Goudsche Courant, vrijdag 25 december 1885

f tie mag gcDOemd warden in de boeken der vaderlaDdiobe hiitorie doch de atuten waren oppermachtig en de aladhoader niet meer dan de eerste dienaar der Repobliek Welk een verschil met Engeland waar Maria een geheel anderen toeatacd gewoon was Wai het wonder dat ig liob bier te lande niet op haar gemak gevoelde Spr ontwierp ons een sprekend be ld van baar karakter en persoonlijkheid Geboren op de treden van een Koningstroon gevoelde zy tioh niet thuis onder republikeinen geestverwanten van diezelfde mannen die baar vader tot martelaar baar broedeta tot ballingen maakten Hoogmoedig lichtzinnig koel verspillend waar haar sympathien zich deden gelden de taal des volks niet sprekend baar nauwlijks verstaand met slechts één doel voor oogen herstel van den troon der Smarts in Sngeland bleef de moeder van Willem III eene vreemdelinge in het land dat haar door het lot tot verblijfplaats was aangewezen De trotsohe konings dochter opgevoed in het geloof aan de absolute monarchie koesterde hevigen wrok tegen de aiaten eerst haar gemaal en later haar zoon waren toch geen machtige ieericieri maar niet meer dan dienaren zg t dan ook de eerste dienaren van die gebate republiek Hoewel dus in Holland bleef sy vóór alles ËDgelsche ondersteunde hare betrekkingen met Hollandscb geld en was weldra bet middenpunt van hen die zich beijverden bet Eogelsche vorstenhuis er bovenop te belpen Spr schetste ons daarop kortelgk bet leven vao Willem II dat zooveel beloofde tn zoo weinig aan die belofte voldeed om ons vervolgens te dorn staan aan zijn sterfbed met baar die met baren echtgenoot alles zag wegzinken dat haar nog aan de Nederlanden hechtte Eerlang de moeder zegen suilende genieten bad zg zoo vurig gehoopt haren dierbaren gemaal weldra een pand harer liefde in de armen te mogen leggen doch oHt deze hoop werd met zoovele andereu eensklaps den bodem ingeslagen I Toen baar kort na Willem s dood een toon werd geboren bleken opnieuw bare Eogelsche sympathien op ondubbelzinnige wgze Zg wilde nl den jonggeborene den naam haars vaders geven in plaats van dien an haar overleden echtgenoot alsof een Earel van Oranje ooit de erfgenaam kon zgn van de traditien en bezittingen van het zoo geliefde Oranje huis Aan bet plan werd dan ook geen gevolg gegeven en den zoon werd de naam des vaders toegekend Had spr ons rersl Maria s persoonlijkheid in bijBonderheden geschetst ool Amalia van Solms echtgenoot van Frederik Hendrik werd ons ibaaa en détail geteekend en wel bleek bet ons hoe zij bg al hare fooien en gebreken deze groote deugd bezat in het oog van de bewoners dezer gewesten dat zg zich geheel wgdde aan het geslacht der Oranje s en diens Toem boren alles stelde Van daar een groote haat jegens de Witt die eerst in het laatst van baar leven toen tg op een leeftgd kwam die door waardeering en erkenning zich kenmerkt voor betere gevoelens plaats maakte De tegenstelling Insscheu deze Oranje lieven de vrouw en de Engelsch gezinde prinses werd door apr treffend geteekend en vormde een hoofdpunt ia deze boeiende schets Doch spr deed meer dan ons een juist beeld ohetsen van de hoofdpersonen uit dat tgdperk hij Schonk ons een diepen en juisten blik in den toestand Van ODs land in dien tgd en sloeg voor ons een biadzgde open uit onze historie die voorzeker wel eens in herinnering mocht worden gtbraoht De voordracht werd door de toehoorders van bet begin tot het einde met groote aandacht aangehoord en ouder hen zullen er