Goudsche Courant, vrijdag 8 januari 1886

Tbana hebben q kenniB gemaakt roet het Nu an bet Algemeen Dagilai tan Ned Indië dat aanleiding heeft gegeren tot het indienen ran een aanklacht legen de redactie van dat orgaan Indien er ooit iela gesohreren is dat terecht de gloeiende rerontwaardigiiig van een hedendaagsoh Nederlander heeft opgearekt dan zgn het de woorden die Fantaaio gebruikt om de minachting die ons volk jegens bet Koninklgk Huis heet te beiielen wereldkundig ie maken Die woorden zijn z6u grof lóo gemeen lóo door en door leugenachtig in l bgtonder waar zij Koningin Bmma betreffen dat wij de rrgmotdigheid missen ze aan onze lezers mede te deelen Is dat zoo vraagt men zich af is dat Bosken Hnet die aan de boorden van de Seine zgn geest voedt met bet edelste dat het verleden en het beden tesameu hebben voortgebracht is dat Hort de Nederlander die tientallen van jaren ons volk onze historie en onze letterkunde bestudeerd heeft is bet hem onbekend hoede vorm dieu hij gebruikt door elk beschaafd Nederlander moet worde verncht en de inhoud van zgn schrijven door eelr iegelijk als schandelgke laster zal worden gebrandmerkt P Is dat Huet de beul van Haarlem die zooveel reputaties beeft aangetast maar t minst ouder eigen naam en op eigen verantwoordelgkheid gaat nu deze nit Brunei onder het mom van Fantaéio te Parij woonachtig dus in elk opzicht buiten schot even lafhartig als boosaardig een naam bekladden die door geheel Nederland met ingenomenheid wordt uitgesproken Is dat Huet die aan ons Vaderland zoo groote verplichting heeft de man die in zgn eigen blad onze natie door den modder sleurt en alzoo bet gezag van het moederland ondermijnt in de koloniën p Huet eenmaal op staatskosten uitgegaan om de Pers te corrlgeereii Daar ligt op den bodem der ziet van dezen talent vollen schrgver een vuile droesem die een stroom van levend water uit kunst en litteratuur geweld nog niet heeft kannen weg visschen Daar is voor Fantasie nog een geheel andere Angiasstal te reinigen dan die welken het hem lust met meer dan ongewassohen handen te redderen Be letterkundige criticus op politiek gebied verzeild geraakt van wrevel eigenwaan en minaobiing vervuld daalt verre beneden peil gaat in brutale platheid onder Onridderlgke geest die hij is dat h j zwgge v Te Philadelpbiasaf tlsier dagen feest worden gevierd ter berinnering aaVl et feit dat tweebouderil jaren geleden de bockdrukkulut in een deel van NoordAmerika werd iugevoerdX Ue eerste drukpers werd in Detember 16 B door Wm Bradford te Philadelphia aangebracht en het eerste werk dat er op gedrnkt werd was een kalender voor het jaar 1686 De eerste papierfabriek in Amerika werd in bet jaar 1690 eveneens te Ffailadelphia door Wm RIt enhouse vermoedelijk eeu Duitscber opgericht Deze Bradford en Benjamin Franklin drukten in bel jaar 17 4 1 de acnle uitgebreide werken en iu 1743 deed Cbristopb Sauer de eerste lettergieler van Amerika voor het eerst eeu bijbel het licht zien dit alles gebeurde te Philadelphia waar iu 1713 ook het eerste dagblad der Vereenigde Staten onder den titel The Penneglmnia Faciei bet licht zaïc De stad der broeilerliefde mag er dus fier op zgn in de geschiedenis van boekdrukkunst in de Nieuwe Wereld een groote rol gespeeld te hebben Op bet terrein van uitgave rn druk bekleedt Philadelphia ook nu nog met New ïork en Briston een voorname plaats Men meldt uit Boermood aan de N R Ct Dinsdag in het middaguur kwam aan het kantoor der heeren Sohmaaen b Nacken bankiers alhier een jongmensch naar den tongval een Duitsoher ran de Nederl grenzen om een wissel van de fenlooiehe Sanivereeniging op een baokiershuis te Schaffbausen te gelde te maken Een der firmanten de beer Sobmazen kreeg achterdocht daar de wissel geen endossement droeg Hg vroeg den vertoouer naar papieren brieven of iets dergelgks om igne identiteit te bewijaen Van dat alles verklaarde hg op dat oogenblik uieii bg zich te hebben Men zeide hem toen een oogenblik geduld te hebben Onderlosschen had de heer S den commissaris van politie ontboden Meer ea meer bespeurde men dat de man aohterdosht kreeg Hy vroeg dan ook eiodelgk zijn wissel maar terug ala men hem geen geld daarvoor wilde geven Nauwelgks echter bad mee hem gezegd dat zulks aanslonda loo geschieden of hg haastte zich bet kantoor oil en de straat op De beer 8 die dat echter had voorzien was voorzichtig genoeg gewerst zich te voren door zgne huisdeur op straat te begeven Hij lette den dravenden vluchteling ccne straat ver na totdat bij gelegenheid bad deu commissaris die juist aankwam een wenk te geven welken laataleu het gelukte deu man op den hoek der Varkensmarkt te vatten Naar het bureau gebracht en onderzocht beeft men nog meer wissels van Ie Fenloaache Bank bij hem gevonden In VenloQ hebben sommige buizen de gewoonte hunne brieven voor Duitschland in Kaldenkirobeo op de post te doen ten einde briefporto uit te sparen Verleden Zondag nu is te Kaldenkirohen door een dief de briefbus gelicht en is bet dus waarscbgnlgk dat op deze wgze gemelde wissels iu vreemde handen zgn geraakt Het Maandblad voor Januari der Holl Maaiij voor laniibouw bevat de volgende Tnededreling Naar aanleiding van het antwoord der hoofdcommissie vqpr de herziening der belastbare opbrengstvan de ongebouwde eigendommen waaruit blijktdat zoolang de schalen niet zijn vastgesteld hetgeen nog wel eenige maanden zal dureu kennis zal worden genomen van wenken die bevorderlgk kunnen zijn aan het doel der herziening heeft het hoofdbestuur een lid uit de provincie Noord Holland en eeu lid uit Zuid Holland béuoerad met de opdracht de stukken aangaande de herzieuing van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen in Nederland zooveel mogelgk te onderzoeken waartoede heer secretaris der hoofdcommissie de elwillendheid heelt geliad toezegging tot gelegenheid daartoete geven Die commissie die mogelijk nog lal worden uitgebreid zal rapport over een en ander uitbrengen en zoo bet Baar wenschelgk voorkomt voorstellen dorn om plaatselgke opneming ie bC werkstellingen Te Amsterdam kwamen dezer dagen bijeen de afgevaardigden van provinciale gemeente en waterscbapsbesturen en van instellingen voor Hnndel Scheepvaart en Landbouw ter bespreking van het plan der heeren A Ijuma en P J G van Diggelen tot alslutting en drooglegging der Zuiderzee De heer Buraa opende de vergadering rn lichtte de zaak in den breede toe De voorstellen door de bh Buma en van Diggelen ontworpen kwamen in hoofdzaak hierop neder lo dat er een Vereenigiiig worde opgericht met bet doel een volledig en grondig technisch en financieel onderzoek in te stellen nasr de wgie waarop en de middelen waardoor een afsluiting mede ter voorbereiding eener geleidelgke drooglegging van de geheele Zuiderzee de Wadden en de Lauwerzee wenschelgk en uilvoerbaar is 2o dat de kosten tran dat onderzoek zullen gedragen worden door die Vereeniging 3a dal lol deze Vereeniging alle belanghebbende en belaugstelleode corporatiën en personen volgens regelen daaromtrent vast e stellen zullen kunnen toetreden Dal een groote commissie de voorloopigewerkzaamheden der op te richten