandeu of kiezen te plombeeren per étui 2 60 POPP S medio Kruidenzeep het voor treffelgkste Toiletmiddel legen riekken uitslag lever lekken eu zomersproeten tol bevordering eu behoud van eene zuirere en blanke huid legeu jnede eteis huidworm onreine huid en pukkels i f 0 35 09 Hei geëerde puèliek wordt jlerzocAt uitdruk keiijk Ie verlangen geneeimiddeltn ra den K K BoftmdarU POPP en geen andere aU echt te ieicAouKen dan die met zijn abriekmerk tyn gettempeld yertchetden venaliehtr en verkooperi in Nederland teerden onlange bij rechterlijk vonnii lot belangrijke geldboeten veroordeeld Depóls au alleen echte Analhérin preparaten be iuden zich te Gouda bij J H C Huinok winkelier op de Hoogstraat A 123 j te Eotlerdam bg F E van Santen KollT ie s Hage bij J L F Suabilié apoth Ie Delft bij A J van Egn te Schiedam bij C Malta Gz j te Leiden bij E Noordijk ie Amsterdam bij F van Wiudheim Co en H H Ulo h S o apotheek te recht bij G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten BINNENLAND GOUDA 3 December 1886 Door den iVlinisler van waterstaat haudel en nijverheid ia bepaald dat de commies bij de posterijen de beer J van Nijmegen Schonegcel teu postkaotore te Gouda zgn funotien tal uitoefenen Tol Deurwaarder bij de Dir Belastingen alhier is benoemd de heer A Dekker ihana in detellde functie te Charlois In de titling der Rotterdasisohe Arr Rechtbank VBO Dinsdag morgen werd reroordeeld D V d S werkman te Gouda bekl van het loopen londer vergunning langs den spoorweg tot ƒ 1 boete SCHAAK C0ttRE8P0NDENTIE Utrecht Wit Gouda Zvarf e2 e4 e7 96 Pgl f3 Pb8 c6 Rfl c4 Któ c5 b2 b4 RcB X ♦ c2 ftc3 Rb4 c5 8 d2 4 e5 X d4 o o d7 d6 c3 X 1 Ko5 b6 d4 dB Pc6 a6 10 Hol b2 Pgg e7 U Ko4 dS Ststen OeneraaL Twibue Kahki Zittingen van l i n 2 Dec Bjj bet Oinsilax voortgezet debat over het omwerp hmii lol oitbreidiiig van het kieambl werd dii krachtig verdedig 1 door de heereu Qodin de Beaufort Roys eo Lohman als eene verbetering io hel bestaande stelsel en als eeoig middel om een einde te maken aan den bestaaudeu toestand De Miuialer Heemskerk verklaarde uitdrukkelijk dat de aanneming er van bet Kabinet tot aftreden zou nopen Bg de verwerping en by mislukking der grondwetsherziening zou de Regeering lelf kunnen voorstellen eene kiearechtherziening binnen de perken der grondwet De heeren Van Houten en tteldl bestreden het oiitwerp Art 1 werd verworpen met SS tegen 32 stemmen erenzoo werd art 2 verworpen met 43 tegen 42 alenqnen De heer Lohman trok hbt ooratel in In de titling van gisteren is na aanneming van eenige kleinere ontwerpen de disoustie over de Staaisbegrooting aangeraugen De heer Keuchenius vroeg naar de voornemens der Hegeering na de verwerping van de kiestabel Die verwerping onihirf haar niet van den plicht om et grondwetlig voprschrifi na te leven en do Kamer een wetliiie vertegenwoordiging Ie doen tgn Wil ig dat niet dan adviseerde hg tot Kamer ontbinding in Januari voor de behandeling van de Grondwetsherziening en op een program van beginselen De beer Rutgers ontwikkelde eenige finaacieele bedenkingen tegen de verkeerde schifting lusschen gewone en buitengewone middelen en uitgaven en tegen te hooge raming van de Middelen Uit Atjeh wordt o a geschreven In Pedir is het weer oorlog I l r radjah van Pedir Toekoe Pakei toch is in oorlog met tgn jongeren broeder In den beginue dacht de radja zjjn broeder die slechts 50 man aaaroerde en volstrekt over geen fondsen kon beschikken al zeer spoedig tot den vrede te kunnen dwingen maar reeds bg de eerste onimoeting waarbg Pakei 6 dooden eu de prins slecbis éou man verloor is eerstgenoemde hals over kop naar de bergen gevlucht Spoedig daarna echter kwam bg terug met een macht van 300 man waaronder zich verscheidene Gajoes bevonden lerwgl hg tevens in hel bezit was van een aanzienlijken voorraad ammunitie eu verder oorlogamalericel Thans reeds is hg aan bet oprichten van bentings loodal bel naar mensohelgke berekening niet lang meer zal duren of de