Goudsche Courant, vrijdag 18 december 1885

14 Velen van hen waren dronken Toen bet schip in volle zee was begonnen die gevaarlijke passagiers wier zakken goed gevuld schenen te zijn kaart te spelen Ër ontstond weldra twist onder hen en meu werd spoedig handgemeen De wapenen kwamen voor den dag en uu en dan werd een hunner de keel afgesneden Het dek was weldra met lyken bedekten bovendien werden vele Zwartvlaggen door hun eigen kameraden ovtT boord gesmeten Het scheepsvolk zag die yselyke slachting met afgryzen aan maar was onmachtig om tussohenbeide te komen en had weldra zelf van die wilde bende veel te lyden De stryders ledeto spoedig een brandenden dorst Zy maakten zicli van het drinkwater dat aan boord as meester en weigerden aan sommigen hunner vrienden en aan het scheepsvolk er van meê te deelen De woestaards drongen vervolgens in de kajuit grepen den kapitein by den baard en zetten hem bet mes op de keel De kapitein had de gelukkige gedachte bevel te geven om naar Amoy te varen waar de stoomboot te Keiijker tyd aankwam met een Ëngelsch oorlogsschip De kapitein van dit vaariuig was op het punt deoproerige Zwartvlaggen van het dek te doen mitrailleeren maar hy bepaalde zich er toe de enierhaken uit te werpen Toen begon een strijd man legen raan Een groot aantal Zwartvlaggen verloor het leven eiudelyk kon men zich van dit razende volk meester maken Twee Chineesche vaartuigen namen de Zwartvlaggen die overbleven vervolgens aan boord zij die zich niet wilden overgeven werden in zee geworpen zes der wreedsten onthoofd en ecu honderdtal in het openbnar gegeeseld Te Bist N Br is een eigenaardige qnaestie hangende tnsscben het Gemeentebestnar en een inwoner die tevens lid van den Raad is Over diens grond liep een voetpad dat reeds honderde jaren beitaan had doch zeer weinig of niet gebruikt werd Hij vroeg en kreeg ongeveer vijf jaren geleden van het Gemeentebestuur verlof om dit pad voor zoover het over zijn grond liep af te sluiten en voor eigen gebruiK aan te wenden Dit besluit werd door Oedep Stalen bekraohtiad en het wegje werd van den legger geschrapt Hy liet toen een hem toebehoorend huis naast dit pad gelegen vergrooteo zóó dat eene kamer gebouwd werd op de plaats wïitt vroeger de ingang van bet pad was Eenigcn lijd geleden kwam hel Gemeentebestuur wellicht ten gevolge van gerezen oneeuigheid tusscbeu het bedoelde Raadslid en de meerderheid zyner ambtgeuooten op het eensgenomen besluit terug en ver langde bet pad weder in gebruik te doen nemen Het verlof daartoe werd aangevraagd en verkregen Nu werden verleden wtek metselaars en timmerlieden aan hel werk gezet de muur van bet huis werd gedeellelyk uilgebroken een bedstede gesloopt een paar deuren weggenomen en de doorgang was weder vrij zoodat nu een kamer aan deze zijde en het overige gedeelte der woning aan gene zijde voor het pad stond Den volgenden morgen echter was alles weder by na als te voren de eigenaar had namelijk weder laten aanvullen wat op last van den Burgemeester vernield was Het verwoesiingswerk begon nu opnieuw maar marechaussees en veldwachters stonden nu op hun post om te zorgen dat alles onaangeroerd bleef Men is natuurlyk zeer verlangend om te vernemen hoe de afloop van dit geval zal zyu Het gemeeulebesluur moei reeds bij Ged Staten hebbeu aaiigevraaxd kosteloos te mogen procedeereu indien dit eoudig mocht zyn Te Zurich tal in het voorjaar op de grafplaals een crematorium gebouwd ivurden De kosten zijn geraamd op 80 000 fr waarvan 18 000 fr door bijsundere personen uf vereenigingen zijn geteekend en toegezegd Het plan is door den stedelijken architect Geiser ontworpen Geiser heelt zich sleed veel moeite gegeven de zaak der lijkenverbraudiug te Zurich te doen lagen Onlnnirs op eene reis door Italië is hy er in geslaagd een middel te ontdekken waardoor de kosten