Goudsche Courant, zondag 13 december 1885

Gouden Uedaille ll LONDEN 1884 Eere Diploma ANTWERPEN I 1885 1885 Woensdag IG December iN 332T aOUDSCHE COURANT Nieuws en Admrtentieblad mor Gouda en Omstreken Heei eji en Dames voor Prof Dr G JAEGER Stuttgart bericht dat de onder zyne peraooulë e controle verraaidigde Eleedingstukken ct één en uitsluitend verkragbaar zgn als contractant voorden ALLÉÉN VEBKOOP lï den Heer D HOOQEITBOOM te Qouda vpor namaak voój ien van ongeveer gelökvormig Fabrieksmerk wordt gewaarschuwd Prof Dr G JAEfiER Stuttgart umm in mum GOEDIJHSTOFFEU en BEHAÏÏ EESAETIZELEir B de JONG Behanger Gouwe C No 200 Afzonderlgke Nommers VU F CENTEN De inzending van adverteatiön kan geschieden tot éé t uur des namiddags van den dag der uitgave 7PSGEEE0TEBLETTEIIS bij JHaaijmaakers In Lossing een Lading puik grove RUp KACHELROLEM a O 55 ont0nt vr aan huis bg Schipper R VAN BALGOIJ Ligplaats Kattensingel bg de Loodwitmolen Dassen en Cache nez A VAN OS Az Kleiweg E 73 Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat h in Gouda en omstreken alle soorten BBlLLEiV en PINCE NEZ levert welke op advies van H H Doctoren alhier en op dat van Dr de HA AS speciaal Oogarts Schiedamache Singel te Rotterdam noodig zgn Tevens ruim voorzien van andere optische Artikelen S H POLAK Opticien en Byoqtier Korte Groenendaal Gouda De ondergeteekende beveelt zich op nieuw beleefdelijk bg zgne geëerde Stadgenooten aan tot h t van Geboorte Overlijden en dergelijken Ook heb ik mg met P A STAM Mede Aanzegger vereenigdom elkaar te vervangen bg voorkomende verhindering ÜEd Dienaar P ROND Gouda Lange Groenendaal I 23 De Ondergeteekende vestigt de aandacht van HH Koffiehmshouders en Slijters op de COGI AC van 1 20 1 40 en 1 60 per Liter bg niet minder dan 2 Liter en proeven gratis verkrggbaar Wed C vanOIJE lilclwegno 2 COUDSGEEEEOOBFABRIES Spieringstraat F 81 De prgzen van het Brood zijn heden als volgt Ie soort WIT BROOD 16 ets per 100 lood 50 75 100 50 100 100 100 7 11 13 6 40 20 11 AnMterdamsch Knipbrood 2e Jbort of BRUINBROOD Fijn KRENTBBROOD Gewoon met Sucade Ongebnilde TARWE KADETJES en EKENTBNBROODJES 2 ets Ook DÜITSCHE BROODJES by vooruiV bestelling verkrggbaar ii 27g ets Bestellingen worden aangenomen WEST HAVEN 162 Minzaam aanbevelend H 4 IXOUW BOEKEOUDEIT Gelegenheid voor grondig ONDERWIJS in bovengenoemd zoowel Gewoon als Itahaansch bg C J FAURE Gouwe C 13 EASTELEIH Sociëteit Ons Genoegen Gouda De Directie wenscht haar bekende inrichting met GROOTEN TUIN KOLFBAAN LEBSen BILJARTZAAL Concert en ComeMettaal en KA TELEINS WONING van af 1 MEI 1886 te VERPACHTEN Voorwaarden der verpachting op franco aanvrage tegen inzending van f O 30 verkrggbaar bg den Voorzitter bg wien de inschrgvinga biljettea yrachtvrg in verzegelde converts vóór 19 JANDARI 1886 moeten worden ingeleverd Commissarissen der Sociëteit voornoemd J M NOOTHOVEN van ffOOR Voorzitter J C IJSSEL8TIJN Secretaris Snelpersdruk van A Bkinkman te Goud Aangesneden Taarten bil RAAIJMAARERS ËMSER en alle geneeskrachtige BRONWATEREN tegen de meest concureerende prgzen bg Slotemaker Co OPRULHING J HOOGEHBOOM OFENEAAIl ONEESWIJS Toelating van Leerlingen op de ïussehenschool De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de INSCHRIJVING vau Leerlingen wier plaatsing men met den 1 Februari 1886 op bovengenoemde School verlangt zal geschieden in het Schoollokaal op DINSDAG dep 22 DECEMBER 1885 des namiddags ten 5 uur Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbilletten Namens de Commissie Ife Secretarig Mr J FORTÜIJN DROOGLBEVER Oedurende 40 jaren beproefd K K uitsl Oepriv en eerste Amerilc en Eng gepatenteerd Tand en