oorlogsfakkel is voor Pedir ontstoken eu de prang besaar aanstaande Te Segli is bet in de vorige week ook weder vrij rumoerig geweest Het Cbineesche kamp aldaar is gelegen aan de Kwala ongeveer 7 minuten gaanii van onzen brnting verwijderd Dat kamp beslaat uit circa twaalf groo e houten huizen met een bovenverkieping die s nachts ongeveer te twee uur door p m 200 Aijehers werden aangevallen In onze versterking tag en boorde men wel veel en aanhoudend schieten maar med kon weinig hulp bieden Toch beproefilen vij iets Om den aanvallers schrik aan te jagen liet de commandant i een tegenovergestelde richting een grauaatscho en ongeveer 10 geweer salvo ieder van 12 patronen lossen Dat middel had het gewenscbt gevolg de Atjebers logrn op de vlucht tonder iels meegenomen te hebben Wel waren reedi vele kisten en balen opengemaakt doch de vrees voor een overval schijnt de onverlaten tot ren oVerhaaiie vlucht te hebben gedwongen De Cbineeten hebbeu ook bg deze affaire bun lafbartigen aard weder niet verloochend niet alleen dat te de voorgeuoraeu roofpartij lijdelgk aantagen maar de lafaards sloten zich op in hun huizen en trachten hun vrees Ie verdrgven door het maken van belsoh lawaai Een gevolg van den overVal was dat men des morgens een onlbalsilen Atjehrr vond die naast be recherohe kanloor had liggen Ie slapen aan den andereu kant kan gewez n worden op een paar srmi belden een paar reoberche oppassers die hoewel zich in hun wachthuis hebbende verschanst toch den roocd hadden een en andermaal door hel dak van bun verblgf hun revolvers in it lucht af te schieten De gouvernenr is eenige digen na dit voorval met de Bromo te Segli gtarriveerd eersieos om de taak van Pedir te ondertoeken en vervolgens om de medegebrachte acht vaatjes buskruit ieder a 200 tCG vele sUven lood J en groot blik slagboedjes af te leveren De kBrnHnmlümt vwr fl ej ill had aan Toekoe Pakei die naar ik meen reeds 50 Beaumontgewleren bezit by voorbaat eenige duitenden patronen daarvoor ter hand gesteld toodat die elkaar vijandige heeren dus een teer aardig vuurgevecht kunnen beginnen Doch al die oueeuigheden te Segli laten niet na hun verderfelgken invloed te doen gelden op de betelling niet het minst merkbaar in de schrikkelijk hooge prijzen voor levensmiddelen gevorderd Als we aantrrkenen dat voor een armzalig kuiken hier 1 50 a 2 wordt betaald dal alle andere levensbenoodigdbeden met dien exorbitanten prga in volkomen overeenstemming zgn dan kan men eenigszins nagaan hoe min beugdenswaardig daar bet lot is van den armen officier en soldaat die voor de eer van bet vaderland in deten nithoek der wereld zgn gezondheid en leven veil heeft Stavaatheid is een oud hollandsche deugd die tot het verleden sobijnt ie behooren Wanneer we de hechte gebouwen van de zeventiende eeuw vergelijken met de kaartenhuizen onzer nieuwe buurten dan springt de waarheid van dat oordeel ook den meest korltichlige in bet oog 1 Zgn thans geen bloemen des velds alleen maar ook steenen buiten waarvan de dichter na een frisschc bries kan zeggenmen kent hup slandpjaats telfs niel meer I Zoo vallen de gebouwen en blijven de hypotheken staan En de Winicrkoning volgt dal voorbeeld van zwakke ounslructie by die ons eertijds ijs gaf met balken er onder waarover we zes weken lang met de arreslee mochten rgden en t welk heel eene kermis kon torsen lorn er nog kermissen waren vergenoegt zich thans met het uitstrekken van een vliea over verdronken land of van een verraderlijk korsije over de vijvers in het Bosch welke als kaf voor den wind verdwijnen bij de eerste oproeping eener IJsclubvergadering Dan liggen de gevolgen voor den voet het gestollen water niet meer herschapen in de veilige door Bréeroo bezongen geveegde banen opent tijn sobbOl voor lichtzinnigen en twaarlgvigen die ticb op tgn kristullrn vloer durven wagen en omval in zijn kille omhelzing zonder aanzien des persoons toowel ilen schooljongen die een paar flinke soppers haalt als de aanvallige jolfer