Goudsche Courant, woensdag 9 december 1885

1885 Woensdag 9 December 3324 GOUPSGHE COURANT ieuws e i Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Se inzending van adverteatiön kan geschieden tot éto nor des namiddags van den dag der uitgave R K Kiesvéreenigfingp Recht voor Alïen Bö de Heratemfiiing op DINSDAG 8 DECEMBER a s wordt de Heer J S KABiPO opnieaw aan alle Kiezers voor den Üemeenteraad met aandrabg en vertronwen aanbevolen Het BESTUUR der Vereenig ing voornoemd GOUDA fi DecSiHber 1885 1 l ®®fll8 ® ZL IVEBE FRArfeCHE WiJfSliN De bekende BORDEAUX i 27 por 4Ö Flesscften met accijns francohuis geheel Nederland ook per pro e ch kwart eit half ankers belegenvelrkrijgbaar oorts alle MEKKËN Ifri scouranten grfutis en franco Van alle merken zijn proefae chen verkritebaar j Adres WIJDSTRAAT A f2 MJUWIB f 18 Goüdji Eeiüg Depot van Weliiis li3onekamp Eli s ei Mk 500 000 event de h Spec Prjjzen Dogateprjjs iel Mark 300 000 1 k 1 a 200 000 2 è 100 000 1 è 90 000 1 a 80 000 2 k 70 000 1 a 60 000 2 a 50 000 1 a 30 000 5 k 20 000 3 a 15 000 26 a 10 000 56 a 5 000 106 a 3 000 253 a 2 000 6 k 1 500 512 a 1 000 818 a 500 31720 a 145 19463 a 200 150 124 100 94 67 40 20 Het enorm kapitaal van pd lK 0 Mark Bedraagt even4eei de grootate prgs der 289 Geld oterü die van de Hamljurji ger Regeering goedgfek urd ié Te zamen bevat déze Loteriji 100 000 loten eu 50 500 prijzen en 1 premie De wmstkaua i i derhalve zeer aanzienliilf want op 2 loten valt 1 rijs De nauwkeurige iudeeling van lie 500 000 prijzen en 1 premie ia uit nevenstaande Ijjst te zien Al deze prijzen worden in 7 afdeelingen of klasspn binnen jeenige maanden uitgeloot De hoofdpr s der eerste klasse bedraagt 50 000 Mark tweede klaase M 60 000 derde M 70 000 vierde M 80 OOO vijfde M W0 000 zesde M 100 000 en de zevende klasse ev 500 000 Mark spec 300 000 Mark 200 000 Mark etc etc Uithoofde der groote deelname die bij deze loterjj zeker in t vooruitzicht ia verzoeken wij njet de orders niet te dralen en deze zoo spoedig mogeljjk in elk gevat tjjdfg voor het begin der trekking den 9 DECEMBER a s De prijs der loten ia officieel bepaald en kosten voor de eerste klasse Geheele orig ineele loten N fl 3 50 Cts halve origineele loten 175 kwart origineelc loten 90 De gelden gelieve men met de orders in Muntbiljets Postzegels of in Poatwissel toe te zenden Na de trekking ontvangt elk Lotenhouder de officiëele PrgSIgst Het gewonnen Kapitaal wordt terstond uitbetaald Op verlangen betalen wij ook ter woonplaats des winners Voor de prompte uitbetaling der g ewonnen prijzen is de Regeering veiantwoordelijk Elk besteller ontvangt het origmeellot in handeh en bij elk lotzending voegen wj l et officiëele trekkingsplan er bjj Voor t geval iemand na ontvangst van hetzelve de Loten niet wenacht te behouden nemen wjj dpze voor begin der trekking terug en wordt het ontvangen geld geretourneerd Wij verzoeken de bestellingen vol vertrouwen en direct teadresseeren aan het met den verkoop gevolmachtigde Bankiershuis Jsenthal Co te Hamburg St Ficolaas Etalage van fijne Aiatikelen A VAN OS Az Kleiweg E 73 Uit de hand TE KOOP m mmmxim met SCHUtJU te bevragen aun het Bureau dezer Courant onder No 1225 Terstond gevraagd eene flinke DIENSTBODE Adres TURFMARKT wijk H No 244 De Ondergeteekende vestigt de aandacht van HH Koffiehuisliouders en Slijters op de COGI AC van 1 20 1 40 en 1 60 per Liter bö niet minder dan 2 Liter en proeven gratis rerkrygbaar Snelpersdruk van A Bbinkman te Gondii Wed C van OIJE Kleiweg no l Als LID van den Gemeenteraad herstemming DINSDAG 8 DECEMBER van 9 tot 4 unr wordt dringend aanbevolen de Heer j FosT m m m die bjj de eerste atenjmra reeds 208 sièmmenop zich vereenigde t Het Bestuur van Gemeentebelang G J STEENS ZIJNEN Voorz Dr H IJSSEL de SCHEpPEK