Goudsche Courant, woensdag 16 december 1885

Volgens Professor Roszbach is de huid van den jonkman blgven groeien terwgl liJB lichaam ondertusschen niet iu grootte toenam De huid ii hem nu als een te groot kleedingstnk Misschien groeit de jongeling die voor het overige gezond en krachtig is mettertgd nog wel in zgn huid Zaterdag werd te Amsterdam de vergadering van Afgevaardigden der Liberale Unie gehouden om de overtuiging der Unie uit te spreken over de drie staatkundige quaestien van den dag De Voorzitter prof van Hamel opende de vergadefing met een toespraak waarin hij als t doel der vergadering schetste om te komen lot gemeeoschappelgke overtuigingen die uatuurlgk zgn ontstaan eu geboren uit de overleggingen in den kring der onderdeelen vrijelglc gevoerd £ r is als het ware een gisliugsprooes in werking gebracht waarin meeniugen en tegenmeeningeu elkaar hebben ontmoel aangetrokken eu verdrongen en dat thans tot een uitslag moet leiden Die uitspraken zeide hg kunnen geene andere bedoeling hebben en ook dasrbg moet ik even verwijlen dan den geest der liberalen buileu den kring der volksvertegenwoordiging te doen kenuen met betrekking tot de algemeeue richting waarin naar hunne wensoben zich het staalkundig leven des lands moge bewegen Noch voorparlement noch bijparlemenl mogen of willen wij zgn De leiding van dat slaaikuodig leven behoort bij hen die lot leidiug zgn geroepen daar ligt het zwaartepunt Om die reden voeren uitspraken vau vereenlgingen als de onze eenig gevaar altoos met zich Den gevaar dat qptoet worden aanvaard met al het goede dat dergelgle uitingen der openbare meeniog verspreiden maar een gevaar dat behoort te worden getemperd Ën naar onze meening kan het worden getemperd wanneer gelgk ik het uitdrukte die uitspraken zich tol het aanwgzen van de algemeeue richting der wenschen bepalen Na eenige opmerkingen over de drie aanhangige quaesties deelde de pres leu sloite mede dat het bestuur naar aanleiding vau eeu samenkomst met eenige werkgevers eu werklieden bezig is met een memorie over de sociale wetgeving Het zal wel u aller meening zgu aldus besloot hg dat eene ingrgpende hervorming vau hel kiesrecht Io stand lÉomeu moet en u aller wenscb dat de organen der wetgeveude macht daartoe mogen overgaan ouder geen anderen drang duu die hunner overluigiug omtreut hare urgentie Daarna zullen de vragen van sociale wetgeving die ik bedoelde een nieuweu en frissohen geest brengen iu ons staalkuu$lig leven en zullen naar ik hartgrondig hoop ook door de groole beteekeuis van deze vragen andere quaesliéo die thans tot veroeeldfaeid en nvruchtbdarbeid scbgiieu te doemeu worden overschaduwd en leruggedroligeu tot heil van onze welvaart van onze eenheid eu van onze nationale kracht Door de heeren Pockema Andieae W A van Hoek B de Recht B Deuekamp en M F Troelsira is de volgende motie ingediend Het is wepschelgk dat ar t 76 derOrondwet worde gewgzigd als olgl De leden vau de Tweede Kamer der Slaleu Generaal worden reohlsireeks gekozen door de meerderjarige Nederlandftche manneu die bg de wel uiet van het kiesrecht zgn uilgesloten De kiezere vullen persooiilgk bun stembriefje in ter plaatse waar het stembureau zitting houdt de wet regelt lerder de wgze waarop de verkiezing plaats beeft Totdal de wet in dit artikel bedoeld zal zijn lot stand gekomen worden op de kiezersigsten ge bracht zij die in het afgeloopen jaar op de kohieren der peraoneele belasting in de gemeente hunner inwoning zgu aangeslagen eu hun aanslag hebben voldaan Na de openingsrede lichtte de heer Pockema Audreae deze motie toe Tegen deze toelichiiug niet legen de motie hadden de heeren Levy en Sassen bezwaren terwgl de heeren Waller uit Anna