Goudsche Courant, zondag 6 december 1885

zilver is genoeg om mgnwerken te openen Indien dit het geval is dan zou Bothschild het geld voorschieten om den zooteer begeerden spoorweg aan Ie leggen De Vereeniging tot besirgding van knoeierijen in den boterhandel welke in het laatste voorjaar werd opgericht en welker doel genoegzaam uit haren titel is af te leiden roept allen die belang hebben bg de Nederlandsche natuurboter industrie en eveneens allen dte belang hebben bg den eerlgken en onbelemmerden handel in dat product op om haar streven door bijdragen te steunen De contributie der gewone leden bedraagt minstens f 0 50 per jaar die der begunstigers minstens ƒ 2 50 Het bestuur bestaaat uit de heeren J Zijp Kz te Abbekerk voorzitter J M De Kogser te Delfl B Wijsman Hz te Amsterdam H A Lugnrd te Deventer H Beoy 1 te Kampen H D J Hasselman te Zoelen P Buis Jr te Schagen Hylke Halbertsma te Sueek en J Biukes Borger Ie Leiden secretaris De Standaard hegxwl na Ie hebben geoonstateeril dat de thans aanhangige grondwetsherziening niet meer slagen kan met propaganda te maken voor de grondwetsherziening die in de toekomst komen moet Op het program voor die toekomstige herziening moet volgeus hare meening van anti revolutioiinaire zijde voor goed ook de eiacb eene plaats vinden dal artikel 146 voorlaan in dezer voege wierd gelezen Er ia een algemeen wetboek van burgtrlyk rechte van koophandel e van arbeid en eveuzoo van strafrecht van rechts en strafvordering en van de samenstelling der rechtelijke macht De redactien van De Katholiek en Onze Wachter zijn te samen overeengekomen de twee tijdschriften met 1 Jan 1886 a s samen te sinelleu lot een maandschrift Wij ontvingen van de Vereeniging Arli et Indusiriae in den Haag het reglement met de bgbeboorende stukken nopens de door haar in Juni en Juli van hel volgend jaar Ie houden Notionale Vaktentoonstelling De vakken daarvoor aangewezen zijn Beeldhouwwerk in hout en steen Smeed en gietwerk in ijzer koper en brons Decoratie bevattende Decoratief schilderwerk inlegwerk in hout steen ivoor enz Schrijnwerk inzending van slechts één voorwerp Deze vakken zijn gekozen omdat zij bg de kunslindustrie voornamelgk in aanmerking komen en omdat daarin reeds merkbare vorderingen gemaakt zijn Hel doel dezer tentoonstelling is dan ook om ten eerste deze vakken tol bloei te brengen door aan een ieder te laten zien wat in ons lau l op dal gebied kan vervaardigd worden en ten tweede om door vergelijking der kunstvoorwerpen den kunstzin zoowel bij de indnstrieelen als bg hel publiek te ontwikkelen zoadat concuirentie op dit gebied met het buitenland mogelgk wordt Ëvenala door verscheidene schilderkundige genootschappen jaalgksche tentoonstellingen gehouden worden om hel talent der schilders te doen uitkomen kan met evenveel sucoea op kunst industrieel gebied eene dergelijke poging worden aangewend welke evenzeer goede gevolgen moei hebben Wg achten hel goed gezien dat volgens het reglement geene voorwerpen voor bekroning in aanmerking kunnen komen als die waaraan de naam des ontwerpers is gehecht omdat de ontwerpers onderscheiding verdienen boven hen die de ontwerpen laten maken nog worden waargenomen maar de wolken bedekien na den 27n zoozeer den hemel dag en nachi dat de vallende sterren van den 27n en 28n in Utrecht slechts even te half een en voorts in Zeeland en Arnhem op enkele uren zichtbaar waren De heer J ë J Baudet bericht uit Bozendaal dal omstreeks 6 urep de sterren bij dozijnen vielen prachtig om aan ÜgjÉKi zelfs groote stukken vuur vertoonden uit elEanuer spatten als vuurpijlen betrok de lucht en alleen te 