vereeniging regele als a het ontwerpen en vaststellen der laluten voor gronil lagen werking en fioanclffo b het maken van propaganda voor de Vereeniging o Kon goedkeuring i at diezelfde eemmissie als bestuur der Vereeniging zal optreden en zoodr bet benoodindekapitaal is toegezegd met de leiding van bet ondeizoek belast wordt en verslag van deo stand derzaak gerft of een Igemeene vergadering belegtzoodra en zoo dikwgls zg dil noodig en wenschelgk acht Het doel der veriiadering is om tot hiertoe verspreide krachten samen te brengen hel verkrggen namelijk van een deugdelgk atanl projrot van bet geheel en het op dien grondslag bevorderen ener sedert lang gewenscbte uitvoering De finanoieele zijda der zaak de kosten van hel onderzoek beslaat een voorname plaats Daarvoor is minstens 30 000 noodig De vevschillende punieu kwamen diiarna in discussie Punt 1 2 eu 3 werden aangenomen Nauitvoerig debat over punt 4 stelden dè bh Buma V Diggelen Tak van Poortvliel Cremer Donker V Heeckeren van Keil Duyvis Uumalda van Eysinga Zjriker van Swinderen en Thiebout ioh als comiié beeohikbaar met reobt van assumlie Hiermede was punt 4 aangenomen en punt 6 daardoor vervallen De vergadering werd daarna gesloten Naar het V D verneemt werd reeds voor zeer aanzienlijke giften geleekrnd op de Igsleo ter herdeuking van hel 260 jarig bestaan der Utrechlsche boogeschool Reeds negen inechrgviogen zgn verkregen van ƒ 1000 elk terwgl oudersobeidené personen voor SOO ƒ 250 ƒ 200 en ƒ 100 hébben deelgenomen Welke groote verliezen bg het vervoer van vee gedurende de zeereis kunnen onistaau bigkt uil hetgeen de Deutt Landu Pretie mtdrdeell Van de in het voorjaar van Canada naar Engeland vervoerde 186 scheepsladingen van levend ver die voor Bristol Glasgow Liverpool Louden en Southamp ton bestemd wareo en nit 61 092 staki rundvee 61 382 schapen en 7o varkens bestonden werden f gedurende de reis orrrbooru geworpen 658 sinks rundree 1170 schapen en 1 varken terwgl er 69 schapen en 116 stuks rundvee dood gelost werden en 22 runderen 211 schapen dadrigk geslacht moesten worden omdat ze op zee kwesluren hadden bekomen Van de V S werden in het laatste jaar naar de Eogelsche havens verscheept 432 ladingen met 138 661 tuks runderen 30 317 schapen eu 17 varkens Daarvan werden overboord geworptu 1570 runderen en 870 schapen terwgl 57 ruuoereu eu 69 schapen dood gelost erdeu rn resp 36 en 40 dadelijk in de haven geslacht moeateu worden Dieusvolgens werden gedurende één jaar slechts op twee lijnen 4856 stuks vee overboord geworpen kwamen 281 stuks dood aan en moeaten 317 stuks dadelgk gedood worden De te Amsterdam opgerichte schoot voor horloge mokers aarvan aan de Horlogeraakersvereeniging Criiliaan Huygent de eer van hel initiatief behoort telt nu 14 leerlingen De heer A J Addicks de bekwame stadsuurwerkmaker die dirretenr is der school en bet practisch gedeelte van hel onderwijl op lich genomen heeft vrrleenl baar tegelgkeitijd gastvrgheid Van de ruimte in zijne werkplaatsen heefi hg een gedeelte afgestaan eu dnar zgn nu eenige practisch ingerichte werkbanken getimmerd waaraan de toekomstige horlogemakers hunne kunst zullen leeren He horlogemakersschool werd dezer dageu iu tegenwoordigheid van eenige belangstellenden bel bestuur der school en de leerlingen geopend Daaiby nerdru door den beer dr Kaptegn eeuige torpasaelljke woorden gesproken waardoor hg op de beteekenis der opricbting wees en de leerlingen aanmoedigde om door vigi en bekwaamheid te tooueo dat men goed gedaan had deze school te openen Dtoomen Waaneer het lichaam