Mondspoeling fan Dr J G POPP K K Hof Tandartt van Z M den Keiier van Oottenryk te W i is hei voortreffelijkste middel tegen rhumatische Tnndpyn bij ontsteking zwellen en zweeren fan het tandTleesch het lost den aaniretigen tandsteen op co voorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt losstaande tanden weder vast door versterking tau het taudvleesch dat het van alle schadelijke stoffen reinigt geeft hel den mond een aniigrnamen frisschen geur terw l het den onaangenumen reuk weldra doet rerdwyneo DeM Mondspoeling is insgelijks een nitmnntend middel om te gorgelen indien de keel is aangedaan bevordert het taodSn krijgen by kleine kinderen dient sis voorbehoedmiddel tegen diphthteriiis keelziekte en is onontbeerlijk bij het gebruik van minerale wateren In ftessohen van ƒ 1 75 ƒ J SO en ƒ 0 60 Poeder ƒ o so Dr POPP S Pasta in Dooien il ƒ 1 25 Pasta aromatische waarfan het m asB gebrnik de tanden schitterend wil TA Nil l 40 4 aUU Plombeersel om zelf holle tanden of kieïMi te plombeeren per étui 2 60 POPP s medio Kruidenzeep het voortreffelijkste ïotfetniiddel tegen vlekken uitslag lever vlekken en zoraereproeten tot bevordering en behoud van eene zuivere en blanke huid tegen mede eters hutdworm onreine huid en pflkkels a ƒ 0 35 tF ffet gee de publiek wordt verzocht uitdruk lelijk ti verlangen geneeimiddelen van den K K Hoftandarlt PQPP en gem andere ala echt te ietchouwen dan die mei zijn fairiekmerk y gntempeld rertcheiden vtrvalicher en verkoopen in Nederland werden onlange bij rechterlijk vannu tgt belangrijke geldboeten veroordeeld i Depois vaj alheeu echte Analh rin preparaten b r vinden zich te Gouda bij J H C Hoiiipk winkelier op d Hoogstrant A 123 Je Rotterdam bij P E vim Santen Kolff te s Hage bij J L F Suabilié apoht te Delft bij A J van Kyn te Schiedam bi 0 Malta Gz te Leiden bg E Noordijk ie Amsterdam bü F van Wiudheim Co en H H Ulo h k apotheek te Utrecht bij G H N van Spupje idem Lobry Porton Droogieten De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 15 December 1885 De Ie lalt H I Iwes overgeplaatst van het 3e bö het 4e reg tuf ii ingedeeld bij bet 5e bal te Gouda Zaterdag nacht jl is alhier door de politie aangehouden de sehippertkneoht Arie Wahlen ih verdacht van diefstal met braak gepleegd des nacbts In een bewoond vaartuig liggeade in de Ooowe alhier In eene opeobare vergadering van het departement der Maatsehappy tot Nut vsn t Algeiteen te Boskoop trad Zaterdag avond vanwege hel heofdbeatanr der Maatschappij ala spreker op de heer Goeman Borgesins uit den Haag met eene voordracht over den socialen toestand in onze dagen en de sociaal demacrateo ip Nederland Na voarafda wbMmda oatwikkeiing dsr B jrerheid iu onze eeuw geschetst te hebben waardoor de produotie enorm ia toegenomen hoewel er in weerwil van die productie er toch zoovelen zijn die geen genoegzaam deel er van voor ticb kunnen bekomen schetste spreker de middelen die de sociaal democraten willen aanwenden om den toestand der maatachappy ie verbeteren toonde het onjuiste van hunne atellingen aan en achtte de middelen waardoor zü hou doel willen bereiken ongeoorloofd en verkeerd Is er dan geeue verbetering aan t brengen en kan de revolutie door wylen dm heer Modderman voorspeld niet voorlcomen orden Gewis kfn dat de gevreesde omkeeriog behoeft niet te komen als strikte eerlijkheid en rechtvaardigheid betracht worden onze wetgeving wordt herzien wij niet nalaten het ons zelven te doen en als niet alleen de stoffelijke maar ook de zedelyke en geestelyka toestand der maatschappij verbeterd wordt Deze belangrijke voordracht werd door eene groote menigte personen van alle standen en van