10 uur tot II uur vertoonden zich nog eenige De heer S Weisfelt meldt uit St Ihrnit dat hij ook daartusachen 6 en 7 ure in den avond het prachtig verschijnsel heeft gezien fll € per Liter f 1 60 1 50 1 20 per Flesch 1 30 1 20 aoor±Tj£ a per Liter 1 80 ƒ 1 50 per Flesch ƒ 1 50 1 2 5 Cognac fine Ciampagne per Flacon 2 SLOTEMAKER Co STEEi KOLEK enz Deze week komt in lossing een LADING 1ste Kwaliteit Kachel en Haardkolen Voorhanden tot fabrieksprijzen ASPHALT DAKPAPIER PARKET VLOEREN BAKKERS OVENTEGELEN enz Onder aanbeveling é lUtJLDEB in Boawmaterialen Wegens dé vele vereerende aanvragen om Qezondlieids Ondergoederen voor Damds hebben wg het genoegen de ONTVANGST te berichten van een flinke sorteering Normaal Pantalons en Hemden gemaaktjvan fijne zuivere ongeverfde Natunrwol als Prof JAEGER in het WolJieglmh aanbeveelt Dezelfde Wollen Tricot ia bij ons ook per BI verkrijgbaar SCHENK Z00i P S De volgende week verwachten wij weer een nieuwe volledige bezending van onze bekende Normaal ioederen voor Heeren Huitenlaiidsch Overzicht Nu de Serviërs en de Bulgaren de wapenen hebben nederr elegd trekt vooral de toestand in Oosl Rumelië de aandacht Voorloopig heeft de Sultan zich bepaald lot het zenden van twee gemachtigden die tegen verwachting te Philippopel welwillend zijn ontvangen De Bulgaarsche vorst heeft kennis gekregen van dezen slap en in en bijeenkomst der gezanten te Konstanlinopel IS zoowel de proclamatie voorgelezen welke de Turksche regeering in Oost Bumelië zal uitvaardigen als de nota die naar den vorst van Bulgarije is gezonden De ïlugelsche gezant sir William White protesteerde krachtig legen deze maatregelen Wat er verder zal geschieden is nog hoogst onzeker De drie keizerrijken en Iialië dringen er op aan dal de Sultan nu onmiddellijk den reg eringscoinmissaris met de iioodige soldaten zal zenden maar Engeland raadt der Turksche regeering aao om direct met vorst Alexander in onderhandeling te treden De Sultan zit dus tusschen twee vuren Uit Londen telegrafeert men dat de uitslag der verkiezingen zal zijn dat noch de liberalen uoch de conservatieven de meerderheid hebben maar de Parnellisten den doorslag geven Dal was aan de cijfers reeds Ie tien De Times hoopt dal er in dit geval samenwerking zsl komen tusschen de conservatieven en de gematigde liberal a zoodat de Keïeering niet afhaiikelgk zou beboevan te zijn van de stemman der lersohe leden het is eahirr ook mogelijk zegt het blad dat de liberalen dan met Gladstone aan het hoofd zullen trachten bel Kabinet Ie doen vallen om dan zelf opnieuw Ie beproeven of zij eischen en grieven der Ieren bt redigen en wegueraen kunnen De Timet acht het echter mogelgk dal in zulk etfu geval Salisbury eer hij aftrad nogmaals een beroep op het land deed De cijfers zgn thans iets gunstiger voor de Uhc ralen maar toch hebben de vereenigde oonservatievan en parnellisten nog de meerderheid Tol dusver zijn gekozen 263 liberalen 213 coutervatievea en 54 parnellisten Volgens de Eugeltche bladen kau er geen spraak zijn van bet op den troon blijven van Koning Thebau en ook niet van het geven van zijn Kroon aan een ander despoot De Daily News acht het eohier weuschelijk om indien bet mogelijk is annexatie van Birmah Ie vermijden ook omdat zulke aunexutiën altijd op de iulaudsohe Vorsten van Brilsch Indié een slechten indruk maken Nu koning Thebau reeds als gevangene op Ëngeltch groodijeóied is aangekomen beginnen de Birmeezen oproerig te worden l cu minste beden komt het bericht dal te Mandalay ernstige ongeregeldheden hebben plaats gehad waarbij Engelsohe soldaten werden gedood Toen de koning zich te