Goudsche Courant, vrijdag 4 december 1885

t eu 8 Toor de belasting op het personeel dienst 1885 86 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat de termgn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren Ie worden ingediend GOUDA den 2 December 1885 De Burgcraeesier voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN MARKTBEBICHTBM OOUda 3 December 1885 Granen in een doen De besle Zeeuwsohe tarwe 7 70 a ƒ 8 40 Goede en polder ƒ 7 a ƒ 7 50 Afwykend ƒ 8 60 a ƒ Rogge ƒ 6 10 1 a ƒ 5 70 Gersi ƒ 4 90 a ƒ 6 76 Chevalier ƒ 6 a ƒ 6 50 Haver ƒ 3 80 a ƒ 4 30 Mais ƒ 5 60 a ƒ 6 Verder zonder noemenswaardigen handel De veemarkt met goeden aanvoer eerste soort vnarkoëien iels vlugger interieure soorten traag vette varkens 21 a 23 cl varkens voor Londen 18 a 19 et magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 75 a ƒ per week schape n handel iets levendiger Aongevoerd 38 partijen isfi Eerste kwaliteit ƒ 24 ƒ 26 tweede kwa litcit 20 il ƒ 22 B a r e r lij ri e Stand GEUpBEN 30 NoF Ci riie i dhelmirn Oüderi A Jonkheid ea J Starreuburg 1 Qec poroehs Pieteroelta lauden L BiDDeodyk en N Slbhe OÏEKLIDEN 1 Dec E L a Horwegen 8 m 41 Boeking faoisvr van H PriDSeuberü 65 j P H C lie ViHcber 71 j D Groenendal 4 j 9 m 2 A VI lilJUo buisvr ISD J C W Ter BruggeD 40 i J H PratscoUu 8 w M A Hsppel 8 j 3 T Horst 6 m GEHLVJD 2 Dec J B Goedhirt en A Puijk A Sanders th M Oikm J Uitlenbagairl en L vsn Wil ligen H an Wingerden tn J Degenhardt J N ia ing en B lane ADVERTENTIEN j Den üecember hoiien onze geliefde Ouders J SOFPRÉE enA J VAN OMMEN hunne 23JA BIG E ECHT VEREENIGING te herdenken Il Hunne dankbare Kinderen Behuwd en Kleinkinderen genoot Tertukt de undaoht te vestigen op den 8l Nioolu wieus naamdag i i te eel misbruikt wordt aU eene aanleiding om den avond te voren tioh losbandig te gedragen Dese minder gunstige qde van bet St Nikolaasfeest is echter niet alleen Tan dezen t jd maar integendeel nog van ouderen datum dan de heilige telf Evenals dat met vele andere christel ke feesien het geval is is ook het St Nicolaasfeest gebouwd op overblyfseten uit den Ueidensche tyd Dr Verwgs toont ons dat in byzouderheden aan en laat de Germaausche godenwereld vele funotieu verrichten later op St Nicolaaa zijn schimmel en zijn zwarte jongens overgebracht De Heidensohe oorsprong van het feest geeft daaraan dan ook al datgene wat door het leven van St Nicolaas niet verklaard kan worden Deze toch 18 slechts de persoon die in de stilte van den nacht ongezien geschenken geefi zijn verschijning aU een boeman met een roede de vermomming en uitgelatenheid op straat zijn alle overblyfseleu van het Heidensche feest In zgn geheel is het feest zooals het gevierd wordi eigenlijk oud Germaansch het Cbrisiendom heelt het goede daarvan overgenomen en een heilige tot patroon er van gemaakt De verdichte of ware geschiedenis van dezen geeft dan ook een gereede aanleiding daartoe Hij woonde tn het begiu der vierde eeuw onzer jaartelling in de havenplaats Myra in Klein Azte en bekleedde de waardigheid van bisschop Matigheid en hulpvaardigheid waren de deugden waarmede hij zijn grooien roem verworven heeft Van zijn maimheid wordt een naif voorbeeld gegeven dat hij namelijk als zuigeling op Woensdag en Vrijdag slechts eenmaal de moederlijke borst gebruikte Eerst na zijn dood begon zgii grootste roem bedevaartgangers Irokkeu naar zijn graf dut gezegd werd een welriekeuden uk te verspreiden die kranken genas Men beeft dat in verband gebracbi met het woord Myra zyue woonplaats dat ook welriekend vocht beteekent In de elfde eeuw werd zijn gebeente naar Bari in Apulie overgebracht toen zyne vereeriiig