Goudsche Courant, vrijdag 18 december 1885

Moordrecht 6EB0KFN JiDDctje ouders U KoaumiD eo M Oorat Dirkje Mtri oudtr H Itjeshortt tn E itD ia Horst Heodrlk ouders J Boerop eo W vaa de Kraak Ktigellna ouders li Diepenhorst en A bloot Adriaaa ouders P de Ruiter en h Ham OVERLEDKiNi A Z Houwraan 2 m L van Dukland 59j GEHUWÜ A iJogaart en E Kooymau Gouderak r EBOREN Cornells Hendrik ouders A Kgkairl en F Anker Grietje ouders F an yeen G Oskam Aartje ouders G Visser en A OVt RLM EN C B van der Uusseii 66 J A van der Dussen huisvr van J de inter 70 j GETROUWD T de Brugu en M Visser Haastrecht GEBOREN Maarten ouders A Ooms en J Lornmerde Jan ouders J de Kegzer en M Mastwgk OVtRlEDEN M Ooms 2 d Reeuwijk = GEBOREN Klaus ouders J an der Wolf en 1 Schouten Klaas ouders VI an Gaaien en C an der Hee BeliKje ouders H Verboom en J Baas Gerrigje oudersG Vogelaar en A Zuidam Zevenhuizen GEBOREN Ggsje ouders M lan der Wiel en E an Heukelom Teunis oudera H van V uuren en J Bur hout Johanna oudere P Langendam en A Kegztr Pieter ouders J bol en J Kammersad Pieter ouders P Litzoonen N Roggeveen OVERLEDEN J H Kramer i m ONntRTRQUHD J Zonneveld en A Roos GEHLWD J Oskamp eu M Hofland ADVERTENTIEN ♦ Bevallen van een Zoon B BIK ROOKHUIZKN Gouda 15 Dec 1885 1885 VrUdag 18 December i 3328 GOUDSCHE COURANT jyieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave ♦ Mevrouw de Wed van TRICHTVooELPOOT betuigt baren dank voor de vele blflkeu van deelneming bij het overlijden van haren Echtgenoot ondervonden Gouda 14 December 1885 Voor de belangstelling ondervonden bij het overiyden van onzen Vader en Behawdvader zeggen wg hartelijk dank J D FORTÖIJN DROOGLEEVER VAN Gulpen Mr J PORTÜIJN DROOüLEEVER De ondergeteekende getroffen door de algemeene belangstelling in zjjn smartelijk verlies brengt allen die hiervan bewijs gaven z nen oprechten dank DE ROCHEFORT Gouda 14 Dec 1885 Voor de vele bewijzen van deelneming by het overlijden van onzen geliefden Zoon en Broeder betuigen wg onzen hartelijken dank Uit aller naam Wed A W HEEMSBBRGEN Gouda 14 December 1885 Geen beter middel tegen HOEST VERKOUDHEID of HEESCHHEID als de reeda zoo gunstig bekende BOBSTCABAMELS in elke boeveelheid verkrygbaar bij Raaijmaakcrs Haven 17 NB Dezelve zijn alleen echt welks papier waarin dezelve gewikkeld zijn met mijn naam bedrukt is A an den Handel Winkeliers en Kleinhandelaren die zich binnen enkele weken wenschen te bekwamen in het eenvoudig BOEKHOUDEN en opmaken van BALANS Art 8 Wetb v Koophandel vinden hiervoor gelegenheid bij C J FMIKE GOUWE C 13 üoaaa erisuan su TikLee GENEESKUNDIG AANBEVOLEN UITMUNTEND MIDDEL tegen ong èsteldheden van de Long en de Hals TERING ASTHMA Aandoening van den Keelknobbel Verrassende resultaten De brochure hierover wordt gratis verzonden l SO Mark 75 ets Alleen echt te verkrijgen bjj A WOLFFSKÏ Berlijn IV Welssenliurgerslrasse 79 U PAUL J Civiel Ingenieur en Arcliitect ZevenliuizeD Dassen en Cache nez A VAN OS Az Kleiweg E 73 fTERINR ASTHMA 4 J Een pakje De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat by hem verkrjjgbaar is 1 soort WIT BROOD 17 et per kilo 2 14 et In Lossing een Lading puik grove RUHR KAOHELKOLË a ƒ 0 55 per Hectoliter Contant vrij aan huis bjj Schipper i VAN BALGOU Ligplaats Kattensingel bij de Loodwitmolen Voor 3 per