Paulowna Cohen S tuart uit Alkmaar Boot uit Leidea en De Louter uil Utrecht haan besireden en de heeren Koekebakker uil Giethoorn eu Van der Zee uit Epschedé eu de mede voorstellers haar verdedigden Professor de Louters bewering dat uit de motie moedeloosheid eu onmacht sprak waar alles aan den gewouen wetgever werd overgelaten alsmede dat de bevolking ten platten lande geen kiearecbt verlangt als onverschillig omtrent de politiek werd eriislig bestreden Prof De Louter replicecreudv wilde dal men beslist zou zeggen wat men wilde Algemeen stemrecht of uiet of hoe men de capaciteit zou definieeren De heer De Biebersiein uit Maastricht wilde lezen en sChnjven als minimum capacileit gesteld zien terwgl hij eischte dat alle kiezers in de belasiiogeu zouden deelen naar hun vermogen Vervolgens wordt lol stemining overgegaan De vraag of wgziging van art 76 noodzakelgk is wordt met algemeeue slemmeu Ti toesiemmeiid beantwoord die of algemeen stemrecht thans behoort ie worden ingevoerd ontkennend met op 5 na algemeeue stemmen Bevestigend met 6S tegen 7 slemmeu de vdw of het weuschelgk is ovei te gaan tot eeu B krompen uitbreiding d r kiesbevoegdheid od t den werkmans stand en bevestigend met 63 tegen 9 die of voor de toekomst de ruimste uitbreiding geleidelgk en op grondslag der geschiktheid moet worden mogelgk gemaakt Thans komt de motie Fockema in stemming die met 43 tegen 29 slemmeu wordt verworpen waarna met 53 legen 19 stemmen wordt aangenomen dat de Grondwet de hoofdbepaliugi n omtrent kiesbevoegdheid behalve algemeeoe voorschriften waaromtrent geen verschil bestaat moet bevalleu Vervolgens wordt de zesde der gestelde vragen Is het weuschelgk de grenzen der kiesbevoegdheid niet door positieve eischen maar alleen door uitsluiting vau bepaalde categoriéu van personen aan te geveu P met 53 legen 19 slemmeu ontkennend beantwoord Nu een principiëele beslissing was gevallen meende de heer Zaager uit Leeuwarden dat over de overige vraagpunten omtrent de aan Ie nemen maatstaven niet moest worden gestemd Een motie iu dien ziu werd na bestrgding door prof De Louter en ondersteuning door mr Levy aangenomen met 43 legen 29 stemmen Door bet ceniraal bestuur van het Alg Ned Werkl Verbond is eea schrgvec aan de afdeelingen gericht met verzoek eeu antwoord te geven op de volgende vragen Io Acht gg het vaststellen van een normalen arbeidsdag noodzakelijk F 2o Wenscht gg vaststelling eu regeling van den arbeidsigd bg de wet t 3a Tot welk getal uren per etmaal wenscht gg den arbeid beperkt 4o Wenscht gij eenzelfden werktijd bepaald voor alle beroepen en bcdrgven en zon neen voor welke acht gij dan uitiouderingen betzg geregeld of op sommige tgdstippen iq beperkten of uilgebreiden zin weuschelgk P 6o Wenscht gg het door u in t algeneeu of met inaohinemiug van uitzonderiugen gestelde maximum dadelgk ingevoerd of met overgaugstermgiien b V beginnende met 12 na drie jaar 11 na 6 jaar 10 uur enz 6o Wenscht gg absoluut verbod om van dea eeumaal vasigesielden werktijd af Ie wgkeu in ieder geval of kunt ge u er mede vereenigeii dal öf voor bepaalde gevallen eu bedrgven 6f voor alle werkzaamheid io erkende onvoorziene en bAilengewaue omstandigheden of in beide gevallen speciale uitzonderingen werden toegelaten 7o Wenscht gg bg erkenning van noodzakelijke of onvermgdelijke uitzonderiugen dal bg de toepassing daarvan het loon voor de uren welke hel als regel gestelde aantal overschrijden met b v 20 i 25 pCt worde verhoogd P 8 Indien gg de iu vraag 6 bedoelde uitzonderiugeu wenscht of het toelaten daarvan onvermgdelgk acht lot welke beroepen en bedrijven moeten dis naar uw meening dan worden beperkt P 9a Weusqht gg zulk eeu wet ook in loepaasig te brengen op arbeid die in buis voor eigen rekening of voor rekening van anderen wordt verricht tebniswerkers of oQdernemersv zonder gezellen IO Kuut gij ook voorbeelden opgeven omtrent overmaligen arbeidsigd heizij in uw vak of uw omgeviug P llo Hebt gg ook uog op en aanmerkingen van algemeeueu aard waartoe vorengaande vragen u geeo aanleiding gaven P Het bestuur verzoekt niet alleen de antwoorden te mogen ontvangen maar ook een afschrift van de notulen der vergaderingen wa rin die vragen zgn behandeld of eeu zoo duidelijk mogelgke samenvatting van hetgeen door verschillende sprekers bg de behandeling van elke vraag tuowel voor als legen is open aangemerkt of toegelicht Het ligt iu de bedoeling van het bestuur de veraohillende antwoorden en toelichtingen samen tt vatten iu een rapport en dit iu t licht te geven De speelbank te Monle Carlo Door een inlernalionsal comité te Nizza werd dezer dagen aan de regeeringen van al de Europeesche Staten een memorie gezonden met hel doel een gemeenschappelijke h mdeling op diplomaliekeu weg legen Ksrel III vorst van Monaco te bewerken Het document bevat een uit officieele bronnen opgemaakte IgsI der zelfmoorden van 1877 tot 1886 te Monle Carlo gepleegd Niet minder dan 1820 dwazen hebben op deze sohandelgke wijze hel leven verloren Op die Igst zgn vermeld de namen de woonplaatsen en de sterfdogen der zelfmoordenaars benevens een reeks brieveu waarin zij de reden hunner daad opgeven Bgua sedert langen t jd ondersoheiden heeft noodlottig geweest te jn Ue Almanak ran Ootha vult 6 uanwgedrukte bladigdea met de optelling der talr ke forstelijke personen die tot de Sayu Wittgen heinMohensteinscbe hoofdtakken behooren en ofschoon een gedeelte deier Torsten sedert ongeieer een halve eeuw naar Rusland verhuisd is sohgnen tg ook daar geen tyde gasponnen te hebiKn daar j iat tot dit gedeelte Vorst Peter Wittgenstein behoorde die ofschoon eeu groot grondeigenaar onlangs sgne renten voor eene met de Noordduilsche bank te Hamburg gesloten leening niet betalen kon Vorst Lodewyk sohgnt ign faillietverklaring aangevraagd te hebben om sich van de schulden zgner voorvaderen te zuiveren igti grondeigendommen lijn uitgestrekt en voor een groot gedeelte met hout begroeid Volgens de wet kunnen ig niet gesplitst of verkocht worden omdat het hier een fidei commU geldt Omtrent het tabaksgewas in Gelderland sohrgft men uit Wageningen het volgende De tabakshandelaars alhier hebben bg de verschillenne planters re ds een kg kje genomen Over het algemeen is het gCwas van 1886 zoowel in Maas en Waal als in de Betuwe en op de Veluwe klein gedeeltelgk smal van blad en doorgaans dikbladig Het gewas van 1884 leverde veel beter dekblad en de planters bedongen daarvoor eeu goeden prijs men verwacht echter dat het meer gebrekkige 1885er gewas niet tooveel zal opbrengen Er sohijot oog geen behoefte aan de 885er tabak te bestaan ook ia het bekend dat van vorige gewassen oog verschillende kerfsoorten tegen lagen prgs j oop zgn De heer Heldt komt in De ITerkmantbode terug op tgu uitwerping uit het Bond voor algemeen kies en stemrecht Hg stemt toe dat zijn standpunt te Sneek ingenomen in strgd ii met de letter echter niet met den geest der statuten Wel wordt iu art 1 gesproken van het geven van kiesrecht aan alle meerderjarige iugeieteuen maar over de nadere betetkeuis van dit woordje iralle of daaronder ook de vrouwen behooren is om der eenheidswille nooit een stemming uitgelokt De heer Heldt wgst er verder op dat het woord stemrecht in den titel Bond voor algemeen kiesen slemreoht de beteekenis heeft vau vhel recht des volks om te verwerpen of aan te sanea de wetten die door de vertegenwoordiging bgflgemeen