Mandalay aan generaal Prendergast overgaf stelde hij als voorwaarde dat de Engelschen voor zijn persoonlijke veiligheid zouden zorgen want gelijk hy zeide liep zijn leven gevaar nu hy de hoofdstad zonder tegenstand had overgegeven Daarentegen zijn volgeus generaal Prendergast de inwoners van Mandalay zeer ingenomen met de komst der Engelschen Tegenover de Engelschen zg n zij niet vijandig gezind voegt de generaal er bg maar zg betaon p grooten lust om elkaar te plunderen De Frans he Tonking commissie val haar laak zoo breed o dat zij op deze wijze voortgaande met Nieuwjaar nog wel niet klaar tal zijn De bekende zaak van kolonel Herbinger wordt nu opnieuw opgehaald de man werd eerst naar Frankrijk gezonden om zich Ie verantwoorden toen naar Tonking teruggezonden um voor een krijgsraad te slaan die hem vrijsprak Nu heeft generaal Brière de l lsie aan de commissie gezegd dat Herbinger dronken was toen hg Langson ontruimde Thans wil de commissie er alles van weten maar de Minister van Oorlog Campenon weigert de stukken over te leggen daar de taak is afgedaan Eu de République Prnnijaise had nog al beweerd dat er in Herber een tweede Kleber stak De Duilsqhe Bijksdag houdt zich nog bezig net de eerste leting van het wetsontwerp waarin de sociaal democraten bescherming van den arbeid der werklieden verlangen De minister Von Bötlioher deelde roede dat de regeering steeds haar aandacht aan deze aangelegenheid wydde en ook genoeg getoond had dal zij niet onverschillig was voorden werkman Voor het voorstel der sociaal democraten achtte de regeering echter een rijpe beraadslaging in de commissie beter dan ledevoeringen in den Bijksdag De maand November was gemiddeld anderhalven graad te koud de luchtdrukking en halven mM sterker dan gewoonigk de vochtigheid en regen ongeveer zooals aan deze maand toekomt Maat alles was tamelijk ongelijk verdeeld over de maand j Tot den 20n hadden wg mei kleine instchenpoozen den Sn en den 14n vrij hooge luchtdrukking tol elf mM toe meer dan anders en van den 20n af stond de barometer onafgebroken gemiddeld negen mM lager dsn gewoonigk De regen bepaalde zich ook bijna alleen lol de laatste dagen Onwedera hadden wij in bet geheel niet en de stormen wilden ook de aanWgzing van den N York Herald niet volgen want alleen den 27o had het ook elders een weinig gewaaid De lemperalnur volgde een anderen gang In de wintermaanden is zij het dikwerf met de luchtdrukking oneens Zg was lol den 26n met geringe uitzonderingen onder de gemiddelde waarde vooral in de week 16 23 wel wal veel naar ons verlangen zoo zelfs dat op besloten plaatsen schaatsen gereden werd en na den 26n was zij zeer boven den gewonen stan toen de oostenwinden welke vooral den 6n lot den 27 geheerscht hadden door zuidwestenwinden werden vervangen De helderheid was over hel algemeen niet groot maar liel toch omstreeks hel midden der maand ton maan en sterren toe met hare stralen ons land te verlichten De bedekking van Aldebaran door de maan kon V de afwjjtiog der rechtert jde om tot die heniening mede te erken zonder wijiiging ao art 194 en lioipeelde op de mogelijkheid dat de liberalen eenige loeuaderiug looaden mits er geen Slaata sabsidie werd gegeren aan d byiondere school Se heer Beuther bestreed hem en bleef de grondwetsheniening oor de rechteregde onmogelijk achten ioolaug het onrecht in lake bet onderwys niet ira hersteld Ook de heeren Van Baar en Lobman bestreden den heer Gleiohman Oe Minister Heemskerk bleef de wederindiening der kiestabel niet raadtaam achten Hel algemeen debat is daarna gesloten De hoofdstukken 1 en 2 tgn aangenomen Met hoofdstuk 3 werd