ongetwijfeld velen zgn die het OiV tDuramer met vreugde zullen begroeten waarin ook deze schets evenals de vroegere van den iHooglejraar eerlang een eervolle plaats zal innemen Z M heeft den Minister van Waterstaat enz gemachtigd als proef de Ugkstelegraaf beschikbaar te stelled voor het overbrengen der namen van beu die zich daartoe op 31 Deo 1885 en 1 Jan 1886 aanmelden tegen een vasten prgs van 10 cents voor iedereu naam en voorts op de voorwaarden door den Minister tot verzekering van den goeden gang van den gewonen telegraafdienst te stellen Tot uitvoering van dit brsluit heeft de Minister bepaald dat op Nieuwjaarsdag de gelegenheid zal bestaan tot overbrenging per telegraaf van nieuwjaarswenscben in den vorm van naamkaarleu Deze nien jaarskaarten worden uitsluitend bij de Egkstelegraafkantoren aaogenomen en kunnen alteen gericht zgn aan geadresseerden in plaatsen waar Nederlanitsche Rgkstelegraafkantoren zijn gevestigd Bezorging builen den gewonen bestelkritig der kantoren van bestemming vindt niet plaats De aanbieding van nieuwjaarskaarten zal behalve op 1 Jan ook kunnen gescliiedeu op 31 Dec a 8 De kaarten mogen alleen den naam van den geadresserde en diens woonplaats alsmede den naam van den afzender bevatten zonder toevoeging van de letters p J of dergelgke Aanduidingen van den afzender of de afzenders zooals Smeth en familie ie keer en mecroua Print ffillem en Mina alsook de bgvoeging van den zooveel mogelijk verkorten titel des afzenders zoo dit verlangd wordt zgn geoorloofd De naam der plaats van afzending wordt ambtshalve medegeseind Formulieren voor het schrgven der kaarten zgn ten dienste van het publiek bij de Rijkstelegraafkantoren beschikbaar Aanbieding op de gebruikeIgke nuamkaarijes of op losse minuten is iotusschen niet verboden De prijs van elke nieuwjaarskaart is tien cents onafhankelijk van bet aantal woorden Bij de Tweede Kamer is gisteren ingekomen een wetsontwerp tot wgziging van het tarief van invoerrechten H t strekt om rechten te beffen op petroleum gezaagd hout en Zuidvruchten en tot verhooging der rechten op thee Voorts is ingekomen een outwerp tot uitbreiding der vrijstellingen van patentrecht Op bet veizoekschrifi van het Ned brood koeken banketbakkersbond betreffende het kosteloos toelaten van bakkersleerlingen bij de lessen in scheikunde op de middelbare school is door den Minister van binnenl zaken afwijzend beschikt Aan de verkiezing voor twee hoofdbestuurders der maatschappij lot Nu6 van i algemeen lïAmen 152depar tementen deel samen oitbrengende 547 Gekozen werden de heeren mr H C Boot officier van justitie te Breda en K M C De Megier advocaat en proc te Arnhem met 531 en 509 stemmen De heeren mr H H G A Coeuegracht te Maastricht en dr W Koster ie Utrecht verkregen 16 en 38 stemmen Staten Oeneraal Tweede Kaues Zittingen van 22 en 23 Deo In de Dinsdag gehouden zitting werd de conclusie oven de concessie Hartzen voor den spoorweg IJmni den en de exploitatie van den spoorweg ZwolleAlmeloo uitgesteld tot na het reces Bg het voortgezet debat over de begrooting van Watentaat met 65 tegen 21 stemmen aangenomen bet voorstel van den heer Seret om een memuriepost nit te trekken voor den bouw der brug bij Heusden Bij den post voor het Mrrwede kanaal verklaarde de regeering dat een onteigeningswet voor het noorder gedeelte in gereedheid wordt gebracht en ook spoedig een onleigeningsWet zal komen als eerste slap voor den spooorweg naar IJmuiden Een motie van den beer Buigers den wenscb uitsprekende lot zoo krachtig mogelijk voortzetting der werken van bet Merwede kanaal is aangeoomeu met 69 tegen 2 stemmen nadat elke schijn van blaam op de Regeering was weggenomen en de Minister zelf haar beschouwde als ern aandrang bij bIIp betrokken besturen om roede te werken In de zitting van gisteren interpelleerde de heer Babimann de Regeering over de exploitatie der Ign AmersfoortNgmegen De Minister van Waterstaat antwoordde dat een blijvende regeling van het verkeer tusschen Amsterdam en Nijmegen oiet spoedig tot stand is te brengen doch zijns inziens alleen bij de wet zou kunnen geschieden De Kegeeriug beraamt echter maatregelen om in de tgdelgke exploitatie van bet baanvak AmersfoortNgmegen te voorzien De heeren Ruys en Haffmaos drongen nu aan op de intrekking der motieBnhImann daar de wettelgke regeling oumogelgk bleek De heeren Beelaert Reulher en Bafalmann ontkenden dit Een wettelgke regeling van bet doorgaand verkeer was wel mogelgk De Minister verzekerde nader dat een tgdelgke regeling de d fibitieve niet zou prejndicieeren Bij de spoorwegbegrooting werded tal van klachten over de exploitatie vernomen De Minister stelde de inrichiing van het lokaal verkeer op de NoordErabantsobe lijnen in het verschiet De klachten over het Delfsche station achtte hg minder gegrond Het verlangen des heeren Htliit naar verwarming der derde klasse rijtuigen achtte bg billgk een speciaal onderzoek zou daar naar ingesteld worden en di Regeering barerzgds zou alles trachten te doen om dit doel te bereiken De Hoofdsiukkeu Wateriiaat en Koloniën werden vastgesteld In de avondzittiiig is de begroeting van Suriname voor 1886 vastgesteld en eveneens het hoofdstuk koloniën De wet op de middelen is ten slotte eveneens aangenomen nadat een amendement van den beer de Megier om de lU buitengewone opcenten te schrappen eertcorpen en een amendement van de bh Roell eu van der Loeff om de biiilengewoue opcenten tot 5 te verminderen was aangenomen De Kamer is daarop uiteengegaan Yoor de arroud rechtbank te Utrecht stonden o a Maaudag terecht J 6 voorheen machinist thans stoker en J Th N vooimalig stoker bg de Ned BbiJDspoorwegraaatsohappg beiden wonende te Utrecht Beklaagden waren naar de correctioneele zitting verwezen ter zake van het overtreden der spoorwegwet op hel station te Breukelen den 29 Ooi 11 gepleegd doordien zg terwgl zg aldaar moesten raugeeren die machine die aan hen was toevertrouwd op een slilstaanden personentrein lieten loopen waardoor eene vrij belangrgke botsing ontstond Uit de verklaringen der getuigen bleek eenstemmig dal de machine met te groote snelheid het station binnen en daardoor met den persooentrein in botsing kwam waardoor deze belangrijk werd beschadigd terwgl de hevige schok verwondingen toebracht aan drie reizigers echter niet van ernstigen aard De eerste bekl voerde tot zgne verdediging aan dat hij bezig zgnde zijn peilglas te herstellen dat bg zgn vertrek van Utrecht was gebroken er niet tijdig aao had gedacht gebruik te maken van den Wesiiughouserem hij beriep zich op den tweede bekl die van de handrem geen behoorlijk gebruik bad gemaakt doch erkende tevens dat bij de volle verautwoordelgkbeid droeg voor de machine zoolang deze in zgne betrekking aan hem was toevertrouwd Ook was door hem nog tegenstoom gegeven wat echter de botsing niet kon voorkomen De tweede bekl zeide de handrem behoorlgk te hebben gebruikt en tevens den machinist nog Ie hebben gewaarschuwd dat de gang der machine te snel was wal door dezen echter volgens diens verklaring niet was gehoord het was hem onmogelijk geweest door den snellen gang der machine deze met de handrem te bedwingen De oJHcier van justitie achtte de schuld van beide beklaagden volledig bewezeu doch meende dat aan deu eerste bekl eene zwaardere straf moest worden opgelegd doordien deze de veraniwoordelyke persoon was en reqnireerde wegens bet zonder opzet gevaar doen ontstaan voor een trein voor den eerste beklaagde eene cellalaire gevangenisstraf van een maand en voor deu tweeden beklaagde eene cellulaire gevangenisstraf van 15 dagen met veroordeeliug van beid n in de kosten Aaust Maandag zal de rechtbank ia deze zaak uitspraak doen Uit s Hage wordt aan het Uir DU gemeld dat de verkoop van haarverfmiddeleu daar steeds toeneemt ia weerwil dat zoowel koopers als verkoopera kunnen ea moeten weten dat de meeste dier verfmiddelen ioodsuiker bevatten en het voortdurend gebruik daarvan de meest treurige gevolgen kan hebben te noodlotliger omdat die gevol en in den regel eerst worden ontdekl soms eerst na tal van jaren als genezing er van zoo goed als onmogelijk ia geworden Ieder die zijn gezondheid zijn leven op prijs stelt wordt daarom met den meesteu nadruk aanbevolen geen haarverfmiddel te gebruiken voordat hij of zij door een bekwaam chemicus heeft doen onderzoeken of het middel volkomen vrg ia via elk sobadelgk bestanddeel Wie de vreeselgke gevolgen van loodvergiftlgiog wil leereo kennen bezoeke onze gasthuizen en hospitalen Het gebruik van haarverfmiddelen die lood bevatten is te meer af te keuren omdat ieder bg zgn apotheker een middel kan laten gereed maken van bismuth castanjebast of andere bestanddeelen welke geen kwaad kunnen en waarmede nochtans hetzelfde doel wordt bereikt Men schrgfl aan itX Dagblad Naar ik verneem zullen in bet a a voorjaar eenige mutatlén onder de officieren van het Irger plaats hebben boofdzakelgk met het doel om aan de onlangs itoor n rang van hoofdofficier gepasseerde kapiteins een andere bestemming te geven Het thans vigeerend beginsel om tot den rang van hoofdofficier alleen diegenen te benoemen welke als de uitsiekendsle uit de uitstekenden te beschouwen zijn heeft reeds tot velerlei moeilijkheden eu zelfs tot treffende abuizen aanleiding gegeven Immers is het moeilgk met betrekking tot het signaleeren van den betrokken kapitein uit de conduitelijsien juist op te maken toie de uitstekendste is i waut terwgl de eene chef kort van stof als hg IS den belanghebbende slechts voordraagt met de woorden gis geschikt voor den rang van majoor zal een andere chef de verdiensten van zgn kapitein met de el uitmeten Hel gevolg hiervan IS dat de eerste gepasseerd eu de laatste benoemd wordt ofschoon de eerste den laatste in kennis en geschiktheid verre overtreft Dit mtt bet lol de n macht vervrelvuldigen van billerheid ontevredenheid eu afkeer van den dienst is de vrucht van hel nieuwe beginsel Men schrijft uit s Hige aan de Prov Qron Ct Onze Haagsche politie aan wie het zeker nooit teaig scherpzinnig man in het brein gekomen is een brevet van helderziendheid uit te reiken zou men oppervlakkig denken dal op den beteren weg j door de ontdekking der papierdieveb Niets is echter minder juist dan deze beschojuwing j men heeft de politie eenvoudig op het spoor gebracht Op zekeren dag outving de politie eeiie briefkaart Barbij haar werd bericht dat aan het Kanaal eeae schuit met oud papier van het Ministerie vul Waterstaat zou gelost worden die honderden kilo s meer bevatte dan bet opgegeven gewicht Deze briefkaart was geteekend een ambtenaar De politie begaf zich ter plaatse liet al het papier naweeën en bevestigde het aanmerkelijk verschil Een oadeizoek bracht allerlei ongerechtigheden aan het licht en het schijnt dat niet alleen ditmaal maar eok vroeger getracht is de opbrengst van honderden kilo s ten nadeele van het Rijk op te steken Het muisje zal een staartje hebben en het zou kunnen wezen dat eenige lagere ambtenaren wier geweien voor schenrpapier roiuder nauwkeurig scheen te tiJD hierdoor in groote moeilijkhelen geraken MUZIEKSCHOOL Daar door buitengewone omslandigbedeu het openbtar examen der Stedelgke Muziekschool dat gewoonigk in tegenwoordigheid van een groot aantal belangstellenden in Ons Genoegen wordt gehouden dit jaar geen plaats kon hebbeo droeg dn examen een baisboudelgk karakter De volgende belooniugen werden daarbg toegekend le ngklasse Prijzen A Sphre Wer M C van Oudhensdeii M M J Hissiuk E P J Schriek R J Vaijk W J van Wgk M Schreuder B Klem A C Lampe en F J S Maas Aanmoediging J de Vooga C P A Giessen H C Sieren G W Begeer J Joogerheld C A VVenrmau O Post van der Ba g B M J Siegueu C B J Carlier W M Uoogendgk eu J N J Hoogendgk 2e Zangklasse Prijzen D v d Tocht W J Carlier C M F Boulers A J B Veriegl F W Kromhout F BeloDJe en P J Carlier Aanmoediging A G Belonje R Sanders L V d Weg C V d Tocht J C Haber C J IJssel de Schepper E C Kiom en J OoudB 3e Zaugklasse Pr nn D de Ooederen J A an 2iitphen A de Goeaerèn N C C Maas J Kamateeg W A H J Brandt v Straateu J Brecbaart J H Brakel en J M Schinkel Aanmoediging W F F v Ble v d Pais J V d Meg N Schouten A B Dam D Honig v Dnivenbode en J P de Voojjs 4e Zangklasie Pr n A H Beasekamp M 1 G Gonda N Herman Q N de Voogs B v d Linden E 8 C G Begeer M J W Vetter h i Sparnaag n A Bonte Aanmoediging E J Herman C van Krimpen A J Hoogenboom L F van Haefien C P Samsom E Herman de Groot A W H Haefien J C L V Essen en L IJsselsteio i 6 e Zangklaase Prijzen K de Book A 8 M Grootendorst Anna Coster M H Hoogendgk en O Sanders Aanmoediging C J van VreumingeB M J Schim van der Loeff A C W van de Weg A C Klem en Aniooia Coster Solo Zangklassè Prgzen M Sohuling K van Crefeld en A Stegl Aanmoediging E C Stikker Piauo Klaase van Milligen Prgzen A de Goederen E Julius M de Graaf A H Btuaekamp J Sparnaag J Straairaa n A Qoater ea M Stegl Aaumoediging M Vetter J Hemsing Bastiaan Begeer en M Sprugt Piano Klasse Arends Prgien M N M Brandt van Straalen F Kromhout C O de Vooijs C Ras C van Vreumingeo A Kortenoever P C Samsom M van Vreumingen en B van Wgk Aanmoediging J van Essen M van Wijk L P van Haefien M C Bochoveii A Bik C Hooflman en J Breebaart Viool Klasse Prgzen K W de Bock D C de Goederen A H Beusekamp W van Leeuwen H Grendel F Herman de Groot M A van Zulphen A J Hoogenboom W H A J Brandt van Siraaleii G Haenijens Dekker en J Verineg Aanmoediging G Schenk M Hisaiiik J r H Herman C H Jnlius A Haenijens Dekker J His ink J Gonda M Stegl J Huber J Hemsing en J S de Vooijs Violoncelle Klasse Prijs J van Zutpbeii Aanmoediging A D van Vreumingen iD VERTENTIËN Den 18n Dec overleed plotseling onze geliefde Vader en Behnwdvader de Heer H NIBMEIJER in leven Predikant der Hervormde Gemeente te Nieuwe Pekela Dr J H BAKKER NIEMEIJER A A BAKKER NIEMEIJEROouda 22 Dec 1885 Rohehn Heden overleed te Arnhem onze waarde Oom en Behuwdoom de WelEdel Geb Heer P BEELAERTS van EMMICHOVEN inden oaderdc m van 73 jaren J M ÖPRÜIJT BüCHNISB M SPRÜIJT Gouda 23 December 1885 Il rteiyk dank