stemrecht gekozen gemaakt zijn De scbrgver gelooft dat vele leden van het Bond deze bijzonderheid niet kenueo of zoo eg het wel doee de spoedige invoering van dat recht uiet mogelgk achtten Toch hebben de vele tegenstanders ook hierin weder ter wille der eenheid berust Over deze en andere vragen werd in het Bond nooit een ernstig debat gevoerd Ze sgu zwevende gelaten omdat men wist dat zelfs de woordvoerders het niet op alle hoofdpunten eens waren In zooverre is algemeen stemrecht een leuze en het Bood altyd geweest een aanknooptngs en vereenigingspunt van die allen die van hoegenaamd geen census wat ook huurwaarde en dergelgke is willen weten maar het beginsel huldigen dat het recht tot keuze der vertegenwoordiging aan heel hel volk toekomt behoudens uilsluitingen van tgdelgken of bigienden aard die Heen verdedigbaar zijn op grond van het belani van den Staat en de maatschappg Over allerlei uilsluitingen die zelfs de radicaalste voorstanders maken kan men twisten maar zij raten het beginsel niet Dat beginsel zegt de beer Heldt heb ik hoog gehouden ik houd dat nog en ik zal dat houden niettegenstaande men mij als een meineedige afvallige en onwaardige heeft uitgeworpen en ik mag mg er bovendien in verhengeu dat de uitsluitingen die jk in t algemeen belang noodig acht de ergste nog niet zgn en zg zeker hoegenaamd n iels afdoen aan het beginsel en aan de reden waarom de toepassiug daarvan wordt gevraagd het hlang De heer Heldt herinnert ten sloite aan een feit vaaruit blgkt dat indien er iemand is die beginselen heeft verloochend deze dan in de eerste plaats de heer Domela Nieuwenhuis zelf ia Frotesieu van de zgde der werkliedan tegen de bandelwgze van het Bood blgven niet uil Wg vinden er in De IferimaMièode twee een van de Sohildersvereeniging Schoonheid die zegt uil het Bond te tullen treden indien Heldt niet in eere wordt hersteld en een van de verecuigiug Franeker voor Algemeen Stemrecht welke verklaart den heer Heldt haar volle vertrouwen te schenken als vertegenwoordiger der werklieden partg Duilsche bladen maken melding van een zonderling geval Te Jena is een zestienjarige knaap die er oppervlakkig gezien als een oud man van 70 jaren uitzirt met slap eu gerimpeld vel over het ge heele lichaam Alleen aan zgu hnar oogen en landen ia het Ir zien dat hg nog jong is hij is in éen jaar too geworden Hen vervloeken daarin het oogeublik waarop zg te jionteCarIo gekomen ziju Duiischland komt voor ongeveer een tiende op de Igst der slachtoffers voor Italië Frankrijk en Rusland hebbeu de meeslen geleverd Engeland en Amerika zgu door bet kleiuste getal vertegenwoordiïd De meeste zelfmoordenaars moesien nadat zg hun vermogen verspeeld hadden gil de armenkas begraven worden Uil bgua alle landen van Europa eischte de hartstochl van het spel slachtoffers Naar men zegt heeft de consulgeneraal vau Ilslië te Nizza het initiatief geuomeu lot het samenstellen vau de Igst en het inzenden van de memorie Italië staat niet op goeden voel met vorst Kurel III omdat deze aan den nieuweu eonsnl te Monle Carlo wien het speelhol een gruwel is het exequatur geweigerd heeft Buitenlandsch Overzicht 1 De onderhaudelingen lusscbeu Servië n Bulgarge zgn gesohorsl in afwaohiiiig van het besluit der mogendheden Vorst Alexander heeft nogmaals op een spoedige beslissing aaugedrongeu daar de Serviërs blijkbaar tijd zoeken te winnen ten einde hun krach en Ie herstellen De bemiddeling der Porie wees Alexander echter van de hand Op de mededeeling vau den groot vizier dat Madjid Pacba als gemachtigde des Sultans den vrede zou komen sluiteu antwoordde de vorsi dat hg dit volkomen overbodig achtte Niet alleeu vieleu de voorwaarden welke hg den Serviërs