welke kopje onder I gaat hoe lief dat kopje ook moge tgn Gelukkig hebben onze stille wateren geen diepe gronden en keerden de in den aanvang deter week ondergedompeldeu beelsbuids naar magen en vrienden terug I Maar het moge hun tot waarschuwing strekken dat bet ijs broos is en Voltaire s inad verstandig Glissez mortelt n appnyet pas Pomojt Hel oog en bel zien Bij daglicht werkend waaronder wij ook verslaan leten en schrijven ia het beat het licbl van den linkerkant te laten invallen Is men gedwongen bij kunetlicbt te arbeiden dan neme men de volgende maatregelen in acht Het licht moet helder tijn en op het boek of papier vallen Dit slnit in tich dal hangend vooral hoog hangend licht sterk af te raden is daar dit niet helder genoeg bet werk verlicht Een laag slaande lamp liefst pelroleum lamp daar gaslicht te veel warmte ontwikkelt en dus bet hoofd dat er dicht bij is te zeer verhit is het meest aan te bevelen Men wapene die lamp met een kap van melkglaa Als de lamp zoo hoog is dat de vlam in bet oog schijnt plaatse men een matglazen schotel o plaat onder de kap Beter nog is in slede van die matglazen platen kleine kapjes van melkglas te betigen die dan omgekeerd aangebracht worden Matglaien ballons zijn ten sterkste af te keuren Zij laten het licht te scherp doorschijnen en verspreiden een onrustig licht Evenzoo behoort men nooit dikke kanonnon kappen te gebruiken deze laten de omgeving geheel donker en vergen daardoor te veel inspanning van het oog als men van bet werk opkijkt naar de omringende voorwerpen Sm tnelle overgang van tcherp lickt naar duieternit en omgekeerd i hoogtt nadeelig daardoor wordt bet oog te teer vermoeid Om diezelfde reden is ook b iiteu ii uuur in iwaag kiMtaitil gebrmilt VM gekleurde of matte vensteitgb n teer verkeerd Die bonte kleuren slorpen eencrjiue hoeveelheid licht op en onte gezicbtaacfaerpte uw aBfs atnzienlgk benadeeld worden door een jM i ke verstrooiing of een sterke aamenvloeiing der Cmilstralen op ééa punt welke bij sommige van dei gelijke glazen plaats grgpt Men bezige dus vooral voor woonkamers alleen zoo helder mogelgk glas Men lette toch vooral op deze schijnbare kleinigheden wil men later ni t het onaangename der verzwakking vau hel getiditavermogen ondervinden Hoe dikwijls tien wij niet menseben bij ten eeuenmale onvoldoend licht werken bij hoog aangebracht petroleum troleumof gaslicht met malglaten ballons en tonder vlam bedekkende glasplaat of kapje I Hoevele malen ook tiet men niet fgne handwerken verrichten bjj een dansend onregelmatig licht van toogenaamde zwaluwslaarten die ter nauwernood licbl genoeg iu bel vertrek verspreiden In een kamer die niet bepaald bestemd is om in te arbeiden kan hangend licht geen kwaad doch men neme ook dan telft bovengenoemde voorzorgen in acht wat betreft de lampbekleedselen kappen ballons ent Zij is een dwaasheid de bewering die wg voortien dat velen na leting onzer wenken tullen uiten dat men het reeds toolaug gedaan heeft zonder op al die dingen te letten en toch nog niet blind ia Toch nog niet Men togge liever en niettemin o wonder I nog niet I Zoovelen ondervonden van dat lange doen de schadelijke gevolgen I Niet genoeg kan men dan ook doordrongen zijn van de waarheid van bet gezegde Het getiohl ia de koning der zintuigen het oog het schoonste kleinood van het menscbelijk lichaam Maar dan vergete men ook niet dat dit koninklgk orgaan tevens het teederste en bet meest aan schadelijke invloeden onderhevige is Over Si Nicolaas schreven prof W A van Hengel in 1831 en dr Eelco Verwije in 1863 wetenschappelijke verhandelingen om aan de ouderen den oorsprong van het kinderfeest van 6 December te verklaren Wy sloegen die op naar aanleiding van een itot ons gericht schrijven waarin een stad St Nicolaas en mjté Nmlaatfeesl erhaliJehng ia het Archief yoor kerkel i ge cliiedenis in Nedcrionil verlameld door N C Kist en H I Boj ards deel UI 1831 Sinterklaas nitgegeveo bg Mart Nuboï te s Gravenhlge 13ÖS y ♦