Goudsche Courant, vrijdag 25 december 1885

Zuivere BORDEAUX WIJNEN bij SLOTEMAKER en Co Vrijdag 25 December 1885 Mafyazijn van Kantoor en Schoolbehoeften heeft voorradig een uitgebreide sorteering REGISTERS in alle bestaande linieeringen en formaten Speciale linieeringen worden in den kortst mogelvjken tjjd vervaardigd Alsmede een fraaie sorteering Kerst en Gelegenheidskaarten NIEUWJAARS BRIEFKAARTEN en KRANSJES Groote keuze SCH EURKAL ENDERS van ai 25 cents jredeponeerd Merk i deze geheel zuiver wollen bereiding Anti Rhumatische GEZONDHEIDS jj x ONDERGOEDEREN Syst em Prof Dr JaGER overtreft in alle opzichten eusH de iot nu geleverde Normaal Goedereu HEEREN ONDERGOEDEREN in alle grootten uitsluitend voor Gouda en omstreken te verkrjjgen bjj W van der PALS DAMES en KIN DER ONDERGOEDEREN GEZONDHEIDS CORSETTEN en de NORMAALWOL uitsluitend bij J WELTER Gouda GENEESKUNDIG AANBEVOLEN UITMUNTEND x IIDDEL tegen ong esteldheden van de Long en de Hals TERING ASTHMA Aandoening van den Keelknobbel Verrassende resultaten De brochure hierover woijt gratis verzonden Een pakje 1 20 Mark 75 ets Alleen echt te verkrggen bg A WOLFFSKY Berlijn N Welssenburgerstrasse 79 OPNIEUW ONTVANGEN miinnniif i T r 4 Den 18n Dec oTerleed plotseling onze geliefde Vader en Behnwdvader de Heer H NIEMEIJER in leven Predikant der HerTOrmde Gemeente te NieuUie Pekela Dr J H BAKKER NIEMEIJER A A BAKKER NIEMBIJERGouda 22 Dec 1885 Rom bun SPECIALITEIT IN HEEREMRTIKELEN A VAN OS Az Kleiweg E 73 H PA UL J Civiel Ingenieur en Architect Zevenlioizen SISi¥fSBi P Met de aanstaande feestdagen is bij den onder éteekende tegen billgke irijzen bij vooruitbestelling verkrijgbaar 1 Kwaliteit KALKOBNSCHE HENNEN en HANEN Brusselsche CAPÜINEN kleine KALKOENTJES POELAKDES PIEP KUIKENS wilde en gemeste EENUVOGBLS HAZEN PATRIJZEN LUSTERS FAISANTEN SNIPPEN GANZEN BEBSIM REE voor en achterbouten enz Bovenstaande wordt ook geheel gereed gemaakt geleverd W N EAAIJMAAEEES Banketbakker en Kok Haven Ji 17 GAMBEIinJS CLÏÏB Bijeenkomst NIET Vrijdag den 25en maar WOENSDAG DEN 23en DECEMBER TE 8 ÜUR De Ambachtstand Vereeoiging levert Oecond MELK met Suiker a 38 et p bus Fjne geurige ROOKWORST a 40 et p pond Beste CITROENEN a Vl en 2 et p stuk STADS MEESOEOOL De Commissie van Toezicht over de STADSMUZIEKSCHOOL te Gouda brengt ter algemeene kennis dat zg op MAANDAG den 28 DECEMBER 1885 des namiddags van één tot drie ure in het gebouw Abti Leoi zal houden voor de Kinderen welke aan het onderwys wenschen deel te nemen benevens van élèves voor het Muziekkorps der dd Scfantterjj alhier Ouders of voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geen Kinderen op de school meer zallen worden toegelaten vóór de volgende inschrgving die in de maand December 1886 zal worden gebonden Namens de Oommissie v t over de S M S De Secretaris HARTING ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 Cbem fabriek van H vonGimborn te Emmerik a d Rtjn en Heerenberg Gelderland 3 AligfFJlne Stifte NERVEN CRYSTAL Merk Adelaar Prijs I r étui 60 ceuis Verknjgbjiir bij J C ZELDENRUK Oou la co InT C en SLOTEMAKER en Co 0 90 ƒ 1 1 20 en ƒ 2 per Flesch Wed C van QUE Kleiweg no 2 Oude en Nieuwe Boekhandel J I DUNE OnEmiI OPPERT 150 voorheen Hang 31 Magazijn van goedkoope Boeken Catalogus op aanvraag gratis Inkoop van Boeken Bibliotheken Prenten enz Voor Boekverkoopingen kan steeds ter bijvoeging worden ingezonden Catalogiseeren TaSeeren enz van Bibliotheken Terstond GEVRAAGD een P G van 15 18 jaar goed kunnende werken en met kinderen gewoon om te gaan loon naar bekwaamheid Adrea aan het Bureau dezer courant Mevrouw van dep MEIJ Crabethstraat 225 vraagt tegen FEBRUARI eene fatsoenlgke goed kennende koken en werken en van goede getuigen voorzien Zich in persoon aan te melden tnsschen 7 en 8 uur s avonds Van af heden voorhanden een Prachtige Collectie ZEBSTEBAUZEN in Banket Marsepain gevuld met Crème en Confituren CHOCOLAAD KRANZEN enz Van af Donderdag en gedurende de KER8TDAGË1 KRANZEN met Amandel Confituren en verschillende andere vullingen RAAIJMAAKÉRS Snelpersdruk van A Brinkman te Goud Haven Baitenlandsch Overzlebt Ben irapenstilstiind InmoheD Bolgary en Servië lot 1 Maart ia fjeteekend op den grondalag der bepalingen van de militaire oommisaie De OTereeokomat ia ook door deSarvische en Bolgaanche commiaaariasen onderteekend De Ser iera rallen roet de ontruiming van het bezette grondgebied beginnen Langa de geheele grens is eene nentrale streek van drie kitomelera afgebakend De oorlogvoerende partijen moeten onmiddellgk gemachtigden benoemen ten einde over den vrede te onderhandelen Op den tweeden dag van het Tooking debat in de Frausohe Kamer wat de belangatelling van het publiek minder groot dan bg de eerste vergadering lu de diplomatenloge had na ook de Dnitsohe gezant ptaala genomen In de oonloira iraren de meeaingen over den uitslag van den strijd teer verdeeld Bgna de geheele rechtengde beeft besloten om tegen Tanking maar voor Madagatoar te stemmen In England ia steeds de lersobe qnaeslie aan de orde Door geen der beide partgeo is nog eenig vaat plan voor de oplossing daarvan openbaar gemaakt Dal Ierland meer telfregcering moet hebben wordt door beide parigen erkend Het onderkoningsehap dat een der Engelsche edelen in Dublin waarneemt en dal op een waar hof gelgkt als verguldsel op goud wordt algemeen verooideeld Ereuleer wordt erkend dat hel Brittch parlement hetwelk overladen met werk is rolkoraen ongeschikt is om over allerlei locale lertche belangen te oordeelen Op het oogtnblik treedt het parlement lelkeua op als gemeenteraad van Londen en vervult het de pliohtec voor lertohe distrioteD die bg ons door de Provinciale Staten vertuld worden Het ia noodig hierin wgtigingen e brengen Daar om willen de liberalen aan Landen homenlt geven en op daaelfda wgia heeft larlaad die Boodig Nu ioa dit verkregen kunnen worden door zelfregeering aan de Tg f lersche provinciën te geren Staatkundige afscheiding fan Ierland kan en tal evenmin gedoocd worden als dergelgke afscheiding van de zuidelgke staten in Amerika gedoogd werd Hen kan zeker ign dat Engelsohe Scholleu en het derde deel van hel lersche volk dat uit de bezittende en beschaafde standen bestaat nuoil dulden ullen dat een lersch parlement in koloniale staatkunde den vrijen handel de buitenlaadsohe betrekkingen van het rgk zelfs het minste te zeggen loi hebben Lord Hartiogton Oösoheu lord Lorne Forster John Bright om enkele hoofden der liberale party te noemen hebben dit reeds onmiskenbaar verklaard Wg zgn ten volle overtuigd dat geen groote radicale maatregel tal voorgesteld worden door verentwóordelykeijpstaatslieden De geheele parlementaire geschiedenis van Groot Briltanié toont aan dat men aldaar insiellingeu laat groeien en op telkens breerler grondslag plaatst Ueer zelfregeering is ononlbeerIgk niet alleen in Ierland maar in vele deeleo van Engeland Doch wat men ook aanrange zooveel is zeker dat landeigendom in Ierland geen gevaar loopt dat de Brilsohe regeering roet de geheele macht van hel rijk de eenheid van Ierland en Engeland zal houden Alle vergelgkingen met Hongarge en Oosienrgk zijn volkomen misleidend daar de toestand in Ierland en Hongarge radicaal vencbill De dwaaaheid om aan de onwetende Ieren ten platlelande die nooh lezen noch schrijven kunnen plotaeliog het stemrecht te geven heeft Parnell gevaarlgk gemaakt doch men kan er zeker van ign dat het Engelsohe parlement Ierland tal geven waarop het recht heeft zonder de eenheid van het rgk in gevaar Ie brengen In het Deensche Polkething deed de afgevaardigde Albérti het voorstel dat bel Huis zgn goedkeuring zou onthouden aan de voorloopige wetten over de beperking der pertvrgheid en hel recht van vergadering en het oprichten van een gendarmeriecorps daar deze byzondere wellen in atrgd zgn met de Grondwet Dit vooratel werd me groote meerderheid aangenomen MABKTBERICHTEM Gouda U December 1886 Granen voorldurrnd flauw waartoe ook de stille tgd bg het einde van bel jaar meewerkt Ncniuaal beste Tarwe ƒ 7 60 i f 7 76 Goede 6 76 l f 7 Ï6 Bogge 6 60 i f 6 26 Gerst ƒ 6 i J 8 Chevalier tot ƒ 6 70 Haver ƒ 3 80 i ƒ 4 30 Maïs ƒ 6 26 i ƒ 5 76 De veemarkt met weinig aanvoer den handel in alles zeer lusteloos vette varkens 20 ü 22 el varkens voor liooden 17 i 19 et magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 10 per week schapen traag Ie terkoopen Aangevoerd 45 partijen kaas Eerste kwaliteit f 23 i f 26 60 tweede kwaliteit ƒ 14 a 22 Noordhollandsohe ƒ 25 a ƒ 30 Goeboter 1 15 a ƒ 1 30 Weiboler O 90 a 1 10 Kantongerecbt te Goada Tereohtzilling van Woensdag 23 December 1886 Kantonrechter Mr i H van MIËROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTBN Ie Rotterdam VEROORDEELD A van IJ faluikant te Rotterdam tot 1 gulden o l dag wegen jagen in den nidplaspolder onder Zevenhuizen zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar of rechthebbende van het jachtveld H B jager te s Qrarenhage tot 10 gulden of 2 dagen wegens jagen in de Honderd Murgen onder Moercapeile zander schrifteiyke fergonning vanden eigenaar of rechthebbende van bet jachtveld K de i arbeider te Reenwijk lol 10 gulden of 2 dagen wegeat vangen van kieviuen door middel van een slagnet in den polder Sluipwgk onder Reenwgk C i visscher te Reeuwijk tot 2 boeten van s gulden of 2 dagen wegens vitschen met fleuren onder Reenwgk louder acte en sender schriftelijke vergunning van den eigenaar of raeliihebbande vao het viaoh water W H houthandelaar te Qonda lot 2 gulden of 1 dag wegens doen leggen van houitlotten iu den Kattensingel te Qonda tgude een boetemwater in Rguland tonder daartoe verguuning te hebbeu verkregen van Dijkgraaf en Hoogheemraden ran Rguland F B C B H H J O en i S alle vgf arbeiders te Ouderkerk ieder lol 6i i golden of 2 dagen wegeua maken van naclitgernoht te Gouderak C B koopman te Waddinxveen tot 1 gulden of 1 dag wegens laten losloopen van tgne kippen in ecna anders