stelde niet biuneu de termen van het Berlijusche traciaal maar bovendien verklaarde Servië uitsluitend aan Bulgarge den oorlog en vond Turkije toen geen aanleiding om zich in den stigd Ie meugeu Evenwel verwacht men vau de onderhandelingen tusschen Oostenrijk eu Rusland weldra eeu goeden uitslag Vermoedtlgk zal een luternaiiouale commissie benoemd worden ten einde beide partgen de haar toekomende sielliugen aan te wijzen zoolang over den vrede wordt ooderhaudeld Ook vermeerdert het vooruitzicht op eene spoedige oplossiug der quaestie en Ousl Rumelië Volgens de Timet hebbeu de drie keizerrijken zelfs reeds hun eisch tot herstel van het ttatu quo laten vallen eu aan den Sullan de regeling vau den toestand iu overleg met de Bulgaren overgelaten In allen gevalle ordt de benoeming van vorst Alexander tot gouverneur van OoslRnmelië en tgne verzoening met deu Czaar waarschgnlgk gsaoht Hel nieuwe Ëngelsche Lagerhuis zal volireDS de Pali Mall Gaz beslaan uil 333 liberalen 251 cooaervaiieveo en 86 Paroellisleu De vereenigde oouserTttieven eu Paruellislen tellen dus 337 ledeu en hebben een meeiderheid van 4 stemmen boven de liberalen Volkomen zeker is echter deze verhouding nog niet omdat vgf herkietiniteu moeten plaats hebhen Vermoedelijk zulleu zg echter geen t elangrijke wijzigingen ia den toestand brengen Iu bel geheel hebben de liberalen 17 siemmen verloren terwgl de conservatieven 12 eu de leren 2S stemmen hebbeu gewonnen De liberalen wouneu 80 zetels op het platteland maar verloreu er 91 iu de sleden terwijl de Tories op het platteland 18 plaatsen verloreu en er 33 in de sleden wonnen De Fall Mall is verder van oordeel dat Salisbury volstrekt met behoeft af te treden de ParnelUslen zegt het blad zgn gekozeu zoo niet om hem te steunen dan toch om Gladstone te bestrijden Salisbury behoeft dui met aan te nemen dat hg iu de minderheid is en handelt dus volstrekt niet inoonstiiniioneel wanneer zgn ministerie aan het bewind bigfl De Oitener zegt dat iu de vorige week vau gedachten gewisseld is tusschen Gladstone eu Faruell met het oog op eeu gemeenschappelgk haudelen iu de aanslaande parleinentszitting De Dailj Chronicle verneemt dat Salisbury het Parlement zal onibindeii wanneer de Regeering door eeu eventueele oDalitie van liberalen eu Farnellisten een nederlaag mocht Igden De scheroitttselingen tusschen de Engelsohe troepen en de Arabieren in Soedan duren voort Volgeua den miliitiren correspondent van de Daily News wordt er ernstig over gedacht om DoukoU weer te bezetter Wanneer dit niet geschiedt wordt eeu terugtocht noodig geacht daar het Ëngelsche garnizoen te Kosheh en Akssheh gevaar loopt vau de basis te worden afgesneden Tot dusver is echter de gemeenschap gehandhaafd Volgeus berichten vau Ipionneu ia de legermacht der Arabieren 7000 man steik Dnarvan zijn 1100 met geweren gewapesd lerwgl er 260 ruiters bij zijn Ook hebben zg zes kanonnen eu overvloed van muuitie Drze atrgdmacht is niet tegen de Engelschen opgewassen zoodat Kalief Abdullah eeu oproeping heeft gericht tol alle geloovigeu om zich ouder zgn vanen Ie scharen Ook Weft hg den Sultan van Darforr gelast hem 3000 man te zeudeu De Belgische Kamer heeft de wel op de middelen aangenomen Door een derdeden werd geklaagd over het invoerreohi o i vreemde tabak waardoor de smok kelhandel Iterk io de hand wordt gewerkt doch de Minister Beetoaerl antwoordde dat de stand der financiën de afschaffing van dal recht niet gedoogde Iu Frankfgk bespreekt men weder gverig de minislerieele crisis die onherroepelijk indien niet alle voorleekeneu bedriegen op de behandeling der Tonkiugcredieten moet volgen Brisson zelf heeft de beraadslagingen over Tongkin gcéischt vóór de