Goudsche Courant, vrijdag 1 januari 1886

De ondergeteekende maakt bij deze beken dat hy met IJANÜARI ophoudt HOOjPDA OÜIfT te zgn voor de Fransehe Levensvemekering MaatschappiJ Caisse Paternelle te Parijs en de ZWITSERSCHE MAATSCHAPPIJ van Verzekering tegen Invaliditeit en Ongelukken te Winterthur en neemt deze gelegenheid vraarom zijn opvolger den Heer D C W van der LAAB D bgzonder aantebevelen EXTRA i lJMMER beh GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken C J C HOOGENDIJK Vrachtgoederen Stoombootdienst AMSTERDAM GOÜDA MIDDELBÜRG VLISSINGEN v v De Stoomboot ZEELAND zal gedurende den reparatietgd vervangen worden ADVËRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advert ntien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschQnt Afïoaderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiön kan geschieden tot Mo uur de namiddags van den dag der uitgave WtmtiAt JANUARI van Middelburp en WOKNSDAG 6 De Agent I door de Vertrek ZONDAGMORGEN JANUARI van Amsterdam Sociëteit Ons Qenoe en Ie Abonnement Voorstelling DONDERDAG 7 Januari 1886 Kon Vereenig Het Nederlandsch Tooneel MEKZEGT Blgspel in 5 bedr van Justus van Maoeik Jr Aanvang 7Vs uur j Gewone bepalingen en prgzen BLEEKERIJ DE valk op de Bleekersslngei OPE Il G iS Januari alwaar van af heden WASSCHEN nat of droog aan huis worden aangenomen belovende eene nette bediening My steeds in UEd gunst aanbevelende E van LEEUWEN i z ƒ 0 35 PER FLESCH bij Wed C van Oije Kleiweg No 2 FUNKE DERDE MEID GEVRAAGD tegen 1 Februari e k in een voordeeligen dienst te Rotterdam Vereischten zfln middelbare leeftyd eenvoudig en bestendig volkoiien bekwaam als Linnenmeid voor stoppen mazen naaien wasschen en stryken en voorzien van beste getuigen tot aanbeveling Adres met franco brieven onder het motto cLinnenmeid te Rotterdam hg de Boekhandelaren J W VAN LEENHOPF ZOON HET SUCCES VAN DEN DAG t een doos met 5 flacon besten Schrijfinkt in 5 kleuren uit de fabriek van P L FOLMER te Groningen Een doos met 5 kleine flacons 50 Cents Een doos met 5 groote flacons één gulden Te Gouda verkrijgbaar bij de boekhandelaren A KOK 4 Cie Zte Étalage II Snelpersdruk van A Brinkhan te Goud B A A II De ondergeteekende noodigt hierby op last van Z E den Minister van Vi aterstaat Handel en Njjverheid de Ingezetenen van Gouda dringend uit om in het belang van den openbaren dienst althans gedurende de drie eertite dagen van het Nieuwejaar aan de Brievenbestellers GEEN FOOIEN uit te reiken Door in strgd daarmede te handelen stellen zjj die beambten bloot aan zeer gestrenge bestrafing Gouda 28 December 1885 De Directeur van het Postkantoor SIMONS SPECIALITEIT IK HEERENARTIKELEN A VAN OS Az Kleiweg E 73a Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het gryze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het baar glansrijk en zacht en verft niet Prgs 8S cent per flacon en 1 80 per dabbele flacon Alleen verkrögbaar te Gouda bfl J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 gevraagd voor Oouda en Omstreken voor den VERKOOP van een speciaal soort Varkensvoeder Brieven onder motto Veevoeder aan den Heer L LEGROS Ammanstraat 1 Antwerpen In de Abshaubbins or Antirhumatische Watten is het redmifldel voor rhumatiscbe Igders gevonden Een ieder beproeve deze bereide Watten met lichte of ernstige pgneo welke door koude zjjn ontstaan en men zal zeer spoedig de heilzame uitwerking ondervinden Elk pakje met gebruiksaanwijzing kost sleehts 30 cent waarmede men zich kan overtuigen en zich tevens van eene of andere lastige pjjn ontdoen Hoofddepot te Delft bjj A BREETVELT Az en verJer verkrggbaar bg Wed Bosman Gouda Wed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuijen W Ligthelm Voorburst Wed G Wilhelmus Woerd A Bo Berkel De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEB DAG De prjs per drie maanden ia 1 25 fraifto per post 1 50 EET NimWE JAAIl Het jaar 1885 behoort tot de geschiedenis Zeker zgn er weinigen onder onze lezers die niet in ernstiger stemming dan gewoonlyk het middernachtelijk uur hebben hooren olaaD dat dezen