een aanraog gemaakt In de litting Tan gisteren is het Hoofdstuk Bnitenlandsche Zaken der Staattbegrootiog met algemeene stemmen aangenomen nadat de Minister aan den Heer Van der Loeff rerjekerd had nader te zullen onderaoeken de noodzakelijkheid van hel behoud van een coueulaal generaal Ie Bangkok Het debat o er Hoofdstuk Justitie is aangevangen De Heer Borgesius drong aan op wijziging van de wet op den kinderarbeid De heer Van Houten achtte dien aandrang ongewensoht in verband met de Grondwetsherziening De heer Oorver Hooft wees op de onvoldoende uitvoering van de Vogelenwet De heer Keuoheuius drong aas op maatregelen tot bestrüding van de prostitutie de heer Beelaerla op de indieuing van een nieuwe Zondagswet en wegneming van alle bepalingen uit de wetten welke de Zondagsrust beiemmeren De hear A Maokay wees op het nadeellge voor de waardigheid der politie dat lagere beambten door voorspiegeling van sohadevergoeding er toe worden gebracht om onware verklaringen af te leggen De heer Lobman drong aan op opheffing van alle bordeelen bg rgkswel De heer Van der Kaay waarschuwde echter legen overgling De Minisier van Justitie verklaarde de giigingswel op den kinderarbeid te zullen handhaven maar niet tonder de instelling van inspecteurs Vermeerdering van toezicht op jacht en visscherg is noodig vooral op rivieren Ëeoe rijkspolitiewet is nog niet ingediend met het oog op de kosten Ëene Bijkswet op prostitutie kan bg niet toezeggen In l derland hebben geen ergerlgke feiten plaats Een wet op Zondagsrust kan spoedig worden verwacht Bg Kon besluit van 26 November II is het algemeen reglement voor den dienst op de spoorwegen aangevuld met de bepaling dat sneltreinen rgdeude met grootere snelheid dan die van 60 kilometer per uur of die zonder ophouden een afctand van meer dan twintig kilometer afleggen moeten voorzien zgo van inrichtingen waardoor het mogelijk is gedurende den rit van uil iedere rgtuigafdeeling het sein tol stilhouden aan het trein en locomotiefpersoneel Ie maken Treinen die met geen grootere snelheid dan van 60 kilometer per uur rgden zullen mede van deze inrichtingen moeten voorzien worden wanneer dit door den Minister van Waterstaat Handel en Ngverheid wordt voorgeschreven Beiiigers die buiten het geval van gegrond vermoeden van gevaar van bedoelde toestellen gebruik maken zullen uit den trein worden verwgderd onverminderd de straf op de overtreding gesteld Ook is art 73a gewgzigd in dier voege dat het materieel in gebruik voor lokaal en tramspoorwegen kan worden toegelaten voor lokaal vervoer lusschen door den Minister van Waterstaat aan te wgzen plaatsen met geen grootere snelheid dan voor lokaalen tramspoorwegen is bepaald en dat genoemde Minister bevoegd ztfl zgn voor dit vervoer ook in andere opzichten afwgking of onthefling van bepalingen van bedoeld reglement te verleenen en voor eik bgzonder geval de door hem noodig geachte maatregelen van veiligheid voor te schrgven Uit Gouda schrgft men aan de Sehoonh Ct De korenbeurs alhier zal worden gesloten Deze niet Ie verwarren met het stadsgebouw aan de Gouwe hetwelk sedert verscheidene jaren ongebruikt staat Eerstgenoemde korenbeurs is particulier eigendom is gelegen aan de Markt en in huur genomen door den heer Stutte welke daar ook koi ehaishouder is door welk beroep hg dan ook zgne kosten moeite eo bet wrscbaffen der gelegenheid moet goed maken Ofschoon het lokaal niet te groot is was de ontvangst evenwel goed en bg ongunstig weer en koude werd het gebouw verwarmd hetwelk zeker voor de bezoekers niet onverschillig was Doch ondank is s werelds loon Doordat verschillende personen