Goudsche Courant, vrijdag 25 december 1885

De Mumiekuitgave 1885 VrUdag 25 December N 3331 GOUDSCHË COURANT DiieuwH fn Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IVederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Keizei sgracht 93 te AMSTERDAM Opgericht in 1872 Goedgekeurd bg Koninklgk Besluit van 5 Decen ber 1872 en 7 October 1884 Waarbor kapitaal f 1 500 000 De Maatschappij verzekert gelden voor Plaatsvervanging bijde Nationale Militie voor Eerste Comniunie voor Studiekosten voor Huwelijks Uitzet Weduwen en Weezen Pensioen De Maatschapp verzekert ook kleine bedragen in de Afdeeling BegTxafean is TJitiseexirLgr De Contributie is lager dan bij Begra enisfondeen ook omdat de voordeelen grooter zijn Men behoeft niet levenslang te contribuëeren zooals dat wel het geval is bij Begrafenisfondsen De verzekerden voor 100 en hooger deelen in 50 percent der overwinst De Besei ve is eigendom der Verzekerde en wordt steeds bewaard bij de Nederlandaclie Bank Sedert haar oprichting werd bg de Maatschappg deelgenomen door ruim ttes en tachtig duimend personen voor ƒ 5 340 000 61 werd wegens sterfgevallen uitbetaald ruim 126 000 In 1884 alleen werd deelgenomen door 14323 personen Prospectussen ea nadere inlichtingen zijn kosteloos verkrijgbaar bjj den Hoofdagent te Bodegraven en by de Vertegenwoordigers H BEUGELSDIJK Aarlanderveen A SPEK Woubrugge A dk BLANKEN Woubrugge W A KOK Koudekerk J BRANDT Boelekade Gouda A BRANDT Armeniusplein Oudewater Th HOUTMAN Woerden J van MOUWERIK Woerden A van AALST Hazerswoude S HAGEN Waddinxveen A de BRUIN onder Bloemendaal bij Gouda K oro OPJ IEUW ONTVANGEN Gedeponeerd Merk ilfflffllMIlilWiiimE deze geheel zuiver wollen bereiding Anti Rhamatische GEZONDHEIDS ONDERGOEDEREN Systeem Prof Dr JaGER overtreft in alle opzichten JaS de tot nu geleverde Normaal Goedereu HEEREN ONDERGOEDEREN in alle grootten uitsluitend voor Gouda en omstreken te verkrijgen bij W van der PALS DAMESen KIN DER ONDERGOEDEREN GEZONDHEIDS CORSETTEN en de NORMAALWOL uitsluitend bij J WELTER Gouda In de va n den staat gewettigde en garanteerde 1100 mmm mmm land lotesiji worden in de 1ste tot 6de klasse volgende winsten getrokken 500 000 Mark event 10000 Mark 8 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1000 500 300 300000 Mark 200000 47595 a 250 240 200 Mk etc 100 000 80 000 60 000 50 000 40 000 30 000 25 000 20 000 15 000 12 000 De trekking 1 klasse heeft plaats d ©xa 1 eaD 15 Ta a3 a arij 2 and geef ik daartoe Origi n aal lot brief SS tot den I planprys gansche vierde halve fl 10 fl 5 fl 2 50 tegen vrachtvrjj gemaakte insending van den bedrag af Prgslggten naar de trekking gratis achteling fl 1 25 G Daubert jun hoofdcollecteup Braunschweigf SB De prgs vo or gansche halve vierde achterlin g bedraagd a 75 fl 37 50 fl 18 75 fl 9 40 door alle 6 klassen wordt op bestelling binnen enkele dagen geleverd door A BBIKKMAN Boekhandelaar Gouda SCHAATSEi I De ondergeteekende maakt aan zyn geachte begunstigers bekend dat z jn alom bekende Priesche en HoUandsche SCHAATSEN in ruime keuze voorhanden zyn Ook verkrijgbaar tegen denzelfden prys bij A VAN DEN HOVE J te Heeuwijk Platteweg P STALENBURG te Schoonhoven en bjj P TAS te Molenaarsgraaf D SCHAKEL Mr Smid te Polsbroek KIPPEiWOER Gezonde KLEINE ÏARW per 100 KG 6 40 vermengd met MAÏS en GERST per 100 KG ƒ 8 wordt bjj minstens 25 KG R SLEGT franco geleverd door Stolwijkersluie HET SUCCES VAN DEN DAGf is een doos met 5 Jlacons besten Schmfinkt in 5 kleuren uit de fabriek van P L FOLMER te Groningen Een doos met 5 kleine flacons 50 Cents Een doos met 5 groote flacons één gulden Te Gouda verkrijgbaar bij de boekhandelaren A KOK S Cie Zie Etalage ï l Goedgfekeurd Door het Koninklijk Württembergsche Medicinalcolleginni de Koninklijk Pruisische Commissie voor pharmaceutische zaken de Koninklyk Württemberg sche Geheimraad te Stuttgart het Koninkigk Saksisch Medicinalcollegiom en door den gezondheidsraad te Kittlsrnhe vervolgens door de heeren Dr m Freytag Koninklgk Professor te Bonn Dr G A Qraefé leeraar der scheikunde te Chemnitz Dr K Birahaum Groothertoglijk hofraad en Professor te Karlsruhe Dr C Bischoff beëedigd scheikundige der Koninklijke regtbanken te Berlijn en door vele geneeskundige autoriteiten in de praktjjk aangewend is deze sedert 19 jaren door den Heer W H ZICKENHEIMER te Mainz alleen echt bereide vloeibare Honig bekend als bet edelste aangenaamste en krachtdadigste Huismiddel bjj hoest heeschheid verslij ining keel e borstkwalen Eindertioest enz Door tal van aanbevelingen en getuigenissen wordt dit gestaafd Alleen echt verkrijgbaar in flesschen a fl 2 met geele a fl 1 met roode en a 65 Cent met witte capsulen welke nevenstaand fabriekstempel dragen te Te Gouda bö F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bij J D deu Hertog Oudewater bjj F Jonker Idenburg Bodegraven bjj P Versloot Stolwijk bij C G v d Berg bent BU deze Courant benoort een Byvoexsel BINNENLAND GOUDA 24 December 1885 Ia de titling ler Botterdamiohe Arr Recbtbank ttn DinidsK werd veroordeeld F P koopmto in maDufaciaren te Gonda bekl van foarKe eade den ltaDk r te kucnea teneten en onbevoegd tijnde aan terachitleude peraouen onder anderen de vrouwen Keiler Haveman en Kleyn geneetkundlgen raad eu b jitand te hebben verleend tot 15 dagen gev oell G V bouirknecht te Beeuwqk bekl van tonder vergnnning in het Tolhoit aldaar aterken drank verkooht te hehben verd frygetprolieu De Kamer fan Koophandel te Rotterdam beeft betlolen aan deo Miniiter van Wateritaat ent een adrea te tenden ten einde ign aandacht te esligen op het groote ongerief dat de biuneniandiche acheepvaart ouder indt doo de beide lage bruggen orer de Gouwe voornamelgk die beneden Ooada d wel Daar aanleldinng vau de onderhandelingen over eene verlenging van de conoeatie van de Ned Bhguspoor wegMy Toen de Bhijuipoarweg werd aangelegd waa het ongerief van een lage brog niet in die male voortien alt bij gfoote vermeerdering van paaaagieraen goederentreinen gevoeld wordt Er wordt i dit adrea op geweien dat langa bedoelde vaart via Gouda dagelijkagemiddeld ruim lOOaohepen pataeereo Het in de raadavergadering van Dinadag jl ingC komen vooratel van B en W betreffende de gaa quaeatie is van den volgenden inhoud Ooudk 22 December 1885 Het rij aas vergund U een vooratel te doen naar aanleiding der in üwe vorige vergadering ingekomen miaaive van het beataur der Maatschappij voor JJieBwe GeoBtroyeetde Gasbereiding Genoemd beatunr heeft lich daarbij ber id verklaard de overeenkorost met de Gemeente na 1 October 1888 voor tien jaren voort te tetlen en wenacht daarovfr te onderhandelen op de volgende grondalageo De prijs van bet gas voor particulieren wordt op 9 centen per kubieke meter bepaald doch hij kan bij vermeerderd verbruik worden verlaagd en b j ryzing der koleuprijzen verhoogd Voor Gemeentegebouwen zal hy een cent minder bedragen met vaststelling evenwel van een minimum De prijs vpor de straatverlichting ui per uur en per luntaren bedragen l Vioo Ce Wanneer derhalve de steenkolenprijzen en het gSsverbrnik ten naastenbij onveranderd blyven wordt de prijs voor particulieren met l cent per kub meter verlaagd Voor de gemeentegebouwen wordt in plaats van tien acht centen per kub meter berekend ten gevolge waarvan die verlichtingekosten eene vermindering zullen ondergaan van ongeveer f 240 De verlaging van den prijs der straatverlichting met loo cent per uur en per lantaren zou op de kosten der straatverlichting wanneer die plaats heeft met 300 lantarens gedurende 2100 uren en met 100 gedurende 1300 uren eene besparing voor de gemeente geven van bqua 850 Wy zyn er verre van af dete door de Gasmaatschappij gedane Conoessièn gering te schatten Eene mindere uitgaaf voor de Gemeente van bijna ƒ 1100 en eene besparing van 1 0 percent voor de particuliere gasverbruikers lijn niet onbelangryke voordeelen ofschoon mogelijke verhooging bij stijging van kolenprijzen die voordeelen niet aüs Van geheel zekeren aard mag doen beschouwen Hoe groot dete voordeelen ons ook toeschenen tij hebben vooralsnog geene wijziging kunnen brengen in onze overtuiging dat het belang der Gemeente in het algemeen en dat der gasverbruikers in het bijzonder het best wordt gediend doot gmeeiiielijkt gasfabriek Wy weten dat niet allen deze meening zijn toegedaan Er tiju tegen gemeentelijke gasfabrieken meermalen teer ernstige bedenkingen geopperd De nijverheid beweerde men is een gebied dat aan particulieren moet worden overgelaten De Gemeente mag en moet haar sanmoedigtn en bevorderen maar mag zelf haar niet uitoefenen Rvenmiu als zy broodfabrieken of andere ondernemingen ter voorziening in de behoeften der bevolkiag opricht of dryft evenmin behoort tij zich mi de vervaardiging van gas betig te houden Deze en dergelijke overwegiogen hebben vooral in de eerste jaren der gasverliehting vele Gemeeateu zich van exploitatie in eigen b luer doen onthouden terwyl daaraan ook hier en daar de vrees niet vreemd was dat de finantieele uitb sten der gasondernemiagen ver van schitterend róuden zijn In sommige Gemeenten echter heeft men de proef er mede gewaagd en die proet is ovw het algemeen too gelukkig nilgevallen dat bijaa alle Gemeenten wier Concessie ten einde liep in de latere jaren tot de oprichting van eigen fabrieken tijn overgegaan en zulks niet alleen in ons land maar ook in Engeland Frankrijk Duitsohland en elders Zooveel wij weten maakt alleen Amsterdam daarop eene uitiondering Men Is meer en raeeij gaan inzien dat de ataathnishoudknndige regel volgaas welken de industrie aan particulieren moet wordtn overgelaten iu deze geen toepassing kan vindeo Bij alle takken van nijverheid fatbben de verbruikers in de coocurrentie een waarborg dat hunne behagen niet aan die der producenten worden teu offier gebracht Ma r die bestaat in deze niet Hier ia monopolie gegeven voor lange jaren aan een penoon of aan eene maatschappij ledere Coacesaioniris toch bedingt een uitsluitend recht Men l aii ja de nadeeleu van zulk een monopolie door voorwaarden bij de Concessie temperen maar geheel wegnemen kan men ze niet en maakt men die voorwaarden te stnng dan werkt dat uatuurlyk terug op den prijs dien de CoDceaaionaria bedingt Wat echter voond de OemeeBte ten aanrien vaa de gasfabricatie in een geheel bijtouderen toestand plaatst is dat ty zelf is de grootste verbruikster en wel in die mate dat in eene stad als Gouda een belangrijk gedeelte van de geheele gasproductie aan de Gemeente wordt geleverdi Waarom zou de Gemeente bij anderen gaan koopen wat zij even goed zelf kan fabriceeren P Gasfabrieken warden door particulieren of door maatschnppijen uit den aard der zaak opgericht om winst te behalen Die winst kan door de Gemeente zelf warden genoten of verlangt zy die niet iu den zak der gasverbruikers worden gelaten Bovendien blyft de Gemeente bij eigen exploitatie geheel meesteres van den toestand By Conoes ie is het onmogelyk in het contract voor alle eventualiteiten bepalingen te maken en die welke gemaakt werden laten dikwijls tweeërlei opvatting toe Bestaat zulk een verschil van opvatting dan loopt de Gemeebte gevaar vooral als zg met eene finautieel machtige Maatschappij te doen heeft dat zy hare belangen moet prys gefen of w l zich wikkelen in onzekere en kostbare processen Dat gevaar ontgaat zy als zij de gasveriichtiog in eigen beheer neemt Men h eft wel eens beweerd dat betere controle zou kunnen worden uitgeoefend op eeoe geconoessioneerde fabriek dan op eece in eigen beheer Ons ia deze stelling niet recht duidelyk Wy meenden dat wanneer eene particuliere fabriek niet aan hare verpliohtingeu voldoet men dikwijls tot veel tijd vorderende rechtsmiddelen waarvan de uitkomst outeker is de toevlucht moet nemen terwijl de Gemeenteraad by een eigen fabriek slechts heeft te bevelen om de zaak deu gang te doen gaan dien hij verlangt Onder de bezwaren tegen Gemeentefabrieken aangevoerd beeft men elders in den laatsten tyd wel eens hoog doen klinken de vorderingen die ihet eleotrisch licht heeft gemaakt en die zouden doen vreezen dat binnen niet langen tijd het gaslicht daar doorzou worden verdrongen L it alles watwijdieuaangaande hebben kunnen nagaan bestaat er voor zoodanige vrees weinig grond De prys van het electrisch licht is zoo hoog dat het in de verte telfs met gaslicht niet kan concurreeren en beslaat de mogelijkheid dat het in prys daalt die mogelykheid bestaat voor het gas veel meer dat zoovele nevenproducten heeft die steeds in waarde toenemen Bij het rappoit door eene Commissie van deskundigen te Rotterdam uitgebracht wordt aan die mogelykheid dan ook weinig gewicht gehecht Wij zullen ons onthouden van in eene breede uiteenzetting te treden der voordeelen waardoor zich gemeentelijke exploitatie boven die door particulieren aanbeveelt Daar de zaak in de latere jaren zoo van alle zyden ia bezien eu de resultaten van de beide wyzeu van openbare gasverliehting op versohillende plaatsen kunnen worden waargenomen en met elkander vergeleken achten wij een nader betoog ten eenenmale overbodig Naar onze overtuiging is de zaak der gemeentelijke fabrieken voor goed gewonnen Het zou echter kunnen zijn dat byzondere plaatselijke omstandigheden eene reden opleverden om hier niet te doen wat elders is gebleken goed en in het algemeen belang te zijn Het zou kunnen zijn dat iu die omstandigheden eene reden ware gelegen om aanneming van het aanbod der Maatschappy voor nieuwe geoctroyeerde gasbereiding of wel het verleeuen van eene andere concessie wenschelijk te achten In dat geval zonden vrij meenen dat met zoodanigen byzonderen toeatand rekening moest warden gehouden ten einde niet ter wille van het beginsel het publiek belang te doen sehade lijden Daarom achten wy het in het belang der zaak dat Uwe vergadering alvorens een besluit te nemen door deskundigen worde voorgelicht ten aanzien van de wijie en de kosten van inrichting en exploitatie eener gasfabriek en van de vermoedelijke baten Wü stellen derhalve voor ons Collegie te machtigen twee deskundigen uit te noodigen aan Uwe vergadering omtrent dete punten een gemotiveerd rapport uit te brengen Aan den Baad der Gemeente Gouda Onze vroegere stadgenoot de heer J Krom aftichter b d Waterstaat te Batavia heeft met gunstig gevolg het examen afgelegd voor adjuuct landmeeter kadaster Batavia Van de 42 personen die tiob voor bet examen aangemeld hadden trokken zich 17 terug urwijl er van die 25 slechts 10 slaagden SCHAAK G0BBE8P0NDENTIE Utrecht fTtt Gouda Zwarl 1 e2 e4 el e6 2 Pgl f3 Pb8 c6 3 Bfl c4 Rf8 c5 4 b2 M Bo5 Xl 5 c2 c3 Bb4 c5 8 d2 d4 5 X d4 7 0 0 d7 dB 8 c3 X d Bc5 b6 9 d4 d5 Pc6 a5 10 Bol b2 Pg8 e7 11 Bc4 d3 0 0 12 Pbl o3 Pe7 g6 18 Po3 e2 7 c5 14 Ddl d2 Prof Tbeod JorisaeD uit Amsterdam hield Dinsdagavond de aangekondigde lezing in het hier gevestigde Depart der Maalschanpij tot Nut van t Algemeen eene leting die ticï kenmerkte door schoonen stijl degelyken inhoud enTkenrige voordracht Allereerst voerde pr ons naar Engeland ie het jaar 1841 waar opdat oogenblikeen huwelijk werd gesloten tnsBOhentwee teer jeugdige personen Maria dochter van Karel I en Willem zoon van Frederik Hendrik stadhouder van de Republiek der vereeuigde Nederlanden Nataorigk was dit huwelijk van luiver polilieken aard De trotachheid van laatstgenoemden werd niet weinig gestreeld door de vereeniging van zijn toon met een Konings doohler terwijl ook van de andere zijde bedoelingen en berekeningen in het spel waren die met de liefde niets gemeeu hadden Nadat spr ons de beide jeugdige eohtgenooten in hun uiteriijk had geteekeiid waarbij de voordeelen allestins aan Willem s tijde te vinden waren noodigde hy ons uit hen Baar de Nederlanden te vergezellen Ho was de toestand daar in dien tijd De Bepnbliek verkeerde iu een toestand van grooten bloei en iooi el biuuen al s buiten de grenzen heerschte een tijdperk van welvaart en voorspoed dal met Snelpersdruk van A Bbinkuan te Gouda v