Goudsche Courant, vrijdag 1 januari 1886

N 3333 M 1886 Vrydag 1 Jaonarl GOUDSCHË CO IVieuwt en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BINNENLAND GOUDA 31 December 1885 De coUeole bq gelegenheid tan het roltrekken tan hawelyken op het Raadhai heeft in het afgeloopen jaar opgebracht 170 76 In 1885 aerd in de Spaarbadc alhier ingelegd ƒ 83810 27 opge raagd werd 4842 77 De hnlpbauk verleende 53 oondtotten tot een geumenlgk bedrag an ƒ 9140 SCHAAK COURïSFa JJDENTIE Utrecht irU Oouda Zwart 1 eï e4 tl e5 t Pgl f3 Pb8 c6 Efl e4 Rf8 c6 bï b4 Ro5 X b4 ei c3 Kb4 c5 d2 d4 6 X i 0 0 il d6 03 X ♦ Bc5 b6 d4 d6 Poe aS 10 Rel bï Pg8 7 Re4 dS 0 0 Pbl oï Pe7 g PcS eï 7 c5 Ddl dt f7 f6 Kgl hl Di ran der Maaien tan Veendan heeft de ta legging ao beroep naar de gemeente Uaaairceht aMgenomen Ia de geaccBU Uuatraabt haaft jank d n gereatigd de beer Mari fkn Bnilenpoat Ftiealand Naar wy ernemeo is een wettontwerp tot wg tigini ran de wet op de Paatapaarbauk lo bewerking De Regeering wil de wet in dien geeat wgaigeu il ook bedragen boren 800 tegen rente kaanen orden ingebracht C Inderi d ia er aan de Hooge Regeering e n rerloekichrift gericht onderteekend door tal ran bnrgemeeatera iu de rertchillende deeleo dea rgka beainren ran landbouwmaatschappyen en andere belanghebbenden tot aanleg of aubaidieering ran eu ayitemaliaoh net ran atoomtramwegen hier te lande Kaar wg ihana rernemen ia aan adreaaanten in koofdiaak Ie kennen gegeren dat de Regeering het nut ran den aanleg rau aloomtraniwegen ter berordering ran hel locaal rerkeer te plattelaede met adreiaanlen erkent en gaarne bereid ii gelgk tot nn toe rgkawegen daartoe beaohikbaar te atelleu roor aoorer bet gewone rerkeer het medegebruik daarran gedoogt doch dal de Regeering in hel algemeen geen uitlicht kan geren op het berorderen ran financieele hnip ran het Rjjk ten behoere ran dA aanleg ran atoomtramwegen Hededeelende dat de Mlniater ran Binnenlandache Zaken afwgaend beachikt heeft op het renoek ran het Bakkeribond om bakkeraleerlingen koaielooa tot de leaten in de scheikunde aan de H B loholen oe te laten tegt de Jrni Cl Dit doet ont leed Zoo gaarne hadden wg gewenacht dat de Uiniater hel renoek ran de bakkers had ingewilligd om dan ecna te tien hoereel jongelieden na drie jaar ran dat roorrecht nog gebruik mankten W i zgn orerluigd dat r66r het einde ran het eerste proeQaar de enkelen die de lessen volgden raeds tonden rerdwenen tgn en geen oprolgera tonden rinden Als adressanten eenig begrip hadden ran de manier waarop scheikunde moet onderweten worden zouden ze nooit tot zulk een rertoek lijn orergegaan en t is mogelgk dat we ons bedriegen maar wg betwgfelen bet hard of ééa enkele bakkersleerling ooit met hel oog op zyn rak les in de scheikunde heeft genomen Het geheele adres is de rrucht ran een inrallende gedachte waarmede men zich waarschijnigk hoofdiakelgk slechts rereecigde omdat op die wgte het Bond eenig blgk ran leren gaf en de inwilliging of weigering ran het rerzoek rolkonen hetzelfde was De oud genieoScier A A Beekman nit Zntphen heeft dezer dagln te Arnhen gesproken oier de afsluiting en drJoglegging ru de Zuiderzee I a een hittonsch ore tichl gegeren en de beteekenis der droogtnaking beeproken te hebben stelde zoo gaat het rerslag der Jni Cl roort de heer B zich op het tegenwoordige standpunt Ug meende dit de heeren Bum en Van Diggelen wei ra thielden aan een zeer lofwaardig hoofddenkbeeld nl de nitschuring der zeegaten en hel afnemen der eilanden rooral aan de binnenzijde bedreigt de noordelgke slechts door dgken beschermde kusten met steeds toenemende geraren eenmaal ala de eilanden rerdwijnen zullen Friesland euz waarschgnIgk niet meer te nehouden tgn daarom willen zg a iluilen ran de Zuiderzee ran ir Noordzee in de eerste plaats daarbinnen kon dan partieel worden drooggemaaki Aangenomen eektar dat een afsluiting tusschan en onmiddellijk aekter de eilanden teohniaoh uitroerbaar ia hoewel er 2 arr diepe galen bq tgn zoo beixgfelt apreker echter terr de mogelijkheid er ran met het oog op de noodzakelijkheid ran den afgesloten plaa op peil ta moeten handen wil men da afwaltring ran aangrentende landen niet belellen In t en ran hoog water lullen litsel ent teker een 3000 It pir mimit aanroeren koereel $ ln§e tgn ar noodig om üt water per stamde weer te looten Uit een financieel oogpunt is hieraan niet te denken Welliakt ia de bate oploaaing deie Terngkeer tot het denkbeeld droogmaking ran bet tnidelgk deal wam dUrjiggen 15 M0 heotven i n hoogc waarde en daarna of giMi iuelgk reeds te gelgk afsliiling ran enkele tcegaUi ln rerband OKI een ran Uegeeringswega uégffjl werk tot aanslibbing der Wadden tan uiden ran Ameland en daar diehling ran het Amelasdsche gat enz In elk getal één open rerbinding tnsechen Znidenee en Noordtee waardoor reel minded water dan ni binnenkomt maar de afwatering tevens natuurlgk is Spr eindigde met de aoeiaw en eoonomiaohe roordeelen ran de grootsohe onderneming in het licht Ie stellen rooral in onze tgden ran arbeidsgebrek en orerberolking en rerdeJigile een krachtige en spoedige onderneming tan het werk tegen ran rerscl llende zgden nu en dan geopperde bezwaren Staten Generaal Eiutx Kameb Zitting ran 30 Deo In deze zitliug is na renige dlaenuie met 31 tegen 4 stemmen aangenomen de rerhooging ran den aeogna op het Gedistilleerd de rerhooging ran het Orergangtreoht mei 32 legen 3 st en de rerhooging ran het Zegelrecht op SfTecteu met 29 legen 6 SI De Minister rerklaarde dat de Regeering rrgheid drnki te geren aan bezitters ran bnitenlandsche effecten welke roor de inroering ran deze wet lyn uitgegeren om te met plaktegri te stempelen tegen l per iOAO Willen tij gebruik maken ran het roorrecht p slechts 20 conts per mille te belalen dan moeten tg binnen 6 maanden hunne effecten laten legelen bg den ontranger De wet op de Middelen is aangenomen met algemeene stemmen nadat de Heer Van Boyen den Minister sterk had bestreden op grond ran diens iwakkeid tegenorer tgue ambtgenooleu De Minister constateerde dat ïle gewone middelen de gewone uilgaren met ƒ 49 000 orerlreffen De Kamer is geMheiden tot Maandag II Januari des aronds Ie 8 uren Grondwetahertiening Art 194 Dinsdag is t Voorloopig Verslag ran het Afdeelingsondertoek over l wetsontwerp tol wgtiging van hel Xe Hoofd Bluk der Qiondwet rersch6ivM Sommige leden hadden indiening ran dit sMntwerp betreurd rele andere deelden dat geroken echter niet Moeten de hoofdtrekken der regeling ran het onderwgs in de grondwet rerrat lijn Enkele 1 leden waren geneigd deu rraag ontkennend te be antwoorden de meerderheid der leden meende echter dat de grondwetgerer op een zoo gewichtig punt de moeielijkheden niet mocht ontwijken door de regeling aan den gewonen wetgever orer te laten Behoort art 194 onreranderd te blijren Verscheidene leden ronden in het voontel der Beg geen aanleiding om tol reranderins mede te werken de orerwinning ran een der beide partijen kon slechts bevrediging geren in afwachting ran tolk een oplossing garen zg aan t onveranderd behoud ran art 194 de roorkeur boven een gedeeltel k toegeven Volgens andere leden behoefde de hoop op een aannemeigk compromia nog niet te worden opgegeven al nel het te twijfelen of de door de Begeering roorgeatelde redactie als zoodanig dienst kon doen lutuaschen meende deze leden er op te moeten wgten dat art X94 roor de roorstanders der bestaande schoolwetgering geen betwaren oplererde en dat er dus roor hen geen reden was om op rerandering daarvan aan te dringen Zelfs waa het huns inziens niet te ontkennen dat tich in het land meer en meer de nelging openbaarde om dal artikel onreranderd te handhaven Zg verklaarden dat hunnerzijds te goeder trouw doch tonder het gswenachi gevolg getocht was naar een formule die voor beide richtingen aannemeigk zoude zijn Dit verhinderde evenwel niet dal tij rolgaarne bereid waien ons d roorsttHsa die den kant ran de tegenaiandeit der bestaande schoolweigering mochten worden gedaan ernstig Ie overwegen tg tich hartelijk tonden rerhengen indien tij iioh tonder verloochening hunner bcginKlen konden nederleggen bij een redactie waardoor die richting ton worden berredigd Van beide tydei werd in een uitroerige kiitieki ran t bealaande art 194 getreden Als slotsom daarran formuleerden sommige leden hun wensch ran rechtagelgkheid tusaohen openbaar en bijtooder onderwijs ten optichte der openbare kassen door de rolgende bepalingen in orcrweging te geren lo Het onderwgs is rrij So Voor het lager onderwija worden het toezicht en het ondertoek naar de bekwaamheid en tedelijkbeid der onderwijtert geregeld bij de wet 3o Tut dekking der uitgtren roor de openbare school wordt voor ieder aldaar schoolgaand kind een aan die uitgaven geévenredigd schoolgeld geheven 4o De overheid bekostigt geheel of gedeeltelijk het onderwijs roor de kinderen ran bedeelden onvermogenden en miuvermngenden onverschillig welke de scholen tgn die door deze kinderen worden bezocht Uit bepalingen in dezen geest Z3U voortvloeien dat het vrge onderwijs regel werd en het openbaar onderwijs alleen tot aanvulling diende Daarnevens konden de bepalingen van het Regeeringtroorstel en al 1 en 5 van art 194 met enkele wgtigingen behouden blijven Andere leden dia t ch in hoofdtaak bierby aansloten gaven er de voorkeur aan hunne wenschen uit Ie drukken in den vorm van een drietal stellingen die de hoofdbeginselen bevatten waarnaar een grondwetaartikel om te bevredigen zoo moeten worden samengesteld Die stellingen Iniden als volgt lo Vrijheid van onderwijs behoudens het onderzoek naar bekwaamheid en zedelgkheid ran onderwijzers op lagere scholen te regelen by de wet 2o Openbare scholen alleen daar waar niet door vrije scholen in hel onderwjji roorzien wordt 3a Betaling uit openbare kassen ten behoere ran lagere scholen geschiedt niet voordat gebleken is dat oodera en verzorgers niet bij machte zijn in de kosten te voortien onverschillig welke de godsdienstige richting van het onderwgs tij Ook na deze uiteenietting der verschillende gevoelens trad men in een breedroerig beoordeehog ran het voorgedragen a tikel waartegen lal ran betwaren werden geopperd Ten slotte werd in meer dan éene afdeeting het rerlaogeu geuit dat dit gedeelte der grondwetsherziening het allereerst iu behandeling tou worden genomen Het lot ran dit wetsontwerp zou toch roor al de overige voorstellen beslissend tijn Op r