W G KONING ï 11 W F BONTE Seèr AdresTDoek CfÖUDA De JAAIÏGANG 1886 gaat ter perse Beleefd wordt mededeeling verzocht van wijxi ffihffen pf aanvulling a h Kantoor van de lUitgevera I G B VAN iOO ZpNEN nieuwe öeldersche Winkel ihge Tiendeweg D No 2 Il ergeteekende eft de eei te bericht l dati bjj heqi is te b 4 6 i 1 f Boter Kaaa iZwitsersch K s Metwó BoterhimmeowAst Le er ior8t Bloedwd Saucijs de BoulogBe Seiteilaaiworst ylees h ISpek Ham Mosterd Eueren Aller tot keer biljjjke prjj q 1 I JIAZKlllROEK E DAGMl SJE gevraagll niet beneden de ISi jaar Adres bjj den Boekhandelaar H C BDAUW Jb Openbare Verftooping ten overstaan van denl Notaris G CFORTUUITDEOOGLEETEB te GOUDA op DINSDAG 8 DECEMBER 1885 des morgens ten elf ure in bet KofBebuis Habkoni aan de Markt van N 1 Een goed onderhouden ruim gebouwd Woon en Winkelhuis PAKHUIS ZOLDERS KEUKEN OPEN PLAATS en ERVEN met een uitgang in de Nobelstraat staande en liggende aan den Raam te Gouda Wjjk O No 222 Te aanvaarden l Januari 1885 N 2 en 3 Twee WOONHUIZEN ERVEN en GROND aan de Geuzenstraat te Gouda Wjjk L Nr 26 en 27 Verhuurd bfldeweek voor ƒ 3 25 N 4 Een WOONHUIS ERFenGllOND in de Vogelenzang te Gouda Wjjk M No 112 Verhuurd bjj de week voor ƒ 2 50 N 5 Een WOONHUIS en ERF aan de Nieuwe Haven te Gouda Vf gk N No 38 N 6 Een nienw ruim O BBOTJTTT thana dienende tol het houden van godsdienstoefeningen achter het vorige perceel met een vrjjen gang naar de Nieuwe Haven te Gouda N 5 en 6 zjjn tot den I Januari 1887 verhuurd voor 234 per jaar En N 7 Een WOONHUIS eu ERF met den weg daarvoor staande en liggende op sGeavenbroek te REEUWIJK kadastraal Sectie C No 796 en 940 groot 15 Aren 55 Centiaren Terstond te aanvaarden Nadere inlichtingen worden gegeven door voornoemden Notaria FORTÜIJN DRÜOGLEEVER te Gouda Universeel ZUIVERINGSZOUT Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZÜIVERINQSZOUT een zeker middel tegen Mqagkwalen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrijgbaar in pakjes i 15 Cent j pakjes a 27 Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda bjj J H Boers Boikoop bjf J van Bergen Bodegraven bjj P Versloot Haastrecht bij J T Den Hartog Schoonhoven bjj Wed Woltf Zoon I iaain I De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG 1 1 WgENSDAG en VBUDAgÉ In de Stad geschiedt de uit ve in aj avond van DINSDAG DONDERDAG n ZATER m is 1 25 DAp D prgs per drie m famco pèr post 1 50 BINNENKèiND j GOUDA 8 December i Bij de hentemmiiig voor eeo lirf van den gemeenteraad tDtichen de hb Kampo ea Poat van der Bnrg liJDi bedeu iageleferd 6 9 atehibriefjea Bg de eerate atemmlDg op 24 Kovember jl waren uitgebracht 443 atemmm Oialm heeft bel naar roea ons mededeelt leer weinig geaoheeld of et ware wederom een ern tig ougelttk gebeord met de IJKl Stoomtram en wel op hetzelfde punt waar reeda vroeger ieta dergelgka geachiedde Dea middaga oageveer 4 ure kwam de tram van den dqk den Flnweeien aingel op rijded amdtr dat ie jottgen met kei vlafgeffe daarvóór liep eo JDJit bevond lioh op dat gedeelte van den weg een aleeperawagen wiena beatuurder niet op de gewone wgae gewaaraohnwd tgnde lich veilig waande dooh plotaeling tot ajo grooten acfarik tioh bedreigd tag Met den meeaten ipoed ontkwam hy nog dooh bet waa inderdaad meer geluk dan wyaheid Een verontwaardiitd oogge toige die ona biervao in kennia atelde hoopt dat er maatregelen genomen sullen worden om dergelgke vporvallen aan roekelooibeid en niet naleving der verordeningen te wyten in hel vervolg te voorkomen en wg meeneo met hem dat de waarachuwingen dat de tram aankomt en waaraan ooi publiek gewoon ia geraakt en waarop het due vertrouwt in geen geval achterwege mogen blyveu Door bel Provinciaal Beatuur van Zuid Holland ia gisteren aaubeateed bet driejarig onderhoud van de