zich aan des üaap overgeeft dun vangt de zirl vaak een eigenaardig leven aan dat geheel gescheiden is van deo werkenden toestand en waarin zg zich van de werkelgkbeid losmaakt Hel geheugen hel algemeene gevoel rn de uitwendige zintuigen verscba9eu de itof voor deze werktaamheidy maar de pbantaaie oefent eeu groote macht op de gedaante welke deze aanneemt De pbaotasie toch die loovrnares tracht ons ia eene nieuwe wereld te brengen welkei verhoudingen ons geheel onbekend zgn ii j zoekt daarbg zooveel mojlelgk de werkelgkbeid V ntmgdeu en ons Ie ontrukken aan hel prozaisohe alledaagsche leven met tgn vreugde en zg l ed Zelfs wanneer ouie ziel geheel vervuld is van een onderwerp wanneer wij door diepen kommer verteerd worden of eene ge icbtjge gebeurteuis out ai onze kiBcbtrn vordert leidt toch de phantasie ons iu onze droomen naar een geheel vreemden bodem of ontleend aan de werkelgkbeid slechts enkele sloffen voor baar beeld of zg voegt zich ook wel naar de stemming onzer ziel om do werkelgkbeid eenigszius tot een karikatuur te maken Bgna nooit zgn da gedaanten onzer droomen ons bekend maar in den regel zomlerliuge beelden en vormen zooais de boileaweteld die in hel geheel niet kent Se droomeo wonen aan ilen ingang van bet rgk der schimmen t Toch is de samenkaM luasohen de ziel en het lichaam tijdens deu ilrooMVDiet geheel gestoord want de cirl heeft ziob alwltts teruggetrokken van de tiuuelijke organen it bewgst bet ontwaken uil den alaap door aanraking of roepen Als eerste passive wachter van denislaprnden staat ket gevoel boven aan daarop volglVkei ware zintuig vau den nacht ket gehoor en nalldit de renk De snaak en bel gezicht zgn werkelow voornamelglt bel laatste dat door hel orgaan van den slaap het bovenale ooglid geheel van de wereld afgesloten wordt Nog sterker wordt bet voortbestaan van bet gevoel daardoor bewezen dal men niet enkel door de EinoeIgke sterktei van een indruk maar ook door tgo pbysiek verband gewekt wordt Qewis heeft iedereen de opmerking gemaakt dat iemands slaap niet geatoord wordt door eeu of ander woord al wordt dit nog zoo uitgeschreeuwd terwgl dezelfde persoon dadelijk ontwaakt op het hooren niiaprekeo van zgn naam Be moeder oatwaaki op de geringste beweging van den zuigeling en men verhaalt van een poslbrambte die zich des naobtt alleen uit den slaap oprichtte wanneer bij daarbuiten deu boefslag van bet oods postpaard boorde dat de brievenpost bracht terwgl toch omstreeks dien tgd vele paarden voorbg draafden Wanneer bel droomen hel zekerste bewgs geeft dal de werkzaamheid der ziel bg den slapende voortduurt dan is het boven allen twgfel verbeven dal vele zoogdieren en vogelen droomen ofschoon de trotscbe mensch zich zoo gaarne alleen bet teeken van de goddelijke vonk mocht toeëigenen die ons tot het voornaamste wezen drr schepping verheft Bg bet paard opeubaort de droom zich door byoa akelige bewegingen de hond blaft zacht en trekt met de poolen als wilde bij gaan loepen en vele zangiogels beginnen een dof gedempt en afgebroken gezang dat men mrt het pralen van slapende menseben kan vergelgken Bg de dieren van lagere orde zooals bet zwgn en hel rund heeft men slechts een zeer geringe werkzaamheid van het droomenleven bespeurd Het zwijn snuffelt en beweegt hoogstens de lippen alsof bel bezig ware Ie eten eu hel kalf zelfs wannrer het aan de eerste zorg der moeder ontwassen is maakt met den snuit de beweging van tuigen en gelijkt hierop den pas geboren wereldburger De wil werkt dus ook bier op de pieren maar vindt in hunne gevoelloosheid eeu