bgeenroeping van het congres Iu de laatste dagen liepen er allerlei geruchten over het aftreden van Brisson Wie zal het hem eniel duiden dat hij wenscht heen te gaan nu de gang vau zaken eeu zoo treurig verloop neemt Brision kan echter zijn post op dit oogeublik niet lafhartig verlaten bg moet zijn standpunt voor de kamer verdedigen verklaart zg zich uitdrukkelijk legen hem en zijn politiek die erg opportunistisch getint raakt welau dan is het tgdslip daar dat hij zgn laak uit de banden kan geven De snijd over de credieten belooft hevig Ie zijn Camille Pelletau die zich iu de kamer en in zijn blad La Juttice als een vurig voorstander van de ontruimiug deed kennen is door de tommissie tol rapporteur gekozeu Hetjaar 1885 zal geen afscheid nemen zonder in Frankrgk nog een groot debat over de koloniale politiek te aanschouwen Over de beslissing welke de Kamer zal nemen worden allerlei gissingen gemaaltt De Pargsche correspondent van de limet meent dat er nog kans brstnat up de goedkeuring der credieten De 220 opportunisteu tullen zeker voor en de 150 radicalen tenen stemmen zoodat de linkerzijde den doorslag mott geveu De mouarchislen zullen on het geheele volk zich legen de ontruiming heeft verklaard met durven medewerken om de Fraosche vlag uit het veroverde Tonkin weg Ie nemen Wanneer dus geen overloopers de gelederen der radicalen versterken is het zeer waarsahijnigk dat de opportunisteu de overwinning behalen Volgeus particuliere mededeeling welke het Berl Tageblatt uit Rome heeft ontvangen is hel maagIgdeu van Paus Leo XIII in deu laatsten tijd zeerverergerd zoodat de toestand vau deu patiënt ophet Vaticaan aanleiding geeft toe e nstige ongerustheid Paus Leo XIII die iu 1877 lot Paus werdbenoemd zal weldra deu leeflijd vau 76 ja tenbereikt hebbm INSCHRIJVING VOOR DE Nationale Militie EERSTE EENNISQEVINa BURGEMEESTER en WÜtHOUDERS der gemeente Gouda Gezien art 19 der wet van deu 19den Augustus 1861 Slaateblad no 72 Hcrinuereu alle belanghebbenden aan hunne verplichting tot het doen vau aangifie Ier inschrijviug voor de Nationale Militie in de maand Januari 1886 en brengen ter hunner kenuis de volgende bepalingen der genoemde Wet ART 15 Jaarlgks worden voor de Militie ingeschreven alle mannelijke iugezelenen die op den Isteu Januari van het jaar hun 19de jaar wareu ingetreden Voor Ingezeten wordt gehouden lo Hij wieus vade of is deze overleden wiens mqeder of zgu beide overleden wiens voogd ingezeten is volgens de Wel v n 28sten Juli 1850 SttttUMad no 44 2o Hg die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aau het iu de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achltiea maauden in Nederland verblgf hield 3o Hg vau wiens ouders de laugsileveude ingezeten was al is e u voogd geen ingezeten mits hij binnen bet rijk zgn verblgf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende lOt eeueu staal waar de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is ooderworpen of waar ten aantien der diensiplichtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen Art 16 De insohr ving geschiedt I lo Vau een ongehuwde in de Gemeenie waar de vader of is deze overleden de moi der of ziju b iden overleden de voogd woont 2o Van eeu gehuwde eu van een een weduwnaar in de Gemeente waar hg woont 3o Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze is achtergelaten of wieus voogd builen s lands gevestigd is in de Oemeeuie waar hg woont 4o Van deu buiten s lauds wonenden ZOon vkU een Nedeilauder die ter zake van s lauds dienst lu een vreemd land wooni in de Gemeente waar zijn vailer of voogd het laatst io Nederland gewooot heeft Ari 17 Voor de Militie wordt niet ingesohreven lo De in een vreemd Kgk