Goudsche Courant, vrijdag 1 januari 1886

U Zondag 3 JannaH 1880 N 3334 Het Compliment faA den dag aan al mgnie Vrienden en Begunstigers I W R 8CHWBMMER Koffiehuis de Kap 60UDSCHE CDURANT I Nieuws en Advertentieblad v or Gouda en Omstreken Titnmertoao Een gelnkkig Nieuwjaar aan Vrienden en Bekenden toegewenscht R SLEGT Stolwijkebslots Louis P WELTER 1 COIFFEUR wenscht al züpe Beguhstigera ep fVriendeneen gelukkig jttar A GopDA 1 j mari 1866 4 Bg den aanpng van het Nieuwjaar een gelukkig jaar tdLg wensckt aan müde geacbtt Vrienden en Bekenden S kf 1 I i SCHULlkG 4 t 1 1 C i cierge van Arti Legi GfoüDA il JÉnuari l 886 i fteil en zegin o gewenscht aan alle mjjne Begunstigers Wrieqden en Bekenden i H J Wf ARD j 1 Biatbottelarjj Moleu erf f Bfl den aanvang deze jaars brengt de on 1 deSjgeteekende zjjne heilwenschen aan alle zijne Yrienden en Begut stigerii I I N VAN WIJK Hoütmansgracht i Metselaar Gouda 1 Januari 188 6 I Onder dankzegging vo r het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bij den aanvang van het Nieuwe Jaar mgnen Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de Stad veel heil en zegen toe mg verder in ÜEd gunst aanbevelende UEd Dienaar S P VAN DKK KLEUN Gouwe Zegen en welvaren toegewenscht aan myne Begunstigers Vrienden en Bekenden bg den aanvang des jaars 1886 J F HERMAN en ZOON Lange Tiendeweg Het Compliment van den dag aan alle mg n e Vrienden en Begnnstigern F X HARDIJZER Café Vrede Best Heil en zegen toegewenscht aan alle mjjne Vrienden en Begunstigers én blgf mg steeds op het minzaamst aanbevelen T EÜIJS Spieringstraat No 78 Timmerman Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en blgf mij steeds op het minzaamst aanbevelen A H KULIK Nienwehaven No 32 Metselaar Ondergeteekende brengt bg den aanvang des jaars aan zijne Vrienden en Begunstigers het Compliment van den Dag W DE JEU Tieodeweg Vleeschhouwer Het compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers H VAN WIJNGAARDEN Het compliment van den Dag P VAN DAM en Echtgenoote Gouda 1 Jan 1886 St Authoniestraat Bg de intreding van het Nieuwejaar brengen de ondergeteekenden hunnen hartelijken wensch aan hunne geachte Cliënten en faopen steeds dezelfde guiist te mogen blijven genieten j De kinderen van A van MEÜRS Oosthaven Bjj den aanvang van het Nieuwjaar een gelukkig jaar toegewenscht aan mjjne geachte Clientèle Vriendeü en Kennissen S I 1 H J VONK I Behanger Heü en Z gen oegewenscbt W F DE JONG Schilder Heli ea zegen icègewenscht aan alle m neVrienieli en Bfegi jMtigers en blflf rüg steedsop hBt iifiz9ani t inbeyelen i I H Jl Ri BOU Rianïï 0 421 i Lood èn Zj nkwerk r Aan alle mijne Btóiasligers Vrienden en Bekenden het CorapliMent van den dag j I S H POLAK Opticien Byontier M Dk colniplimeaten vla dejo dag 1 KÏ STIKKER K Tapgtmfl azgn Ilf Tiendeweg D 3 Gouda Korte Groenendaal Bg den aanvffng van het Nieuwe Jaar e beste zegen toegewenscht aan mgne Vriendin en Begunstigers door J KRUISHEER Kleiweg Bg den aanvang v n het Nieuwejaar wenscüt de ondergeteekende zgne geëerde Begonstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe A G VAN OOSTRÜM Brood en Beschuitbakker Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers J GERRITSEN Fruit en Groentenhandelaar Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle Stadgenooten en Beganctigers A H TAMSE Schilder Aan Vrienden Begunstigers en Bekenden wordt bg den aanvang van het nieuwe jaar Gods besten zegen toegewenscht door P ROND Pz IJzethandelaar op de Zeugstraat alhier De ondergeteekende wenscht bij deze veel heil eu zegen aan zgn klanten en aan allen die hem in het afgeloopen jaar gerecommandeerd en begunstigd hebben J DE JONG Az Mr Timmerman èn Inttrnmenteele Zuiveraar Met den ingang van dit Nieuwe Jaar wenscht ondergeteekende hare geachte Stadgenooten en Begunstigers veel heil en zegen Dankbaar voor t genooten vertrouwen