in Europa reeds algemeen begon te worden Overal werden kerken aan hem gewijd en kinderen naar hem genoemd Waarom nu is juist hij de persoon die s nachts in stilte geschtnkeu geelt De diepere bcleekenis daarvan kan men zoeken in het doe el eu zie niet ora dat hel ohrisiendom ons leert Vooral in de eerste eenweu onzer tijdrekening streefden de volgelingen van Christus om sirijd naar de opvolging au deze leer Sommigen zuoala ook wellicht Si Nicolaas handelden daarbij te zeer naar de letterlijke opvatting hij traübtie steeds onbekend te blijven als hij ergens hulp aanbracht Zoo wordt van bem verhaald dal bij bli een armen soldaat een beurs met goud door het venster wierp die dezen voor zijn geheele leien overvloed verschafte en daarbij in de gelegenheid stelde zijn dochters een bruidschat mede te geven De eigenaardigheid dat die beurs juist in een schoen van den soldaai voor diens bed staande Ie recht kwiim sluit aan bij de gewoonte om een klomp te zetten D it de vercering van den heilige behalve in Rusland vooral aan de zeekust plaats heefi wil prof v Hengel daarmede verklaren dat hg steeds als een beschermer van schepelingen is beschouwd Zgn paard waarmede hg rondrem vindt men ook bg sommige der vele aan hem gewijde kerken terug zoo werd voor Ie hervorming hij de Klaaskerk Ie Utreclii een paard onderhouden waarmede de geestelijken hunne ver verwijderde parochianen bezochten De ouders volgen thans St licolaas na in bet verrassen hunner kinderen Vroeger stonden eg wellicht daartoe in den nacht op thans mnkeu zij hunne beschikkingen voordat zij gaan slapen zoo heefl men de St Nicolaas avond gekregen waarop aan de kinderen door een als St Nicolaas vermomd persoon geschenken uitgedeeld en verrassingen gegeven worden Prof van Hengel noemt dat de heilige verlagen lot een kluchlspeler eu irekl tcgeu dat aebruik te velde waardoor de vrees voor verschijningen uu de geestenwereld gevoed wordl Zooals wij boven zeiden is dan ook de Si Nicolaas als boeman vaak gebruikt om de kindereu zoet Ie boudeuj uiet in overeenstemming met de christtlgke overlevering Slechts in een paar gevallen wordt hij na zijn dood al een strafoefeuaar voorgesteld een monnik zou hij s nachts gegeeseld nebben omdat deze geweigerd had ter eere vau zijne nageduchieuis een lied te zingen lerwijl iu de negende eeuw een Arabier die de bewaarplaats van zijn gebeente had willen verbreken door een onweder op zee bezocht werd waardoor zgne schepen werden vernield Het vreesverwekkende voor de kleinen eu de aanleiding tot losbandigheid voor de grooftn vinden beiden hun oorspronu in het heidensche element dat aan het feest leu grondslag ligt Het geven van geschenken in zeker thuus wel het voornaamste en beste van het Si Nicolaasfeest Vtr mi r De straatverlichting te Londen OtrergcDomeD uit Qtu tmd Wattr Fercolj en lot Hoe komt het nu dat er in Lomleu waar jaren achtereen onafgebroken is gediscu sieerd over verbeterde ttraatverlichtiog waar blijkens het groot aantal genomen proeven en vertooningen eene ernstige begeerte bestaat om iets degelijks tot stand te brengen er werkelijk zoo weinig is tot stand gebracht Bg het beantwoorden van deze vraag kau Zeker met ontkend worden dat hel resultaal van den strijd lusscheu de oude ey de nieuwe vormen vau verlichting als eene overwinning vau de gasverlichting moet aangemerkt worden De autorileiteu weigerden in den beginne natuurlijk en terecht zich aan groote uitgaven ie wageu voor welk slelsel Oük helzij van gas hetzg van electrische verliohiing totdat het resultaal pfhetwaarschgnlijke resultaat van dien sirgd waJ beslist of ten minste voorzien kon worden Maar deze tegenwerking tegen de uauuemiug van vasie verbeteringen iu de straatverliohiiug is sedert lang verdwenen Het elcctrisch licht is mislukt niet alleen in Lauden maar door het geheele land ten minste iu practische vergelgkiug met het gas en het is niet waarschijnlgk dat zijn toestand vesbelerd zal worden Deze feilen ziju bijna overal builen Londen bekend geworden en provinciale corporaties en plaatselgke vereeuigingen hebben met honderde voorbeelden haar vertrouwen uilgedrukl in hel gas welk vertrouwen door de sohiuerende aanblik hunner stralen gedurende den nacht volkomen gewettigd wordl Kunnen wij dan veronderstellen dat de City Fathers en de leden der meeste andere olficieële lichamen ie Londen minder doorzicbt en inzicht heboén dan dezelfde personen uil de proviucicii Hij zoueen stout man wezen dia zulk een stelling udurven verdedigen binnen de grenzen geheiligd aan de Loudensche plaatselijke aulorileilen Een ander struikelblok was dat de pluaiselij e autoriteiten bgua zonder uitzondering behoefte hadden aan eene belangrijke verbetering in de ilalichtiog maar dit liefst wilden doen zonder e kosten Ie vermeerderen De gasinaatscbappyen zeiden dat dit voor zoover zg konden beoordeelen onmogelijk was Zij boden aan om door middel van groote en verbeterde toestellen een verbetering te geven van ongeveer vijf malen meer licht tegen drie malen meer kosten Maar dn voldeed niei aan de ouloriteiieu die begonnen te luisteren naar de lukkende stemmen van speculeereude bevorderaars van Electrioiteiie Maatschappijen die idles en alles beloofden wui haar gevraagd werd Hel doel dezer personen was om door een of ander middel een deel te krijgen lu de verlichting Qr stralen van L iiiden eu dan dit lokaas te doen schilleren voor de oogen van onnadenkenden en zorgeloozen om beu daardoor over ie balen aandeelhouders ie worden IU de Maaischappijeu die dagelijks veriezen eu die het publiek door bare stoulmuedigheid eu hare gloeiende prospectussen stormenderhand trachtten te veroveren Eenige weinige Electrisch lichiMaatschappijen trokken zich met alle eer terug eu bekenden ronduit dat hel onmogelgk was Electrisch licht te leveren tegen denzelfden prijs als gas Maar de minder zorKiamen zetten hare plannen voort eu door honderd duizende pondeu in de stralen van Londen te verkwisten slaagden Zij er in millioeneu van het publiek af Ie troggelen Wanneer du doel bereikt was en de goede wil of hel vermogen der inschrijvers uitgeput dan was hel spel uit De overblijfselen dier Maalsobuppijen zijn overal been v r preid en de begoocheling Jdai bel electrich liohi n staat zoude zgn om in kracht en kosten zich te melen met het gas is voor den meest oppervlakkigeu waarnemer duidelijk geworden Deze z epbel ia dan eindelijk gebarsten en zal niet langer eenen scbrikverwekkenden invloed mloefenen De omstandigheden waarin het gemeentebestuur van Londtn verkeert zijn op zich zelven ongeschikt voor de iuvoeriuir van eenige belangrijke openbare verbeleiing Buiten deo nauwen kring der City zijn de teugels van het bewind hoofdzakelgk iu banden van kerkeraails besturen geschoeid op oudt en verouderde geestelijke grondslagen en aan deze zijn opgedragen de funciiéu van plaatselijk bestuur waarvan de verantwoortlelijkheid enorm is toegenomen met de uitbreiding der hoofdstad en bet v ei oinvattende der nieuwe tischen Deze besturen handelen zelden iu overeensteinmiug met elkander uitgezonderd wanneer zij door eenige mdere bindende kracht er toegedwongen worden In zake straatverlichting zgn zij vrij gelalen Wanneer iels nieuws wordt voorgesteld wacht het eene bestuur op het andere lot hel nemen vau hel iniliutief omdat niet een zich