Goudsche Courant, zondag 3 januari 1886

buitentje aao den Uadaon had kaonea koopen Zg Troeg hem opgaaf rau alle loherpe hoeken waar hel rqtuij gewoonluk een bocht had te maker De koelaier die den weg natuurlek nauwkeurig kende wiat slechts één hoek Ie noemen die inderdaad gevaar kon npleveren Daar stond een groot hólel tlak bij de sociëteit die Van d r Bilt dagelijks bezocht Nu liet mevrouv haar makelaar ontbieden Deze kon baar meedeelen dat dit hotel aan een maatschappij behoorde welke uog twee groote hotels bezat te Baltimore en te Boston en een aandeeleu kapitaal had van 2 millioeri dollars Daarin zag de dame geen bezwaar Koop ondershands alle aandeeleu Toor mij op luide de orders mijn man mag er niets ao weten De makelaar deed ïolgeus de opdracht Groote verbazing ter Beurse waar men spoedig bemerkte dat er met die aandeeleu rai gaande was De prgs steeg met den dag tot het dubbele der waarde maar de makelaar kocht alles Mevrouw V vond het erg duur maar haar man liet haar vrg uit Z jn kas putten en zoo waren weldra de drie hotels haar eigendom Terstond werd aan een bouwmeester opgedragen deo lastigen hoekte doen verdwijnen eeii derde gedeelte van het terrein werd opgeofferd maar de hoek leverde geen gevaar meer op Mu eerst was mevr V gerust en vertelde zg alles aan haar man Deze hoorde haar met stijgende verbazing aan en barstte toen in een uitbundig gelach uit Toen bij wat bedaard was en zijn vrouw hem naar de oorzaak van zijn vroolijkbeid vroeg luidde het antwoord f Dat plan had gij ve i goedkouper kunneu uitvoeren want bijna alle aandeden waren van mij hg alleen er verstand van had de geleerde spreker die alleen spreekt over onderwerpen zgn eigen vak betreffende de pedante prater die in zijn gesprek allerlei vreemde woorden gebruikt uit een taal die hij weet dat door zijn toehoorders niet verstaan wordt Sommige menschen geven zich de naam van zeer verstandig te zijn door bun indrukwekkende manieren en beteekenisvol stilzwijgen Hun blik is genoeg en schijiit aan te duiden dat zij zeer diepzinnig en verstandig zouden kunnen zgn ah lij tlechts Kilden Er zijn enkele dingen die door ieder spreker in het oog gehouden moeten worden lyooil bij voorbeeld iemand die luistert bij een knoop van zgu jhs vaat te houden op zoo harden en scherpen toon te spreken dat men de gehoorzenuwen pijn doet of op zoo doffen toon dat het uiterst moeilgk is u te verstaan Geregeld en in goeden stijl te spreken en niet te dikwgis iritdrukkingeu te gebruiken als Weet ge wel P Begrgpt ge Herinnert ge u nog wel Hebt ge het ook gehoord enz Iemand in de rede te vallen te laten zien dnt ge bang zgt in uw verbaal gestoord te worden en doarom snel voort te praten u de woorden uit de keel te laten trekken en plotseling een onderaerp aan te roeren dat volstrekt met te pas komt bg hetgeen juist gezegd 18 dat zijn allen eigenschappen waartegen rael bijzondere zorg gewaakt behoort te worden Etn oed spreker één die legelgk leerrijk enouderhottdeud is is een ware zegen voor de maatschappij De spraak is datgene wat den meusch van het dier onderscheidt en gezelligheid mogelijk maakt Hg acht het voorrecht eeu mensch te zgn niet boog die de zorg voor Gods groote gift de spraak veronachtzaamd Oagbl ZLIVERK FRANSCHK WIJi Kl De bekende BORDEADX a 27 per 48 Flesschen met accijns franco huls geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Priiscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proeflaesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekaqip Elizter De kunst om te spreken Sommige menachen die zich overigens zeer goed weten voor te doen tijn dikwijls uiterst