Oouweatuia en verdere werken te Alpben prov ZuidHolland beboorende tol de werken van den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam Uintte inaohrijier wae de beer Pb Verbruggen te Waddiniveen voor f 1076 per jaar Te Utrecht ia gekozen tot lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal in plaata van wjjlen graaf Van Ljjudeo van Sandenburg jhr mr P J Ëlout van Soetetwoude oud Siaatsraad oud lid der Tweede Kamer Bg arrest van gisteren bevestigde bet Hof te Amsterdam het vonnis van de rechtbank aldaar waarbg A J Belderok eroordeeld werd tot S maanden celstraf wegens verzet tegen de politie lu da Werkmans bode komen artikelen voor waarin geprotesteerd wordt tegen de wgze waarop de heer ieldt uit het Bond voor Algemeen Stemrecht is verbannen Zelf geeit hg in een hoofdartikel nader gn denkbeelden aan van het algemeen ttemreuht Waarbg hg wil uitsluiten hen die vaste bedeeling genieten en de militairen beneden den rang van ouderoffioier Het bevreemdt hem dat fdtfr zjjn verkiezing niemand tegen zg n stellingen ii opgekomen schoon er berhaaldelgk gelegenheid was tot debat Op de vergadering van Algemeen Stemrecht heeft hij met willen spreken omdat men er op i oeele eq harsloohteliike wgte te werk ging en blijkbaar vooraf zgn oordeel had bepaald De haringviascherij dus meldt men aan het N V d D ii uit Vlaardingen is thans afge loopen Door al de loggen in Nederland zgnde 185 werd in het geheel aangebracht 172 921 tonnen tegen 190 147 toniiea met 169 loggers in 1884 alzoo in dit jaar raim 17 000 ton baring minder dan het vorige jaar De aanvoeren an de bommen te Sobeveoingeu en te Katwgk zgn bierondM niet begrepen De broodtentoonalelling die legen bet einde van October te Antwerpen zou gehoadeu worden zat i u waarscbyuiyk plaats beb en in Januari of Frebrnaii Uit alle landen kau ingezonden worden ook de beeren die met de beoordeeliig belaal zijn uilen uit verschillende volken gekozen warden eu el door de besturen der verschillende bakkrravereenigiugen alleen de voorzitter wordt door het comité benoemd De lentoocstelling zal waarscbgnlijk drie dagen duren er zullen gooden litveren en bronzen medaillea te behalen zijn Op den dag der openinf zal de heer Watier Is Delft een voanlra ht orfo gist kouden In den naebt van Zaterdag op Zondag is bet in He Lange Poolen te s Gravenhage bloedig toegegaan De 1 8 jarige voermanakneohl L wonende aan den N W Buitensingel bezocht de lapperg van zekeren H in de Baggnenatraat Volgens bet zeggen van den kaatelein moet L hem een klap in het aangezicht hebben gegeven waarover een groote twistparig ontstond die in de Lange Poolen aaarmede eindigde dat de voermonsknecht in de rechlerzgde eene wonde van beteekenii omving toegebracht met eeu scherp voorwerp waarsohgulijk een mes De kastelein en de gewonde werden naar bet poliiiebureel aan de Nieuwe Havea overgebracht Laaislgenoemde werd na verbonden te zgn naar het Ziekenhuis vervoerd terwg l de eerste voorloopig in hechtenis werd gehouden als verdacht den steek te hebben loegebracbl Tbani beiiudl hg zich op vrije voeten Zondag morgen beeft de commissaria van politie den gewonde in hel ziekenhnia een verhoor doen ondergaan Staten Qeneraal Twebuï Kamkb Zitting van 7 December In deze zittinu werd hoofdstuk Justitie aangenomen met 47 legen i stemmen Het amendement om geen vgfden rechter te ütreoht te benoemen werd verworpen met 28 tegen 26 stemmen Eene uitbreiding der rijkaveldwacht en eene bezetting van hel fort IJ muiden is eerlang tr wachten Heden is hoofdstuk Binnenlandsohe Zaken aan de orde Volgens eene opgaaf in de Times van den 5deo dezer zjjn de ontvangsten der Nedl Kgnspoorweg Mg in de met 30 November geëindigde week £ 1680 dua ƒ 20 160 minder geweest dan in dezelfde week van 1884 Turfnjjverbeid in Rusland