gaarne blüoistelt aan het bezwaar en de kosten eener proefuemiig eu hoofdzakelijk nemen zij de city als voorbeeld Op deze wgze hebben zq gehandeld in take de verbeterde straatverlichting en daar de City en de meeste der UoofJ Kerkeraadsbestureu of gehandeld hebben zonder ei n vast plan of niets hebben uitgevoerd van een gen big vendeu Aard hebbeu ook de andere gedraald eu de zaken ouafgedaan laten liggen De prikkel vau een sterk voorbeeld zou zich evenwel spoedig doen gevoelen en de kerkgenootschappen doen opstaan uil hunne tegenwoordige werkeloosheid Eene derde reden die opgegeven wordt is dat de verschillende autoriteiten niet altyd goed harmonieerdeu met de gasujaatschsppyen en besloten hebben zoo mogelijk alles tegen Ie perken wat df uilgaven eou kunnen verineeideren taVtc wrgviugeu zyn niet vreemd in Londen Goed beheerde gasmaatschappijen tyn ie dikwyis bet slachtoffer van onverantwoordeBjken naijver en verdaohimaking en wanneer tij er ook toe overgaan om te gemoet IB komen aan het verzoek van corporaties om ver mindering Van gasprijs f i andere noucessi dad z n zg i4ofa uogj dikwHis blootgesteld aan lastet i en haielgkifopposijlie ffii zou evenwel voor ou i of wie dan ook een uMieloos werk iijn i o hi td willen belfrereu dat d l Ibtorileiten iu Loudip geene wettige eji ernstige redeiun hebbeu goliad éiojcioh j te ibeklag u over de quaüieit fcn denjmlys taji bet gas zooiïls bet door Mele Ma isdiappijHn ierd verstrekt Maar iau de artdcren jjant kin oo niemand ntkeunen dat l ze kladhte£l ergllenikiD deed zyn en dat de ii aa niaaischan i eu 4rige pogitigen in het werk stellen oiriliu U opzichten te voldoen aah de eisenen vin d autoriteiten eu hel publiek Wg geboven iojiaroln dst elke leiging tot teltenwerkiug behoort vp te hoiideii eu d t waU het lieireft hel voldoen aai de eischen van le behoeften eu van het gerief van het pab ilk veree nig e eu vrienrfschapptlgke sainenwerkifig vi or tegedWérking in de plaats dient te tredeii Ër zijn reeds enkele kenleekenen v u meerdere samenwerkiug eu wy gelooven dat deze binnen kort duidelgk zullen blijken door eene verbetering der gasverlichting van eene van Loudec a voornaiimste zystralen eene verbetering waaro er reeds jaren gesproken on aarnaar even laiig verlangd is Wy vertrouwen dat dit slechts een begiu zal zijn van een goed werk eu dat weldra het vefwijt dal Londen eene der slechtst verlichte steden vau Europa is ongegrond zal zyn zoodat de genoemde wereldstad evenals in zoovele andere opzichten ook wat de verlichliuK betreft een voorbeeld zal geven dat navolging waard is 1 BgL Uulienlandscti Overzielil De Eogelsche verkiezingen zijn uu voor de grootste helfi geëindigd Ruim 40U leden zijn reeds gekozen De conservaiieveu hebben een aantal zetels gewonnen maur toch zijn de liberalen nog talrijker dau de conservaiieveu alleen Daarentegen hebben de conservatieven met de lereu verbonden de meerderheid boven de liberalen Daily Newt vestigl de aandacht der plaltelondskiezers op dezen loesland Up hen rust nu een zware verantwoordelgkheid want het hangt uu van de tweede helft der plutlelandi kiezers af of Gladstone door eeu voldoende meerderheid gesteund legen conservatieven en leren kan optreden De verdere behandeling van de Oosl Ruroelisohe quuestie hangt af van den uitslag der Engelaobe verkiezingen op t uogenblik slaan de liberalen weer bovenaan en wanneer men let op den uitslag der slemmiiigen op hel platteland dun is het volstrekt niet onmogelijk dat de conservatieven straks blyken te vroeg gejuicht te hebben en eindelgk de iiberalea de meerderheid hebben Men kau begrijpen dat Salisbury daarom de beslissing niet aandurft