van verbranding veel verminderd zullen worden en de plechtigheid verhoogd De ondervinding opgedaan met de electrische ver lichting van fabrieken van weefstoffen wordt al zeer gunstig beeehouwd zoowel wat betreft hoereelheiil en hoedanigheid der goederen als met betrekking tol de gezondheid der arbeiders De waarde van het licht iu fabrieken hangt niet alleen af van den kustendeu prijs maar ouk van de daaraan toe ie schrijven vermeerdtrde en ver beterde productie Indien men in de laatste jaren de fabriekszaleik Staten Qeaeraal Twiedb Kaueb zittingen Tin 16 en 16 Deo lu de zitting Tan Dinsdag is aan den heer Bahlmanu verlof Terleend by de behandeling der spourwegbegrootiug de Begusring te iuterpelleeren over de exploitatie der lyn Amersfoort Nymegen Het algemeen debat over hoofdstuk Marine is na replieken waarin de Minister uitstel der nieuwe uitgaven voor de torpedobooten bleef aauwijieu gesloten By de behandeling der onderdeelen 2yn geschrapt ƒ 600 voor de verhoogiug der tractemeuteo van de ambtenaren der ryksnerven Het aniendemeutVan der Slyden strekkende tot vermindering der uitgaven voor torpedo s werd sterk bestreden door den heer Booseboom In de zitting van gisteren is na een zeer uitvoerig debai verworpen met 45 legen 28 stemmen het amendementVan der Sleyden om te schrappen de uitgaven van een op de Rijkswerf te maken ïorpedoboot en met 38 tegen 36 stemmen verworpen het ameodemeolVan der Sleyden om te schrappen 2 ton voor materiaal Daarentegen ia op art 13 na bestryding van den Min een ameudementKeuther waarmede de heer Van der Sleyden zich vereenigde om 4 s ton te sohrappeu voor drie nieuwe torpedobooten bij particulieren aan te maken aangenomen met 49 tegen 24 stemmen Dientengevolge zullen drt jaar in het geheel slechts 3 torpedobooten worden aangemaakt 2 by particulieren 1 op Kijkswerf Op ar 16 is verworpen met 43 tegen 30 stemmen het amendent Van der Sleyden om de aanvrage voor kanonnen te verminderen met de helft Art 16 is door de Regeering met ƒ 60 000 verminderd tengevolge der aanneming van bel amendement lot vermindering der torpedo s Met 48 tegen ÜO stemmen is aangenomen bet amen demerftVau der Sleyden tol vermindering met ƒ 2400 van het bedrag voor steenkolen als oorlogsvoorraad De Grondwetsherziening die groote gebeurtenis welke ons uitredding moet brengen uit den nood der onvruchtbaarheid zal waarsohynlijk in de eerste dagen van Maart 1886 aan de orde komen De Tweede Kamer neemt na Kerstmis een paar maanden vacantie eu komt dan voor het groole werk terug Waarschyulyk zal een ernstig beraad der liberale leden aan de discussien voorafgaan en ik meen niet indiscreet te zijn wanneer ik reeds uu meedeel dat van de zijde des heeren rleichman en eenige andere leden een ernstige poging zal worden beproefd om voor art 194 een redactie te vinden die bevrediging kan geven aan de oppositie Of dit gelukken zal wie beslist het Het feil waarvoor ik insta geiuigt echtfir van den ernst waarmee de liberalen willen trachten het moeilijkwerk van den heer Heemskerk te doen slagen Menrekent danrbij vooral op de medewerking van de heeren Schimmelpenniuck en Oorver Hooft die hoe nauw ook mei de clericaien verbonden het beginsel der openbare neutrale school wel niet zuUfn willen prysgeveu Men zal van liberale zijde tol de uiterste grenzen der toenadering gaan Mislukt het werk de schuld zal dan geheel op de clericaien nederkomen A G Ct Ten gevolge van eene aanvraag om hulp ten behoeve van de zieke en gekwetste krijgslieden in den ServisohBulgaarschen oorlog heeft hel hoofdcomilé van het Jloode Krui hier te lande ter beschikking van de comités te Belgrado en Sofia gesteld elk eene som van ƒ lOOÜ Tevens worden aan beide zuster vereenigiugen instrumenten heelkundige toestellen verband eu verpleegmiddelen gezonden De heer van t Lindenboul directeur