in t afgeloopen jaar ondervonden beveelt zg zich weder beleefdelgk in ieders gunst aan Wed C VAN OIJE Kleiweg E No 2 Mgne geachte Clientèle Familie en verdereBetrekkingen zyn de I beste heilwenschen toegebracht door j I M PEETERS Jz Gouda Wfldstraat Veel heiiï en zegen toegewenscht aan Be unstigers Vrienden en Kennissen I K I AZEBROEK Lange Tiendeweg X De ondergeteekende wenscht zgne Begunstigers en Stadgenooten dat hun veel geluk en zegen iu het Nieuwe J ar mag ten deel vallen C VAi VLIET Mr Broodbakker Tarfmarkt MÜ I I Eotterdamsclie Opei a Ter overname aangeboden JtEDUCTIBKAARTEN voor Loge of Parket 1 80 per stuk Deze kaarten geven recht tot gebruikmaking van den nachttrein op 9 JANUARI naar Gouda en van de r tourkaarten tot verminderden prgs 85 ets Ie kl 65 ets 2e kl Te bevragen bij den uitgever dezer Courant Eum Funcli en CogEac bU Wed C van OIJE Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is nitgegeven en alom te bekomen BE mm um of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazen der Cartonteekenittgen enz waarbg is toegevoegd een atzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Cents Snelpersdruk van A Bkinkhan te Gooda BINNENLAND GOUDA 2 Januari 1886 VEHGADEEING van den GEMEEKTERAAD Dinsdag den 5 Januari 1886 dea uam ddajts ten 1 ore Aan de orde M Het voontel betreffende den ferkoop van een tnlcje grond aan de Vest aan C J C Princ Het vooralel betreffende de amotie van l oomen in bet plantaoeo tegenover den Katteiitingel I Het vooratel betreffende het raadplegen van des i l ndigen in ake inrichting en exploitatie eeoer Inafabrielc T De benoeming van eeoen brngwachter n de ophaalbrug op de Turfmarkt In het jaar 1885 werden bg het Kintongerecht te Gouda 604 sirafulcen behandeld 1879 1880 1881 1882 1883 1884 In 1873 werden behandeld 52l atraftaken 415 507 436 731 656 657 Id het jaar 1885 werd op de twee ingediende verroelen om gratie ter zake van Teroordeeliogen door het Kantongerecht te Gouda door Z M des Koning ongmntig betohikl Gisterenavond ten ruim 9 ure ia in de Kromme Gouwe nabij dete gemeente het lyk opgehaald van een onbekend raanaperaooo naar gioaiag ongeveer 40 jaren oud j Op Otidejaarsarond heeft in d i voud godtdienaloefening te i Hage da J Herman de Bidder aan tijn gemeenteleden zijn onherroepelijk bealuit medegedeeld on in den loop fan 1866 ue meer dan 45jarigen dienit lijn ambtsbediening neder te leggen Door de Vereen van hoofden van bjjtondere scholen in Nederland ie een adres aan de Tweede Kamer gerioht met betrekking tot art 25 der wet op de grondbelasting waarin de bepaling voorkomt dat geen belastbare opbrengst in de kadastrale lig r gers wordt opgenomen voor gebouwen uitsluitend dienende tot inrichting voor boogcr middelbaar of lager ooderwgs tot bewaaracholen oi kweekscholen voor onderwijters of voor de eeevaart en tot woningen voor onderwijlen voor cooverre die gebouwen niet levens dienen tot kostscholen Zonderling genoeg is aan het slot van genoemd artiliel dete restrictie gemaakt f 4 dat bijionder onderwijs is ontheven van het Betalen van grondlasten wanneer het gegeven wordt door kerkgeooottchappen wier hoofden en bestuurders hebben voldaan oao het voorschrift van art 1 der wet lan 10 Sept 1853 SM 102 De Begeeriog heeft kort na de invoering van de wet op het L O van 1367 die wet op het patent niet langer van toepassing verklaard op hoofden van bijsandere soholen op grond dat het heffen van belasting niet in overeenstemming waa met de vryheid verleend in art 194 der Grondwet Adressanten meenen dat op denielfden grond vrijstelling in art 25 der wet op de grondbelastingen op alle bgiondere scholen is toe te passen Herhaalde pogingen in dien geest aangewend lijn mislukt Thans herhaalt de Vereeniging het vertoek aan de Tweede Kamer om de Begeeriog nit te noodigen die voorstellen te doen waardoor aan de scholen der