on liefst de quaestie nog openhoudt Iu Rusland bemerkt men een langzame veroudering ten gunste der Bulgaren het sohynl dat de dapperheid en het geluk van prins Alexander d Russen verzoend hebben of ook wel dat de Russen hebben ingezien dal zij eigenlijk l geu hun eigen politiek inwerkten door de Bulgaarsche eenheid tegen te bonden Daar Bugeland zoo redeneereii verschillende Russische bladen de onuautaslbiiarheid van het Betlynscbe Iractaat niet langer beschouwt Is een waarborg voor den vrede van Europa en bet te verwachten 11 dal ook Oostenrijk Hougarije althans met bet oog op Bosnië en Herzegowiia eveneens van dit gevoelen zal zijn heeft Rusland geen reden meer op de herstelling van den vroegeren toestand in OostKuraelie aan Ie dringen Men begrijpt waar de schoen wringt j Rusland komt tot inzicht dat hel zgn invloed in Bulgarije verspeelt wanneer het Engeland alleen laat werkeu voor bet vereenigd Bulgarije en dit mag niet vooral niet om politieke redenen Het gevolg van een en ander kan zijn dat de Keizerlijke Mogendheden het wel eens zullen blijveu over de Oost Rumeliscbe quaeslie maar toch verandering van nieening volstrekt uiet uitgesloten is Blykeus een Ie Engelscbi binuengernkt te Londen ontvangen telegram zyn 29 Nov lopder verzet Maudalay hebben de Idasr wonende Enro tsel geleden ly den Engflschen zouder slag of viel is de oorlog met Birma ten aag komt nu aan de orde wat Eugelaod rde laud zal aanvangen Alvorens f Birma ingelijfd of door een anderen Eugtlands beschermheerschap geregeerd het besiuur door den Onderkoning gedragen aan de Engelsche agenten namens de koningin zullen uitoefenen ihe Cortes die legen 27 dezer waren zullen slechts korteu igd zitting civile I lijst der Koningin Eegenles 1 en over den fiuaoeieelen toestand De algemeene verkiezingen zullen in het aanslfiande voorjaar ülaals berichten over len algemeeneu toe taud lllk Uiden Infweri de Sila l ehee blijven gui ti Igiden zjllinll van den Duitscben eel Ingekomen dffbr de zoogC Isdhe inlerprllalie d K z de ver usiische eu Oaslenrykn e Polen uit ardk ll e kalm en Jiuk spreekt gezoofliieid birter s4an vri eger Eergislei Rijksdag genaamde drijving PruiseUj daiir zij Iporde Toch weder ter otinfc Voor ismarck egeéfiifg omj alle te jbe ntwo Lan lda ttiuis een Hauder ihandelipg der dlkguslie fseinig bllalricht deij Pru sol Inent 1 i i een bewiji weigerde Me in leu A kwali de spratie bij f E O E I htogsie Keker K adzgdMil vhornaadt Cbjare die in alle ich jfreki is door t i nitgègeven Op ze qe gemigenisseu van Ï us herli 1 auiHiaafde jki natj nll saild fhi Hiji BR j DrL druk s bevlt ste geneeskundige I autoriteilen vau Euifopa van een aanijil prakilsche iledici enz over de bekeMde Zwii sersche Fillen en liet is daarom iiiet te verwondereu dat aldus aaubevolei dit geneesmiddel eene zoo algemeeue loepassiug heeft gevoudeu lüe Brochure is op aanvriiag gratis vau den apotheker R Brandt te Zurici of ook by de meeste apothekers verkrygbaar en zal mei vrucht gelezen warden door een ieder die nog iwgfel koealert omtrent de deugdzaamheid en de goede uitwerking der Zwiisrrsche Pillen verkrijgbaar a 70 ets de doos bij de apothekers bij verstopping uaudraug van bloed naar hel hooid hoofdpgn hartkloppiiig lever ofgalaandoeuingen en dergelijke Te verkrijgen bij J H M ZELDENRIJK apotheker ie Gouda GEVONDEN VOORWERPEN die nog niet zijn afgehaald Een gouden Ourknopje een fantasie De VOOBZITTER van den RAAD der Gemeente GOUDA Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze gemeente zijn toegezonden de Oproepiugsbrleven eu Stembiljetten tot het benoemen van een Lid van den Gemeenteraad en dal wanneer eenig Kiezer