der weezeninrichting te Neerboscb heeft van 1 Juli tot 30 September voor die inrichting omvangen dezeeraan lieilijke som van ƒ 28 397 25 De drukkery der inrichting heeft daarenboven nog I6 881 79 opgebracht Ten bate van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Kleine Gartman Fonds zal op 13 en 14 Jan te Amsterdam door de firma Bom worden verkocht de nalatenschap van mevr Kleine Gartman bestaande in gouden zilveren gemonteerde kristallen bronzen en andere kostbaarheden en sieraden eerepenningen kunstalbums enz meerendeels geschenken zoowel van Z M den Konine als van corporatién en vereerders meubelen porselein kristal pracht eu plaatwerken portretten waarbij vel met opdracht of handteekeniug van kunstenaaa s ed letterkundigen contracten tooneeliieradeu ene enz De aitvindster van de polka was een boerenmeisje Ie EIbekusteletz bij een burgerman in dienst dat op een Zuntlajr een zelf uilgevonden dans danste en een daarbij passende zeer lieve melodie zonir Toevallig waa de musicm Joseph Neruda by dit geïmproviseerd daoavermaak tegenwoordig hy schreef de melodie op en bracht deze naar Praag over waar de nieuwe dans polka werd gedoopt en kort daarna ook te Weenen Parya Londen en New York grooten opgang maakte Waarschynlijk heeft het boerenmeisje nooit gehoord welke gevolgen haar Zondagevermaak in de balzalen van de grooie wereld gehad heeft Door den Ned Rhijnspoorweg zyu dezer dagen proeven genomen met lampen van de nieuwste constructie ter verlichting der rytuigen Hel licht vansommige dezer olielampen is zeer goed De proevenworden nog steeds voortgezet eu du beste lampen zullen in gebruik genomen worden ü 1 De Geneeskundige Raad voor Noord Holland heeft in zyu Dinsdag gehouden vergadering zju afkeuring uitgesproken over fabriekanten van bonbons likeuren limonades enz vervaardigd van blanke of aardappelstroop die volgens verklaring van den heer Hoorn die sloffen mei een niet onbeleekcneude hoeveelheid arsenicum vermengen een vervalsehiug welke zoo licht zou te vermijden zyu Bij onderhandsch schrijven zullen de fabrikanten daarover worden onderhouden Voorts werd op voorstel van Dr ïeixeira besloten der Regeering in overweging te geven dat voortaan de overblyfseleu van lijken na tien jaar in plaats van te worden verzameld in een kuil mogen worden verbrand Ouk werd np voorstel van prof Van Hamel besloten de geneesk inspecteurs tut een buitengewone vergadering bijeen te roepen ter voorbereiding van een systematisch onderzoek naar de veiligheid in fabrieken eu werkplaatsen met het oog op noodige welielyke maatregelen Prof Van Hamel wenschte ook dat de inspecteurs den toestand der begrafenisfondsen andermaal zouden bespreken en bij de Regeering aanhangig maken Voorts werd bij verslag de bevredigende gezondheidstoestand der provincie van Juni tol October geconstateerd en een en ander medegedeeld aangaau4le het toezicht op apothekers eu geneeskundigen en dè gewezen vonnissen wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst Prof Gunning wets er op hoe moeielijk overtredingen zijn te couatateeren met lijst C van de geneesk wel besprak de dissertatie van den heer P A de Vos apotheker Ie Rotterdam en betoogde hel fvenschelijke om aangezien art 30 der wel den verkoop niet het bereiden van geneesmiddelen bespreekt aan het hoofd van bedoelde lysl iu te lasschen de woorden vtot geneeskundig doel De beer A Beaojou geeft m het Handelsblad van gisteren eene beschouwing door oflioiëtie oyfers toegelicht over graanpryzeu en grnaurechteu en schrijft leu slutte De ondervinding in Duilschland opgedaan en in ofliciéele cijfers neergelegd leert derhalve lo dat bet tarief van 1879 welks werking men ten volle beoordeelen kan de positie der graaubouwers aanvankelijk verbeterd heeft door de graanpryzeu virtueel Ie verhoogen 2o dat dit zij voordeel bij