u eek kan een geschikt bejaard PERSOON geplaatst worden voor ligt werk Brieven franco onder No 1229 aan het Bureau dezer Courant TARWEBROOD 11 et BLOEMen TARWEBROOD 12 et KRENTENBROOD 19 et ROGGENBROOD 12 et met Krenten 15 et ROGGEN PAARDENBROOD 9 et KADETJES 2 et Beste BESCHUIT 10 a 10 et 2 soort 12 a 10 et Gedurende de Kerstdagen best KRENTENBROOD 40 et per kilo KERSTTBMPEN 2V3 A G OOSTUUM Turfmarkt hoek Lange Dwarsstraat Mevrouw van Bolhuis Hoitsbma CRABETHSTRAAT vraagt tegen FEBRUARI eene fatsoenlijke Zich aan te melden na zeven uur van getuigschriften voorzien 1 BEUGWACHTEE Aan de OPHAALBRUG op d Turfmarkt wordt gevraagd een BRUGWACHTER op een tractement van ƒ 100 s jaars Sollicitanten moeten zich bjj rekest op zegel wenden tot het Gemeentebestuur van Gouda vóór den 22 December e k GöQii ffrijs Ha s r mser Mejuffrouw van dek burg ie nieuwe LONDON L WIJDSTRAAT de beste van alle bestaande par vraagt met FEBRUARI een FLINKE fumerien om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het baar glansrijk en zacht en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrjjgbaar te Gouda bij J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Tegren JICHT 0 90 1 1 20 en 2 per Flesch RHCilIATIEK verkrjjgbaar te f Gouda Wed Bosmak Tiendeweg G IJSELSTIJN Blauwstraat Alphen L Vaeossiau Zn Bodegraven B G P Beinkkl P Versloot Boskoop 3 GaUDKADF P Logman Harmeien W G Kubvkks Hazerswoude J Gaarkeuken Kamerik van Eeuwen Oudewater 3 Liefland Rijndijk A C Post Slolwijk A Natzijl Waarder Wed Bouthoobn Woubrugge A de Wilde Op voordeelige voorwaarden worden Dépóts geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bjj M J C HAM te Utrecht We l C vanOI JE Rlelvyegno 2 Te Huur gfevraagfd tegen 1 FEBRUARI a s in een stil gezin eene GEMEUBILEERDE KAMER met Slaapkamer of Alcoof BONBm30ZfEP25CT Brieven franco letter L hg den Boekhandelaar H C EDAUW Jr Dubbele Buurt Het goedkoopste Magazjjn van soliede is gevestigd teAmeterdam Warmoesstraat No 189 over de Vischsteeg A Lewensteln ADVEKTEl TIEI I AANDOfNINdEN in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadeljjk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Snelperadruk van A Brinkman te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 17 December 1885 Id drie gemeente circuleert het volKrnde aclrn dst deter dagen lal wordeu opgetonden t Aa o de 2e Kamer der Staten Generaal Oeten met deo meetteii eerbied te IteDBeii oudtrgeteekeudcD Ingeietenen iler gemeente Omda dat het hun xMrkoml dat op itaatknndig gebi d eene neiging it ontdaan om toe te geren aan de eitcheD der kerkeiyice partijen waardnor de openbare folkasohool ter wille fan de tecteachoien zou wordeu fertwakt dat die neiging ken met innig leedweien heeft fervnld dat efnueeni door hen ia opgemerkt dal hier en daar een nieuwe lezing wordt gej even aan Art 194 ón QnuuimH waardoor d timlliag der eitohea van de kerkrlyke partijen kan worden roorbereid dat ondergeteekenden Kich geroepen geroclen met allp krachten hel beginael der neutrale rolkaaohool te belpen handharen omdat la 7g daarin een waarborg lien voor de eenheid en onafhankelijkheid van den Slaat eu a de tehool uitiluitend de plaata moet liju om kinderen tot ontwikkelde burgert Ie rormen terwijl aan de kerk onverdeeld de taak moet rerblijren om te tot een