Goudsche Courant, vrijdag 8 januari 1886

Vrijdag 8 Janaarl N 3336 1880 GENEESKUNDIG AANBEVOLEN UITMUNTEND MIDDEL teg en ongesteldheden van de Long en de Hals TERING ASTHMA Aandoening van den Keelknobbel Verrassende resultaten De brochure hierover wordt gratis verzonden Ben pakje 1 20 Mark 75 cta Alleen echt te verkrggen bg A WüLFFSKY Berlijn N Welssenburgerstrasse 79 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Die iets te Tordqren hebben yan of verschnldigd zgn aan den boedel van Mejuffroow P H a de VISSCHER oTerleden alhier op den 1 December jl worden verzocht daarvan vóór üf uiterlgk op den 15 JANUARI e k opgave te doen aan den ondergeteekende A J B VAN DEK DOES Gouda 29 December 1885 Exec Teat BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Moordrecht brengen ter kennis van belanghebbenden dat krachtens vergnnning van Heeren Gedeputeerde Staten van 18 JANUARI 1886 tot en met 22 JANUARI daaraanvolgende zal GESLOTEN zijn 1 de Passage voor Rij en Voertuigen en Vee over de Valbrug over de Schutsluis van den Zuidpiaspolder in den IJseldük onder de gemeente Moordrecht en 2 de doorvaart door die Schutsluis voor Schepen met staande masten Tijdens de afsluiting kan de Passage sub I genoemd geschieden van de zijde van Nieuwerkerk aid IJsel over de Kerklaan en den Nieuwerkerkschen weg en van de zijde van Moordrecht over den Middelweg en den Nienwerkerkschen weg Moordrecht 4 Januari 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester D NÜGTEREN A Chb SNEL De ondergeteekende trekt de woorden terug die hg ten nadeele van B van VLIMT heeft gebezigd aangezien hem van die Persoon niets ten nadeele bekend is K DE HAAN Gouda den 3 Januari 1886 TE HUUR met 1 FEBRUARI op een der nette standen in den omtrek van het Station eene nette Geme iil ileerde ZAMEH met SLAAPKAMER Adres onder No 1237 aan het Bureau dezer Courant AGEUTEN gevraagd voor den verkoopvan Courante Artikelen Brieven fr Lett G Boekh LBON SCHNITZLER Rotterdam Door ziekte der tegenwoordige Meid wordt verlangt voor dadelijk of tegen FEBRUARI eene flinke DIENSTBODE F G bfl Mevrouw van ECK Kattensingel Uit de hand TE KOOP in het midden der stad een ruim PAKHUIS met KANTOOR en Bovenwoning met vrgen opgang en voorzien van alle gemakken Adres franco brieven onder No 1238 aan het Bureau dezer Courant RIJRS ZEGELS alsmede Flsulszeg ols tgn te bekomen in den Boekhandel van A BRl KiHAIM Sociëteit Ons QenoegeiL Ie Abonnement Voorstelling DONDER DAG Tjanuari 1886 Kon Vereenig Het Nederlandsch Tooneel ME ZEGT Blgspel in 5 bedr van J ustüs van Matieik Je Aanvang 7 s uur v Gewone bepalingen en prgzen mmmt mu ROTTERDAM Het repertoire wegens ziekte niet voor WOENSDAG kunnende vaststellen is besloten den datum voor Gouda te verdagen tot Zaterdag 23 Januari Opera zelve wordt later geannonceerd H PA UL Js Civiel lngeoieur en Architect Zevenhuizen Gedurende 40 jaren beproefd K K uitsl Gepriv en eerite Ainerik en Eng gepatenleeru AmAtmEMM Tand en Mondspoelingp au Dr J G POPP K K Hof Tandarii van Z M den Keizer ran Ouaienrijk te Ifeenen ia bel ToortrefFelijkste middel tegen rbumatiaciie Taiidpijn bij onteteking zwellen en zweeren van het tandvlet scb bet lost deu aanwezigen tandsteeu op en voorkomt de nieuwe varniiug daarvan maakt losataande tanden weder vaal door