de eerstvolgende verpachiing aan de grundeigeriaars hebben moeien afstaan in den vorm van pachtsverhoogiug Het IS waarlijk niets nieuws dat het zuo toegaal Hel is zelfs niet aangenaam dat men bet telkens herhalen moet Maar dit is toch niet overbodig zoolang men om matige en fiscale graanrecblen van 10 a 20 pOt komt vragen met de beweriiiK dat zoo iets eene vry onverschillige zaak is en niemand kwaad zal doen Wij lijden sedert aan een gecompliceerde kwaal die verscheidene oorzaken heeft of hebbeu kan Maar allen ymptoraen zonder onderscheid wijzen een vermindering van hel inkomen der natie aan Daaronder lijdt ieder maar natuurlyk de armste hel meest Nu is er leis oulstemiuends in dal men iu deze omstandigheden met een onschuldig gezicht op maniregeteu komt aandringen die de onmiskenbare strekking hebben om van het gesmaldeeld nationaal inkomen een gruoier deel dan tot dusver Ie geven aan de landbouwers die hel bij de eerste pachtvernieuiving a iu de grondeigenaars zulten hebben af te dragen Voor alten Ie znmen is er minder dan voorbeen Nu wil men ontnemen aan den arme om te geven aan den ryke Het brood belasten ten bate van de laudheereu Er is inderdaad iets ergelijks in Eenigedagen geleden meldden de Eogelsche dagbladen dat Cbineesche zeeroovers den kapitein van een stoomboot hadileo vermoord en de passagiers uilgeplunderd Diezelfde dagbladen verhalen dal 2500 Zwartvlaggen nog verschrikkelijker misdaden hebbeu gepleegd op een Engtlsch vaariuig aan boord van hetwelk bet Chineesch Toavememeiil hen deed overbrengen vnn Amoy naar Hankow Op hel oogenblik dat die Zwartvlaggen werden ingescheept had men de helft hunner ontwapend de anderen waren er in geslaagd hun wapenen te verbergen hooger en de vensters breeder heeft gebouwd t elk natuurlijk de kosten van aanleg verhoogde geschiedde dit met geen ander doel dan om bet loolioht beleren toegang te verschaffen daar het gebleken was dat in den zomer vervaardigde goederen mter gezucht waren dan andere in den winder gemaakt en dit resultaat aan bel betere en langerè zouliehl der zomerdagen werd toegeschreven Hel elecirisch licht uu schijnt in deze leer gunstig te werken ook daar hel de lucht der fabriekzalec niet verhit noch bederft wat voor de gezoudbeid der arbeiders eveneens van zeer groot belang is In den nacht van Zaterdag op Zondag j 1 kort aa ééa uur brak in Loo street te Plymouth brand uit en alvorens de vlammeu konden worden bedwongen waren dertien personen die zich op dat tijdstip allen te bed bevonden gestikt of verbrand Loo street is iu het oudste deel der stad en het huis waarin de brand uitbarstte as vroeger een van de voornaagiste woonhuizen van Plymuuih het was het siadsvrrblijf van de familie Vrelaway van Ham Jaren geleden echter is hel in gedeelten verhuurd aan de minder gegoede klassen der bevolking en op hel oogenblik van de ramp was bel door twaalf gezinnen te zamen uit een en dertig personen bestaande iKwoand Hel buis was gruolendeels van hout opgetrokken en zelfs de luuchenmuren waren uit latwerk en pleister of van planken vervaardigd Ue eenige geschikte uitgang as een smalle houten tr en alle deeleu waaruit h t gebouw was zamengesteld waren van licht brandbaar materieel Het vuur schijnt iu de benedenverdieping in een krui lenierswinkel door de weduwe Babbaite gehoadeu te zijn ontstaan en schijnt dadelyk naar den slagerswinkel van £ duard Sprfjgae die eigenaar van het huis was te zijn overgeslagen Van deze beide punten in een waarvan een hond levend verbrandde sloegen de vlammen zeer snel naar boven Binnen weiuiice minuten nadat politie en brandweer gealarmeerd waren kwamen die met gioole macht ter plaatse Evenzeer werd een redüingtoeslel aangebracht maar asnitezien de straat zeer smal is en de vlammen iceweldig woedden en met kracht naar buiten en boven sloegen blerk het