dag van den vorigen scheidde Onwillekeurig gaan dan lief en eed dat ons het afgeloopen jaar bracht voor den geest voorbg en met zeker ontzag zien wy den nieuwen jaarkring te gemoet hopende op veel goeds maar ook wetende dat tegenspoed en beproeving in den schoot der toekomst verborgen zgn uan Wel hem die hoezeer overtuigd van zgn tekortkomingeb in zulke oogenblikken met een gerust geweten op de afgelegde loopbaan kan terugzien daar hg r naar gestreefd heeft naar zgn beste weten sën plicht te doeo Hg olc moed het nieuwe jaar ingaan vast voornemens om in dien geest voort te gaan en te doen wat zgne hand te doen vindt Zulke oogenblikken in het leven zgn geschikte rustpunten die tot zelfonderzoek stemmen het zgn uren die het best worden gesleten in stille overdenking of in vertrouwdgke gedachtewisseling met zgne naaste betrekkingen Een feestdag als wg heden vieren heeft echter ook die goede zgde dat ons gemeenschapsgevoel er door gesterkt wordt Wg voelen ons aan elkander verwant en deze harteIgke stemming uit zich in de welgemeende wanschen die wg elkander toebrengen Wg houden ons aan deze goede gewoonte en brengen daarom aan onze lezers in dit nieuwjaarsnummer onzen feestgroet Moge het hun welgaan in het jaar 1886 Ook voor de stad onzer inwoning en ons geheele vaderland hopen wg dat het een gezegend jaar zg Voor beide kan het belangrgk worden In onzen politieken toestand is in 85 niet veel verandering gekomen ten goede De hoop dat de grondwetsherziening nieuw leven zon aanbrengen is teleurgesteld Steeds hooren wg als t ware het gedreun der voetstaplen van een strgdvaardig leger maar het blgft g het markeeren van den pas vooruitgang is nog niet op te merken Veel is er gesproken en geschreven veel schrifturen zgn er gewisseld doch een resultaat is niet verkregen Zullen wg in 86 gelukkiger zgn Wg hopen het maar vreezen Er zgn nog zooveel beletselen uit den weg te ruimen dat de verwachting niet groot kan zgn Nagenoeg zeker is het dat eerlang eene beslissing vallen moet Laten wg hopen dat het regeering en volksvertegen woordiging niet zal ontbreken aan de noodige wgsbeid vooral niet aan eene groote mate van vaderlandsliefde en zelfverloochening bg de verschillende partgen die alleen het totstandkomen van dat groote werk kunnen mogelgk maken Niets liever dan dat wg aan het einde des jaar mogen wgzen op eene grondige verbetering in onzen hopeloos verwarden binnenlandschen staatkundigen toestand Ook de economische toAtand is in het afgeloopen jaar ongunstig gaoleven en niet alleen ton onzent moor in alle lauden der beschaafde wereld Toch zgn er hier en daar voorteekenen van verbetering Vooral de werkeloosheid is thans minder groot dan een jaar geleden Wel i er van sommige zijden inzonderheid door de socialisten met ophef over bet heerschend gebrek aan arbeid gesproketi maar daarbg was niet zelden nnote overdigving Een opzettelgk in de groote steden ingesteld onderzoek bedt duidelgk aan het licht gebracht dat er vooruitgang i watfr te nemen Toch big ven de tgden nog moei gk en de slapte in vele zaken duurt voort Moge ook daarin spoedig verandering komev Indien de grondwetsherziening slaagt en d pttlitieke qnaestien dan op den acbtei rond treden komt er wellicht wat tgd vrö voor tyze vertegenwoordi g om in te halen waTop economisch gebied verznimd is Op dat gsbied vooral ook als gezonde bestrgding van de socialistische woelingen zouden wg baar gaarne aan het werk zien Voor onze werklieden is nog zoo veel te doen op wetgevend gebied Deze overtuiging wint meer en meer veld en te wenschen is het dat 86 ook in dit opzicht een goede oogst op zgn creditzgde zal knnnen boeken Onze gemeente ging het in het aigeloopen jaar de tgdsomstandigheden in aanmerking genomen goed groote dingen kwamen niet tot stand maar achteruitgang was niet op te merken In dit nieuwe jaar zal wellicht de belangrgke zaak der gasfabriek tot eene beslissing komen althans de voorbereidende stappen zgn reeds gedaan De Ivensch dat het te nemen besluit moge zijn in het welbegrepen belang der gemeente is stellig niet