vertterking van bet landvleeach Hat bet van alle achadelijke stoffen reinigt geeft bet den mund een aungenaineii fritischen geur terwijl het den ouaaugeiiaraen reuk welSra doel verdwijnen Deze Moudspoelinz ia iiisgelyka een uitmuntend middel om te gorgelen indien de keel i aangedaan bevordert bet lauden krijgen bij kleine kinderen dient als voorbehoedmiddel tegen diphlhteritis keelziekte en ia onoulbeerlijk bg het gebruik van miuernie wateren In aesschen van ƒ 1 76 ƒ 1 20 en ƒ 0 60 Poeder a ƒ o so Dr POPP S Pasta in üoozeii a 1 25 Pasta aromatische waarvan het m gebruik de tanden schitterend wit TA Nil XIUU Plombeersel om zelf holle tanden of kiezen te plombeeren per étui 2 60 POPP S medio Kruidenzeep het voortreffelijkste Toiletmiddel tegen vlekken uitslag lever vlekken en zomersproelen tot bevorderiu ln beboud van eene zuivere en blanke huid tegen medp eters huidworm onreine huid en pukkels a ƒ 0 35 H Het geëerde fuhliek wordt verzocht uitdrukkelijk te verlangen geneesmiddelen van den K K Hotlandartt POPP en geen andere alt echt te ietchouwen dan die met zijif Jahriekmerk lijn gestempeld Verscheiden vervalschers en verkoopers in Neder and Kerden onlang bij rechterlijk vonnis tot belangrijke geldboeten veroordeeld Depots van alleen echte Analhérin prepnraten bevinden zich te Gouda bq J H C Huinck winkelier op d Hoogstraat A 123 Ie Rotterdam bg F È va i Santen Kolff ie s Hage bij J h F Siiabilié apoht te Delft bij A J van Rgn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden by E Noordijk te Amsterdam bij P van Wjudheim Öo en H H Ulo h k Co apotheek te U reoht bij G H N van Spanje idem hohiy Porton Proogisteii De Muxiekuttgave wordt op bestelling binnen enkele dagen geleverd door A BBII KIIIAN Boekhandelaar Gouda 0 90 ƒ 1 1 20 en 2 per Flesch Wed Cvaft QUE Kleiweg no 2 Sociëteit Ons G enoegen Commissarissen der Sociëteit tOss Gïmobobn brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van hek Reglement dat bg gelegenheid van de Iste Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 7 JANUARI 1886 de SOCIËTEIT van des avonds ZES UVR af xal OESLOTES ijn Namens het Beitonr J C USSEL8TIIN Secretaris Gouda 5 Jannari 1886 Er wordt gevraagd bg A VA 88 E tegen FEBRUARI een flinke f die goed kan werken Worden GEVRAAGD twee Gemeubileerde KAMERS met SLAAPKAMER en BEDIENING liefst Benedenkamers Opgave vltn prgs enz onder de letters 6 K aan de Boekhanddasrs J VACt BENTÜM en Zoon te Gouda in flessohen 1 1 80 en f 1 00 TAMARINDE BONBONS aanbevolen tegen verstopping en datrmeitt ia verband staande ongesteldheden DE TAMARINOE BONBONS v a KBABPËLIEN HOLM tyn een zuiver plantaardig zachtwerkend spyavertering en eetlust niet storend Purgatlof in ooufttuurform aaogenum fritoh van smaak en zeker werkend In dooteo van 90 en 50 Oents OIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den lijder aan Asthma terstond verlichting In Etui van 80 en 50 OentB SALMIAK PASTILLES oplossend en verzachtend middel bg Hoest en Verkoudheid In fleschjes a 20 oents ERAEPELIEN HOLM Apothekers te Zeist Depot voor Gouda bg den heer C THIM ADotbeker Snelpersdruk van A Brikeuan te Goudft BINNENLAND QOUbA 7 Jauaari 1886 Donderdag H Jannari e k heeft de tweede abonnemenlslooneelvoorstelling plaala in de Sociëteit Ons Genoegen Dan treedt het