Het is een merkwaardig feil dat pas sedert eenige jaren in Rusland aan de turfinduslrie de behoorlgke aandacht wordt geschonken Thans wordt de schade ingehaald eu begint de turf er eene groote rol te spelen op het gebied van de spoo weg en andere ngverheids on dernemingen Op de noorder spoorwegen wordt turf onder de locomotieven gebruikt lu plaats van hout of kolen wat er eene besparing geefl van ruim 60 pet De hoofdmarkt van de turf zgn de districten van ADVEETENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen j iedere regel meer 10 Centen GROOTE iBTTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maai s verschgnt Afzonderlpe Nonuners VIJF CENTEN Moskan waar ook in de fabrieken de turf dagelijks meer en meer wordt aangewend De turf wordt meestal machinaal gegraven door middel van de Mallgof ei Scyiekeisen scbe machines die 30 a 40 000 atuks Cuif dagelijks leveren De Buaaische turfdistrictei zijn van eene groote uitgeatrektheid en diepte zoodat oog een een overgroote sohat daar in den bodem verborgen it Door deu brigade oommandanl der marechaussee te Maastricht ie aangehouden zekere Gimberg die reeda sedert 2 jaren in het Algemeen Politieblad wordt geai naleerd als verdacht zich met eene aom van f 260 elke hg voor eene logementhondater Ie sHage nioest laten wisselen uit de voeten te hebben gemaakt De amokkelarij op de Groniogache en Drentiche grenzen naar en van Haaover neemt onrustbarend toe Dag aan dag worden aanhalingen gedaan en il mhtwiareu die het drukker dan ooit bebbait worden na en dan ook geateund door politiemacht omdat geheele benden de verboden gemeenschap naar en van onderhouden Thans is weer een troep smokkelaars van minstens 12 man beladen met 87 liter spiritus door de ambtenaren achterhaald in t Weerdingerveen doch nauw badden de commiezen d aanhaling gedaan en waren de gesnapten uileecgestoven of een andere troep passeerde een honderd meter of drie verder ongehinderd de thans belast en beladene dus machtelooze gerechtigheid Uu Harlingen wordt de volgende geschiedenis medegedeeld Ëen Spanjaard uitgeweken wegens deelneming aan slaatsberoering besluit naar zijn vaderland terug te keeren bij maakt uit Brazilië de reis per zeilschip aan boord waarvan zich ook een Sollauder bevond Jan Lund geheeten die wegens ziekelijken toestand repatrieerde Deze Hollander eigenaar van schatten in den vorm van edelgesteenten baar geld eu waarden in papier sluit eene innige vriendaohap met den Spanjaard en brengt hem op de hoogte van al zgne omstandigheden De schatten p m 400 000 frs zijn aan boord in een koSer en bestemd voor eene natuurlijke dochter van gezegden Lund ergens in Holland vertoevende Tot administrateur van dal vermogen benoemde de Hollander zekeren beer met wien hg eenmaal kennis had gemaakt en die Ie Harlingen woont Aangezien Jan Lund onderweg aan boord kwam te sterven haastte zich de eerlgke Spanjaard onzen stadgenoot die zich niets weet te herinneren van een Jan Lund in kennis te stellen met de hooge onderscheiding welke hem wachtte en van het voordeel dat iiem gewerd indien overhoopl da dochter van zgn onbekenden vriend niet mocht te vinden of deze overleden mocht zijn want in zulk een geval werd bij de wettige erfgenaam van den sohat Maar nadat onze stadgenoot van dit alles bericht heeft bekomen en hem de ewijien zgn overgezonden dat de koffer door de expediteurs te Barcelona is aanvaard en de formaliteiten voor de aitklaring zgn vervuld geraakt onze eerlgke Spanjaard in tgdelgke geldverlegenheid zjjn eigen vermogen zit ook in den koffei en de hotelhouder te Barcelona laat bem gyzelen voor gemaakte verteringskosten Indien nu onze stadgenoot 500 frs onder des Spanjanrds adres aan den hotelhouder zendt komt alles in orde Maar onze stadgenoot als vice consul wèl op de