zyn itemèru je verloren heefl of er geen mogi hebbeu omvangen hij zich tot bekoming daarvan ter Plaatttlijke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inleveiiug der Stembriefjes znl aanvangen op den 8n December aanstaande des morgens ten rtegen en eindigen des namiddags ten vier ure dat hel Stembriefje tchri telijk ingevuld door den Kiezer in pertoon iu de Stembus moet gestoken worden dat geen ander Stembriefje dan dat hetirelk van het ugel der Gemeente voorzieu is mag worden gebruikt dal de in het Briefje in te vullen persoon duidelijk met naam en coornaam moei wordeu aaugeuezen dut het Briefje uiet imderteekend mag zyn eu geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk ziju vasigehechl GOUDA den 3 December 1885 De Bumemeesler voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN KËNNISaEVIJüG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Direcie Belastingen enz te Rotterdam op den 30 November 1885 zijn executoir verklaard de Kohiereu uo 7 Wijdstraat A 174 bericht aan de ingezetenen van Gouda en omstreken dat hij is uitgepakt in bovengenoemd adres met eene groote collectie Byouteriën en Nouveautés benevens eene exquise sorteering SIGAHENPIJPEr iiiBarDSteen Meerschuim en anderen Voorts LEDEBWERKEN als PORTËHONNAIES SIGARENKOKERS en duizende andere Artikelen zeer geschiktvoor St NICOLAAS Te Huur gevraagd tegen 1 JAN a s een BUmWOONEÜIS a ƒ 3f Noordhollaudscbe ƒ Goeboter 1 10 a 4 1 29 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ I ir Aanbiedingen worden ingewacht aan t Bureau dezer Courant onder No 1226 U a ïAiiaix zy so VA v ua iapui3 ua sauiBQ jooa Ti9 o jï ansireij edoo peor St ITicolaas Etalage van fijne Artikelen A AN OS Az Kleiweg E 73 EEN STOEEE QEVHAAIiE om een Machine te drijven liefst Vuurwerker Adres aan bet Bureau dezer Courant De Goudsclie Machinefabriek te GOUDA Levert compleete inrichtingen voor STOOMBLEEEEEIJEU Tegel en Steenvorrn Machines Boterüammen worst Geldersche Rookworst Hamburger Bloedworst Leverworst Saucise de Boulogne Servelaatworst Tongenworst Tafelworst Truffelworst BENEVENS Rookvleesch Muisjes hl Ham enz Drijfwer ken naar Stukprijzen rf wEl f t Ö CD U IJ O n 5 CD 2 H O £ d xn S fHI O CD Ö i CD Ö oó CD o Heden overleed in den ouderdom van ruim 71 jaren onze geliefde Zuster en Behuwdzuster Mejuffrouw PAULINE HÉLÈNE CAROLINE DE VISSCHEK Uit aller naam A J B VAN DEU DOES louda den 1 üecember 1885 Eenige en algemeene kennisgeving Heden overleed onze jongste lieveling RICHARDÜS LEENDEKT P V HOPWEGEN A V HOFWEGENGouda 1 December 1885 Rijken Abshaubbins of Anti Rlmmatische W A T T E i De Rhumatische lijders worden op de krachtige werking dezer bereide W a 11 e n attent gemaakt Prijs 30 Ct per pakje Hoofddepot bij A BREETVELT Az te Delft Heden overleed na een langdurige ziekte mjine geliefde Echtgenoote ANNA WILLE MINA LA L U in den ouderdom van veertig jaren J C W TER BRUGGEN Jr Gouda 2 December 1885 die deze Watten o a verkrjjgbaar heeft gesteld bij T A G van Detli Jlej de Well Itusiuaii Gouda W F J denüijl Schoouh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S ï d Kraals Bleiswijk C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J vni borp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Soblattraan Bodegraven IC Oosterling Haastrecht VV d G Wilhelmus Woerden Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan nu wijlen den Heer F A van LANGE J J gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden den 14 November 1885 worden verzocht daarvan vóór den 15 DECEMBER 1885 opgave of betaling te doen aan den Heer G J SPRUIJT Notaris te Ouderkerk a d Umi ifm mimmtiKKa miimKitmm mtm im mimx