do n en onbeduidend in bun spreken Misschien omdat zij de natuurlijke gave missen om dagelijksche gesprekken aan te houden of misschien wel omdat zij geen moeite genoeg doen voor iets dat hun zoo onbeteekeneud toescbynt Men beweert dat de Engelschen als zg een diner geven doorgaans vooruit een programma opmaken van de toosten die uitgebracht moeten worden en dat sommige van de gasten vel cht worden zich op die gelegenheid voor te bereiden Dit is evenwel niet altijd bet geval Ik hr inner rag dat ik eens tegenwoordig heb mogen zgu bg een samenkomst van enkele van de voornaamste personen uit Oxford waarbij zulke voorbereiding niet had plaats gehad en een luchtiger en algemeener woordenstrijd heb ik nimmer geboord De vertrouwelijke prater kou soms zeer lustig zgo Elk oogeoblik spreekt hij op fluisterenden toon en zegt roet grooten nadruk dit bigfl onder ons of f ik begrgp dat ge het niet verder zult vertellen buiten u weet niemand het enz waaraan ge in het geheel geen geloof belieft te hechten Soms tracht hij d zeer regelmatig het een en ander te ontlokken wal ge niet gezegd wilt hebuen omdat ge zeker kaut zgo dat die menschen welke o in vertrouwen zooveel zeggen een massa vertrouwde vrienden hebben Zij die zooveel van anderen weten zijn ongetwgfeld goede praters Og kant ben brengen op welk terrein gg maar wilt altgd zullen zg u met een stroom van woorden overvallen Hg schgnt van Ue dingen op de hoogte te zgu en eens begonnen zijnde schgnt er geen einde aan zgn woordenvloed te zullen komen Ër IS een ander soort van mauMbeD die een stokpaardje hebben dat tij litgd gaarne bergden en komt men bg geluk op iets bgzonders op wetenschappelijk of eenig ander gebied waarop de man thuis is en waarvan wij niets welen dan beklimt hg dadelgk zgn paardje en hoe langer wg hem laten rgden hoe meer hij ons genegen wordt Is het daarentegen iets van meer onbeteeketKnden maar algemeen bekenden aard dan laat hg ons hoe eerder zoo liever weer vertrekken Het zelfde geldt voor den onden verteller die altgd zgu pakje afgezaagde anecdotes welke hg aan ieder die hg grgpen of vangen kan npdisoht al heeft deze ze ook reed honderde malen van bem gehoord Dan tgn er nog menachen die vlug zgn in het geven van scherpe antwoorden en er altgd op uit lijn iets hinderlijka te zeggen wijl zg alleen hun verstand laten werken zonder acht te geven op de gevoelens van hun toehoorders Evenmin aangenaam in gezelschap is de man die nooit tevreden is als hg u niet met een of ander rgninent kan vastzetten soms op een punt van meer speciaal belang of wat nog erger is op een onderwerp waarvan men zeker is dat het slechte gedachten zal uitlokken Vervolgens bestaat er nog de aanmatigende spreker die er zijn eer in stelt door niemand begrgpelgke woorden te gebruiken de orakelspreker die zgn eigen oordeel over alles uitspreekt alsof Uuitenlafldsch Uverzicht Het politiek nieuws is heden uit den aard der taak schaars Uil Pargs komt het bericht dat de president der Fransclie Republiek het ontslag van den heer Brisson heeft aangenomen en den heer De Freycinet verzocht zich met de vorming van een nieuw kabinet te willen belasten De beer De Freycinet scheen te aarzelen althans bij wees op het ernstige van den tegenwoordigeu toestand en vroeg tijd van beraad De Pargscbe oorrespondent van de Timet sprekende van de nieuw ingetreden ministerieele crisis brengt het aantal ministeriën in herinnering dal Frankrijk in de laatste vgflien aren versieten heeft en hg voegt er bg dat hel gfliikktg voor de belastingbetalenden is dat de afgelreaéd ministers in Frankrgk geen pensioen hebben In de vgftlen jaren