onmogelyk om er gebruik van te maken Onmiddellijk na aankomst van de brandweer schreeuwden de manschappen de bewoners toe om Ie ontvluchtten maar er werd geen antwoord vernomen en hoewel nauwelyks vyftieu minateu waren verloupeu sedert het eerste brandalarm is er geen twgfel aan of alle bewoners die zich niet badden kunnen redden hadden den dood door vlammen of rook gevonden Toen de brandweermanoen geen antwoord kregen snelden zij na ir de trap maar ontdekten dat die reed gedeeltelijk was verwoest en de bitle was too sterk dat zij teruggedreven werden Daar de onmogelykheid dus was gebleken om langs de trap de bovenveruiepiuKcn te bereiken werd een ladder tegen het brandend gebouw opgericht en men slaagde er in door een raam op de eerste verdieping binnen te dringen Men vond er het lijk van lekere vrouw Sprague dat itedeelielyk onder het bed lag een gedeelte van het nachtgewaad der vrouw was duor de vlammen verteerd maar het lichaam had geene ernstige br indwonden en de vrouw moet gestikt zijn alvorens bel haar gelukte nit het vertrek te ontkomen In aangrenzende vertrekken werden wederom drie dooden gevonden allen door verslikkiog omgekomen Toen de toegang tot de tweede verdieping was verkregen bemerkten de brandweermannen dal bier de meeste slacbljffers waren gevallen In een vertrek dour eene weduwe met vier kinileren bewoond vond men bet akelig mis ormd lijk van een jónge je In een aangrenzend vertrek ontdekte men dal eene gegeheele familie met uitzondering slechts van den vader uit negen personen bestaande verbrand of door verstikking umKekomen as Het was den ooKi lukkigen gebleken dat onlvlttchting langs den trap onmogelijk was en de man en vader redde zich door van eene hoogte van derlig voet uil een raam op straat te springen hy kwam met geweld op de slraalsleenen terecht brak beide beenen eu bekwam ernstige kwetsuren aan hoofd en ribben De man werd naar het hospitaal gebracht maar hel is twyfelachtig of by het leven zal beh uden Een man Bicfold ebeelen slaagde er in een klein meisje te redden en dit met over roole bezwaren en ernstig levensgevaar hij hing in een raam vyftieu voet hoog boven de straat en hield hel kind in de armen terwijl hy op een gunsiiite gelegenheid wachtte om behouden beneden te komen loeu geen hulp kwam opilagen was hy Kenoodtaakt het kind te laten vallf n en ook zelf zyn steunpunt los te laten het kind brak haar dybeeii en bekwam ernstige verwondingen terwijl Bickfold licht iiekwetst werd Al de overige bewoners achttien in getal slaagden er in um alvorens hel vuur al te sterk toenam aan de achterzijde van hel huis langs een ladder die op een open plaats ston l Ic univluciiten Onder bet opschrift Moeten de loodwitfabrieken onder staatstoezicht gesteld worden bevat het U D een artikel waarin de aandacht gevestigd wordt op het gevaar van loodvergiftigihg waaraan de werklieden in de genoemde fabrieken blootstaan De vergifligiog uit zich op verschillende wijze in hoofdsaak worden vier vormen aangenomen waarvan de Golica saturnina de meest voorkomende is Gewrichtsaandoeningen spierverlammingeu hersenlijden kunnen worden waargenomen of in het begin der ziekte óf iu haar verder beloop Hoe de vergiftiging zich uil aliyd is zij van hoogst ernstigeu aard Eene betrekkelijk groote hoeveelheid lood is bij de bewerking in het lichaam gedrongen die veranderingen in de weefsels heeft te weeg gebracht welke storend erken op functie en op voeding en dat niet voor korten lijd en zonder gevolgen na te laten Want de behandeling van vergiftigden door lood heeft zijn eigensardiKe bezwaren èn van iien kam van den lijder èn van den kant van den medicus De eerste denkt hersteld te zijn als de ernstige symptomen zijn geweken de tweede kan niet met zekerheid be ialaB wanneer het lood uil het lichaam is verwijderd Oppervlakkig kan zulks