Goudsche Courant, woensdag 9 december 1885

1885 Vrijdag 11 Deceoiber N 3325 GOUDSCHE COURANT JXieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Wzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van adverteatiön kan gescbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDA WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond ran DINSDAG DONDEHDAG en ZATBEDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 ADVEBTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt BINNKNLAND GOUDA 10 December 1885 VERGADEaiNG tav den QEMEEKTEEAAD Vrijdag den 11 December 1885 de namiddagi ten 1 ure Aan de orde De rekeniiif en rerantwoordinit der balen enlatten Bn hei voormalig Armbettuar ran Stein dienai 1884 Het luppletoir Kohier der plaataelgke directe belaitiuft op de iDkomaten dienat 1886 De benoeming ran eenen Grafmaker op de Algemeene Begrnafplaati Ue uitilag der hertteroming roor een lid lau den gemeenteraad op 8 Dec 1885 ii als tolgt Uitgebracht 629 ilemmen Van onwaarde 9 Daarran nrkreeg de Hew J Pott ran der Burg 315 utemmen J 8 Kampo 305 GekoEen i altoo de heer i Poit an der Bnrfi Reedi gitUren bij huUtUn aan ome abonitét binnen de ttad medegedeeld In de opera voorstelling van Zaterdag a st tal niet Lohengrin worden opgevoerd looals eerst was aangekondigd maar Hans Heilino Under de artisten die daarin optreden noemen wy de dames Antonia Micike von Dötsoher Jaideen dehh Haase Boilé en Harlraaun SCHAAK C0RHE8P0NDENTIE Utrecht Wit Gouda Zwart 1 eï e4 el 65 2 Pgl f3 Pb8 c6 3 Rfl o4 Rf8 c5 4 b2 b4 RoB X 4 5 c2 o3 Hb4 c5 6 d2 d4 eB X d 7 0 0 d7 d8 8 3 X d Rc5 b6 9 d4 d6 Po6 a5 10 Rol b2 Pg8 e7 11 Ro4 d3 0 0 12 Pbl o3 Voor de betrekking van ooderwgier te Reeawyk jaarwedde ƒ 600 hebben veertien sollicitanten iioh aangemeld Bij beschikking van het gerechtshof te Arnhem in raadkamer van gisteren is mevr Bulkley in vrghnid genteld met verwijzing der saak van de drie beklaagden mevr Bnlkley Kloppers en mej Schlingemnnn naar de arrondissements rechtbauk te Arnhem en mei last dat Kloppers in hechtenis cal blyven Arnh Cl Id het dezer dagen versohenen Verslag van het Geneeskundig Slaatsloezicht over 1884 een lijvig boekdeel van ruim 500 bis verklaan de oommissie met het onderzoek van de bewanrscbolen belast het noodig Ie achten lo dat de Slaat eischen stelle voor de inrichting der lokalen en die onderwerpe aan een soortgelgk lofzicht nis op de lokalen der lagere school wordt uitgeoefend en 2a dat er ook eischen worden gesteld voor de wgte waarop meu in de bewaarschool de kinderen bezig houdt d w z alleen zoover hiermede de gecondbeid is gemoeid De Geueeskniidige Raad Tan N Brabant en Lirabarg drong aan op de oprichting van een school voor vroedvrouwen in het zuiden des Egks Die van Gelderland en Utrecht wendde zich tot Gedep Slaten om maatregelen aan te bevelen om de overbrenging van besmettelyke ziekten door vroedvrouwen te bestrijden Ook werd door draen Raad o a de wenichelijkbcid uitgesproken van maatregelen om nadeelen te voorkomen uit de handelingen van geneesheeren en apothekers wier verstandelijke vermogens gestoord zijn tonder dat er directe termen bestaan voor opneming in een krankzinnigengesticht In den Raad van Overqttel en Drenthe werd vooral de aandacht gevestigd op het gebrek aan geneeskundige en vooral vrrloskuadige hulp Stnatshulp werd door sommige leden noodzakelijk geaaht Staten OeDeraal Eebsts Kahk Zittingen van 8 en 9 Deo In de zitting van Dinsdag heeft de Kamer de conclusie der commissie betreffende de dienstregeling op de liJD Zwolle Almelo aangenomen f Bg het Indisch begrootings debat drong de heer Franssen van de Putte aan op vermindering der lasten van de Inlandsohe bevolking en waarschuwde hg legen een agressief optreden in Atjeh De heeren Muller en Insinger weten op den onvoldoenden steun van de landbuuw industrie De Indische uitvoerrechten mofalen worden afgeschaft De Minister verdedigde lijn beleid en wees op de larirfwijziging die de Indische industrie ten goede komt De geheele Indische begroeting is aangenomen De Kamer heefi in hare littiog van gisteren met alKemeene stemmen aangenomeo het ontwerp betreffende de verlegging van de uitmonding der Maas naar de Amer De Minister van Waterstaat verzekerde