Vereeniging detelfde vrijheden worden verleend die reeds lal van jaren aan het kerkelijk bijtonder onderwas EJju toegekend In hoever grzonde lucht in den stal invloed uitoefent op de inelk produciie van koeien ia in de Frankfurtet MUchkuramialt beweten In den modelstal van deze inrichting die trouwens zoowel door bonworde aU door uitgebreidheid aan alle eischen voldoet worden 80 stuks Zwiisersche koeien gehoudea Deze dieren prodnceerden voordat de ventilatie in den nieuwen stal aangebracU waa in het jaar per stuk 3700 liter melk 3700 3716 f Eu nadat die ventilatie aldaar In werking was in het jaar per stnk 4050 Uier melk 4152 i 4355 De betere ventilatie heeft fts hg volstrekt gelijk voeder de melkopbreugst per slok met ruim 600 li er doen toenemen Dit oordeel alléén moest reeds de oogen der veehouders ipeoea om te zorgen voor versche lucht in de stallen gezwegen dat ook eventneele ziektekiemen der sM talrijke besmettelijke diereu ziekten door inviÉr van verscbe lacht onschadelqk gemaakt worden iftt de in de gezonde lucht levende dieren kraohtiget en om die reden minder gevoelig tyn voor en tfMtaud tegen allerlei ziekten dat de melk van koelea uit zulke stallen vrij ia van ooaangenamen reuk tn veel gezonder is dan de andere enz Prof BeolMi de bekende auloriteit in hygiène acht het zelv een tijdvraag de koeien die gezande melk znllen leveren dagetgks te laten wamlelen En ala dit Toorihands nog tot de toekomst moest gerekend wolden zorge men althans voor versche lucht in de Hallen U Ct Bd orgaan voor algemeen alemreoht t welk te Groningn verachgnt heeft eene wijtiging ondergaan in verband met den tweeden tiMl Dete luidt thana Het orgamt blad ter eenvoudige Impreking van waatBchappelgke vraagstukken in veStaiad met het algemeen stemrecht Uil de raededeeling in het eerste nommer van het herdoopte blad voorkomende Sl W dat de vereeniging weilBOllt Een progressieve soccesaiehelatting Een enkele progreeeieve inkomstenbeUuitng voor staat provincie en gemeente ter vervanging van alle bestaande belastingen Algeineene oefen en weerplicbt Volledige scheiding van Kerk en Staat Algemeen kosteloos ondcrwqs van Staatswege Kotlelooze reohtapleging Abchaffing van alle wetten die aan de vrouw minder rechten toekennen dan aan den man Wettelijke regeling van a den kinderarbeid i den arbeid der vrouw c het leerlingstelsel d dan normalen arbeidadag e het toereikend toezicht op werkplaatsen fabrieken roningen levensbehoeften De wi Ur is naar het Zuiden van Europa verhuiad waar de blanke sneeuwvlokken en haar grillig apel op den adem des windt de verbazing wekken van de bewonera van dicilië en andere zuidelijke Btreken van Italië Ging het tieohta niet gepaard met zooveel betwaren met zooveel leed men zou er zich in leeren achikken maar de woningen en de bewoners zijn allen ingericht op den zomer en gedurende den jongst verloopen tgd zgn velden eu straten op Sicilië des daags uren lang bedekt geweest met een blank en wollig laken zooals men daar zelden had aansohouwd In den nacht van den Uden dezer bevond zich een open vaartuig op de Lagune bg Venetië van de vier personen die zich daarin bevonden is een dood gevroren en bij de drie overigen heeft men slechts door aanwending van kunslmiddelen de diep gezonken levensgeesten met groote moeite kunueu opwekken Een ongehoord feit aldaar Te Treviso en te Verona lag de sneeaw in den nacht van 11 op 12 dezer meer dan en palm hoog in de straten en te Bome slond in die dagen de thermometer ruim 9 Bhéamur onder het vriespunt Hetgeen at die ellende nog vergaart is de schade door de konde veroorzaakt aan de meereudeels lu bloei staande sinaasappelboooien Men ziet met groote beduchtheid de gevolgen daarvan te gemoei Uit een van Borneo ontvangen schrijven ontleent de Zmoliche Ct het volgende Op zekeren dag waarschuwde de schildwacht voor I het geweer dat op een paar honderd