hooger leven op te leideu fiedenen waarom adreatanten tioh tot U wenden met eerbiedig rertoek utre medewerking niet te willen aohenken aan de pogingen thana aangewend om eene nieuwe leting aan Art 194 der Grondwet te geren 1 welk doende enz Gouda November 1886 Giateren werd ten behoere deter Gemeente ten Raadhdite aanbetteed 1 Honiwar n a Eikenhout A de Jong en Zn 10 pCl beneden tarief i Amenkaaiiach Greeneuhout A D r d Weg 15 pCt bepeden tarief c Greenenhoul A 1 r d Wfg A de Jong n Zn eu W Huogendgk Wi allen 10 pCi beneden tarief d Denneohont A de Jong en Zn en W Hoogendijk Wi beiden 10 pCl beneden tarief e Deelen A de Jong en Zn 14 pCt ben t r RondhonI A He Jong eu Zn 10 pCl ben tar 2 IJierwerk J J Verdriea 9 pCt ben tarief 8 Spijkere en lichte IJierwaren J J Vetdriea S pCt beueden tarief 4 Lood Ziuk eu Soldeer J J Verdriea 7 pCt beneden tarief 6 Verfwaren en Glae C van Dillen en Zn 5 Ct beueden tarief Teer L Viaaer en Zn en G Langeraar beiden 6 pCt beneden tarief Kalk K H Sohuite en Co te Valkenburg 21 Cl ben eden tarief Grind W J Vermeulen Wt te Gouda 12 jfCt beneiien tarief Zand L Broere 5 pCt beneden Iniiief Fyne Puin 1000 M iu Iwee Peroeelen P van Rooijen te Waddinxreen eerste perceel 1 05 fer M idem tweede perceel 1 10 per M Plantaoen eo Boomgewaa T de Looa enZonen te Boskoop 161 75 86 000 Beo Ahio Kqjen 14 X 13 cM M Voituroi te Luik 82 47 per 1000 245 000 Blauwe IJtahIraatklinkera Schalyen Bekker te Schoon horen ƒ 5 80 per 1000 30 000 IJselmeiaelplarg Schaly en Bekkerte Schoonhoren 6 80 per 1000 38 000 Vechtjche Straatklinkera Vechlache rorm W J Hqolieff te Lieabosch bij Uirecbi ƒ 12 78 per 1000 45 000 Vechteche Straatklinkera Waal vorm W J Mijnlitfl te Lieabowih bij Utrecht ƒ 13 78 per 1000 4 Hel oitdiepen ran eea gedeelte der ririer de Gouwe nabij GoBwaluia iBgetohreren werd door T van deu Berg te Waddinxreen ƒ 1540 A van Meljere te Ouderkerk ƒ 1485 en J de Vaal te Gouda ƒ 1400 c Het onderhond der atr ten gedurende 1386 lugewhieran wrrd door D Varkeritair te Orerachie 16 cl W Vnrkariaeer Ie Nieuwer Amatel 15 Cl en H Lamera Ie Ellen 11 ot per vierk meter d Het rcrnieuweo ran het letendak en de loodbedekkingen der overdekte Korenbeurs lugeschreren werd door H rau Berkel ie Gouda ƒ 239 J Schoof en Zn Ie Botlerdam 223 60 H J Kabouw te Gouda 222 J Hnitmao Jr t Eolterdam ƒ 222 e Sulphae Chinini de Botson te Dordrecht 64 59 ƒ Lereriraan de Botion te Dordrecht ƒ 43 S0 f Suiker H Nanning en gebr Kamphnitenbeiden ƒ 0 54 p k h Carboltuur de Boston te Dordrecht ƒ 0 49 SCHAAK COREESPON DENTIE Utrecht fTU Gouda Zicarl 1 e2 e4 el e5 2 Pgl f3 Pb8 c6 3 Efl o4 Rf8 o5 4 b2 h4 Ro5 X b4 5 t o3 Kb4 c5 6 d2 d4 e5 X i4 7 0 0 d7 d6 8 r3 X Rcö b6 9 d4 d6 Pc6 a6 10 Bol b2 Pg8 e7 11 Rc4 d3 0 0 12 Pbl c3 Pe7 g6 18 Pc3 e2 Aan hel gebouw ran hel Provinciaal Bestuur te sUagewerd Uinadag aanbeaieed Het driejarig onderhoud ran de Mallegataluis de draaibrug bij bet Rabat en bybehooreode werken Ie Gouda behooreude lot de werken van deu waterweg ran Amaterdam naar Rotterdam Minale inaohrijrer de heer P A Burghout te Gouda roor 3740 Aan het gebouw ran het Prorinciaal Bestuur te s Hage werd nog aanbesteed Het driejarig onderbond ran de Gouwealuis en rerder daarby behoorende werken te Alphen behooreude tol de werken ran den waterweg ran Amsterdam naar