hinderpaal om zich te uilen Reeds weinige weken na zijne geboorte begint de mensoh te droomen maar eerst met het zevende of achtste jaar worden de beelden der nachtelijke pbaiitaaie door de hrrinnering bewaard eu daarmede is tevens bewezen dol een droom ook beslaan kan zonder herinnerings vermogen en hel gebrek daaraan geenszins bewgst dal men niet gedroomd beeft Ten opzichte echter van de bewering dat er geeu slaap plaats heeft zonder droomen omdat de ziel geen enkel oogenblik werkeloos bigfi moet men wel lu aanmerking nemen dal de werkzaamheid der ziel als levensuiliug ook onder andere vormen kan plaats hebben Even als de droombeelden sirchia nu en dan vrrschgnen zoo kan men ook de mogelgkbeid van eeu slaop zonder droomen uiel geheel weg redeneeren De droomen zijn normale verschgnselen en bet helderste bij gezonde menschen woarbg men echter niet kan ontkennen dat prikkelbare bloedrgke getielleu lichter en levendiger droomen dan hunne bekrompen mrdesobepselru De beeldenrgksle droomen maken zich van de meusoben meester die veel verstand hebben eu wier leven zich op geestelgk gebied beweegt Hel duideIgkste berinnen men zich de morgeudroomen het moeilgksie die vau den middernacht Dal echter eene opHckkiog van hel organische hersenleveu door geeatelgke inspanning of prikkelende middelen zooals koffie eq geestrijke dranken evenals ziekelijke toestanden levendiger droomen kannen te voorschijn roepen is bekend Wg mogen einilelgk de meening niet stilzwgnend voorbijgaan die de droomen voor snel onderdrukte gedachten houdt welke dan des nachts aanneer het dar ziel aan bezigheid onibreekt door haar opgezocht eu eren als speelgoed lol wouUerlijke karikatorm Terwerkt worden Buitenlaodsch Uverzicht De minislerieele crisis in Fraiikrgk is baar tweede tgdperk iugeiredeo Nu de minister van bnitenlandsche zaken De Freyciuet de opdracht om een miuisierie te vormen beeft aanvaard komt de vraag aan de orde wie by lot medewerkers zal kiezen Beb lve Brisson en admiraal Galiber zal naar ail Pargs wordt gemeld ook de minialer van binnenlandsohe zaken Allain Targé aftreden benevens generaal Campenon die weigert om de terugroeping vau generaal de Conro nil Tonkiug te onderteekenen Als opiolgers worden genoemd voor biuoenlandsche zaken Fallières en Conataua voor oorlog generaal Davoast voor nnderwga Spalier en voor jnatilie Goblei Hel programma au De Freycinet laidt in hoofdtaak heratelling van bet financieel evenwicht volkomen tuivermg van hel peraoneel der administratie en goedkoope inlichting van het bestuu der Fransche koloniën In de Engelsche bladen duurt de polemiek over de lerscbe zelfaiandigbeid voort het orgaan vau Gladstone de Daily News bigft er voor pleiten bet blad gelooft dat de tgd om Ierland door uitbreiding van plaatselgk zelfbestuur tevreden te stellen voorbg is i de eouservatieven nu aankomende met een maatregel als dezen tegen welken tg toen hel er de rechte tgd voor was zich leu tterksie vereet hebben komen nsar dil blad meent thans daarmede te laai De Times blgft lich eobter krachtig legen bet verleenen van irhome rale verzetten De eenige redelgke grond zegt hel blad die aangevoerd wordt is dat de ontevredenheid der lereu toch op eene of andere wgte moet bezworen worden dat er toch iets moet worden gedaan Maar zegt de Times wat allereerst gedaan worden moei is het herstellen van het gezag der wet in Ierland en het lorgen dal wat billgk verschuldigd is betaald worde zoolang dit niet is gebenrd is bel een dwaasheid over homerule te polemiseeren Ierland Igdt niet aan gebrek aan vrgheid