Kotlerdamscbe gezelschap op in bet nieuwe stuk van den heer Busier Faaaaen Dit is getiteld De REHPI A9AIIT drama in 5 bedrgren speelt in een garniioensatad en is gestoffrerd met Hollandtche aaldaten en milifiens Daarin treden op de dames Cath Beersmans CoelinghVorderraan Faasieu vanVelzen Marie Vink en de bh D Haspels Botier Faasten Willem van Zuglen 3 HaapeU Victor Faasarn Keerwolf eoi Door wglen deo heer F A van Lange oiilangt alhier overleden is o a aan de Herv gemeente alhier eene aam van 3000 gelegateerd Vrgdag IS Jannari e k heeft eene bnilengewane vergadering mei dames plaats der Afd Gonda en Offlttreken van bei Nederl Proletiautenband Daarin treedt alt spreker op de heer H H Zaalberg pred te Zierikzee die tol onderwerp aaokoiidigde J Cttlvyn SCHAAK C0UBE8P0NDENTIE Utrecht ITilj Oottda Zvarl 1 e2 4 e7 6 2 Pgl fS Pb8 c 8 Bfl o4 B 8 cS 4 b2 b4 Bc6 X b K cS o3 Bb4 06 0 dt d4 rf X d4 7 0 0 d7 d6 8 o3 X d Bc5 b8 8 d4 d6 Pe6 aS 10 Bol bï Pg8 e7 11 Ro4 dS 0 0 12 Pbl c3 Pe7 g 18 P08 e 7 eS 14 Ddl dS f f6 15 Kgl hl B08 d7 16 Tal ol Onder de advertentien in dit ar it er ééo marop g de aandacht wenscben te veatigen van de haudswerklieden en leerlingen in dete gemeente Wg bedoelen die aangaande de weditrgden Ie bonden te t Oravenbage in April detet jaan In de dienaangaande venpreide circulaire die geriobt it aan de werklieden en rakvereeuigiugen in ons land wordt p a het volgende gezegd De Commissie voor de wedstrijden en den prgtkamp die te t Gravenhage in April 1886 tullen plaati hebben kan U de aangename tijding brengen dat baar plan oor uitvoering thant geheel rqp il De onvrrrngdelgke kotten zijn gedekt door inschrgving van vertcbilleude lichamen en particulieren en het it nu nog maar alleen de vraag of gglieden init willen medewerken door IM TI zeudin De Cammitiie wendt zieh daarom reebtitreekt tot U omdat tg overtuigd it dat het Uw bioen belano In de eertle plaatt geldt Het doel van den wed trfd it aan het publiek te toonen dat uw arbeid minitent even goed en in veel oplichten beter it dan die van bet buitenland dat gg volkomen in taal zgt ieder iiv nw eigen handwerk mede ie dingen met bet bette wat maar al te veel uit het buitenland wordt betrokken Het doel it ook den Nederlandtohen werkman te toonen ia welke opzichten hg bij igne vakbroeders aohterilaat en hem op te wekken zich Ie bekwamen opdat hg alle anderen in bet vervolg achter eich late Gg hebt in Nederland uwe vikrereenigingen uitmuntend georganiteerd welnu gebruikt ditmaal die organisatie om tot deelneming op te wekken in eigen kring Wel is de pbuskamp uit den aard der zaak lot enkele vakken beperkt maar de wedstrijd staat voor allen open geen vak is daarvan uitgesloten Elke vakvereeniging die hare roeping beseft en de vaan van het handwerk hoog genoeg houdt kan hel doel van den wedttrgd helpen bereiken door hare leden tot mededinging en inzending op te wekken Zg kan méér doen tij kan zelfs een eigen prgavraag in haar vak niltchrSven en den vakbroeders aldus een lattbare reden tot mededinging geven De Commissie zal gewis be id bevonden warden mede Ie werken tot de juiste beoordeeling van goed doordachte prijsvragen Woitlt bel denkbeeld der Commissie door nwe vakvereeoigiugen voldoende begrepen dan tullen lij gaarne medewerken om aldus eenigermale te heratellen