heeft Frankrijk veertien pretiident ministers gehad als Jules Favre Dufaure driemaal den hertog de Broglie tweemaal generaal ile Cissey Buffet Jales Simon generaal de Bochebouet Waddington de Freycinet tweemaal Jules Ferry Iweemaal Garobella Duclerc Fallieres en Brisson Uu welke mannen wordt nu gevraagd zal het nieuwe ministerie samengesteld worden Hel verkiezingsprogiamma zit den personen die bel meest voor eeoe portefeuille in aanmerking komen in den weg Allen hebben gelgk in eeu tier bladen wordt opgemerkt zich te ver gewaagd zich voor veranderingen of hervormingen verklaard die bet land zeker niet wil en ook de Kamer niet zal willen Zoo hebben aften te kennen gegeven dat zg de scheiding van Kerk en Staat verlangen die hel thans aftredende Kabinet voorshands onmogelijk hJeft verklaard Zoo ook heeft de heer Floquet die reeds voorlang genoemd werd als toekomstig minister h rhaaldelgk de weder instelling der central mfA ine te Pargs verdedigd die niemand op dit oogeoblik wil te beginnen met Floquet zelf gelgk een berichtgever zegt Het is waar laat deze er op volgen de heer Floquet ia geen afgevaardigde der Seine meer en dit geeft hem wat meer vrijheid Da Pyrenees Orientales welk deparlemeut hg in de Kamer vertegenwoordigt tgn verre af maar de hoofden zijn er toch warm en men zon hem misschien niet zoo teer met rast laten als hij wel gelooft De Iniépendttnce beige meldt dat de quaestie der directe spoorwegverbinding lusscheu Maint en Brossel of Antwerpen geenszins hare oplossing zooveel nader is gekomen dan sommige beriohten in delaaistverloopen weken zouden doen vermoeden Tot dusver is dienaangaande geen enkel bestuit door de Belgische regeering genonjen zoodai er dan ook geene onderhandelingen gevoerd zgn tusschen Berlgn en Brussel Van officieele igde wordt roedeeedeeld dat Birma bg hel Sngelsohe gebied is ingelgfd en voorlaan door de regeering van Engelsoh Indië zal worden bestuurd Volgens eeu telegram uit W eenen aan de Köln Zeitimg zou Rusland zich weinig geneigil tooneii tot voortzetting der Conferentie te Koustanstiuopel welke reeds eenmaal doch tevergeefs do regeling der op het Bulkan Schiereiland gerezen quaestnter hand nam Dienvolgens worden thans naar üe verzekering van den correspondent van dat blad tusschen de groote mogendheden onderhandelingen gevoerd op den grondslag der vroegere Fransche nota In bet eerste deel dezer nota wordt betoogd dat het niet wenschelgk ja dat het gevaarlijk zoa zgn met kracht van wapenen den voormaligeo toestand in Oost Kumelië te willen herstellen in bet tweede deel wordt gezegd het is van Enropcesch belang dat de militaire rechten bg het Berlijnsche tractaat aiin Turkije toegekend door den nieuwen staat van zaken geene verandering ondergaan derhalve behoort een poging gedaan te worden om de wenschen van Oost Rumeliè in overeen stemming te brengen met de militaire belangen der Porte Ook Engeland is het thans met de persoonlgke Unie in den geest dezer nota eens Bnsland daarentegen weuschl bg voortduring de volledige vereeniging vau Bulgarije met Oosl Rumelié onder nadrukkelgke verzekering van zgu invloed geschiedt dit niet dan behoudt het zich de vrije hand in voorkomende gevallen Zijn besluit zou dan afhankelijk zijn van de waarborgen door Bulgarije te geven en waarover thans door dr Stoilow te Petersburg onderhandeld wordt De Koningin regentes van Spanje heeft Woensdag in eene vereenigde zitting der b ide Kamzrs den eed op de constitutie afgelegd öurgerlljlte Stand GEBOREN 30 Dec Abraham ooderi O Breakmia ea A van Reedt Ahrahom oaders C J Kok d D Hsdll Cbnstlna Hendriks ouders P 0 Rooseadul en 6 0 