beiderlei kunne met onverdeelde aandacht gevolgd De in de gemeente Zevenhuizen bestaande biblioibcek met ruim 300 boeken welke indertgd bü de opheffing va bet daar gevestigde Departement der Maatschappij tot Nol van t Algemeen aan de gemeente is geschonken is ook nu weder voor hel publiek opengesteld De boeken worden gedurende de wintermaanden gratis ter leting gegeven waardoor er steeds een drnk gebruik van wordt gemaakt De jaarwedde van een nieuw te benoemen onderwijzer aan de school No 1 te Zevenhuizen is door deu Baad dier gemeente voorloopig bepaald op 650 de vorige titularis genoot 660 De Standaard deelt inede dat de collecte voor de Unie de school met den Bijbel meer dan UI OOU heeft opgebracht Bij kon besluit is bepsald dat voor het zegelen van quiinntiën en van handelspapier met I Jan 1886 eeu nieuw model van plakzegel wordt ingevoerd Dit zegel is van rechthoekigen vorm en heefteene lengte van 29 millimeters bij eene breedte van 22 millim De kleur is paarsch voor bet zegel van vjjf cent en rood voor de zegels rau hoogere bedragen Het draagt na n het hoofd s rijka wapen vastgehouden door twee gekroonde Ueuwfn boven een lint met de spreuk Jis Maintieudrai alles op een gebloemden achtergrond Een ongekleurd rechthoekig rak onder het lint behelst 4e aanwijiing van deo prijs die aan den voet van het zegel nog eens vermeld staat Daar tnsscheu komen op acht regelt feertieu maal voor de woorden Ne lerland ch akzegcl De plakzegelt volgens bet éttaacd model kunnen voor zoover de voorhanden voorraad stivkt worden uitgegeven en gebruikt Voor de betrekking van secretaris van Rijnland jaarwedde ƒ 2600 zyn Ihaos 78 llieitanlen de meesten van hen zijn meester in de rechten verder zijn er tal van officieren onder ea ook een bierbrouwer Het Algemeen Nederiandtdi Wielrijdersbond zal Zondag 20 Dec a te Utreekl een algemeene vergadering houden ter behandeling van een straatrecordreglemeiit en eeu regleraeot ngclende de betrekking tusschen toegetreden wleli eitkriogcn ea bat Alg Ned Wielrijdersbond Tereoa wordt op deze vergadering aangeboden het jaarhjksch verslag van deu toestand der vereeniging en wordt den leden de uitslag bekend gemaakt der verkiezing van bestuursleden in de afdeelingen Het consortium tot overbrugging van het IJ beeft een nienwe vergadering gehouden waarin de voorzitter de verzekering gaf dat alle bekende technische bezwaren overwonnen waren en dat terwijl van subsidie gesproken was het oonsortinm geenerlei geldelijke subsidie verlangt Alleen is gevraagd afstand van rijks en gemeentegronden aan den overkant van het IJ liggende in ruil voor de brug daar de overbrugging de waarde dier landerijen verhoogen zal welke nabij de brug liggen Besloten werd dqt het consortium adressen so richten tot die gemeenten wier burgemeesters thans hun sympathie met de overbrugging betuigd hadden opdat in de raadsvergaderingen van deze de saak in discussie mocht komen Onlangs is te Amsterdam door de Horlogemakersvereeuigiug Christiaan Huygens een korlogemaker vakeekool opgericht Het Bestier dier inrichting beeft ecu beroep gedaan op den materieelen steun van vakgenootenen anderen Reeds hebben 68 der voornaamste horlogemakers in het land hun medewerking toegezegd door als correspondent der vakschool toe te treden Ook van verschillende andere zijden mag het Bestuur zich nu reeds iu blyken van sympathie en medewerking verheugen Ook in den vreemde vindt de nieuwe inrichting vleienden bijval De bekende firma Patek Philippe m Co horlogefabriekaoten te Geneve heeft daarvan reeds blijk gegeven door eeu gift van 100 francs ann te bieden en de toezegging te doen om de uitgebreidste inlichtingen te