Koitcrdam Minste iuschrijrer was de heer Ph Verbrufrjte te Waddinxreen voor ƒ 1076 Voor de Rotterdamsche Arrondiss Rechtbank stond Dinsdag terecht Ier zake rau hel onbevoegd uitoefenen der geneeskunde tekere P P 64 jaar oud ADVEBTBNTIÉN worden geplaaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt Afzoaderiyke Nommers VIJF CENTEN koopman wonende te Gouda Daar hei alhier ran algemeene bekendheid was dat beklaagde geneeskundige hulp rerlecnde begaf tich gel J de K die eeoiga bubbeltjes op het hoofd had waaraan zy veel pgn had lot beklaagde om hem daarorer te raadplegen Na een nauwkeurig onderr oek gaf bekl te kennen dat hel kanker was Hij wist daar echter wel raad roor Met een penseel werd renig rochi orer de bobbeltjes gesmeerd dat volgens hem een geheim middel was en na rerloo ran eenige dagen werd er een stukje rieesch uit haar hoofd genomen nadat inmiddels door de werking ran bedoeld vocht de bobbeltjes waren opengegaan Ook eeuige witte korrels werden haar rerstrekt die tij nu en dan moest innemen Gevraagd wal de patiënte hem schuldig was werd geantwoord dat hem een guldeu of tien daarroor toekwam doch met de betaling ran 6 50 nam hij genoegen Get bad echter bj de behandeling volstrekt geen baat gerondco 6etaklüg r aebtai rolgaiM baar eggan was get A V d K die daar zij reet last had van een getwel in den mond dat baar hel spreken bemoeilijkte tich tot beklaagde begaf om hem er orer te spreken Dele deelde haar na ondenoek m de dat het getwel een rieeschboom was Ook bij dele getuige werd dezelfde behandeling gerolgd als biJ de rorige Na eenigen tyd toen bij gel een aanmerkelijke beterschap was waargenomen in het spreken gaf zij beklaagde ongarraagd ƒ 10 voor lijoe moeite Beklaagde bekende ter lereohtiitting genoemde getuigeu ie hebben behandeld zooals door haar was opnegeren doch hij was daartoe gekomen door het aanhoudend bidden en smeeken Daar de feilen rolkomen beweien waren en ook dal bekl reeda in 1879 tot acht dagen celstraf door deze rechtbank was veroordeeld roor gelijk feit eischle thans het O M iijne reroordeeling tot 45 dagen celstraf Voorts stond terecht G V bouwkuecht te Reenwijk bekl van zonder rrrgnnning in hel Tolhuis aldaar sterken drank rerkocht te hebben Eisch f 15 boete subsid 3 dagen ger In borenstaande taken orer 8 dagen uitspraak Benige weken geleden werd den leden der liberale richting in de Ned Herr Gemeente te Amsterdam bekend dal op den aanstaanden Ondejaarsaroiid geen enkele der predikanten van die richting als roor ganger ton optreden Aan han godsdienstige stichting sou dus bij die gelegenheid niet kunnen worden roldaan teiitij een op dien arond niet gebruikt wordend kerkgebouw door den kerkeraad werd afgestaan opdat daar dan een predikant van die richtin daartoe bereid gevonden de godsdienstoefening zou kunnen leiden Ëenige gemeenteleden wendden tich daarom tot den kerkeraad Op het adres werd geantwoord dal de kerkeraad geen andere richting mag erkennen dan die in overeenstemming is mei Gods woord en daarom met de Formulieren van Eenigheid der Gereformeerde kerken tlezer landen Daarom kon aao het verzoek met worden voldaan In een nieuw schrijven hebben adressanten aaii den kerkeraad hun leedwezen betuigt over tyn onwettelgk en onrechtvaardig besluit en verzekerd dat zij recht tonden zoeken