Goudsche Courant, vrijdag 18 december 1885

Zondag 20 December N 3320 1885 Sociëteit Ons Genoegen Vele Leden zijn voornemens de OPEI li G der Societeitslokalen op ZATERDAG AVO Da s bij te wonen ZEGT HET rOORT Zuivere BORDEAUX WIJNEN bij SLQTEJMAKEK en Co Stoomtramweg Maatschappij GOUDA De loopende ABOiXNEMENTSBOEKJES die vóór 1 JANUARI 1886 niet zijn gestempeld door de nieuwe Directie zullen als niet geldig worden beschouwd De CHEF van DIEKST tijdelijk belast met de Directie GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De aOÜDSCHE COÜRA iT sal Zaterdag 26 Oeoember e k NIET wordea aitgegeven wegens het Kerstfeest HHT Inzenders van advertentiön worden daarop in het bijzonder attent gemaakt ƒ 31 Noordhollandsohe ƒ 27 Goeboler 1 20 s 1 80 Weiboier ƒ O 90 1 10 üargerlljkp Stand GEBOREN 15 Dec VVilheliuinii Man ouders F SigmiDs en J E van V aBkonl 16 Johacna oudirs T Kuis ea A Maskamp OVEKLEDEN 15 Dec J taa Schalk 28 j M JtDsen 68 KEHÜWI 16 Dec I H HuiakarapcD R C Po harst ADVERTENTIfiN Mevrouw L E IJ D S CRABETHSTKAAT 233 Vraagt met FEBRUAKI eene fatsoenlijk goed kunnende koken en werken en van goede getuigen voorzien Zich in persoon aan te melden tnsschen 8 en 9 uur s avonds GEVRAAGD een GOUDSMIDSJOITGEN bij JV OLIFIERS Markt Sociëteit Ons Genoegen Door de Verbouwing is de Sociëteit tot Zaterdagavond GESLOTEN Namens het Bestuur voornoemd J 0 IJSSELSTIJN Secretaris Gouda 14 December 1885 Brillen en Fince nez in alle soorten en vormen TOÜNEEL en VERREKIJKERS THERMOMETERS BAROMETERS LOUPES LEESGLAZEN verschillende soorten SPCIITBN BOUGIES CATHETERS PEKELWEGERS MBLKPEILEN SIROOP LOOG en ALCOHOLWEGERS enz bö S H POLAK Opticien en Byoutier Korte Groenendaal Gouda PVIK BESXB EOOTSMANS of NOORDHAEING tot de prijs van 10 cent t stuk in Vaatjes van 24 a 40 stuks onder rembours Vaatjes Gezouten KABELJOUW 10 Pond a ƒ 2 50 franco Rotterdam Spoor bfl W PET te Vlaardingen of bfl P G TEEKENS te Reeuwijk Voor Gouda en omstreken wordt gevraagd een solied PERSOON voor de verkoop van meME BOTES voor een der voornaamste huizen Adres met ft iico brieven onder Letter C bij den heer P KEUZENKAMP Jr Kruisstraat No 54 Rotterdam ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 Chem fabriek van H von Gfünbom te Emmerik a d Rijn eii s Heerenberg reiderland BORST PASTILLEN Id ukjes a 16 ets en in douijps a 30 en 50 cents SLWM MAAGPILLEN In dousje met 50 pillen 25 ceutB TEER APSaLES In flacon met 60 capsules 60 cent J C ZELDENRIJK JÏ mAi H C HülXCK rfa Wrtl HOLFP Zoon SehooHhotm ƒ 0 35 PER FLESCH bij Wed C van Oije KleiwegNo 2 SCHAATSEIV De ondergeteekende maakt aan zijn geachte begunstigers bekend dat zjjn alom bekende Friesche en MoUandache SCHAATSEN iu ruime keuze voorhanden zjjn Ook verkrijgbaar tegen denzelfden prijs bij A VAN DEN HOVEN ter Reeuwijk Platteweg P STALENBURG te Schoonhoven en biJ P TAS te Molenaarsgraaf D SCHAKEL Mr Smid te Polsbroek Dassen en Cache nez A VAN OS Az Kleiweg E 73a HET SUCCES VAN BEN DAG is een doos met 5 flacons besten Schrijfinkt in 5 kleuren uit de fabriek van P L FOLMER te Groningen Een doos met 5 kleine flacons 50 Cents Een doos met 5 groote flacons één gulden Te Gouda verkrijgbaar bij de boekhandelaren A KOK 4 Cie Zie Etalage 1 Aan allen die last hebben van het uitvallen en vroegtijdig grjjs worden der hoofdharen wordt met vertrouwen aanbevolen Prof Pergprer d Alion HAAR EXTRACT Na een kort gebruik zal men ondervipden dat het uitvallen der haren ophoudt en de grgze haren langzamerhand een donkere tint aannemen zonder dat het extract eeuige kleurstof bevat Prjjs per flacon met gebruiksaanwijzing 40 cents verkrijgbaar bjj Wed Bosman Uonda A Prins Zevenhuizen Wéd G Wilhelmus Woerd Wed N Sanders Leiden W Ligthelm Voorbura A Bos Berkel Tegen 1 Jancari a a wordt GEVRAAGD te Gvuda EENE OIËIVSTBODE voor Noodhulp of voor vast Loon 100 s jaars Zich te adresseeren met overlegging van getuigschrift onder de letters A B bjj de Boekhandelaars J V4N BENTÜM kn ZOON te Gouda Gedurende 40 Jarea beproefd K K uiisl Ot pnv eu rt rste Ainerik eo Sog gepnteiiteera Tand en iHondspoeliagp van Dr J G POPP K K Hof Tandaru v a Z M den Keizer van Oiitienryk te It mie i hei voortreffelyksie niuldrl ietfm rhuniatische Taiii pgo bij onl9tekinj zwellen en zweeren vah het tauiirlet wh het lost leii aimwezi en tanflstee up en voorkumt de nieuwe rorniiug daarvan maakt losstaande tanden wedT vast door versterking van het tandvleetcb dat het van alle icharlelijke stoffen remist fteefi het den mond een aanKeiiaiDen fridschcn geur terwijl het den oiiaaof eijamcn reuk weldra duet verd üiieii Deze Mondspoelini is insgelyks een uitmuntend middel om te gorKclen indien de keel is aangedaan bevordert het tanden krijgen by kleine kinderen dient a s voorbehoeilniiddel tei en diphlhteritis keelziekte en is onontbeerlijk bij hel gebruik van minerale wateren Iu flessohen an ƒ 1 75 1 80 en 0 60 Poeder ƒ 80 Dr POPP S Pasta in Dooien a 1 26 Pasta aromatisohe waarfan het g gebruik de tanden sohitterend wit TANn 1 nllU Plombeersel om zelf holle tanden of kleien te plombeeren per étui ƒ 2 60 POPP S medio Kruidenzeep het voor trelfelykste Toiletmiddel tegen lekken uitslag lever vlekken eu zomet spraelen tot bevordering en behoud van eepe zuivere en blanke huid tegen mede eters huidworm onreine huid en pukkels k f 0 35 fttf Het geëerde f bliek icordt verzocht uitdrukkelijk te vertangen geneesmiddelen van den K K Hoftandarts POPP en geen andere als echt te beschouKen dan die met ztjn fabriekmerk zijn gestempeld yerscheiden vervalschers en verkoopers in Nederland werden onlangs bij rechterlyk vonnis tot belangryke geldboeten veroordeeld Depóis vau alleen eohte Anathërin preparaten bevinden zich te Gouda bij J H C Huinok winkelier op d Hoogstraat A 123 Ie Eotterdam by P E van Santen Kjiff te s Hage bij J L F Snabilié apoht te Delft bij A J van Ryn te Schieilam by 0 Malta Gz te Leiden by E Noordyk ie Amsterdam bij F vao Wiudheim Co en H H Ulo h Co apotheek te Utrecht by G H N van Spanje idem Lobry Porton Droosisteii Snelpersdruk van A Bkiskman te Goud GOUDA I Desember I88E VERGADERING vam bïn OEMEBXTEBAAD Dinsdag den 22 Deoember 1885 dei naiuidüigs ten 1 ure Aan de orde De RekeoJDg der Stadi Lib e dienst 1881 Het Toonlel riii Bargemeeater eu Wethouders lot het brengen van eenige wijzigingen ia de Oemeenlebegrooting dienst 1885 Het adres van de wed S van der Kint c s houdende veraoek om ontslageu Ie worden van de pacht ran bel graageirat ran den Hoogeu Scbielaudschen Zeedyk Eea fooriltl om de kotten vin het aanbrengen van eeneo regulalcnr teu behoeve van het uurwerk op den Grooten Toren in plaats vao uil d brgrooting van 1884 te voldoen uil de begrooting van het loopende dienstjaar De beaoemitig vao eeoeu Suda Gcoeesheor f vao eeaen Stads Vnwdoeetler van eeneu HeelmtMIar der Gulbaiien D fooniening in vaoatoren in de Beataren der Stedelijke Inslellingeo van Weldadigheid en iu aoden Oollegiëo en ComniiitiSfl voor vertohiUeod iariab tingen der Gemeente Z H de Koning berfl verlof erleead aan den baer O 1 Steen Eyaen albicr oi b t jnaorara n dr li der oadersoheidingsteekeaea ala eommaadear der orde vau Karel III ran Spanje Oiilntaavoad ia in eeae bnitengewoBe vergadering van de Ambaohistand Verceniging door den pretideot deu beer C M Bortteegh mededeeling geduu aan de leden dal over dit boekjaar met het oog op den legenwoordigen gedrnklen toestand waarvan velen de sadeeiige gevolgen ondervinden 100 pol rente ui worden uitgekeerd waartoe op 26 December a litting lal worden gebonden Deu ujlkeering kan van vroegere galdu a voor hel loopende dienstjaar plaats hebben Nalnnrlykerwiju werd de mededeeling met gruoten bqral vernomen Uoohl de rereeniging lol Hulpieloon aan eerlijke I vlijtige armoede alhier by de vieriug van haar veertigjarig beataan reeds verscbeideue bewyten van belangstelling ondervinden i j werd Ibaus opnieuw verraai door de toezending van eeu eer smaakvol op Mlyn gewerkt oanap uaien van wege ue barer vroegere bi stunrderessen Het is aangeboden alt pryt iu de in de volgende maand Ie houden verloting van kieediugtiukken waarvoor ook een kolenbakkleedje nis premie it toegelegd It een Sooieteil in den regel een min of meer afgesloten terrein waarvan de bespreking in eene courant niet op hare plaali is er iqn enkele dergelyke inriohtingeu in ons land die daarop een ittondering maken eensdeels door het groot aantal barer leden anderdeels doordat zy hare denreu dikwyls ook voor uiel loden openen Tol die uitzonderingen behoort de Sociëteit Ons Genoegen alhier waar au nagenoeg ieder Gonwenaar benevens vele periooen uit de omliggende dorpen wien t slechts eenigsiiot oonreuieert lid is eu daar zy telkens en telkens ook dames vreemdelingen en ttadgenooteouict leden gelegenheid geeft hare zalen Ie betreden mag ly gerekend worden onder die iurithtingen welke een méér algemeen karakter dragen en alt zoodanig is bel ongelwyfeld geoorloofd op de dag dal zy verbonwd eo verfraaid opcienir geopend wordt daaraan eeuige woorden Ie wyden Het it ons nalunriyk met onbekend dat er lieden zyn die bun hoofd afkeurend schudden alt er sprake is van dergelijke gelegenheden om grtellig samen te komen eo die uil naam van hniielykhcid en zuinigheid er tegen opkomen dat de zalen aan openbaar genot gewyd boe langer zoo fraaier kostbaarder en gezelliger worden doch wy voor ona schuren ons niet aan die zgde Voorzeker de huitelykbeid hiefl ook bare eischen eu nitbuitigbeid kenreo wy ten sterkste af doch men aeble liob vobr overdrijving I De boog kan nu eenmaal uiet sleedt getptniien zyu eu de mentcb heeft bepaald behoefte na een week van harden arbeid en ingespannen bezigheid tan een tyd van outapauuing raat en genot Eewdeels vindt hij die t huis in dea gezelligeu familiekring ongelukkig hy die dezen tal en dabbel ongelukkig h j die voor dat genot onvatbaar werd I auderderlt iu den omgang met de bnitenwereld die grooteodiels plaats beeft in de lokalen van publiek amusement Wanneer men rekening hondt met die behoefte aan ontspanning mag eene getatcnte als deze zich gelukkig nkeuen in hi t bezit vaa eene Sociëteit als Ons Genoegen Miste men haar waar louden b v de jongelui ail deze gemeente ontspanning vinden By gebrek aan een gepsate en latsoeulyke gelegenheid daartoe zouden zy Ie vaak en te spoedig andere wegen zoeken die niet zonder sohade kunnen betreden worden Bovendien deukt men Uns Genoegen eens een oogeublik weg wal zoo er over blyveu vau die herhaald lyk aangeboden avonden waarop een of ander kunstgenot te smaken valll Oonda a inwoners zyn b V zeer gesteld op goede looueelfoorstMIingen In een stad alt de onze ware die onmogelijk zonder 0ot Genoegen terwyl wy om thans ieder jaar mogen rerbengeo in een reeki van vooratelliugeo die de beste zyu welke iu ons laud worden gegeven Met groote waardeeriog en erkentelykheid moet dus het bestaan van Out Qeuoegen warden erkend en nn spreekt bel vanzelf dat een dergelyfce inrichting de stad eu bare inwoners waardig moet zyn en rondnit getproken dat wat zy tut bedes niet De vreemdeling moett zieb telkens verbazen hoe men het met zulk en primitief societeitslokaal zoolang uithield en er wat reden voor Thans is dit veranderd niet langer behoeven wy ons te schamen onze vreeinlde gasten in Oni QeqwBgeu te brengen maar mn ga Mogt kmuen $ daarheen gekiden Ouwihekenrig gaan on gedachten op den dag van bed o terag lot hel jaar 1864 toen Ons Oenoegfff werd iu t leven geroepen Hoe eeurondig watkaar uiterlijk iu de eerste jaren van baar betlaan Een simpele kolfbaan en niela meer I Van de eertle leveutjaren der tocieleit il trouwens weinig te verD Iden alle uffioieele besoheideu uil die dagen zyn verdaaneo doch zeker ia bel dat t j reedt apoedig in ledental toenam De oudste notulen ift leden rergaderingeu dagteekenen vau 1863 en de vergadering in dal jaar werd reedt bezocht door ruim 200 leden Van dat oogeublik af is dit getal steeds locgeuomen zoadat thans om zoo te zeggen teder in deze gemeente daarvan lid is Hoe meer omvang de zaak kreeg des te meer bemoeiingen bracht zy mede voor het Bestuur welks leden inderdaad veelal gien geraakkelijken post hadden ld 1876 trad het tegenwoordig bestuur op waarin natuurlijk iu dien lyd enkele veranderingen plaats hiidden waarvan wy alleen noemen dat de Voorzitterszitel eerst door Mr P S Snel bekleed na diens vertrek naar s Hage door den heer J M Noothoven van Goor werd ingenomen en hit mag by d Ze gelegenheid met waardeering worden geconstateerd dut de leden daarvan steeds met tact Ijver en toewyding hun betrekking vervulden In 1879 werd bet 25 jarig bestaan der sociëteit herdacht en groot was de belangstelling die dat feest toen ondervond By die gilegenheid werd door Mr Snel een feestrede uitgesproken die met de volgende woorden eindigde welice ook thans nog ten voUe van kracht zyn Hoe de loekomsl zyn zal der Sociëteit Ons Genoegen 1 Uit den aard der zaak k in ik o daarvan uiel veel zeggen Doch wel dit dat wanneer er by voortduring eensgezindheid lustchen hel ooilegie van commissaristen en de Irdeu beslaat eu uwe keuze van commissarissen eene weldoordachte eu gelukkige it onze tocicleil inderdaad eene sohoone toekomst heeft Onze sooieteil toch is wanneer ik mij niet zeer bedrieg behalve die te Groningen de eenige in Nederland die zich overeen oirca 900 tal leden crheugen mag eu die ook geene ernslige concurreutie Ie wachten heeft ouder de voorwaarden door iny zoo even aangestipt O G is de sociëteit waar Goddank de leden van verschillende godsdienstige gezindheid eu denkwyze met de meeste eendracht en verdraagzaamheid met elkander omgaan even als onze goede stad Gouda zich in dat opzicht zeer gunstig by andere plaaisen ondertobeidl O G is de sociëteit waaraan Gouda behoefte beeft die voor Gouda oumisbaar it geworden die veel voorde loekomtt belooft die eenmaal Gouda lot een aieraad kan verstrekken Laat ons trschten met al den ernst die in on ia hare waardigheid te verhoogen haar rnstig voortbesuuu te verzekeren harer toeuemendeu bloei te bevurdere opdat wy allen niet alleen by het vierenvan baar zilveren feest matr ook by haar gouden jnbil ja ten allen tyde van gauscher harte kunnen instemmen met den wensch waarmede gy n zekergaarne vereenigt Leve en bloeie de sociëteit Ons Genoegen t Nauwelijks zyn de socieleitslokalen van Ons OeDoegeu gereed of lal van amusementen worden aangekondigd waarvan de eerste alhier volgen ali Zoudag 20 December Grand Café Concert Zaterdag 26 Dec Concert van het 3e Beg Huzaren Donderdag 7 Januari Eerste abounements voorstelling donr de Kon Vereeuigiug Het Ned Toauel Opgevoerd wordt het nieuwe sink vau Justus r Maarik jr Men Zeot blyspel in 5 bedr dal in Amsterdam en elders zooveel tnocet had eu waarin de vooruaamtle leden vau bel gezelschap optreden Maandag 11 Januari Biljart Kaart en Kolf Couoourt Prof Theod Joriseen nil Amsterdam zal Dinsdag 22 December e k in bet bier geveitigde Departament der Maattchappy tot Nat vau t Algeauen een voordracht boudea Donderdagavond vergaderde de Hollandsobe Maatschappij van Landbouw afdeeling Gouda en omitreken in h t koffiehuis de Harmonie van den beer van Santen Bij de opening herduchl de voorzitter da verdieutten van den heer J Brerbtart Lz en die van hel overleden bestuurslid den heer D C StrasoB en bracht hulde aan hnone onvermoeide werkzaant heden in het bdaag van due Maalta h t p p Da ii lH i werdea de nolnlen geleten en goedgekeurd De keer D Rnyter bracht ala mede afgevawdigde naar de algemeene vergadering Ie Purmerend een uitslekend verslag dier vergadering uil hetwelk onder algemeen applaus werd goedgekeurd Daarna werd overgegaan tol het uitreiken der eerepryzen op bovengenoemde teutoontlellieg behaald De heer S J de Jong te Wilnia wien een tiUtien medaille wat toegekend voor Derby Katt wat uiet ter vergadering aanwezig De heer Verwey te Qonderak ontving voor 6 ttalÉa Goadsebe Kaïen en 3 tot iiport ƒ 60 en getnigsokrift de beer A Jonkhtid te Bloemendaal als 2e prys ƒ 10 engetuigschrift de heer Brouwer de Koning te HaatIrecht voor Weiboier ƒ 15 en getuigschrift de beer D Karing alhier voor Zadelmakerswerk een verguld tihereu medaille en ƒ 10 de heer A T van derPool alhier voOr Kuipertwerk lO eu getuigsohriften da heer J Gerritsen voor Uien en Kumkommera 10 met getuigschrift Ten sictte was aan de orde de benoeming vaa een bcaluunlid in plaats van den heer D C Samsom waartoe benoemd werd de beer 1 van der Grift te Haastrecht Na eenige ditcutaie en de gewone verlating eindigde de vergadering By de op 16 dezer Ie Amsterdam door het Departement van Koloniën gehouden aanbesteding werd het minst ingeschreven voor divers garen door de Goudsche Machinale Oarenspinuery te Qonda voor ƒ 266 voor hennep en vlas door de firma B Van Galen Ie Gouda voor ƒ 380 88 Gisteravond zyn door de Politic alhier aangehouden twee aan deze gemeente vreemde manspersonen J J B Naumaun kellner eu J C Hendriki harmouioaspeler ala verdacht van bedelary in veibindiag door middel van valsohe bedelbrieven Heden morgen heeft de eeisle tram van bier naar Oudewater by de sluis op deu Ooejanverwellodyk een met stroo beladen wagen aangereden die dientengevolge van den dyk is getuimeld Hol paard is daarby omgekomen en de agen gebroken Gisteren avond is in eene openbare volksleaing van bet Nut te Haastrecht etne voordracht gebonden door Mr Goeman Borgcsius die lot onderwerp had de sociale quaestie en de sociaal democraten Een talrijk publiek volgde met belangstelling deze tohoone en leerryke rede die warm werd toegi juiobl Wegens bedriegelyke bankbreuk stond Donderdaj