pas van de waoht een hoop vodden naar hij meende op den grond lag die telkens meer nabij kwam De oommandant van de wacht overtuigde zich weldra dat die vodden een mensohelijk wezen bedekten dat in de richting van den post voorikroop Een patroniUe ter verkenning uitgezonden bracht kort daarop een persoon aan de wacht van zeer twijfelachtige nationaliteit de lappen die hg Atot da trittei ratei van een kostuum deden denken aan een Arabier de platte naus aan een neger en het geheel kon bg een vluchtige kennismaking even goed voor eeh Maleier als voor een Dajak doorgaan De man gaf met veel gebaren en weinig oorden zijn verlangen te kennen om voor wat rijst en een paar centen een voorstelling te geren en daar wij hier meer rijst dan voorstellingen hebben kreeg hg verlof zgn kunsten te verioonen Wji waren dienwigierig te zien waaruit die zooden bestaan daar de kunstenaar of knnstemaker mets anders bg tich bad dan een stnk bamboeskoker ter lengte en dikte van een arm waarin wel water wordt gedragen Hij nam op de gewone wijze op den grond plaats nl met de beenen kruiselings ouder zich zette den bamboes koker rechtstandig daartutschen eu begon vervolgens uauwelgks hoorbaar beurtelings te prevelen te neuriën of te fluiten Het duurde wel tien minuten vóór wij iets zagen en wg begonnen reeds te gelooveo dat de voorstelling zich bij dat gezanik bepaalde Maar op eens vertoonde zich boven op den bamboeskoker een bruinacbtig zwarte kop geschnlpd en glinsterend in de zon hg werd grooter naarmate de goochelaar harder begon Ie fluiten of te neuriën en weldra zagen wij een reusachtige schorpioen tich op den rand van den koker neerzetten Op de out van hst lied kroop hy naar beoedea fm verdween tosachen de kleederen vnn den bezweerder die een tweeden opriep nit den koker welk ondier over het gelaat van den kerel naar boven kruipende onder diens hoofddoek in zgn zwarte haren ging schnilen Een derde veroofaeen en verdween in den wgd geopende mond van zg n meester Een vierde een vijfde en zeade maakten achtereenvolgens hun opwachting op den rand van den slok om daarna in den hals of in de openingen v n dtn saroeng of bulje op het naakte lichaam van den ouguren dierentemmer te gaan verpoozen Het waren allen praoht exemplaren van den afschuwIgken bruin zwarten borneosoben boschschorpioen die met een enkelpn steek van zgn staart een mensch kan dooden of althans op den rand van het graf brengen Hel publiek dat aanvankelgk vlak bij den goochelaar stond ging eerbiedig en overhaast een twintig pas achterwaarts reeds toen het eerste lieve dierije werd voorgesteld en de commandant van de wacht die het minst op zijn gemak was liet den schorpioenen bezweerder glings zijn bedongen honorarium brengen met de uitnoodiging zich zoo snel mogelijk te verwgderen eu ons van verdere represcntatien te versohooueo Toen de directeur de rijst en het geld had prevelde hij zgn volkje weer te voorschgn en de zes in vrijheid gedresseerde boschschorpioeoen kropen ordelgk en geregeld uit de kleeren en uit den mond van den oosterschen artist in diens bam boeskoker terug en hg vervolgens buiten den post zooals hg daar voor het eerst maar ook voor t laatst volgens uitdrukkelgken last van den wachtcommandant was binnengekomen Een droom van 2 millioen dollars Omtrent den onlangs overleden Amerikaauachen millionnair Van der Bilt komt het volgende verhaal voor in de Frankfurter Zeitung i Mevr van der Bilt had eens een akeligen droom Zij zag dat het rijtuig waarin haar man gezeten was in volle vaart tegen een scherpen hoek van een huis aanreed eu verbrgteld werd haar man er uu ward geslingerd eu levenloos ter aarde lag lerwgl de koetsier ongedeerd aan den naastbgstaaiideo lan taarupaal bleef hangen Hoogst ontroerd over aen vreeselijken droom liet mevrouw den koet ier roepen eeu der brste van NewYork die reeds uit zijn spaarpenningeu een