achtergebleven toon I van een ingezeten die geen Nederlander ia ïo De in een vreemd Rijk verbtyfhoudende onderlooze zoon van een vreemdeling al ia zgn voogd ingezeten 3o De zoon van den Nederlander die ter zake ian s lands dienst in s Rgks overzeesuha bezittingen of kolomen woont Art 18 Elk die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe bg Burgemeester eu Wethouders aau te geveu tusschen deu Isten en Sisten Januari Bij ongesieldheid afwezigheid of ontstentenis is tgn vader of is deze overleden zgne moeder of zijn beiden overleden zijn voogd lot het doen van die aaugifie verplicht De wijze waarop vau het doen van de aangifte blijken moet wordt door Ons bepaald Art 20 Hij die eerst na het intreden van ziju I9e jaar doch voor het volbrengen van zgn 30ste ingezeten wordt is verplicht zich zoodra dit plaats heeft ter inschrgving aan te geven bij Burgemeester eu Wethouders der Gemeente waar de inschrijving volgens art 16 moet geschieden Daarbg gelden de bepalingen der 2e eu 3e zinsnede vau art 18 Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar waartoe hij volgens zijnen leefigd behoort Burgemeetter en H ethoaderi voornoemd roepen dientengevolge de iugezelenen die bun 18de jaar hebben bereikt dat zijn zij die in het jaar 1887 iSljn geboren en overeenkom lig het vorenstaande io deze Gemeente lot aangifie verplicht zijn op om zich op de volgende dagen ter Secretarie aau Ie melden vau des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure eu zich iu de daarbij vermelde orde Ie doen inschrijven Ie weten zg wier geslachtsnaam begint met de Letter A B C D E F G H L J K L en M tusschen den 2 eu 15 Januari 1886 en zij wier geslachtsnaam begint met de Letter N O P Q E S T U V W X Y eu Z tusschen deu 15 en 31 Januari 1886 Voorts strekt tot informatie van de belanghebbenden dat hel register van iuachrijviug op den 3lBlen Januari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat zg die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen iueevolge art 183 der Wet Tervallen in eene boete van ƒ 25 tot ƒ 100 dat ieder die voor de Militie moet worden ingeschreven zich behoort Ie voorzien van een extract uil het geboorte register hetwelk bij de aangifte moet I worden medegebracht dat dit extract aan hen die binnen deze Gemeente I zijn geboieu op hunne aanvrage op het Bureau van deu Burgelijkeu Stand fratis zal worden uitgereikt terwgl zg die elders geboren zgn zich Ier GemeenteSecretarie kunnen aanmeldeu teneinde genoemd extract van het Gemeenteoeslunr hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de insobrijvlng Wijk en Nommer zijner woning juist kan opgeven GOUDA deu 14 December 1885 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER LIJST ran BRIEVEN geadresseerd aau onbekenden Lindeman Amsterdam A v d Berg Amsterdam U J Schalm Haarlem Mevr C Voortaller Rotterdam G H Jelderd Rotterdam BRIEFKAART F V d Steen Rotterdam Verzonden geweest naor BELGIË Bracelon Antwerpen Verzonden geweest naar DUITSCHLAND G Harden Hannover Verzonden gr eest naar FRANKRIJK Mignoilen Ficard Chassaque Verzondeu geweest naar NED OOST INDIE G A de Korte Soerabaija De Directeur van tiet Postkantoor I SIMONS burgerlijke Stand OEBOREN 13 Deo Arie oedera L Heerkeos ea S Bouter Airt oaders H Brouwer en H van Uunen 14 Alphooeus Johannes Au ustiDiia ouders G J Heetman en C W Elena Fredericus Amoldna oudera F van Uaas en H C Scheffers Anthonie ondcrs A Nonner en M Bakker 15 Adriana ouders P r D uenburjt en D £ Kverliag Bartel ouders F C Uik en B Rookhoiien OVEKLEDEN 13 Dec H A VV t Hart 1 j 8 m G Bik 70 j 14 C H van der Heiden 2 j 5 ra G van Vliet 4 m G Versleegt Wrd van 1 A 0 DERTROUWD J Eegdeman ven Berganibsclit tnC van Vliet