aldaar zaken kwamen doen sommigen naar men zegt nog kwamen ooncurreeren met den bewoner heeft laatstgenoemde besloten om daar hg gaarne zjjn moeite beloond zag en dit niet scheen te kannen de korenbeurs aan de markt Ie sluiten De Z U 4frikaaii schrgft van 9 Sept Naar bericht wordt zal een Belgisch Fransche Maatschappij Transvaal misschien aan een spoorweg helpen naar Delagoa baai Het hais Bothschild moet bgna al de kwikzilvermgnen die bewerkt worden in eigendom bezitten geheel of gedeeltelgk en nu laten onderzoeken of er in Transvaal kwik 1 De minister zon daa de verzamelde gegevens overleggen en ook zelf aan de bespreking deelnemen Het nieuwe Spaausobe Ministerie heeft zijn eerste zitting gehouden onder voorzilting der Koningin regentes De door Sagasta voorgestelde maatregelen werden door de fiegentes goedgekeurd Over de nieuwe Ministers worden de volgende bijzonderheden ia herinnering gebracht Morel is voorstander van vrijen handel eji geeft als Minister van Bnitenlandsche Zaken hoop op hervatting der onderhandelingen met Engeland over het handelstraclaat Alonzo Martiuez Itinister van Justitie is een geacht rechtsgeleerde en reeds meer dan eens Minister geweest De Minister van Binnenlandsche Zaken Venancio Gonzalez had in 1881 dezelfde portefeuille en aan hem dankt men de provinciale wet waarbij l kiesrecht voor de Algemee Raden wer4 uitgebreid Generaal Jovellar Minister van Oorlog nam indertijd deel aan bel promunoiamento van Sagunto en is kapitein generaal van de Fhilippijnen geweest In de eerste jaren van bet herstelde Koningschap maakte hij korten lijd deel uit van een conservatief Ministeriemaar later is hij tol de liberale fusie toegetredeu Uc Minister van Financiën Camacho had dezelfde portefeuille in het eerste liberale Kabinet ga de restauratie hij bracht de conversie tot stand en regelde hel bestuur der geldmiddelen hij nam io Jan 1883 ontslag toen zijn am Dlgeuooteu van zijn ontwerp betreffende den verkoop der staalsbosschen niets wilden weten Admiraal Béranger de Ministervan Marine heeft tot de oude radicale parlij van Zoeilla behoord en bekleede dezelfde poriefenille onder Koning Amadeo Hg moet vol ijver zijn om de zeemacht te reorgauiseereu De Minister van Openbare W erken Montero Bios ook een oud Minister van Koning Amadeo is een voortreffelijk rechtsgeleerdt en ontwierp de wellen op hel burgerlgk huwelijk de techterlgke organisatie en de strafwet van 1870 Gamazo Minister vau Koloniën behoorde tot het Kabinet dat in October 1883 aftrad ten gevole van den opstand te Badajoz Hij is een der voornaamste advocaten te Madrid Men ziel dus het ontbreek4 hel liberale Ministerie niet aan talenten moge hel in dezelfde mate karakter toonen ÊiEXMSGE ËlMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAE SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der wet van den 2n Juni 1875 SUatsblad oo 95 Doen Ie welen Dat zij vergunning hebben verleend aan den Heer W Hoogendijk Wzn te Gouda eo zijno rechtverkrijgenden tot bel plaatsen van ten stoomketel in hel perceel gelegen aao het Jaagpad geteekend Q no 18 en 18a kadaster sectie A no 2099 en 2100 GOUDA den 1 December 1885 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN D0 3RN De Secretaris BROUWER VLUBSCHOÜW BURGEMEESTER en WETHOUDEBS der gemeente Gouda doen te weten dat het bü art 36 der Verordening op de Brandweer voorgeschreven onderzoek in Woonhuizen en Gebouwen door Heeren Brandmeesters en Onder Brandmeesters zal worden gedaan den 15 eu 16 December aanslaande terwijl de naachouw zal plaats hebben den 29 en 30 December danraanvolgeade wordende de bewoners of gebruikers