Gosselasr 1 J n Elizabeth Johaoai Coraeli oaderi 1 V Simooia eD J G Jaosen OVEHLEDE V 31 Dec A I v d KrnneDbiirir B ra ADVERTENTIËN Bij den aanvaas vhm het Nieutvejasr weascbt de ondergeteekende zgiieu geëerden Begaostigers en Stadgenoolen veel heil en zegen toe A J G VEEBEECK Bleeker De ondergeteekende zeer erkentelyk voor de bipeu van belangstelling die hg bij den aanvang van het jaar heeft ontvangen betuigt met wederkeerigen heilwengch aan zjjne StadgeDooten daarvoor zyneo hartel ken dank Gouda 2 Januari 1886 Van BBBGEN IJZENDOOKN Met wederkeerigen heilwengch betuigt de ondergeteekende z jn dank voor de menigvuldige bljjken van belangstelling op den len dezer ontvangen W POST DHOST Gouda 2 Januari 1886 Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende z n dank aan allen die hem bg den aanvang van bet jaar blgken van hanae belangstelling hebben gegeven J M NOOTHOVEN tan GOOR Gouda 2 Januari 1886 De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch zgnen hartelgken dank aan allen die hem bg den aanvang van het JiMir blgken van belangstelling hebben gegeven G PEINCB Oouda 2 Jan 1886 De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch zgnen dank voor de bewgzen van belangstelling hem bg de jaarsverwisseling betoond W J FOETOUN DROOGLEEVBH GouoA 2 Januari 1886 Onder wederkeerigen heilwensch zegikmgn dank aan allen die mg en de mgneu blgken van belangstelling gaven bg den aanvang van het Nieuwe Jaar Mr KIST Met wederkeerigen heilwensch betuigt Mr TAN MIEEOP zgn hartelijken dank voor de blgken van belangstelling bg den aanvang van 1886 ondervonden De ondergeteekende brengt zgnen dank aan allen die hem van hunne belangstelling deden blgken en wenscht hun wederkeerig veel goeds toe in het nieuwe jaar D N BEOÜWEE i Voor de belangstelling bij gelegenheid van het nieuwe jaar ondervonden betuigt de ondergeteekende met wederkeerigen heilwensch ijgnen dank Mr J FORTDIJN DROOGLBBVER Onder wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zijnen dank voor de op den 1 dezer aan hem gezondene gelukweuschen G C FORTUIJN DBOOGLEEVER D VORSTMAN dankt ook namens zijn gezin allen die hem bij den aanvang desjanrs hunne deelneming betoond hebben en wenscht hun wederkeerig allen zegen Met wederkeerigen heilwensch betuigen de Heer en Mevrouw SWAAN BAtrEUT hun hartelijken dank voor de belangstelling hun den 1 dezer betoond Gouda 2 Jan 1886 Aan allen die mg bij de intrede van het NieuWe jaar blijken van belangstelling gaven betuig ik onder wederkeerige aanbieding van mijne beste wenschen mijnen hartelijken dank H P SCHIM VAN DER LOEFF GoüDA 2 Jan 1886 Met wederkeerigen heilwensch bedankt de ondergeteekende voor de belangstelling bg de verwisseling van het jaai hein betoond M SPEÜIJT Met wederkeerigen beilgroet betnigt de ondergeteekende zgn dank voor de hem betoonde jlgken van belangstelling bg het nieuw begonnen jaar J J BERTELMAN Dank aan U allen die mg met dit ingetreden Jaar hunne attentie hebben getoond Wederkeerig wenscb ik bun allen een gelukkig Jaar C S TAS VLIET Gouda 2 Jan 1886 Met wederkeerigen heilwensch betaigik mgn dank aan allen die mtr bg dejaarsverwias ling blgken van belangstelling gaven C KNAAP Onder dankzegging voor de vele wenschen wederkeerig heil en zegen toegewenscht door P C SCHRIEK i Met wederkeerigen gelukwensch bedankt oj dergeteekende allen ne hem op den 1 Januari j 1 blgk van belangstelling gaven Mr I MOLENAAR Waddinmeen 3 Jan 1886 Bg deze betuigt de ondergeteekende zgnen hartelgken dank aan allen die hem tgdens zgne ziekte op zulk eene edelmoedige wgze geldelgk hebben ondersteund P BEZEMER Ten huize van de Wed