aan den heer Van Tienhoven dat het pontveer Ie Heusden voldoende was manr dat indien de Staten van Noord Brabaut overbrugging noodzakelijk at htteu de Regeeriiig daartoe zon medewerken Aan den heer Scbimmelpenniuck van der Oye verzekerde de Minister dat tol sluiting van de Heerewaardensche overlaten niet zou worden overgegaan voorilat de nieuwe Maasmond geheel geopend zal zijn Om de uitgaven vuor die sluiting bg afzonderlgke Wel in te dienen daartoe koi hg zich niet verbinden Voorts tgn aangenomen verschillende naturalisatieen andere wetten Vervolgens is aangevangen de discussie over het contract met de Hollandsohe Spoorweg Maatschappij voor Ie exploitatie Amersfoo t Kesieren De heeren Van Naamen en Sickesz besirerten ten sterkste het ontwarp als sirgdende met het belang vnn een goede spoorwegexplollatie Aan de KxploilatieMaalBohappg zou voor goed de gelegenheid tot verkrgging van een eindstation te Amsterdam zijn ontnomen In de zitting van gisteren is het welsoniweip betreffende de exploitatie vnn t en spoorweg Amersfoort Kesteren vertcorpen met 20 legen 12 stemmen Tweede Kamek iiilingeii van 8 eu 9 Deo Op den nieuwen aandrang van de heeren Van Houten en De Savornin Lohraan beloofde in de zitting van Dinsdag de Minister Heemskerk bij de behandeling der begroeiing van Binnenlandsche Zaken een onderzoek in te stellen naar bet beweren dat de burgerlijke autoriteiten pressie hadden uitgeoefend op bonne minderen tot stuiling der vervolging wegens de in der tgd plaats gehad hebbende officieren veohtparty in Den Haag Verschillende leden wenscbten wegens de daaraan verbonden personeeleen financieele lasten de bevolen schttttergttitbreiding buiten werking te stellen De Minister wil trachten onder de wet van 1827 van de schutterijen het mogelijke te maken Een motie van den beer Van Delden tot opschorting van de uitbreiding werd tot den volgenden dag aangehouden In de zitting van gisteren is de behandeling vau de Begrooting van Hoofdstuk V Binneul Zaken voortgezet De minister Heemskerk kwam op voor de handhaving ran art 17 der epidemiewet en de bevordering van koepokinenting met dierIgke ttof De heer iUilgtrs raadde den heer Keuchenius tot herziening van de wet het initiatief te nemen ter verkrgging van eeue beslissing door de Kamer De lijd merkt op dat er thans 3470 jongelieden voor onderwgter leeren na aftrek van degenen die veranderen of misInkKen rgn er dus vóór 1 Mei 89 nog ongeveer 3000 onderwijzers te verwachten en jaarlyks in de drie eerstvolgende jaren omstreeks 700 Thans zijn er reeds 250 a 300 zonder betrekking eu komen er 20 a 50 liefhebbers voor een baantje van 4Ü0 600 Reeds in het belang der slachtoffers zelven noemt De Tijd t daarom gebiedend noodig twee of drie Rgkskweekscholeu op te heffen na afloop van den legenwoordigen cursus en de kweekeliogeu dan bg de andere over te plaatsen geen nieuwe aan te nemen en de iiormaallessen in te krimpen Er zouden drie kweekscholen moeien overblijven Haarlem s Hertogenbosch en Groningen en een paar normaalklassen in elke provincie In Hygiene en Indmtrie bijblad van het Maandblad tegtn de vervalsching van levensmiddelen en handelsariikelen nommer van 1 Deo II leest men Onder den naam van eikelcaoHO wordt tegenwoordig een product in den handel gebracht dat btgkens proefnemingen door prof Liebreich en prof Senator Ie Berign gedaan zeer uitmuntende eigenschappen bezit eu als dagelijksche drank uit een gezond heidsoogpnnt boven thee en koffie verreweg de voorkeur schgnt te verdienen Het preparaat wordt vervaardigd door cacao met een slerk aftreksel van gebrande eikels Ie behandelen en bezit dus behalve de voedende eigenschappen van cacao de adstringeereude werking van de eikels Het ware zeer wenschelyk indien in dit eikelprodukt inderdaad eene toekomst zit dat ook ons land zich met de vervaardiging ging bezig houden daar bet hier weer ren grondstof geldt welke als nagenoeg waardeloos beschouwd wordt Dr Kuyper deelt bedeu roede dat van de 28 professoren in de theologie aan de universiteiten van Leiden Utrecht Groningen en Amsterdam niet één enkele gereformeerd is I Noch Doedes noch Gunning noch De la Saussaye noch van Toorenenbergen is gereformeerd zegt dr Kuyper Ze moeten allen de kerk uit I