lain Ie Waddinxveen A B schipper Ie Krimpen a d IJssel tol 3 gulden of 1 dag wegens teilen met zgn schip in de ringvaart van deu Zuidplaapolder onder Nieuwerkerk C de W koopman te Gouda lot 3 gulden of 1 dag wegens zitten op zgn hoodenkar onder het rijden te Nieuwerkerk W A timmerman e Kraliogen evenals de vorige J T koopman in turf ie Nieuwerkerk tot 2 boelen van 3 gulden of 2 dagen wegene rijden roei een hondeukar te Nieuwerkerk zouder dat de honden waren gemuilband op 2 lijdstippen H G koopman te Nieuwerkerk lot 2 boeten van l gulden of 2 dagen wegens tillen op zgn bondenkar onder het rgden te Zevenhuizen en de handen niet gemuilband hebben T B koopman te Bleiswgk tot 3 gulden of 1 dag wegens lillen op zgn houdenkar onder het rgden te Bleiswgk H B koopman te Hillegersberg tot 3 gulden of 1 dag wegens te Bleiswgk tonder toezicht laten vaq zgn houdenkar T D koopman te Oudewater tot 3 gulden of 1 dag wegeua te Hekendorp tonder toeziohl laten van zijn houdenkar Hendrik C attburg arbeider te Gouda tot 2 boeten van l i gulden of 4 dagen wegene dronkenschap te Qouda Frans Breekelmant sigarenmaker te Haaatreohl tot 1 gulden ot 1 dag wegens dronkensohap Ie Gouda Gerrit de Ruiter sigarenmaker te Oudewater tol 1 gulden of 1 dag wegens dronkensohap te Gouda Teunia Jongebrener schipper te Rotterdam tol 1 gulden of 1 dag wegens dronkenschap te Nieuwerkerk Cornelia Oosleram schepenjager te Oudewater tol X gulden of 1 dag wegens dronkenschap te Reeuwgk VRIJGESPROKEN M B weduwe van J C M te Waddinxveen vim de aanklacht bg eene aohouw in deu Tweeminipolder onder Zevenhuizen niet gezorgd te hebben dat Kavela haar toebehoorende behoorlgk in orde waren Bargrerlijke Stand GEBOREN 22 Dee Arie Fnaeiscoi gaden M UkerveU en P Boedalf Hendriks Jacobs oadera J Laokhont eu B i n Wyhe 83 Mirtis Hendrikua gaden C O Thoen en J Waelkeobarg JohaDBS Margrieta oadera H PlaiikeD ea A Borfthoorn OVERLEDEN 21 Dee J J Kgetaier t m U k Edelnoaa 1 j 1 m 23 i a Ka 80 j Het Bureau van den Burgerlijken Stand zal oj ZATERDAG 26 DECEMBER a s 2e Kerstdag van des voormiddags 11 tot des namiddags 1 uur geopend zgn tot het doen van aangifte van Geboorte en Overlgden Advertentïën Mevrouw van deb MEIJ Crabethstraat 225 vraagt tegen FEBRDARI eene fatsoenlgfce goed kannende koken en werken en van goede getuigen voorzien Zich in persoon aan te melden tnsschen 7 en 8 nnr s avonds Terstond gevraagd een fatsoenlgke KKÜKENMEIP bnrgerpot knnnende koken en een TWEEDE MEID Adres franco brieven onder No 1230 aan het Bnrean dezer Courant Huishoudster Een bejaard Em Pred wenscfat eene nette fatsoenlgke JUFFROUW geen Dame liefst Weduwe zonder kinderen tnsschea 30 a 40 jaren als HUISHOUDSTER en tot Gezelschap goed knnnende koken tegen een salaris van rnim 100 Vereischten zgn vooral zacht hnmenr en goede referentiën Er is ook eene Dienstbode halve dagen doch des Zaterdags Brieven franco letter D L bg den Boekhandelaar H C EDAÜW Jr Gouda De ondergeteekende zoekt tegen 1 JANUARI één of meer Heeren om met hem de A msterdammer Dagblad voor Nederland te lezen H ENNO van GELDER i ieuwe gedroogde PEËREIV 25 Ct de 5 ONS i Iieuwe gfeconfijte Peeren 35 en 40 ct de 5 ONS T CBEBAS Vraagt vooral de Echte AMERIKAANSCHE 15 ets per Pond Verkrggbaar bg A VAN MAABEN Firma B J r d REE Yaerstal B 131 te Gouda j p