maar aan overmaat van willekeur en bandeloosheid bet beeft democratische instellingen van een radicaal type evrnuoed als Engeland en Schotland en bg de laatste lerscbe wetten is men misschien reeds verder gegaan in het inwilligen van de eischen der Ieren dan verstandig of rechtvaardig was men verbetere bot plaatselgk bestuur maar waohte tiefa terwgl in Ierland verzet tegen wet en recht beerscht voor eiken stap die tot verbreking van da eenheid des Rgkt eu lot internationale anarchie zou kannen leiden De opening van het Parlement is defiaitief op 21 dezer bepaald De Duitacbe Keizer heeft deu Rgkskantelier opgedragen om aau allen die hem bg zgn 25 jarig jubilé als Koning van Pruisen blgken van genegenheid hebben gegeven tgn hartgrondigeu dank te betuigen Wat hem daarbij hel meest heefi getroffen ia bel onwrikbaar vertrouwen de onwankelbare liefde van zijn volk hem zoo dikwgls betoond maar vooral bij dete gelegenheid De Keizer verklaart daarin de kracht te vinden om zich op zijn hoogen ouderdom Ie bigven wgden aan de hem opgedragen laak Be berichten van het Balkan schiereiland blijven meerendeels trgeustrijdig zooals het gewoonlgk gaal wanneer de toestand onzeker is Zoo seint de correspondent van de Daily News te KoostautinOpel dat Servië weigert een gevolmachtigde te benoemen voor de vredesonderhandelingen terwijl de Oostenrgksobe officiruse Polit oorr die iu den regel goed op de hoogte is meedeelt dat tot gevolmachtigde door Servië is benoemd Milsjowiicb gezant te Londen Ja at meer zegt volgens Reuter is S rvié besloten vr ede te maken indien de eisch lot het betalen eener schadevergoeding wordt ingetrokken In ongeveer gelgkeu zin wordt uit Belgrado aan de Standard geseind dat de oorlogzuchtige stemming ccbijnl te bedaren waarschijnlgk zou een verzoening tnsscben de progreositten en de andere staatkundige partijen tol aland komen men achtte de vorming van een ooalitiemioisterle in deu loop dezer maand waarschijnlijk Koning Milan was naar Belgrado vertrokken om een onderhoud te hebben met de aanroerdera van alle partijen waarbg hg echier aan twee voorwaarden zou vasthouden namelgk handhaviog der tegenwoordige baitenlandsobe politiek eu erkenning der kerkelijke hervormingen waardoor de panslavisten uitgealolen worden Tasseben PrikS Alexander en den Turktchen gedelegeerde wordt steeds onderhandeld en men verzekert opnieuw dat die onderhandelingen goed vorderen eu dat de Mogendheden daar zeer mee ingenomen ign Prins Alexander heeft zoo wordt gemeld maar uiel uit volkomen zekeren bron ala slot van de verzoening met deu Gzaar een brief geschreven naar Petersbnrg waarin om terugzending van de Buaaiscbe officieren wordt verzocht De Spaantebe regeering brefl in de Corlei bel verdrag ingediend dat over de Carolina s is gealoteo Daitscbland erkent daarin Spanje s aoavereinileil over de Carolina en Palaoa ei landen waarvan de grenzen nauwkeurig tgn bepaald Daarvoor verkrijgt Duitschland bet recht om er handelsen tteenkolenstations op te rieblen Be minister Morel die bet verdrag toelichtte verklaarde tevens dal ouk Eng hind voor de erkenning der Spaantohe souvereiniteii dezelfde voorrechten verlangt De spaaning Inaschen de regeering eu velksvertegenwoordigiug iu Deuemarkco neemt steeds toe De voorzitter van bei Folketking vertoonde tlcb niet op de gewone nieuwjaarsreceptie van konjng Cbrialiaan eu de regeering liet een der leden van hel Folketking in hechtenis aemeu Dit lol trof deu onderwgter Bavn die wegene beleedigiog van den koning lot 3 maanden gevangeniaatraf werd veroordeeld maar volgena