van weinig belang schijnen doch de slakkers trekken noch misschien half met lood bevracht weder naar de fabriek eu zyn binnen zeer korten tijd in den vorigen of iu erger toestand Hoewel het sterftecijfer betrekkelijk gering is bestaan bij velen de gevolgen oer vergiftiging hel geheele leven door Het U D achi staalstusscheokomst noodzakelijk en beveelt de volgende maatregelen aan Aan een iuspecleur van hel geneeskundig staatstoezicht of aan een boogleeraar in hygiene des noods een door den Slaat aangestelden weter orden maan delijks of driemaandelijks staten ingezonden waarin de loodwitfabrieken nauwkeurig hebben ingevuld de I gewenschie xegevens omtrent bun personeel I Behalve het aantal den onderdom en de vroegere I werkzaamheden zal daarin bepaald moeten vermeld worden de datum van indiensttreding en de datum van vertrek en in het bijzonder de oorzaak van hel I laatste zoo hel om ziekte is opgave der ziekleter schijnselen des noods gecontrasigneerd door den vrr trekkende Daarby opgave te doen waar de zieke verpleegd zal worden zou tot meerdere zekerheid wenschelyk zijn Verder moei geweten worden welke maatregelen genomen worden bij ziekte van het personeel Of zy I verpleegd orden op kasten der fabriek ofsf kosten I van het algemeen I Iu hel belang der fabrieken ik bel tevens noadig Jat zij gedwongen worden op te geven welke maat regelen door hen worden genomen om de arbeiders voor vergiftiging ie behoeden de waarde dier maatregelen aan ie tooneu en te berichten omtrent de uitvoering Gaarne neemt het U D aan dat zelfbehoud eu I menselielijkheid den fabrikanten al hun mogelijke j b sl Juten doen voor de gezonilheid der werklieden 1 te waken zooal Ie Utrecht reeds geschied is alsook dat daaraan belangrijke kosten zijn verbonden doch tevens kan het blad niet nalaten san te nemen dat of de maatregelen niet voldoende zijn óf de opvolging er van te wenschen overlaat Waar hel laaisie hel geval is waar blijkt dal wenken en vermaningen door het werkvolk worden in den wind geslagen en de orders niet worden opgevolgd is het noodig naar iets mach iKers uit Ie zien om de zwakken te sieuiien in hun edel pogen Op ernstigeu en strenge wijze zal moeten te gemoet gekomen worden aan het niet kunnen van den eenea en het niet willen van den anderen kant Uuitenlaodscti Overzicht De Fransche kamer zet bet onderzoek der verkiezingen voort Wegens de bemoeiingen der geestelykheid wctd de keuze van een monarchist ie Lozere ongeldig verklaard Den minisier van eeredienst werd opgedragen een nauwkeurig onderzoek over deze verkiezing in te stellen De Tonking cominissie zal weldra geheel gereed zijn met haar werk De heer Pelletan de rapporteur voor Tonking zuu gisteren een rapport voorlezen lal daarna bij de Kamer zal worden ingediend Ook is de rapporteur voor Madagascar gereed De heer Hubbord komt tot de slotsom dal een voorloopig krediet moet worden toegestaan ten bedrage van een ierde deel van hetgeen de regeering vraagt Doze gelden moeten dienen tol bestryding der onkosten voor het onderhoud der uiarinetroepen doch ze zyn niet bestemd voor het landiogaleger Maandag of Dinsdag zal de behandeling in de Kamer een aanvang nemen Het is reeds zeker dat de afgevaardigden Etienne Bnllue De Lanessan en Lockroy de coiicluaie van het raj port zullen bestrijden terwijl de ministers Brisson en De Preyoinel namens de regeeriug fiet woord zullen voeren In de onderstelling dat de beslissing over Tonkin den 24 Dec reeds gevallen zal zijn heeft de minisg terraad de byeenroeping van het congres tot verkiezing van een president der republiek op 29 December vasigesleld Wanneer een ministerieele crisis mocht uitbreken gelooft men dat Clemenceau in de eerste plaats als president minister in aanmerking zal komen De afgevaardigde Buline beeft zyn ontwerp reeds ingediend waarbij de