voor de vele blijken van belangstelling en deelneming mg betoond by het overlgden mgner geliefde Ëchtgenoote J C W TER BRUGGEN Jr Gouda 23 December 1885 Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bjj het overlijden van onzen Grootvader en Behnwd Grootvader betuigen wij onzen oprechten dank I Uit aller naam G C DE VOOIJS Gouda 24 Dec 1885 De ondergeteekende betnigt zgn dank voor de menigvuldige belangstelling hem op den 18 dezer bewezen bg gelegenheid zgner 25 JARIGE AMBTSBEDIENING A KLUIT Hz Moordrecht 22 Dec 1885 Notaris Aan de ingezetenen van Bloemendaal die mg bg het ongeval mg Maandag jl over komen zoo welwillend hulp hebben verleend betuig ik mgn hartelgken dank J J SCHREUDER Geneesheer Reeuwijkiche brug 24 Dec 1885 Bede om Hulp Voor een vrouw wier man een metselaarsknecht deze week is overleden en die met vier kinderen waarvan het oudste 8 jaar en het jongste 12 dagen oud is achterbleef willen de ondergeteekenden gaarne liefdegiften in ontvangst nemen H P N KOEMANS O BRUNT N MOGB NDOBF DOÜZEN met ZAAD 25 a 40 cent met aanwgzing van het gebruik tot een gewissen dood voor Ratten en Muizen voor slakken 20 a 35 cent bij J lie JONG Az Zuiveraar Kuiperslr K 227 Gouda De Ondergeteekende vestigt de aandacht van HH Kofaehuislioiiders en Slijters op de COGi AC van 1 20 ƒ 1 40 en 1 60 per Liter bg niet minder dan 2 Liter en proeven gratis verkrijgbaar Wed C van OIJK Kleiweg no 2 Openbare Verkoopinfif te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOETUUN DROOGLEEVER op Maandag 18 Januari 1886 des morgens te Elf uren in bet Koffiehuis Eaemqiiie aan de Markt aldaar van Nrs 1 tot 8 Eene kapitale goed onderhouden BOÜWUANSWONINC met STALLING SCHUREN HOOIBERG en ERVEN en ongeveer 10 HECTAREN uitmuntend alles zeer gunstig gelegen aan het Jaagpad en aan den Winterdgk te GOUDA Verhuurd aan J NEDERHOF de Landerijen tot 1 November 1888 en de Woning tot 1 Mei 1889 voor ƒ 1150 per jaar becevens de betaling der polderlasten en bet Bijnlandsche bandergeld welke te samen over 188o bedragen hebben circa ƒ 110 Voorts de navolgende H JIZEN en ERVEIN allen aan het Jaagpad te Gouda en wel Nrs 9 tot 18 Tien HUIZEN en ERVEN wgk Q Nrs 37 tot 4t3 Bij de week verhuurd te samen voor 10 45 Nrs 19 tot 22 Vier HUIZEN ERVEN en stnkken GROND wijk Q Nra 31 tot 34 Gedeeltelgk bjj de maand verhuurd voor 13 25 en gedeeltelijk bg de week voor 3 80 Nrs 23 en 24 Twee HUIZEN en ERVEN wijk Q Nrs 26 en 28 Bg de week verhuurd te samen voor ƒ 2 50 Nr 25 Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht ERF en TUIN wgk Q Nr 27 Terstond te aanvaarden Het Huis bevat beneden 3 Kamers en Keuken en boven 3 Kamers en Zolder en is van vele gemakken voorzien Nr 26 Een PAKHUIS SCHUUR ERVEN en grooten TUIN of perceel GRON D naast en achter het vorige perceel groot ruim 6 Aren Te aanvaarden 1 Mei 1886 En Nr 27 Een HUIS en ERF aan de Vlantiifgstraat te Gouda wgk O Nr 374 Verhuurd bg de week voor ƒ I De perceelen zg 3 werkdagen vóór den dag der Veiling en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen AUea breeder bg biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORVrUIJN DROOGLEEVER voorgenoemd Co SLOTEMAKER en Qeen grijs Haar meer J e nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfamerien om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrijk en zacht eu verft niet Prjjs 8S cent per flacon en 1 30 per dubbele iacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bij J it C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123