wat in den loop der tijden verloren ging de bewerking e uer proeve van handwerk door den voor lijn vak rgp geworden leerling Mecstertinkken als in den osden igd mogen om verschillende redenen niet spoedig te verwachten iga ieder die zijn vak keni weel dal ook tbaoi veel uitstekends gemaakt wordt ieder die bet wèl mnat met lijn vak beteft dat naar bel ideaal moet warden geatreefd wil men bet handwerk weder all van oadi tot eere zien komen De Commissie zal al het iugetondene gedurende 15 dagen waarbij roinatent drie Zondagen tentoautlelleu en zij zal traohten den verkoop daarvan op ruime schaal zoo mogelgk ook door eene loterg te bevorderen De taak wordt ook in de4 gemeente van tooveel belang geaobi voor deu h u lwerksman dat de Departementen van de Maalsfiappg lot Nut ms Algemtai ec van de Maalt ppg lot bevordering der Nijvtritid gemeend hebbed de zaak geldelgk te moeten steunen en lijn borei dirn ook gaarne bereid de pertonen die ensciieo iq te lenden eenigtziut geldelgk te t eaneu bgv bg de veraending en bg oukoiten van aankoop van lerieel De prijien voor den wedstrijd zgn van dien aard dat de deeUieming zeker groot il vu Voor de eer onier gemeente en voor den goeden naam onzer Goodscbe werklieden ia het te hopen dan ook in Gouda Wordt er in sommige kringen wel eens met lekere minachting geaproken over Hollandtche werklieden en hou arbeid thana is de gelegenheid daar om te toouen wat lij kunÜFn als tg willen Dat deie gelegenheid ook voor de Goudsche werklieden uie ongebruikt voorbij ga is leker de wensch van alle weldèbkende stadgeuooten De heer i J W VrlHIiorst is benoemd tot surnumerair bg de directe belait invoerrechten en aeognten Van de tien sollieilanten welke in de klaiae van school A te Bernwgk hebbeu gewerkt ign ter benoeming tot onderwjjier aau die school jaarwedde 500 voorgedragen de heereu H J Saaltjjill te Neede M j Vrolgk Ie Aardenbnrg en P J H Brouwer te Middelburg De benoeming heeft plaata op den 2 Januari 1886 In 1886 zgn te Beenwijk geboren 54 m 62 vr overleden 32 ra 35 vr gevestigd 67 m en 84 V vertrokken 80 m en 102 v gehuwd 18 pinn Benoemd tot onderwgieret aan de openbare lagere tobool te Krimpen a d IJtel mej G de Graaf te Waterlandkerkje De jaarwedde is met ƒ 100 verminderd en gebracht op ƒ 650 Vgfiien sollioiianlen hadden zich aangemeld Toen Maandag het classicaal bestuur aan de geschorste predikanten ouderlingen en diakenen te Amsterdam met behulp der politie deo toegang tot de lokalen van den kerkeraad had geweigerd begaf zich de beer W Hovy naar den burgemeester om tegen het verleenen van politiehnip aau hel classicaal bestuur te protesleeren op grond dat de uitoefening van betittrechten ten aanzien der kerkgebouwen uitsluitend toekomt aan kerkvoogden en geenszins aan het classicaal bestuur dat dus ia een hem niet toebehoorend noch onder zijn beheer staand gebouw geenszins recht heeft op den bgstand der openbare macht met het doel dat gebouw voor anderen oqloegankelijk te maken Aan een beschouwing over de beweging der prgzen van handeliwaren gedurende de tweede helft van 1886 knoopt the Economist het volgende vast over de vooruitzichleu van bet uu ingetreden jaar üp de vraag welke zijn de voornilzichten voor handel en nijverbeid in hel tegenwoordig jaar kan geen afdoend antwoord worden