verantwoordelijkheid van den officier der landmacht die een versterkte stelling opgeeft gelgk wordt gesteld met de verantwoordelijkheid van zeeofficier die zyn schip verliest Natuurlijk heeft de terugtocht ait Langsou aanleiding gegeven tot dit voorstel De Kamer heeft besloten deze verscherping van bet krijgsreglemeut Toor het landleger terstond in behandeling te nemen De kiezers in het departement Seine blyven meerendeels radicaal er zal echter herstemming moeten plaats hebben daar ook de opportunistische en conservatieve caudidaten een aanzienlijk aantal stammen verkregen In bet deparl Gard is voor de Kamer gekozen Gaussorgues radicaal met 49 894 stemmen Op Pieyre monarchaal aren 40 819 stemmen uitgebracht Met zulk een stemming zou men dus kunnen beweren dat men te Frankryk weer bijna half monarchaal is Ten opzichte van de houding van hel ministerieSalisbory in het nieuwe Engelsche Parlement verneemt Daily Neiet dat de regeering niet van plan is om een voorstel in te dienen waarby iu Ierland Home Rule wordt toegestaan of Parnell s eischen np een andere wyze worden ingewilligd Ondanks de de aanduidingen iu deze richiing door Lord Salisbury te Newport gegeven is de leider der Tories van meening veranderd Men acht het uu beter om slenu te zoeken bij een deel der liberalen die tegen een lersch Parlement zijn zoo hoopt Salisbury een krachtige meerderheid te verkrijgen welke tegen Parnell en de oppositie is opgewassen Van andere zijde wordt bericht dat de houding van hel Torie ministerie tegenover hel nieuwe Engelsche Parlement in den ministerraad is besproken en vastgesteld Er werd besloten om een programma op te stellen waartoe ook een ontwerp tot oplossing der lersche qnaestie behoort en dat bij de opening van het Parlement aan de goedkeuring der partijen te onderwerpen Iu Beueden Egyple blijft de toestand hachelijk Volgens de limes heeft de Engelvobe regeering geen plan om Dongola weer te bezetten maar zullen de troepen zieh uitsluitend tot de verdediging der Egyptische grens bepalen Inlusschen duren de schermutselingen met de Arabieren voort maar een beslissende aanval is nog niet door hem gevraagd De Spaansche Cortes zal 26 dezer door den Minis terpresident Sagasta geopend worden met het lezen van een koninklijk besluit twee dagen later zal de bureelsverkieziug plants hebben eu 29 Dec door de Koninginregentes in het congres de eed worden afgelegd Na ecu half dozijn zittingen gaan de Kamers naar huis om spoedig daarop ontbonden te worden R E C L A M E nEeil kleine uitgaaf maar een groot voordeel hebben stellig al diegenen die door hel gebruik der Zwiisersche Pillen vanden apotheker R BRANüT voor 70 Cis de doos bij de apothekers verkrijgbaar hun lichaam reinigen en daardoordoor nieuwe levenskracht geven Men lette er vooral op dat iedre doos als etiket een wit kruis op een rood veld en de naamteekening van R BRANDT drage Verkrijgbaar bg J H M ZELDENRIJK apotheker te Gouda GEVONDEN en aan hel bureau van politie gedeponeerd en nog niet afgehaald Een Bril met brilhuis ren Sleutel een dito een Portemonnee met 6 CIS een Diamant een blauw geruit Schort een Pen voor een Baggerscbuii een kinder Manteltje een kinder Prentenboek een goud vergulde Armband en een lederen kinder Scbooliaschje met snuistery JHARKTBERICHTfclW QOUda 17 December 1886 Granen iu flauwen doen De beste Zeeuwsche Tarwe ƒ 7 25 a J 7 76 Gewoone en Polder i li i 7 25 Mindere naar kwaliteit Kogge 6 50 a ƒ 6 26 Gerst 5 26 a ƒ 6 oe Chevalier in fraaie soort tot 6 70 Haver ƒ 3 90 a ƒ 4 40 Maïs ƒ 5 25 a ƒ 6 De veemarkt met weinig aanvoer den handel in alles iels vlugger vette varkens 20 ü 23 cl varkens oor Londen 17 a 19 cl magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 10 per week schapen iets vlugger Aangevoerd 65 partyen kaas Eerste kwaliteit 24 a 26 tweede kwalileii ƒ 20 a 23