uitgenoodigd genoemde Heeren daartoe in slaat te stellen GOUDA den 5 December 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOQIfN De Secretaris BROUWER E £ N N I S G E V I N G De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze Ier kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz Ie Rutlerdam op den 3n December 1886 is executoir verklaard Het Kohier no 7 van hel Palenireohl Ze kwartaal 1886 86 Dat voormeld Kohier ter invordering ia gesteld in handen van den Heer Ontvanger dal ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet Ie voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 6 December 1886 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN üurgerlljke Stand GEBOREN 2 Dec FraDcijcm Gerharau Wilhelmoi ondun P F Damaü en M G Q Reomer Alberlüs ooden W K SchuUnft en J H Ln eber 3 Dirk Jacobui ODderi A Pokkera eo B M de Bem Maria Catharina ouders B NieuweoboiBen eo M C Braons Wilhelm Peter ouden J A F Montfjo en A J Scbelling OVERLEDEN 2 Dec i vao der Wolf j A S Wont wed van N E Krebt 80 j ONDERTROUWD 4 Dec I H Huitkamp 25 j en O C Polbaret 21 j ADVERTENTIËN Heden werden wg verblgd door de geboorte van eenen Zoon J A P MONTIJN A J MONTIJN SCHELLINO GoMtfa 4 Dec 1885 W T PALMS Gou ia 5 December 1885 De ondergeteekende betaigt hg deze mede namens xijne Kinderen en Kleinkinderen zijnen oprechten dank voor de vele bewijzen van belangstelling die hij bg gelegenheid zgner 90it VERJAARDAG mocht ondervinden Voor de menigvuldige blijken van belangsteljing bij ons Huwelijk ondervonden onzen bartelgken dank JOH UITTEN OGAARD LEVINA ÜITTKNBOGAARD geb VAN Willigen yoor de deelnen ing ondervonden bij het overlijden van hun Broeder en Bphuwdbroeder R TERPSTRA betuigen oudergeteekenden hnnnen bartelgken dank Dr D TERPSTRA A E TERPSTRADE Gkuijter Bols Wijdstraat A 174 bericht aan de ingezetenen van Gouda en omstreken dat hij is uitgepakt in bovengenoemd adres met eene groote collectie Byouteriën en Nouveautés benevens eene exquise sorteering SIGAUKNPi lPKi in Barnsteen Meerschuim en anderen Voorts LEDERWERKEN als PORTEHONNAIES SIGARENKOKERS en duizende andere Artikelen zeer geschikt voor St NICOLAAS Zondag wordt verkocht wegens het St MCOLAASFEKST De ondergeteekende beveelt zich op nieuw beleefdelijk bij zgne geëerde Stadgenooten aan tot het van Geboorte Overlijden en dergelijken Ook heb ik mg met F A STAM MedeAanzegger vereenigd om elkaar te vervangen bg voorkomende verhindering ÜEd Dienaar P ROND Gouda Lange Groenendaal I 23 van SULPHAS CHININI LEVERTRAAN SUIKER en Rnw CARBOLZUUR in 1886 benoodigd voor de Stads Apotheek te Gouda op WOENSDAG den 16 DECEMBER 1885 des namiddags ten 1 ure De voorwaarden liggen ter inzage op de Gemeente Secretarie aldaar Openbare Vrijwillige Verkooplng TE om contant geld op Woensdag den 9 December 1885 s morgens 10 Ure aan de Bonwmanswoning van D SOL in Stuipwijk van ZE7EF MELEEOEUEir zijnde 4 met KALF en 3 VAARKOEIJEN Circa 13 000 Kilogram best gewonnen HOOI voorts Veenderij Gereedschappen waaronder twee TURFBOKKEN drie BAG GERBÜKKEN drie ROEIBOOTEN benevens BEUGELS MENGKLOUWEN en hetgeen meer te voorschijn zal gebracht worden s Morgens afgenummerd te bezichtigen Nadere information bij den verkooper D SOLte Reeuwijk en den Notaris MOLENAAR te WaddiTu veen ZEOT T VOOBT f Kenigr Depot van THEE Men wordt verzocht op t JIEKK te lettin üiT iiKT Magazijn van iM RAVENSWAAY ZONE GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one te met vermelding van Nommer en Jfg j fl Prijs voorzien van nevenstaana Hm ffilMffi Merk volgens de Wet gedepo Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda