Goudsche Courant, vrijdag 1 januari 1886

de gemaakte tegenwerpiag dat deze ensch thans voorbarig moest geacht worden laidde het aotwoord dat meo dien na reeds had meeurn te moeten uitspreken opdnt de Kegeering en de Kamer jouden tien dat verandering ran ait 194 de sconditio sine qu non was en bleef roor medewerking tot een op andere ponten wellicht ereuceer geweiischte herlieniug der Grondwel Rappoftenra zijn de heeren Bronweri Vernier ran der Loeff Van der Kaay Fabius en Mees Een merkwaardige rit per rijwiel werd den eersten Kerstdag ondernomen door de heeren J W Holst en T Knri Nibbng beiden leden ran de Jiast Félocipèdetlub Beide heeren rerlrokken te half twee des middags ran Amsterdam op een Quadrant Tandem driewieler voor iwee personen achter elkander Zy reden orer Amersfoort Apeldoorn Deventer Zulfeo Arnhem VVageniogen Utrecht en ran daar niet direct maar over Amersfoort weder naar Amsterdam terug üe geheele afstand langs dezen weg bedraagt 283 KM waarran in 24 qur 271Vs K gereden werd Te 1 uur 30 minuten ran den tweeden Kerstdag toch waren de reizigers weder te Muiden waar lij eren uitrustten om naar Amsterdam door te rijden Hier nog niet lerreden met bun succes snelden zij langs de Stadhouderskade op huu door modder onherkenbaar toestel naar het Willemspark om door den afgelegdeu afstand tot op 300 KM te brengen Gedurende de eerste 24 uren bedroeg de gezamenlijke rusttijd slechts i uur 15 min De rit onlangs door den heer Kiderlin per tweewieler van Hotterdam naar Leeuwarden volbracht werd door deze beide heeren zoowel in tijd als in afstand orertroffen De eerste toch legde af in 22 uur 35 min 245 KM en maakte dus eene snelheid van gemiddeld 11 25 KM per uur den rusttijd inbegrepen terwijl de Amsterdammers aflegden in 24 uren 271 Va en dus den rusttijd inbegrepen 11 29 KM per uur maakten welke snriheid zij nog eenige uren langer dau de heer Kiderlen volhielden Oik waren de omstandigheden waaronder de Taudemriiders reisden ontegenzeglijk reel ongunstiger De overal met zand of modder bedekte wegen de voortdurende motregen in den 13 uren langen nacht een tiental vastslapende tolgaarders die de rijders noodzaakten hunne machine over de tolboomen hten te tillen zoowel als de dikke mist in de Soerensche bosschen waren oorzaak vau zeer belangrgke veriraging Merkwaardig is het nog dat beide rijders het laatste deel van hunnen rit het snelst reden Van Utrecht af toch reden zq ria Amersfoort naar Mnideo met eene gemiddelde snelheid van Id s K M per uur zonder eenige ru t Tot bewijs dat de opgaven van tijd en snelheid iu alle opzichten juist zijn kunnen de briefkaarten telegrammen en handteekeningen dienen die zij ran bgna alle plaatsen langs hunne route verzonden en verzamelden Het bestuur der i V C heeft dan ook dezen rit reeds officieel geldig verklaard en den rijders zal de gouden karopioeumedaille der club worden uitgereikt Beide rijders bevonden zich bij hunne aankomst in bet Paviljoen in het Vondelpark in den volmaaktsteu welstand Daar werd natuurlijk onder luide torjuicbingen een glas op huLne laaie volharding geledigd AmU rhenmatiscbe pijneo die zonal niet lerensgeraarlijk dan toch uiterst kwellend en hindulijk zgn MeD heeft daarom uwen vermaarden laJ genoot dr Mez ger naar hier ontboden om te jMcbten den Paan althans van zijne rheumatiek te rellossen Voor het oogenblik heeft s Pauaen lijfarts i Ceccarelli in i het Valicaan zijn domicilie opgesiagéD ten einde roort durend bij de hand te zijn VolgelH het oordeel ran dr Ceccarelli zou Leo XIII nog zwr wel eenige jaren zijn leren kunnen rekken indien Rn slechts wat minder vreemdelingen ontvangen wi minder spreken en schrijven kortom zich wat raeer si gunnen wilde Dat rust nemen zal intnsschen wil de Paus betref wel tot de vrome weusohen maeteiti plijven behooren i Pausen hooge waardigheid legt zekere vert al zou hij dit onttrekken Zoo lechlige receptie plichtingen op aan welke hg i ifl willen zich onmogelijk zou kunnp was het ook weder gisteren bij de ten Vaticane j il Op twee u oouden al de ledeft lian bet Heilij College benevens een lange atoelmvjln relaten eo andere hoog pestelijken haar biJffi lOTe lialf tWaali versahe u de e at met zijn gdiisal4hofi Hij zag eë lijdend lUit m r schijnt tooh de JfWlicelenis yadit langduiige pledhiigheid vrij H beu doorstaan Kardinaal acoiltii las het adres ydXitfp petwelkY a W volgftajjle liinnede voorkwam IfAm Jbemiddeijng iq het 6phkne 4l l uitsche geschil t mt t enV de Gar6linln em der ijjj jiwiste trioefeu Mlf fal modeUe t Mvakj bikaor U l htB als eln roarspsl chouw f te Sarden rith eei Hk landeren iog veeNHdiukwekk n M tri bf tdie emd is m de l l eeoen iieuweii rtt lelukklgeu gl openen iioor h ih beffen slaan v adC Jde voeten vjijiden Heilïaifeit Stbèl aut jroord was l wi e betpte weiï eene beiaigebis mA inaiem niilig itet naai Saccouii gesjj kenc ij nsiihf wei ld f liohlftkring jte dï reroli fi i i ll Pau nj a a iders dan t d wr kardi i f Ben ge Ëen uit de mode geraakt g neetiiliddel neeskuudige deelt aan bet Dagblad taiede Akudoeningen van de long kunnen zeer goed genezen werden als de patient dadelgk zorg draagt op die plaats ceo pap vap mosterd en vlaszand meel te leggen en kalm en warm in bed te blaren £ en directe aanwending ran dit middel is van het grootste belang Een ieder kan deze kuur gerust op zich toepassen eu als men het slechts op den rechten Igd doei twijfel ik geenszins t an den goeden uitslag In bel begin mgner prakigk kostte het eenmaal genomen besluit mijn werkzaamheden om geeoerlei reden ook maar voor één enkelen dag na te laten mij bi a het leven Ik bad een ware koude gev t maar de ongesteldheid werd verwaarloosd tol eindelyk op zekeren dag een zeer knap dokter mij mededeelde dat mijne rechter long geraarlijk aangetast was een feit dat ik zelf weldra al te duidelgk inzag Dank zg de mosterd eu rlaszaad pa ipeu waren wg echter spoedig de ziekte meester eu mijn long werd langzamerhand weer geheel normaal zoo goed als reruieawd Bij een herhaalde aandoening een jaar later pakte ik de zaak rlngger aan iic paste weder de mosierdpappen toe en hield mij rustig en goed warm weldra was ik weer geheel de oudr zonder eenige andere geneeskundige hulp Deze kuur is thans geheel buiten gebruik gerukt tooh kan de geneeskracht van dit middel nooit te hoog worden geroemd Het heeft reeds menig doktersrecept orerbodig geraaakl Uit de Groninger veenkoloniën wordt tegenwoordig voor Donsche rekening veel blauwe turf gehaald waardoor de prijs van deze turfsoort vas is ƒ 16 a ƒ 17 per dagwerk Deze afscheping geeft veel werk eo rerlier terwijl ook de gewone kleine turfvaart nog niet stil ligt zoo als gewooDlijk om dezen tijd het geval is Hoe de waarde van veen dat nog niet aan de snede ligt tegenwoordig achteruit loopt blijke uit het volgeode voor eene veenplaats werd 8 jaren geleden ƒ 90110 betaald 4 jaar later 6000 en nog geen 2 jaar later dus in 1884 ƒ 4000 zonder het renteverlies te rekenen De groote verhuring ran veenputten toebehoorende aan de familie Kniphorst te Stadskanaal en gelegen in de Drouwener Buiner Exloér Valter en Weerdingermouden enz heeft plaats gehad Ongeveer 150 perceelen zijn aangeboden en alle gegund De prgzeo die men wegens de lusteloosheid in den turfhandel en wegens de nog in grooien voorraad op vele plaatsen aanwezige turf zeer laag verwachtte zyn niet tegengevallen Senige perceelen kwamen hooger andere iels lager maar de opbrengst over het geheel was ongeveer gelijk aan die van het vorige jaar De Verztkeringibode vestigt de aandacht op de sierftetafels oor Nederland afgeleid uit de waarnemingen over hrt tijdperk 1870 80 door A J van Pfsch hoogleeraar te Amsterdam voorkomende in de hydrogen van het Stalisii oh Ins imul No 3 1885 Zoowel de methode volgeus welke die slerfteiafels vervaardigd cijn als de vorm waarin de verkregen 1 nitkorasien gepubliceerd worden verschillen in zeer rele opzichten ran de tafels zooals die tot nu toe Buiteniaodsch Uverzietit Gelijk in ons rorig nr verwacht werd ia Grévy als president der Franscbe republiek herkozen Zijne persoonlgkfaeid en karakter in aanmerking genomen zou men vermoeden dat de rechterzijde den heer Grévy gesteund lou hebben Doch gematigde denkbeeldafi Ai verdraagzame handelingen zijn niet populair in Frankrgk De wijze waarop verkiezingen van leden der reohierzijde nietig zijn verklaard heeft dea burgerhaal deu wilden wrok tusschen rechterzijde en linkerzijde feller dan ooit doen ontbranden De monarchalen toudeu liever een wildeman aan bet hoofd van dea staal lien die de republiek onmogelijk en belachelijk maakte dan een fatsoenlijk burgerman die bedaard eu ernstig zijn plicht doet Als van zelf spreekt gingen de ultra s onder de republikeinen met hen mede waut de felle lieden van alle partijen tiju natuarlijke bondgenootea Van do 480 senatoren en gedeputeerden hebben sleehls 692 een stem uitgebracht 307 gedeputeerden eo 210 senatoren steraden voor den heer Grévy Voor het prestige van Frankrijk is deze verkiezing nu wel niet zeer gunstig maar men kan lot troost opmerken dat ze veel ongunstiger had kunnen zijn Hel ministerie Brisson zal altreden en waarschijnlijk vervangen worden door een ministerie Freycinet dat dan wellicht eenige maanden aan het bewind blijft I Zooveel is zeker dat een radio inl ministerie roorkwamen De grootere nauwkeurigheid der statistieke opgaren eo de verbeterde inrichting ran deze eischten reeds lang dat een goed iln elkaar sluitend systeem van berekening werd uitg dacht waarbij de regels der waarschijnlijkheidsreken ng naar behaoren op de vervaardiging van 8lerftetaf ls werden toegepast De hoogleeraar Van Fesch heeft dit nagedaan De sterfte in de groote steden blijkt hg ide mannelijke bevolking steeds ongunstiger te zijn dan in de kleine steden eo op het platte land roor rrouwen is hel juist omgekeerd l e hoogleeraar geeft op waarin de reden van dat verschijnsel moet gezocht wórden Hel verschijnsel over het algemeen mag door de Leveusverzekefing Maatschappijen niet over het hoofd gezien worden en wij gelooven daarom zegt de Feriekeringabode dat deze sterftetafels van de 20 grootste steden vau ons land afgeleid belangrijke diensten zullen kunnen bewijzen Ijn bare zitting van 23 Nov jl nim de Académie desISciences kennis van eene belangrnke m pdeeliug van den kapitein Benaid o tr sommige pri en door bem onlangs genomen metj jtgn besluurbmpn luchtballon De memorie werd i e ir pnstig doojJMde Académie ontvangen en zg insloot die wponjlelijitt in hare verslagen op te nemeii De proeven hjfideo 22 Aug eii 22 23 Sep jl pli ats De motor vas $ ene Gramme machine die 3000 omwenteliogen er minuut maakte en 9 paardek ontwikkelde JufS stroom die de machine dreef werd gelererd door ue bai terg wier samenstelling kapit Kentard geheitn houdt Om de snelheid te welen gebruikte hg een luohllog beslaande uit een kleihen ballon gevuld fflet 120 liters gewoon lichtglas j Deze werd in de l bt losgelaten doch aan een licht zijden koojrd vau 100 M lang aan eene licht vpeweg lgke rol rastgphouden Op het oogeijjblik dat vde At A geheel ran de rol was afgewouden war n er das I0I M afgelegd sinds men liia kleineiii h llou lotliet Den 228te ii Sept wsi de snelheid ran d n wind 3 M tot 3 9b M per seconde De ballon rerliet Calais met 3 iifrsonen te 4 25 s nam met bewolkte lucht en weftl tegen den wind orer het eiland Billaucourt alwSiar hg ten 5 u aankwam naar deu ringmuur iiii Parijs gestuurd die te 6 12 werd bereikt De relatiere snelheid was hierbij 6 M per seconde Toen gaf Renard bevel terug te keereu waarop de ballon tot zijn punt van vertrek in 11 minuten terugkwam De grootste hoogte was 400 M Den volgenden dag werd de proef iu tegenwoordigheid van den Minister van Oorlog en deu Voorzitter van de Commissie drr Fortificatitn herhaald Voor zoover de proeven gedaan werden z jn zij uitstekend geslaagd De Minister van Oorlog heeft uu I de constructie van een veel grooterea ballon bevolen om proeven op grootere schaal te nemen die het volgende jaar rullen plaats hebben De Hoofdbestuurders van het Nederlandtck Tmneelveriond met deu Directeur van de Tovneehchool tot een commissie rereeuigd om een gedenkteeken op het graf van Merr Kleine te duen rerrijzen hebben zich dezer dagen per circulaire tot hunne landgeuoüten gewend om geldelijke bgdragen £ lke gift zal welkom zijn Immers waar onze gerierde tooneelkuiistenares hare bewonderaars in alle kringen der maatschappij rond moeten ook die allen tonder onderscheid naar de male hunner krachten kanuen medewerken om het welslagen der pogingen ran de commissie te verzekeren De triomftocht dien de begaafde vrouw door bet land deed openbaarde hoe hoog zü stoud aangeschreven in de schatting maar ook in hel hart hnrer vele bewonderaars en vrienden en niet minder de hulde aan de gestorvene betoond toen zy grafwaaria werd gedragen Dat thans de in Ie zenden bijdragen getuigenis afleggen hoe vorig eu hoe algemeen de wensch 18 dat ook bet nageslacht wete boeleer bare tgdgenooteo haar hebben vereerd De Heer Bouberg Wilson Marnixsiraal 150 heeft zich met de ontvangst belaal Spoedige toezending wordt verzocht daar reeds voorloopig met een kuniteuaar onderhandelingen over het mouument zgn aangeknoopt Uit Rome Bchrgft men aan de N R Cl dd 25 December Sinds eenigen tijd loopen er bier onrustbarende geruchten omtrent den gezondheidstoestand van den Paus Inlichtingen die ik naar aanleiding daarvan heb iugewouuen luiden als volgt De gezondheidstoestand van dea Heiligen Vader zonder nog lol oogenblikkelgke bezorgdheid aanleiding te geren laat inderdaad reel te weusohen orer Leo XIII lijdt aan eene pijnlijke aandoening van de blaas en bovendien aan eene maagkwaal die hem dwingt zich bg het genoi van voedsel zeer te beperken Ht t gevolg hiervan is eeue grooie zwakte welke zich dikwijls openbaart in een gevoel vau afmatting zoodat zelfs bet spreken van weini C woorden den lijder inspanning kost Bg het een eu ander komen nu nog Clémenceau voorloopig onmogelijk ia geworden wat alleen radioalen betreuren zullen Hetisonbegrijpelgk wat de heer Clémenceau die door velen in Frankrijk als een tweeden Gambelta gevierd iwotdi beeft voorgehad met zijn wilden aanval op den heer Ferry Hij verweet hem als een misdaajl dat hij als minister van baitenlandsebe zaken staalkundige onderbaodelingen met prins Von Bismarck gevoerd had I Omdat de Rijkskanselier welwillend had voorgesteld door zijn tasschenkomst een einde te maken aan bet gevaarlijk eu vrij doelloos geschil tosschen Frankrijk en China en de heer Ferry daarop beleefd geantwoord bad werd de heer Ferry door den heer Clémenceau aangevallen al ware hij een misdadiger en landverrader Indien de Frnnsohe demooratie zulke roekelooze wilde woorclïoerders tot haar gunsulingen verkiest is ie w er druk bezig de republiek te ondermijnen Hoe tkan Clémenceaa minister of president worden als ijij onderhandelingen mei den eersten staatsman vau ien rijk waaripede Frankrijk in vrede verkeert misdadig rekent In Duitschland ia men met de berkieiing van Gréiy ingenomen Die beslissing beweert men Ie erlgn is een waarborg voor de handhaving der redelievende betrekkingen tusscbeu Duii chland eu ralikrük m Duitschland komt bij deze leuze alleen B aanmerking of het hoofd der Franscbe Republiek ia een bezadigd man die van geen oèrlog behoef gebruik te maken om tidh in zijn ellin te handbar ib daarom ook werd de loeneaiende macht van h lt Orleaniame met eenige bezorgdheid lij Duitschland opgedferkt maar daarom ook kan pnitschland tal fden ziJB met eo thans verkregen nitslag Ten oèïiohle van de regeling der Oo l Bame isQhe uaeslie a men steeds in bet duister dat et oudi rhaude tngen worden geroerd lasscheu de MoKcndbeden is téker maarj er lekt mei ran nil Ook lasschen kusland en Bulgarije sohijnl de taak nog niet geheel in orde Het Journal de Si Pélersbourg beeft nog geen melding gemaakt van de bekende Bulgaarsche legerorder wanriu Rusland wordt gevleid en gisteren werd zelfs bet bericht van de officiéele zending van generaal Vnicicoff naar Sofia tegengesproken Toch beeft bet blad aan den anderea kant ook weer etu bewijs dal de Russische politiek ata het veranderen is Sprekende over den wapenstiUland tnaacben Bulgarije en Servië zegt het offinieuse blad Na de strijd met de wapenen heeft opgehooden of ilikans gesobortt is keert de revolatie van 18 Srpt tot bet domein der Ëaropreaohe bemoeiing terug Men mag hopen dat drie minder ouvrnobtbaar lal zijn dau ter conferentie te Koostantinopel men kent de oorzaken welke hare pogingen deden falen doch de toesiend is met meer dezelfde het i das te verwachten dat de uitkomsten thans geheel anders zullen zijn en de vrede in het Ooateu met goed gevolg zal gehandhaafd worden Het wetsontwerp tot het nemen van maatregelen tegen A werkeloosheid dat door de Deensohe regeering bj de volkavertegenwoordiging is ingediend is in handen geateld van een oommissie bestaande uit 22 leden waarren 11 nil het Landtthiiig en 11 uil kei FoUelkinf Deze oommissie kon het echter niet eene worden zoodat de beraadslagingen lot 7 Januari lijn rerdaagd Op nieawjaaradag ui de voorzitter van het landiUi dea koning namens de Eerste Kamer geink wenschen maar de heer Berg de vuortiller van bet Folkething zal de receptie vermoedelijk niet bijwonen Met bet oog op de spanning welke nog Bleeds tusaohen de kroon eu de volkaverlegenwoordiging heersoht heeft de voorzitter het niet noodig geacht de maohtigiog van het Polkttiing hiervoor aan Ie vrageu RECLAME Door Bohade en sohande wordt men VUB Dal zegt een oud spreekwoord en dat moge ter waarsohuwing dienen van al diegenen die ziob laten overhalen om in stede van de echte door de hoogste wetenschappelijke mannen beproefde Zwitsersohe Pillen van den apotheker R BRANDT 100 uitnemend dienstig bij onderbnikskwalen een uder geneesmiddel te nemen men vrage steeds naar de Zwiisersche Pillen van den apotheker R BRANDT voor 70 Cis de doos in de apotheken te koop en overtuige zich er van dat zij Is etiket een wil kruis op rood veld met de handteekening van R BRAN UT dragen dau zal men voor schade en schande bewaard blijven Verkrijgbaar bij J H M ZELDEN RIJK apotheker te Gouda KEJXMSGEt lIMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goud brengen ter kennis vnn de ingezetenen dat het suppletoir Kohier der plaatselijke directe belasting op de inkomsten in deze Gemeente voor het dienstjaar 1885 door Gedeputeerde Staten van Zuidhulland goedgekeurd in afschrift gedurende vgf maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Geoieente en dal voormeld Kohier ter inrordering is toegezonden aan den GemeenteOntvanger GOUDA den 29 December 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEUGEN IJZEN DO DRN De Secretaris BROUWER E E N N I S O KV ING INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 staatsblad uo 95 Brengen ter algeraeene kennis dst op de Secretarie ter visie zijn zelegd verzoeken met bglageo van D Vermeulen te Gouda om vergunning tothet oprichten eeuer Broodbakkerij in net perceelgelegen in de Vogelenzang VVijk MiNo 160 Kadaster Sectie C No 2231 A Kaptijn te Goada on veraunning lot het plaatsen eu in werking brengen an een Sloomweiktaig in zijne Broodfabriek in hel perceel gelegen in de Peperstraat WgkKNo 265 Kadaster SectieD No 1179 Dat op Woensdag den 13 Jaiiaari 1886 dea namiddags ten 1 ure op bet Raadhuis gelegenheid is om bezwareo tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedorende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de Ier zake ingekomen Schriflurea kan worden kennis genomen GOUDA deu 30 December 1885 Burgemeester en Welhoa Iers voornoemd VAN BERGEN UZENDOOKN De Secretarie BROUWER P O TBR X J Hllsr LIJST vau BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden Geene Amsterdam F N Boer Arnhem W Staphorst Moordrecht BRIEFKAART Mej Blom s Herlogenbosek Venoaden iieweest naar AMERIKA Siegmuud Schuier New Tofk De Directeur van liet Postkantoor SIMONS MARK BKKICHTË Gouda 31 December 1886 Met uiterst geringeu handel waren granen als voren Tarwe ƒ 7 a ƒ 7 80 mindere ƒ 6 50 i f 7 Rogge ƒ 6 23 i f 6 Gerst t 5 a 5 76 Haver ƒ 3 80 a ƒ 4 25 zware iets daarboven Mais ƒ 6 de kleine zonder mindere ƒ 5 26 a ƒ 5 76 De reemaikl zander aanroer relte rarkeus 22 i 23 et varkeus roor Londen 18 il 19 ot magere rarkeus en biggen handel iels rlugger schapen traag te rerkoopeu Aangeroerd 16 partijen kaas Prijzen ran ƒ 19 a ƒ 24 Noordbollandsche ƒ 28 Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 WViboier ƒ 1 00 a ƒ 1 10 UargerluKe Stand GEBOREN 28 Dec Saiaaaa Johsnni osijera A Veracfaoor n J 2org 24 Arie aiders W F Blok eo N Knmer Willieliliia Blizabetli ouders F E J Bnjlug en J M Heerkeus 26 Dirk oodcri D Schlip en G Schooien Arooldus Th odorus ooders A A Bezem es G M de Does Agalbi ouders C Vrrmeulea CD M J vso Egk Teuais Mariaas ooders P Sooffré so A de Grogl Oeirttuida Oerarda ouders D ü W nn der Uar ea M Slrarer 20 Maria Jobaaoa ca Hcriiaaiia oadcrs J sn Dan CD W Wolvcrs 87 Ltmbcrtos Joscphus Nieolias ouders M Hoodijk co H M van ecaweo Elizabeth ooders E de Joog eu P de Weger JohsDoa ooders CBakker eu J Blanken Marioos Miehiel Lonrcns oodersJ P van 1 000 en J Lonrcns 28 Martinoa ouders J KoolnccB en M van den Berg Maria Agocs ouders V Malcoaer en S H Albers 29 Ucndert wtlbelmns ouders P vao den Toorn en D Bolonje 80 Pelronella ouders H vau Maaren en J Amesz OVBHLEUBNi 23 Dec G Schiebrock 12 26 M van Vlaardmgcn 74 j G Meger 2 J 4 m 26 J F Prang 2 J 9 m G Blum 3 J 4 m 27 P La gerenberg 3 m 28 B L Ksplcin 7 w W J de Jong 1 j 7 m F X sn den Bergb 84 j 29 A C Kooiman 3 m G T Koot 5 m 80 N C blingerland 2 j 2 m GÜHUWD SO Dec H Spruijl ea W C Quast Gouderak GEBOREN Aalljr ouders F Kssbergen en G de Jong Jan Willem ouders W Ooros en P de Jong OVERLEDEN J Teiloow bniivr van H van den Ove 73 j ONDERTROUWD H T Tier van Moordrecht 24 j n L Verstoep 21 j GEHUWD T de Broijn en M Visser Stolwijk GEBOREN Maria ouders W Both co J Vcrkaik OVERLEDEN D Molenaar 6 m N Koolwijk 73 j ONDERTROUWD I vso den Heuvel co A W Baas Zevenhuizen GEBOREN Alida oudeis A de Vnj en D de Joog Jsnnigje ouders D Prins en G den Hollander OVERLEDEN H Burger 6 m J Sol 1 m M M van Zvrielen 31 j GEHUWD C Zonneveld en A Roos ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van eene Dochter G C ROOSENDAAL ÊOSSELAAB Gouia 30 Dec 1885 Voor de vele blijken vaa belangstelling bij het overlijden onzer geliefde Echtgenoot en Moeder ondervonden betuigen ondergeteekenden hnnnen bartelijkeu dank G KABEL Gouda 30 Üec 1885 en Kindeeen Gevestigd te Haastrecht P W IWARI Arts TE KOOP gevraagd Adres franco brieven onder No 1232 met opgave van prgs Een WEDUWNAAR R K Godsdienst met een klein gezin in eene naburige gemeente vraagt eene I van dezelfde Godsdienst ter waarneming z ner Haishouding en bg atwezigbeid ook genegen I zgne Winkel waar te nemen Zonder bewijzen van goed en eerlgk gedrag I onnoodig zich aan te melden Franco brieven onder No 1233 aan het Bareau dezer Conrant Heden verscheen en is bg alle Boekhande laars verkrggbtiar gesteld DE GASKWESTIE I behandeld door IG J STEENS ZIJNEN Ridder in de Ord van den Nederlandsehw Leenw PRIJS as CENTS Uitgegeven ten voordeele van de Werkinrichting tot Wering der Bedelarg De Muziekuitgave wordt op bestelling binnen enkele dagen geleverd door A BBIKKMAIV Boekhandelaar Gouda ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 CHEM FMIËK V4NH VONGiMBORN Ie Emmerik a d Rkijn en t Beerenberg Gelderland Oriiverseel Zuiverings Zout In pakjes a 18 33 en 60 cents Medicinale Levertraan In A an 25 40 en 75 cents IJzer Levertraan Een eetlepel bevat 0 15 gram ijztr iii een licht verteerbaren vorm a ilao 40 cenis Druiven Borstsiroop met Feukel Honl In fiesch a 30 60 ctni en ƒ 1 J C ZELDENRUK Gouda J H C HUINCK Gouda Weil WOLF ei Zoon Schoonhorxn J