Goudsche Courant, woensdag 9 december 1885

GENEESKUNDIG AANBEVOLEN UITMUNTEND x HIDDEL teg en ong esteldheden van de Long en de Hals TERING ASTHMA Aandoening van den Keelknobbel Verrassende resultaten De brochure hierover wordt gratis verzondeu Een pakje 1 20 Mark 75 ets Alleen echt te verkrggen bg A WOLFFSRY Berlijn N Welssenburgerstrasse 79 mamm ofeba ROTTERDAM Zaterdag 2 December 1885 s avonds T j uren LOHËKGRIIV WOENSDAG 9 DEC voorm 11 uren teekenen halt twaalf loten in de bovenzaal van het Eo£Sehnis de Habuome aan de Markt te Gouda COMMISSARISSEN van de HDLPBANK alhier maken bekend dat zij overeenkomstig Art 6 van het Reglement op Donderdag den 17 December a i des namiddags ten S j ure in hun gewoon Vergaderlokaal in het Gasthais zullen overgaan tot de UITLOTING van vijf Aan deelen De houders van Aandeelen worden uitgenoodigd bfl deze Üitloting tegenwoordig te zjjn Van de nitgelote jj ummers zal opgave worden gedaan aan hen die als houders van die Nummers bekend zgo Commissarissen voornoemd Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVBR Voorzitter D RÜIJTER Gouda 7 December 1885 Secretaris OFEmAS ONDE WIJS Toelating van Leerling en op de Tusschenschool De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de INSCHRIJVING van Leerlingen wier plaatsing men met den Februari 1886 op bovengenoemde School verlangt zal geschieden in het SchooUokaal op DINSDAG den 22 DECEMBER 1885 des namiddags ten 5 uur Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretaris Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER De nog voorradige Slodel en andere Hoeden worden tot zeer laj e prijzen OPGERUIMD A en B van HAASBERGEN Gouda HOOGSTRAAT 119 0 90 1 1 20 en 2 per Flesch Wed C van ODE Kleiweg no 2 Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het gr ze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt bet baar glansrjjk en zacht en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacoi Alleen verkr gbaar te Gouda bjj J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Uit de hand TE KOOP VIER WOO HVIZK met SCHUIJU te bevragen aan het Bareau dezer Courant onder No 1225 Dassen en Cache nez A VAN OS Az Kleiweg E TS Llthographiesche Visitekaartjes zfln gedurende DECEMBER a 80 et per 100 te bekomen b A M Weing arlner Gouda Lange Tiendeweg hoek Rozendaal Mejuffi ouw OLIFIERS GOaWE VRAAGT ten spoedigste eene DIEIVSTBODE Voor Hoesten Verkoudheid Borstaandoeningen enz Het kind van ondergeteekenden 4 jaar oud is door het gebruik van eenige flesschen RIJNLANDSCHEN DRUIVEN BORST HONIG volkomen hersteld van eene zeer ernstige borstaandoening Utrecht Mei 1876 W MÜNGERT Alleen echt verkrijgbaar in flesschen van 2 Gulden 1 Galden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel te Te Gouda by F H A Wolff Boskoop bïj J van Bergen Haastrecht bij J D den Hertog Oüdewater bij F Jonker Idenburg Bodegraven bij P Versloot Stolwp bij C G V d Berg Wordt gevraagd met opgaaf van prjjs een mmm swmes voor 2 HEEREN Adres franco brieven onder No 1228 Bureau dezer Courant RIJKS ZEGEliS alsmede zjjn te bekomen in den Boekhandel van BRIiXKMAi Snelpersdruk van A Brinkman te Goudiv Mevrouw ROBETTE vraagt tegen FEBR eene P G goed kunnende koken en netjes werken van goede getuigen voorzien Zich aan te melden s avonds na 7 uur Gedurende 40 jarea beproefd K K uitsl Oepri en eerite Ainenlc eu Eng gepateiMcera Tand en Mondspoelingf an Dr J O POPP K K Hof Tandari v o Z M den Keizer van Oaslenrijlc ie If eenen het roortreffelijlcate middel teften rbumalitche Taridpyp b y oiiltteicjng zwellen eo zveereo an hel Uod leeichi bet lotl leu annoezigen tancUleeii op en Tourkamt Ie nieuwe vormiug daarvan maakl loaataande landeo weder ast door eriiterklug 8n het laud leeich dat hel an alle iohadelyke stoffen reinigt geeft het den mond reu aangrnamrn friagelien geur teroyl het deu ouaaugenainen renk weldra dort rerdwgneu Deze Momlspoeling Is insgelijks ecu uitrauntend middel om te gorgelen indien de keel is aangedaan bevordert het lauden krijgen bg kleine kinderen dient a s oorbehoediiiiddel tegen diphthteriiis keelziekte en is onontbeerlijk bg hel grbruik au mJDeralr irateren In flesschen au ƒ 1 75 l SO rn ƒ 0 60 Poeder i ƒ o so Dr PüPP S Pasta in DoOMij ï f 1 25 Pasta aromatische imarvau het m a mmw gebruik de tundeu schitterend it l AIUna mankt è 0 40 1 llll Jl Flombeersel om zelf holle tanden of kiezen te plamheeren per élui S 60 POPP s medic Kruidenzeep het voortreffelijkste ïoiletmiddel legrn Irkken uitslag lever lekken eu zoroersproelen lot bevordering en bebond van eene zuivrre eu blanke hnid tegeu mede elers huidworm onreine huid en pukkels è 0 36 BV Het geëerde publiek Kordt veriocht uitdrutkelijk te verlangen geneetmiddeleu van de K K Hoflandartt POPP en geen andere ah echt Ie beKhoutoen dan die mei z yn abruknurk tijn gettempeld ferieheiden vervahcheri en verkoopert in Nederland Kirden onlangi bij rechterlijk mmnii tot belangrijke geldboeten veroordeeld Depöia au alleen echte Aualbërin preparaien bevinden zich te Gouda bg J H C Huiiick irinkelier op d loogatreat A 123 Ie Rotterdam bg F E van Santen Kuiff te s Hage bij J h F Snabilié apoht Ie Delft bij A J van Bgn te Schiedam bg C Malta Gz te Leiden bg Ë Noordgk Ie AmsterdaB BU F v n Wiurfheim Co en H H Uloth S Co apotheek te Utrecht bjj G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisteii ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 mm FABRIEK VAN H M 61MB0RN te Emmerik aid Rijn en Heerenberg Gelderland Nieuw Nieu w PHOENIX TINTE git zwarte Schrjjf en Copiëer inkt Deze Inkt vloeit gitzwart nit de pen wordt niet dik en kleeft of plakt niet Deze Inkt is benevens de andere bekende INKTPREPARATEN Gallus T nnin Aleppo Alizarin Keizer Schrijfert Copiëerinkt Salon Goud Zilver groene blauwe roode carmin metaal en andere Inktsijorten en Vloeibare Lijm verkrijgbaar in lederen Boekwinkel DER GOÜDSCHE OURANT mmjk ma siasTiiniiitd VOOR een Lid van den Gemeenteraad op 8 Dec 1885 Uitg ebracht 629 stemmen Van onwaarde 9 If Daarvan verkreeg de Heer J POST VAN DEB BURG 11 i J S KAMPO 305 Gekozen alzoo de heer J Post van der Burg Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda