Goudsche Courant, zondag 20 december 1885

j D HOOGEJNBOOi 1885 I Woensdag 23 December N 3330 GEZONDHEIDS CORSËTtEiV KAAIJMAAKERS POEDEE IKS CACAO SWDS MEKSOHODt Door bizondere omstandigheden zal het Open baar EXAMEN dit jaar niet plaats bebbef De PRIJSüirDEELING aan de Leerlin DEcShfr P WOENSDAG denTU£ CEMBER a s des middags te 12 ure i het Gymnastieklokaal der 1 Kostelooze Sclid De Secretaris F HARTLNG Raaijtnaakers G0UDSCH5 COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geseWeden tot éé i uur des namiddags van den dag der uitgave Openbare 7erkooping krachtens Art 1223 B W De Notaris UUIJBERS gevestigd te t trcaU is voornemens op DONDERDAG den 24 DECEMBER 1885 des namiddags ten 2 ure in bet Logement tan HAAFTEN te Bodegraven In het openbaar te verkoopen De tiendvrijeBOERENHOFSTEDE genaamd EbünhaSskb te Bodegraven kadastraal bekend als HUIS met ERF TUIN WEILAND HOOILAND BOOMGAARD ea WATER in Sectie A nommers 1 tot en met 4 Sectie B nommers 1154 tot en met 1177 1522 en 2451 te zamen ter grootte van 16 Hektaren 8 Aren en 19 Centiaren Verhuurd tot 25 December 1886 Dagelgks te bezichtigen Koopers moeten voorzien zgn van een bewgs van gegoedheid dooreen Notaris afgegeren Nadere informatien zjjn te bekomen ten kantoren van Notaris HUIJBERS Nieuwe Gracht F 398 en van Notaris B A tan dï MADEN Oude Gracht te Haarlem OFENEAM ONBESWUS Toelating van Leerlingen op de ïusschenschool De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de INSCHRIJVING vau Leerlingen wier plaatsing men met den 1 Febrnari 1886 op bovengenoemde School verlangt zal geschieden in het SchooUokaal op DINSDAG den 22 DECEMBER 1885 dea namiddags ten 5 aar Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretarie Mr J FORTülJN DROOGLEEVER Dassen en Cacbe nez A VAK os Az Kleiweg E 73 Soelpersdrak van A BatSKUAS te Gouda Stoomtramweg Maatscliappïj GOUDA SPECIALITEIT De loopende ABONNEMEJVTSBOEKJES die vóór 1 JANUARI 1886 niet zijn gestempeld door de nieuwe Directie zullen als niet geldig worden beschouwd De CHEF van DIENST tijdelijk belast met de Directie ZL IVERE FRANSCHK WlJi KN De bekende BORDEADX è 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elizter In de vatt den staat gewettigde en garanteerde immmmmmmim mmi worden in de 1ste tot 6de klasse volgende winsten getrokken 500 000 Mark event 22 10 000 Mark Ik 8 000 3 6 000 55 a 5 000 ik 4 000 107 3 000 313 2000 723 k 1000 1048 k 500 100 k 300 47595 a t 50 240 200 Mk etc 300000 Mark 20Ó000 100 000 1 k 80 000 k 60 000 i 50 000 3k 40 000 2 J 30 0001 25 0006 i 20 000 12 k 15 000 1 k 12 000 De trekking 1 klasse heeft plaats W oin 14 Qza 15 and geef ik daartoe Or igi n aa l lo tbr lefj eS tot den planprgs ganache halve vierde achteling I imh fl 10 fl 5 fl 2 50 Raaijmaakers VERSCHE BOTERLETTERS G Daubert jun tegen vrachtvrg gemaakte insending van den bedrag af Prvjsljjsten naar de trekking gratis hoofdcollecteur Braunschweig IfB De prjjs voor gansche halve vierde aohterling bedraagd fl 75 = T T7 507T8 7r ar94r door alle 6 klassen De ondergeteekende heeft de eer te kriöhten dat by hem verkrggbaar is 1 soort WITBROOD 17 et per kilo TARWEBROOD n Ï BLOEM en TARWEBROOD 12 et In Lossing een Lading puik grove RUHR KACHELKOLËX a ƒ 0 55 per Hectoliter Contant vrj aan huis biJ Schipper K VAN BALGOM Ligplaats Kattensingel bjj de Loodwitmolen KRENTENBROOD 19 rt ROGGENBROOD 12 Beste BESCHUIT louOct 2 12il0ct D mf Kerstdagen best KRENTEN DOOZEN met ZAAD 25 a 40 cent met aanwijzing van het gebruik lot een gewissen dood voor Ratten en Muizen voor Slakken 20 35 cent bij J de JONG Az Zuiveraar Kuiperslr K 227 Gouda kSempen l i p A G OOSTR jfJ Turfmarkt hoek Lange Dwarsstraat Universeel ZülVERINaSZOÜT De Ondergeteekende vestigt de aandacht van HH Koffiehuishouders en Slijters op de COGi AC van 1 20 ƒ 1 40 en 1 60 per Liter bg niet minder dan 2 Liter en proeven gratis verkrijgbaar Wed Cv an OIJK Kleiweg no 2 Het echte algemeen gunstig bekende ÜNI VERSEEL ZülfERINGSZOul een X middel tegen Maagkwalen Zuur Braking HartwaUr enz 18 thans echt verkrögbaar w A pakjes J y P J 27 Cent en heele pakjes 50 Cent te Gouda bö J H Boers Botkoop bn J Tan Bergen Bodegraven bg P Versloot Haastrecht M i Ji Hartog Schoonhoven bn Wed Wolff Zoou De nitgBTe deier Courant geschiedt ZONDAGWOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de uitgaTe in den arond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 f De GOÜDSCHE COURANT zal Zaterdag 26 December e k NIET worden uitgegeven wegens het Kerstfeest HH Inzenders van advertentienworden daarop in het bijzonder attent gemaaktt BINNENLAND GOUD £ 22 December 1885 In de hedeninidilag gehoaden vergBderinK tid deu gemeeotertad die door 15 leden werd biJKevooad fvetig waren de hh Prinee ea Fortuyu Droogleever werden door het nieuw Terkozen raadslid den heer J Poet van der Burg de b j de wet getorderde eeden afgelegd waarna bq door den Vonnitter Mr tan BerKeo IJtendooru werd welkom gebceten iu den raad terwijl apr daarbq den wenach uitte dal het kam fttgnmn laeoLt ign Ung tol voldoeoiug vaa tiohself en ten nutte vao de ffemeeaie werkeaam te Eyo De heer Post van der Burg nam daarop tilting De raad keurde in dele litliiig goed de Bekening der SladsLibrye dienst 1384 en besloot op vooratti vau B en W lot het brengen tan eenige wgtigiogen in de ge meeütebegrooting dienst 1885 het nemen van rene ïunttige besohikking op het adres vau de wed J tan der Kint om te worden ontslageu van de pacht van het grasgewas van deuHoogeu Schielaodsohen Zeedijk en B en W temaohtigeu tot eene nieuwe verpachting iu bet openbaar over te gaau het voldoen van de kosten van het aanbrengen van eenen régulateur ten behoere van het uurwerkop den Grooien Toren uit de begrootiiig lan 1885 By den Baad kwamen o a de volgende stukken in Een voorstel van B en W betreffende de amolle van boomeo iu bet plantsoen legeoofer de Kattensiugelgrncht Ter risie Een voorstel belreffentle verkoop van een tukje grond aan de Vest aan deu heer G 3 C Prinee Ter visie S Een voorstel van B en V naar aanleiding van de in de vorige vergadering ingekomen missive van het Bestuur der Maatsohappy voor Nieuwe Geootroyeerde Gasbereiding In dit voorstel verklaren B en W Itioh in beginsel voor een Gemeeute gasfaltriek doch voor bet geval dat bytondere plaatselyke omstandigheden bet wensohelyk zouden kunnen maken dat voor dcse gemeente vau dit beginsel verd afgeweken stellen tg voor deskundige voorlichting in te roepen en hen te machtigen een tweetal deskundigen uit te noodigen om de ttuaestie Ie ouderaoeken en een rapport in Ie dienen betreffende de yze van exploitatie de kasten en de vermuedelyke baten door een dergelijke fabriek te v rkrygen Dit voorstel dat ter visie werd gelegd zal in meerdere byzouderbeden iu ons volgend nr worden opgenomen In deze zitting werden herbenoemd tot Sladsgeneesheer Jhr M C F i de Holte Stadsvroedmeester Dr F H G van Ilcrson Heelmeester der Gasthuizen do heer M Spruyt Deze benoemingen badden echter niet plaats voor den lijd van 4 jaar zooals gewoonlyk geschiedt maar voor 1 jaar Dr van Itersou stelde ui voor den Bladgcneesheer en stadsvroedmeester slechts voor f 1 jaar te benoemen wyl hij binuïn kort een voorstel zon indienen tot reorganisatie vtn den geneeskundigen dienst betreffende de armenprietyk De tegenwoordige regeling la nl geheel f baseerd op een vroegeren toestand toen niet zooals nu bet geval is de hh artsen voor de mtoefeniiin van alle vakken bevoegd zijn Spr zou daaroM eeu nieuwe regeling wensehen voor ie stellen in Mrband waarmede hij deze herbenoeming voor 1 r wilde doen gesobieden Nadat de raad zicÉ raet 10 tegen 6 sl daarou de vereetiigd bad stel e de beer Noothoven van Goor voor ook deu heel ieesler der gasthuizen slrobta voor 1 jaar te benoeiieD met welk toontel zich de raad eveneens vereenigüe Voorts werden benoemd lot Leden der Openbare Gezoidheids Commissie de hh P Qoedewaagen en Mr D N Brouwer Curator van hel ProgymnaaiiUD de heer Mr A A van Bergen IJzendoorn Laden van de Commiaaie i i Tocnefai over het Middelbnir Onderwgs de bh Mr A A van Bergen IJzendoorn en H Enno van Gelder Lid van de Commissie van Toezicht over het Lager Onderwijs de beer M Spruijt Lid van de Commissie van Toezicht over de Muziekschool de heer F Harting Lid van lie Commissie van Toezicht over bet Museum van Oudheden de heer Mr D N Brouwer Lid vau het Bnrgerlgk Armbestuur de beer J Korienokver Regent van de beide gasthuizen de heer W Post Drost Regentes van de beide gasthuizen Mevr Steens Zijnen geb van der Does Regent van hel Wees en £ lmoeseoiershuis de beer D O van Vrenmingen Regentes van bet Wees en iSlmoeseniershuis Mevr de Jong geb Schotsman Regent van het Bestedeliugenhuis de heer H Jager Regentes van het Besledelingenhuis Mevrouw de wed van Zeglen geb Schenk Libryemeesters de hh H P Schim van der Loeff en N Soheltems Voordat de vergadering gesloten werd vroeg de heer van der Garden het woord over de plannen tot aanleg van bet plantsoen tegenover den Kattensingel Het plan by den raad ingediend door den beer H W Otto kon spr nl weinig bekoren daar het al den schyn had dat die heer bij zyn ontwerp een groot park als b v het Vondelpark bad voor oogen gehad waaruit hy eenvoudig eeu stuk had uitgeknipt voor ons plantsoen Spr had daarom een nieuw plan opgemaakt waarvan hy de t eke ning en memorie van toelichting thans bg den raad indiende Een en auder werd ter visie gelegd voor de raadsleden By Kon besluit is benoemd lot burgemeester vau Ammerstol de heer P J Smits secr dier gemeente Zondagochtend omstreeks half 6 ure zou D de W schilderskuecbt en besteller van de Esiafelle te Oudewater een emmer water uit den IJscl buleu IJoor de gladheid schijnt hy voorover in hel ater te zijn gevallen zonder dat iemand het zag Zgne vrouw tegen half 7 uur opstnaiide misie weldra haar man De buren hielpen zoeken cu zoo I mocht men om half 9 uur vlak voor iijiie woning ADVBETBNTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels a SO Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rersch gnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN eerst den emmei en daarna het ongelukkige slachtoffer ui het water ophalen De overledene as een oppassend man en vader en laat zijne nog jonge vrouw en 3 kinderen in diepen rouw achter Door de Leeghwater eene der stoombooten van de Gebroeder Carsjens Ie Boskoop welke geregeld lusscbeu Amsterdam en Leiden varen is in de vorige week een schip van achteren ingeloopen zoodal het bijna onmiddellyk zonk De opvarenden werden nog gered De lading bestaande uit ongeveer 5000 kooien eene hoeveelheid uien en eenige vaten zuurkool is grootendeels bedorven Het schip zelf later op de werf gesleept bleek van achteren tot voren vernield ie zijn Ie mast zelfs was door den schok gebroken De kapitein de stuurman en de dekknecht der Leeghtottier zijn 11 Zaterdag door de directie afgedankt De besturen der lande zyn door den diensten oitgenoodigd dien Raad voorstellen koninklijk besluit van jaar na de uit vaardigi gemeenschapsmiddel treiupersoneel noodsei vormigheid door den rvegmaalschappyen hier te van toezicht op 4e spbof vó r lo Februari e k aan te doen nopens bet ingevolge 26 November II binnen een ug van dat bealuit in te voeren tnsscben de reizigers en het n bij welke nitnoodiging een Baad is aanbevolen Te Amsterdam bestaat het plan om eene Maaischappy op te richten tot aankoop verkoop en beheer vau bezwaarde kapitalen Men heeft hoofdukelyk het oog op de kapitalen ingeschreven in de grootboeken der Nationale Schuld en met vrnohtgebruik periodieke uikeering of andere verbanden of reohtea bezwaard Zeer dikwijls doel zich het geval voor dat de eigenaars dier bezwaarde kapitalen om verschillende redenen waarvan de meest voorkomende is dat men reeds terstond de vrge beschikking over die gelden wil verkrygen die kapitalen wensehen te verkoopen Zelden wordt dan echter een voldoend aantal koopers gevonden en wel omdat de kapitalisten meestal niet met juistheid de waarde kunnen bepalen en afkeerig zyn van eene belegging die moeielyk te realiseeren is De nieuw op te richleo maatschappij nu stelt zich voor genoemde kapitalen lot een billgken prgs te knopen niet naar eeoe schatting van de waarde gelijk op de meeste veilingen tegenwoordig geschiedt maar naar eene juiste berekening De winst die de maatschappij zal behalen zal mede afhankelijk zgn van den prijs dien zg voor het bezwaarde kapitaal minder betaalt dan de waarde berekend naar de sterficlafels Evenals by eene IcTeusverzekering maatschappy de regelmatigheid van de winst toeneemt met het getal verzekerde personen zal by deze maatschappij de regeliualigheid grooter worden naarmate meer kapitalen zijn aangekocht Een maatschappelijk kapitaal van een millioen gulden wordt als bedrijfskapitaal voldoende geacht Het hoofdbestuur van Volksonderwgs heeft overeenkomstig het voornemen op de jongste algemeene vergadering genomen zich met een adres lot de volksvertegenwoordiging gericht in zake vau het ingediend wetsontwerp op den kinderarbeid In dal adres verdienen de volgende punten voornamelijk de aandacht Adressanten beginnen met te herinneren dat de meeste bedenkingen die eertgds tegen de Mtweriny der wttgt ving op den kinderarbeid f