gegeven maar wy zouden zeggen dat de toekomst helderder is geworden In de eerste plaats blijkt uit de levendigheid die in de jongste weken op de Effectenbeart heerschle dal de tpecnialiegeest die loolang geslapen heeft herleeft en men meer dan sinds eenige jaren het geval waa geneigd is nieuwe ondernemingen te bevorderen Het is dut zeker dat er eenige nienwe kanalen voor den handel zullen ontstaan en in enkele richtingen br den aanleg van spoorwegen in China eu het opeuttellpn van dat groote Bgk voor vreemden handel it de kans up slagen groot Ook de politieke horizon is iets helderder geworden De arontoren der Franschen in Tonking leggen niet langer beletselen in den weg aan onzen handel met het Coaten Het Afghaansche vraagstuk is zoo nog niet geheel opgelost dan toch op den goeden weg naar een oplossing Birma is geannexeerd en in Zuid Amerika zgn de krggsbedrgven ten einde gebracht Verschillende oorzaken die den handel ouieker maakten zijn derhalve weggenomen en onder ernstige tegenwerking gaal de ondernemingageett niet meer gebukt Bovendien kan niemand de berichten uit ome voornaamste centra van indaatrie leien zooder op te merken dat al is er nog weinig feitelijke vooruitgang toeh algemeen de overtniging heersoht dat de toeitand der indnttrie verbeterd it terwgl de Ver Staten reedt voorgaan wat herleving van den handel betreft waarvan naarmate dit aanhoudt ook hier de invloed zich moet laten gevoelen Natuurlijk lijn er ook donkere stippen De stand van laken in het Balkan gebied is nog sleedt even ongeregeld en in Engeland is de strgd der politieke partgen hevig zoadat hg misschien binnen kort een nieuw beroep op de kiezers noodig zal maken Over bet geheel echter ia de toestand verbeterd en 1886 begint onder betere auspiciën dan zgn voorganger Aangaande bet ontataan van den waaier leest men in iet Dagblad het volgende De bekoorlgke Kan Si was de dochter van een machtigen mandarijn in het Cfaineesobe Bgk Op zekeren dag woonde zg het loogenaamde lantarenfeest bij Zooals van telf spreekt was zg genoodtaak haar bekoorlgk gezichtje achter eeu masker voor de menigte te verbergen het minste verzuim dit puul zou den dood ten gevolge hebben ge Het was er evenwel zoo heet zóo vreetelgk beet onderzie gelaatsbedekking dat bet zweet haar bij stralen langs voorhoofd en slapen afliep Kan Si echter was geen gewoon meisje zij wist zich wel te belpen ij maakte de banden van haar masker los ei hield dicht voor haar gezicht maar toch niet too dmi of er kon ITO minste een verkoelend tochtje tusschenVhet masker en het verhitte gelaal doordringen Y eee inval vond bij haar vriendinnen ongemeen veel bijval Weldra volgden alle voorname Chiiieesoh dames hierin het voorbeeld haar door de prince gegeven en in den kortst mogelgken tgd wï de waaier uitgevonden die het gelaat als een masker beschut en tegelg kertgd alt hulpmiddel tegen de warmte dienst doet Waarvoor de waaier nog meer gebruikt wordt dit behoeven wij onze dames niet nader uiteen te zetten In ons vurig nr deelden wg mede de aanklacht tegen het Jlg Dagblad van Ned Indiê wegens een daarin geplaatsten brief met lasterlijke praatjes van Fantasio onder welken pseudomein Cd Buaken Uuet gewoon is in dal blad te schrijven De Amsterdammer schrijft naar aanleidiug daarvan het volgende