ongepast Zoo zenden wjj dit eerste nummer des jaars de wereld in met de beste wenschen voor stad en land in het algemeen en voor ieder onzer lezers in het bgzonder Moge ons blad zich blgven verheugen in den bgval van onzestadgenooten dien wg reeds zoo menig jaar mochten ondervinden Van onze zgde zullen wg onze beste krachten inspannen om dien te blgven verdienen BINNENLAND GOUDA 1 Jtnnari 1886 Zooali uit om forig or bink hMft de heer Q J Steens Zgnen thans voldaan aan de belofte onlangs in de Ooudtcht Courant gedaan om de gas uaeatle hier ter stede eenigstlns uitvoeriger te bespreken dan op de Kiesrereeniging waar hg de taak bet eerat ter aprake bracht mogelgk waa Hg beapreekt in tgne brochure acbtereenfolgena dese vier punten Exploitatie van Gemeentewege doorbouiTTau eene geheel ulcnwe fabriek Orername der bealaaude fabriek volgens taxatie Hernieuwing der concesiie der tegenwoordige fabriek 4 UitDoodiging aan anderen om conceaaievoorvaarden in te dienen Werd in de laatate raadavergadering door B es W een voorstel ingediend waarin sla de overtuiging van het Dagelgkach Bestuur werd uitge proken dat de taak der gemeentelijke gaafabrieken over de voor eg nadeelan waarvan jaren lang alrüd werd gevoerd tbana voor goed gewonnen ia de heer Steent Zijnen i het daarmede niet eena Wel erkent hij dat op de meeate groote plaatsen van ona land Gemeente gaafabriekeo tgu gereatigd waarvan vereefaeidene daarbg wel varen maar uitgemaakt it de taak t i nog niet In Botterdam ia de raad met alechti één atem meerderheid er toe overgegaan Amsterdam gaf eveneens met één stem meerderheid de taak in particuliere handen Versebcidene groote sleden die gemeente exploitatie hadden verbure thani hunne fabrieken aan psrtieulierto omdat tg et het groote voordeel niet van iniieu en eg begrgpen dal particulieren scher r ullei wcrkea dan tg lelveD De bear Steent Zgnen betoogt verder in tgn brocbun met cijfert hoe tg die in eene Gemeenle gasfabriek voor Gouda een voordeelige taak tien t i dwalen bij betwijfelt of nieuwe conceaaionaritsen geneigd tullen lijn aU zij den toestand nauwkeurig kennen om in te scbrgven tol een prijs vao 9 centa per stère voor particulieren en Iwepreekt een verlenging der tegenwoordige Conceaaie voor 10 jaar en tot een prgs vaa 9 ets per stère dat hem nogal toe schgnt te lachen doch ouder zekere oorwaarden als afdoende verbeteringen aan buiiennet en taiveriugstoeatellen onder toezicht tan een bekend deskundige aanstelling van een oommisaaria van gemeentewege evenals bg de waterleiding inrichting van een behoorlgk Laboratorium tot chemisclninderzoek vaa het gaa vermeerdering ran fittertperaoneel en fittingwerktuigen De schrgfer veronderstelt vooru dat de tegenwoordige hoogbejaarde Directeur der gasfabriek tgn rutt tal gaan nemen en t n taak aan jeugdiger handen overdragen Doch genoeg verder mogen wg over de brochure niet uitweiden Het bovenstaande ia voldoende om de algemeene aandacht daarop te vestigen Het kan niet genoeg op prgs worden gesteld dat een man too bevoegd om o er deraielijke quaestien mede te spreken ala de heer Steens Zgnen it genoeg belangstelling had in de gaaquaestie om haar openigk voor tgne atadgenoolen te willen toelichten Dat verdient waardeering Hg hopen dat velen de brochure tullen aansobaifen De opbrengst atrekt ten voordeele van de Werkiniicbting alhier Ten slotte de mededeeliog dat uit deie brochure bigkt dat de Kaaraenfabriek na aAoop van het tegenwoordige contract hare werkplaatsen electrisch tal verlichten Hebben de Goudsche vrienden van bet tooneel door de bekende omstandigheden gedurende de eerste maanden an het teitoen geen voorstelling kunnen bgwonen nauwlgks is 1886 daar of het nieuwe stuk van Justus van Maurik wordt aangekondigd tegen Donderdag 7 Januari Het ia gelijk men weet getiteld Men Zkot en munt uil als de vorige stukken an dien sobrgver door een ouderhomlende dialoog en aardig geteekeode figuren Mevrouw de Vries vervult daarin een hoofdrol en met baar treden op de dames Stoeit van Biene Rossing Sluijters Poolman Welmao en K lO JÜÉ iU iti A