Goudsche Courant, woensdag 30 december 1885

J C JACOBS BLOEMIST GOUDA Beveelt zich beleefd aan tot het AANLEGGEN ONDERHOUDEN en VERANDEREN Tan TUIXEX en BLITE PLAATSEi tegen concureerende prezen Bouquetten Kranxen en Versieringen in alle prijzen SPAARBANK TE GOUDA Het BESTUUR maakt bekend dat I de eerstvolg ende Zitting voor het ontvang en van inlegfgfelden wordt cfehouden op MAA DAG 28 DECEMBER e C s avonds 7 9 ure in plaats van Zaterdags e k 8 10 ure 2 die voor terug betaling op MAAl DAG als voren 9 10 ure in plaats van 8 9 ure en 3 de Zittingf voor het bijschrijven der renten van I88S is bepaald op VRIJDAG lö IAi UARl 1886 s avonds 7 10 ure KIST i oorzitter RUIJTER Secretaris Zuivere BORDEAUX WIJNEN bij SLOTEiMAKKll en Co 1S85 woensdais 3ü Deeember 3332 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken J F Herman Zoon ZUIVERE BORDEAUX WIJN van af ƒ 23 25 per Anker Prijscouranten Terkrjjgbaa EOLPEITS in t ZUUIl T VAN VLIET J WELTER HOOGSTRAAT Specialiteit in Corsetten en Oi DERGOED voor DAMES en KINDEREN Nieuwe Roode EN VITTE BESSENWIJN te bekomen bg T CREBAS Afslag van Varkensvleescb De ondergeteekende heeft de eer ter kennis z ner geachte Stadgenooten te brengen dat van f heden door hem het VARKENSVLEESCB is afgeslagen en wel KARBONADE 33 cent de 5 Ons LAPPEN 35 5 SCHIJF 37 5 II VAN WILLIGE Lange Groenendaal Een LADING bwte Cfrove Riilir Hachelkolen 5 weken lang in lossing tegen civiele prgs aan de Hoatmans racht nabij het Zwembad Bestellingen by D van STA VEL in de Vogelenzang J F Herman Zoon Port a Port 2 1 65 en 1 30 MADERA ƒ 1 20 1 10 en 1 Op aanvraag Prgsoouranten W N EAAUMAAEEES in S Banket mmii § KRANZEN g met 1 Crème tf EERST FEEST Ê Cliocolaad f Confituur 5 S Rranzen üranzeii IT HAVf i 17 ƒ 0 35 PER FLESCH bij Wed C van Oije KleiwegNo 2 STÜES MEESCHOOL De Commissie van Toezicht over de STAD8MÜZIEKSCHOOL te Gouda brengt ter algemeene kennis dat zg op MAANDAG den 28 DECEMBER 1885 des nftmiddags van één tot drie nre in het gebouw cAbh Legi insclxrij ttöh zal houden voor de Kinderen welke aan het onderwgs wendchen deel te nemen benevens van élèves voor het Milziekkorps der dd Scbotterij alhier Ouders of voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geen Kinderen op de school meer zullen warden toegelaten vóór de volgende inschrgving die in de maand December 1886 zal worden gehouden Namens de Commissie v t orer de 8 M 8 D Secretaris HARTING BOEmSE OFINS Maandag 18 Janua i 1886 door J H DUI K Rotterdam van eene belangrgke rerzameUng op het gebied van Godgeleerdheid Taaien LetterKimde Geschiedenis Aardrijkskunde Recht Catalogus 112 blad 2733 Nos a 10 Cent verkrfebaar Vraagt j Bloeminks Wilapasteien bij RAAIJMAAKERS Haven ErillezL en Fince nez in alle soorten en vormen TOÜNEEL en VERREKIJKERS THERMOMETERS BAROMETERS LOUPES LEÈSGLAZEN verschillende soorten SPCIITEN BOUGIES CATHETERS PEKELWiGEBS MELKPEILEN SIROOP loog en ALCOHOLWEGERS enz bö S H POLAK Optici Bn en Byoutier Korte Groenendaal jouda J F Herman Zoon COGNAC ƒ 2 l ÖOen 1 25 PUNCH 1 30 1 20 en 1 Prysconranteu voorhanden SPECIALITEIT IN HEERENARIIKELEN A VAW os Az Kleiweg E 73 Aan allen wier oogen door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of waaruit hg harden of kouden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr CHANTOMEk ANUS OOG EN WATER Na eene korte proefneming kal men de uitmuntende werking kunnen w rnemen Prjs per flacon met gebruiksaan w i ing 60 et Verkr gbaar in de onderstaande depots Wftd Rnfiinflii linnda Wo l V fianrl Wed Bosmaii Coada A Prins Zevenhuizen Wed ü Wilhelmus Woerd Wed Ni Sanders Leiden W Ligthelm Voorburij A Bos Berkel rH Snelpersdruk vap A Bbinkman te Godda VBIJDAO 1 JANUARI 1886 wordt een extranummer uitgeReren van de GOUnsCHE COURANT dat in de morgenuren zal worden rondgebraclit Hierdoor wordt ieder op gemakkelijke wijze in de gelegenheid gesteld Begunstigers Vrienden en Bekenden zijn Nieuwj aarsgroet te brengen Advertentiën voor dat nr worden aangenomen tot Donderdagavond 7 uur i e begrooting in de 2 iCamer De behandeling der staatsbegiooting is in de Tweede Kamer algeloopen Ten gevolge van eene overeenkomst tusscben de partijen of liever door den drang der omstandigheden zelven is er geen strjjd gevoerd over qaaestiën van beginsel daar alle groote vragen bg de grondwetsherziening toch wedeMSlan de orde komen üe discussien liepen veelal over zaken van practisehen aard en allerlei locale belangen die natuurlijk bjj de verschillendfe hoofdstukken ter sprake komen en waarbjj voor de kamerleden de beste gelegenheid bestaat om den kiezers bewjjzen van werkzaamheid in hun belang te geven Llit een politiek oogpant behoeven wü dos op deze debatten niet terug te komen Mochten ffii een algemeene opmerking maken dan zou deze betreffen de breedsprakigheid die nog steeds in ons parlement den boventoon voert Daar was nu een jaar Waarin men alle hoofdgeschilpunten van politiek gewicht het rusten en toch is men ter naawernood bij tyds klaargekomen om de kerstdagen in den schoot zjjner familie te gaan vieren Vooral de heer Keuchenias zondigde in dit opzicht door zijne verhandelingen over medische politie vaccine prostitutie bacillen en microben t schyut dat dat lid behalve als dilettant theoloog ook lauweren wil behalen door te liefhebberen in het minst aantrekkelijk deel der medische wetenschap Maar toch ook door anderen is in dit opzicht gezondigd terwgl allerlei kleine quaestiën telkens de gemoedeien warm mankten en een groot deel van den nationalen tjjd roofden Zoo b V bg justitie veel drukte over eeu vechtpartg van eenige buzarenofficieren die misschien als in den Haag gebeurd en in alle geuren en kleuren bg de meerendeels in de residentie wonende kamerleden bekend voor dezen een interessante zaak mocht beeten maar toch van gering belang voor het Nederlandsche volk in het algemeen wier belangen in de kamer aan de orde zgn Zulk eene discussie waarvan zich nog een staartje vertoonde bji binnenl zaken is eer een kleinsteedscben gemeenteraad dan een volksvertegenwoordigend lichaam waardig Zoo ook een warm debat over de herbenoeming van den burgemeester in eené kleine gemeente waar de gemeenteraad tn corps het werk gestaakt heeft e i dat zooals later bleek hoofdzakelijk omdat de heeren bet den minister kwaljjk namen dat die benoeming onverwacht uit de lucht viel en zg niet officieus omtrent de plannen van den minister van te voren waren ingelicht Zoo ook een uitvoerige gedachtenwis eling over het schrappen der paedagogiek bjj het hoofdonderwjjzersexanien onnoodig omdat in de onderwijzerswereld genoeg over deze zaak gesproken en gesebreven is en de minister dus van alle bezwaren volkomen op de hoogte gebracht is en de tusschenkomst der kamer tnt geen resultaat kan leiden omdat de zaak oit den aard der zaak behoort tot het domein van het nitvoerend gezag Meer staaltjes van onnoodisfe tijdverspilling zonden te geven zgn maar het is dunkt ons ni t noodig Het valt ieder onbevooroordeelde in bet oog boe noodeloos telkens het debat wordt gerekt door de praatgierigheid van vele l den die nog eensherhalen wat reeds goed zegd is of komen aandragen met qaaestiën cue men gerust kon laten slapen i Voor het onderwij ia défrwapenstilstand tus schen de partgen n zoo vW voordeelig geweest dat de gewone middelen zonder moeite zgn toegestaan Wel is door de laatste wijzigingen der wet op het aandeel van het rijk in de kosten van het lager onderwijs veel bezninigd maar wat overigens was voorgedragen werd niet bestreden zooals wg dat anders wel ge 1 woon zgn Wel was het jammer dat dien tengevolge niet teruggekomen is op het besluit om het middelbaar meisjesonderwgs niet te subsidieeren maar in de gegeven omstandigheden kunnen w j het den liberalen niet als grief aanrekenen dat zg geen poging deden om het geschrapte artikel weder op de begrooting te brengen Beter de gelegenheid voor later open te houden dau die d eene ontgdige en waarschijnlgk thans vruchtètooze poging voorgoed af te snijden Bg het hoofdstak der financiën zgn over menig bjjzonder punt b v over de suikerbelasting en het recht op d jenever door sommige leden misschien zeer interessante beschouwingen gehouden waarvNi wij als leeken de portee niet vatten maar het groote werk der oelastinghervormiog is uBt voornitgekomen Het meest belangrijk beslnit op financieel gebied viel bg de wet op de middelen teen den minister werd herinnerd dat de tgdelgk toegestane 10 buitengewone opcenten op het personeel niet mogen worden aangemerkt als eene blgvende bron van inkomsten de vermindering van 10 op 5 op zich zelf re ds welkom als elke vermindering van lasten verdient toejuiching daar zg de regeering wakker houdt en haar wgst op haar dure taak om de financiën op afdoende wgze te regelen De marine had thans de eer om het hoofdpunt te zgn waarop de strgd bg de begrooting geleverd werd De nieuwe minister die een bekwaam man schgnt te zijn heeft althans een deel zgner torpedo s gered In hoofdzaak heeft hg verkregen wat hg in het belang der landsverdediging noodzakelgk achtte doch de uitgaven zgn over een paar jaren verdeeld Deze beslissing komt ous voor het meest rationeel te zgn Uitgaven voor verdediging Zgn noodzakelijk maar daarbjj mag men toch met den benarden toestand der schatkist rekening houden De Kamer beeft thans de satisfactie dat zij eene nagenoeg sluitende begrooting gevoteerd heeft terwgl de minister aan het werk kan blgven in het belang van de goede uitrusting onzer marine Het departement van Oorlog had ook zgne persoonlijke quaestia in de bekende zaak den Hollander De directeur der Militaire Academie verscheen daarbjj in een minder gunstig licht naar het schgnt ten onrechte daar de inspecteur vau het militair onderwgs die ondertusschen bg bet hem betreffende artikel als overbodig o nament reeds was afgemaakt voor den waren schuldige wordt gehouden die zich zonder grond op de bevelen des ministers heeft beroepen Ook al weder een minder beduidende quaestie waarbg het algemeen belang slechts matig is betrokken maar die als alle persoonlijke zaken het voorrecht heeft gehad veel hoofden warm gemaakt en veel pennen in beweging gebracht te hebben De behandeling van het hoofdstuk voor waterstaat enz verschafte de merkwaardige vertoouing van een minister die ook den titel vau nu lieter van handel en nijverheid voert en openlijk verklaart van handel niet het minste begrip en geen opinie te hebben omtrent de belangrijke vraag van vrgeo handel of protectie Met die quaestie breekt de tegenwoordige titularis zich het hoofd niet en een discussie daarover is voor hem een arademiach debat waarvan hjj niets vat De minister die in den loop van het debat met rechtmatigen trots wees op de talrijke bruggen die hij geboawd heeft is in den waterstaat volkomen thuis doch behoorde te begrijpen dat hij aan zgn ambt verplicht was althans eene grondige studie te maken van de zaken van handel en industrie Indien hü dat deed zou hg misschien ook meer het belang voor de hoofdstad inzien van spoedigen aanleg van het nieuwe kanaal naar de Alerwede Sedert de Kamer volgens het voorstel van den heer Rutgers omtrent de richting eene uitspraak deed in strijd met het gevoelen van den waterstaat schijnt die aanleg op allerlei bezwaren te stuiten althans er is geen voortgang De Kamer heeft thans de wenschelgkheid van meer spoed met nadruk uitgesproken In nog eene andere zaak kwam de Kamer in boteing met de waterstaat mei welken de minister zich zeker tengevolge zjjner vroegere werkzaamheid steeds homogeen verklaart De Kamer bracht een memoriepost op de begrooting voor een brug bg Hensden die de minister niet wilde omdat de waterstaat die niet wilde de ingenieurs hadden een zeer vermakelijk argument bedacht voor geladen voertuigen is het verkieslijker en aangenamer door een pontveer te worden overgezet dan over een brug te rjjden Zulke dwaasheden zon men bg onze terecht beroemde waterbouwkundigen niet verwacht hebben Thaus is het de beurt der Eerste Kamer om de begrooting dé revue te laten passeeren Doch de wgdloopigheid der debatten in de andere Kamer zgn weder oorzaak dat zg dit werk tot na Nieuwjaar heeft uitgesteld Het Bijblad met de 2e Kamer debatten was nog ni gereed en in deze omstandigheid zagen onze lords niet zonder reden eene geschikte aanleiding om kalm thuis het oudejaar uit te luiden De wet op de Middelen zal als spoedeischend wel worden afgedaan doch het overige ook de justicieele ontwerpen strafwetboek eerst na het reces dus tegen half Januari Als de Tweede Kamer weder bijeenkomt is de grondwetsherziening eindeljjk aan de orde BINNENLAND GOUDA 39 December 11185 Naar wij ternemen is door de Kamer lao Koophandel Ibier het volgend adres g ericht Aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid Geeft eerbiedig te kennen de Kamer van Koophandel en Fabrieken Ie Gouda dat zij met belangstelling heeft kennis genomen VHQ het verzoekichnh donr de Vereeniging tot behartiging van Sioomraartbelaugen in Nederland erkeiid bij Koninklijk Besluit van U November 1884 no 57 tol Uwe Eicellentiegericht over het opeaeu e sluiten van spoorbruggen en van de by dat erzoekschrift gevoegde Bijlagen dat de oclaff eu van handel eu nijverheid in haren kring vooral bf rokken sgn biihet openen en sluiten vail de bruggen Vsn f iVStwe van de Nedfriaudsche Rijnspoorwegraaalscna en van den Spiorweg Leiden IFotrden A V