versohaffen omtrent de inrichting der Ecole d horlogerie te Genijve Men is bezig de school voor practisch onderwijs ten huize van den heer Addioks directeur der school naar de eischen m te richten om voorloopig een IS tal leerlingen te kunnen plaatsen de opening is definitief op 4 Januari a s bepaald Met het geven van theoretische leasen is reeds iu den loop dezer week een begin gemaakt Die lessen worden bygewoond o a door een jongeling uit Louden daartoe opzeltelgk herwaarts overjjokoraen De vakschool znl ingericht worden op deo voet van DVËRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien grati s opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des S aandags verschgnt de in het Witenland bestaande Zij zal door onderwif in theorieën praotyk jongelingen tot bekwame en degelijke werklieden trachten te vormen Voor hei te Amsterdam gevestigd Bestuur der vakschool teekenen zich dr N P Kaptryn als president en de heer Lambertus J Van Lier Amstel Is secretaris Staten Generaak Twïedï Kameb Zitting van 14 Dec Bg het voortgezet debat over hoofdstuk Marinebestreden de heeren BInssé Sluiter en Van der Sleyden het hooge eindcijfer met het oog op den financieelen toestand en drongen san op vermindering ofuitstel van sommige posten De beer Seret en de Minister bestreden dit denkbeeld Het eindcijfer isalleen hoog in vergelijking met de kunstmatig verlaagde begfooting der laatste jaren In het belang eeoer goede Marine is de verbetering da rvan noodukeiyk IH lliuuut blM 4anii k tegen de opheffing der verven van aaobonw Het Norditk Idraettblad van 4 December bevat de volgende niidraging aan Axel Paulsen door het Nederlandsche Schaatsenrijdertverbond Daar ook dezen nter te Hamburg een internationale schaatienwedstrijd zal gehouden worden hebben wij besloten met onze achaataenrijders daaraan deel te nemen Wij nemen daarom de vrgheid a uit te noodigen bij genoemden internationalen wedstrijd tegen ons te rijden om the Speed CiaMpionackip Hetzelfde blad brengt de volgende uitdaging van Axel Paulsen aan de schaatsenrijders Ik daag bij deze eiken sohaatsenrijder die mij het recht op den naam van den snelsten schaatsenrijder der wereld mocht betwisten uit in het midden der maand Pebrnari 1886 te Christiania tegen mg 4e rijden over een afstand van 3 tot 30 Eng mg len Inzet van weeragden 100 Xst Ik neem op mjj de baan van op zijn minst eene halve mijl in omtrek beschikbaar te hebben Verdfr bied ik aan mijn eventueele tegenstanders 25 Lst voor reiskosten te vergoeden Een ieder die deze uitdaging aanneemt wordt verzocht hiervan vóór den 31 Jan 1886 bericht te geven aan de redactie van Norêk Idraeteblad aan welke tegelijkertijd voldoende zekerheid voor den inzet zal gegeven worden Wordt deze mijne uitdaging niet aangenomen dan zal ik het er voor houden dat niemand mij het recht op den titel van den snelsten schaatsenrijder der wereld betwist De Maatschappij der Ign Luik Maastricht herdaoht dezer dagen den dag waarop zj vóór 24 jaren werd opgericht en iu die jaren werden meer dan 17 millioen reizigers vervoerd Iets zeer opmerkelijks vooral in onzen tijd van rampen ten ongelukkeu is dat in die 24 jaren niet éeu harer reizigers gedood of zelfs maar gekwetst werd Dit is zeeraeker een bewijs dat de administratie en het toezicht der Maatschappg uitmuntend zgn ingericht Men vont failiet De rechtbank te Laasphe in Westfalen heeft Vorst Lodewijk Sayn Wittgenstein Hohenstein ffbeer van Homburg Vollendar Neumagon Lohra en Kleltenberg zooals de almanak van tiotha hem noemt in stant van faillissement verklaard Voor de Witlgensteins sohgnt de buitengewoon groote vruchtbaarheid waardoor hun geslacht zich