SONÖBEEK Bg mgn vertrek naar Óott Indié roep ik Familie Vrienden en Bekenden een bartelgk vaarwel en tot weerziens toe 2 Januari 1886 a b Stoomschip Prinses Amalia C R W K TAN ALDERWERELT tah ROSENBüRGH Officier O 1 Leger Mejuffrouw D SAMSOM MARKT VRAAGT met 1 FEBRUARI een FLINKE DIEirSTEODE In Lossing een Lading puik grove RUHR KACHELKOLEX a ƒ 0 55 per Hectoliter Contant vrg aan huis bg Schipper tt VAN BALGOLf Ligplaats Katteosingel bij de Loodwitmolen Openbare Vrijwillisc Verkooping TE GOlID in het Koffiehuis de Hakmome aan de Markt op Woen sdag 3 Februari 1886 s morgens 11 ure ten overstaan van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen van eeve EOÜWmSWONINeCA Twee HUIZEN SCHUREN ERVEN en GROND benevens diverse Perceelen Weiland Hooiland Veenland Veenplas Weg Hakhout enz te zamen groot 21 Heet 14 Aren 49 Cent gelegen binnen de Gemeente R E E U W IJ K afdeeling Reeuwijk en Sluipwijk De Veiling geschiedt in 9 Perceelen Betaaldag der Kooppenningen 4 Maart 1886 De gedrukte Notitiën deïer Verkooping bevattende beschrgving der perceelen waarborgreuten en voornaamste verkoopvoorwaarden zullen in tijds te verkregen zgn bg den Eigenaar Verkooper D SOL te Reeuwijk en ten kantore van genoemdfeu Notaris MOLENAAR te Waddituivién atwaw tevens de bewezen van Eigendom kadastrale kaarten en extlracten met de veilconditiën zullen ter inzage liiaten Opentara Verkooping ten overstaan van den Notaris G CFORTÏÏUUDEOOCiLEEVER op DINSDAG 19 JANUARI 1886 les mor r ns te 9 nren ten sterfhuize van Mèipifrouw H C DK VISSCHER aan de Oomhaven Wgk B No 80 te Gouda van een goed onderhouden gedeeltelijken INBOEDEL waaronder fraaie MEUBELEN en HUISRAAD eene PIANINO eene antieke en andere PENDULES enz Te zien Maandag 18 Jannari a s des morgens van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren Openbare Verkoopingf op DINSDAG 5 JANUARI 1886 des voormiddags ten 10 ure aan het Veerstal te Gouda van eene aanzienlgke partg bestaande in BaLKEN RIBBEN RIGÜELS DEELEN KAPDEELEN DEUK en RAAAlKOZIJ NEN SCHOTTEN DEUREN voori sGOOTSTEENEN Marmeren 8TEENEN IJZERWAREN alsmede een partg BKANDHOÜT Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantorevan den Deurwaarder B H van dk WëRVE te Gouda Men vraagt tegen 1 B EBRUARI a s eene DIEITSTBODE als MEID ALLEEN Adres ouder No 1234 aan het Bureau dezer Courant De Muzlekuitgave wordt op bestelling binnen enkele dagen geleverrF door A BKL KMAI I Boekhandelaar Gouda Uit de liand te koop Eene kapitale hechte BeUWOANSWONING met Twee 6 roeden barg en DORSCHVLOER WAGENSCHUUR KOEIJEN en PAARDEN STALLINGEN enz benevens ruim 28 Hectaren best WEILAND tevens geschikt voor BOUWLAND gelegen aan een grindweg nabg Gouda Er is gelegenheid tot directe verhuring Informatiëa ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen In een klein gezin te Haarlem wordt ver langd eene tegen 1 FEBRUARI a s Zich aan te meldpn bg Mej KROM Wgdstraat te Gouda WATËK Ëi VlUR Wegens gevorderden leeflgd TER OVERNAME aangeboden een meer als 40 jaren bej staan hebbende WATER en V ÜÜRAFFAlRE met KRUIDENIERSWAREN Adres franco brieven onder No 1235 aan het Bureau dezer Courant Tegen FEBRUARI gevraagd een eenvoudige DIEI STBODE die goed kan werken Brieven onder No 1236 aan het Bureau dezer Courant Tegen 1 FEBRUARI a s wordt gevraagd eene iatsoenlgke Adres bg den Heer A DAM Schaakbord te Gouda 8PECIALITK1T IN HEERENARTIKELEN A VAN OS Az Kleiweg E 73 De Ondergeteekende vestigt de aandacht van HH Koffiehuishouders en Slijters op de COGl AC van 1 20 1 40 en 1 60 per Liter bg niet mmder dan 2 Liter en proeven gratis verkrijgbaar Wed C van OIJK Kleiweg no Z