de oppositie alt lid van bel Folkelkimf zoolang de zitting duurt niet tonder toeslemming d r vergadering mag worden gestraft Ook ondervinden de onlangs opgerichte geudarmesoorpten aveUl legenttoiid Algemeen blgft de meening stand houden dat de tegenwoordige toestand niet langer kan duren en de regeering tot ontbinding van bet Folkeikin en uitsohrgviug vau pieuwe verkieiiagau raoet overgaan wanneer de volksvertegenwoordiging alle voorstellen der regeering blgft verwerpen De Hongaarsehe regeering beeft aan de volksvertegenwoordiging een wets ontwerp aangeboden tol regeling van den landstorm dal deter dagen in beband ling zal komen Volgeut dit rooralet zullcu alle Hongaren van het 19de tot het 42ste jaar die noch tot hel leger noch tot de landweer behooren voortaan den landstorm uitmaken die door deu Koning met goedkeuring van den ministerraad in tgden van gevaar kan opgeroepen worden GEVONDEN eu aau hel bureau vau politie gedeponeerd een Bril mei Brilhuis een Sleutel een Portemouuaie met 1 cent een Diamant een blauw geruit Schort een pen voor een Baggerschuit een kiniler Monlel eeu kinder Prenlenboek een goud vergulde Armband een goud vergulde Armband een zilveren Vingerboed een tilveren Roozenkrans een Schaar met stalen Ketting een R K Kerkboekje een onderstuk van een gouden Oorbel een Sleutel een Sleutel een Zakdoek eeu goaden borologie Sleutel een damea Kraag een blauw Schort Ook kon aan het bureau van politie inlichtingengegeven worden omtrent een geelpelle kip MABKTBERICHTEJN Gouda 7 Janaari 1886 Granen ala voren met weinig handel Zeeuwsche tarwe in puike soort ƒ 7 26 a ƒ ƒ 7 76 gewone en polder ƒ 6 80 a ƒ 7 40 Rogge van ƒ 6 50 lot ƒ 6 Gerst ƒ 6 a ƒ 5 76 Chevalier nog tot 6 60 Haver i l 4 40 Mals 6 10 a ƒ 6 75 naar korrel en zuiverheid Verder geen omzet van beteekenis De Teematkl met gewonen aanvoer de handel in alle soorten traag vette varkens 20 a 23 cl varkens voor Londen 17 4 19 ct magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 10 per week Aangevoerd 43 partijen kaas Eerste kwaliteit ƒ 22 a ƒ 26 Tweede kwaliteit ƒ 19 a ƒ 21 Noordbollandscbe ƒ 24 a ƒ 29 Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 36 Weiboter ƒ 1 00 a ƒ 1 10 üargerlljke Stand OEBOBEN 4 Jan Mjna Sopbia naders D Frank en E aa Creveld 5 Johaani PitternelU oodera A Ameiz en JC ran Spiagelen Maria oodera H Verkerk en H de Jong Arnoldna ondera C ran Velzen en J M Kamper Jebanna ouders L Onweneel en M Vergeer 6 Cornelia Adrians Johanna ondera J C Swaanenborg rn A van Vliet Albertos oudesr J van der Zand en A P Meijer Pieter Johaonea ondera G Uorier en P I Frataeolls OVERLEDEN 5 Jan 4 an Leeal 1 j 2 m 6 Verdoaw 65 j Stolwijk GEHDWD T ran den Hen el en A W Baaa ADVERTENTIËN Den 10 Jannari hopen onze dierbare Oaders LEONARDÜS ERBERVELD en CATHARIENA STOLWIJK te Gouda hanae 30J d UI OU ECHTVEREENIGIJHO te herdenken I SkSAÊt Hanne dankbare Kinderen Behuwd huwden Kleinkinderen Receptie 10 Jannari Bevallen van eeoe Dochter M OÜWENEELGouda 6 Janaari 1886 Vieqeer ♦ De Heer en Mevrouw van GELDER Boeeen bedanken hiermede voor de vele bewgzen van belangstelling bg de geboorte van hnn Dochter ondervonden Visites worden bg voorkear afgewacht 13 en 14 JANUARI De ondergeteekende betnigt bg deze haren dank aan allen die tgdens het leven van P BEZEMER hebben bggedragen tot zgn onderhond De Wed SONSBEEK Veel heil en zegen toegewenscht aan alle vrienden bekenden en vroegere stadgenooten in bet jaar 1886 A J IJSSELSTIJN Vrgheid Nienwe Republiek Zululand Zuid Afrika Met wederkeerigen heilwensch betuigen de Heer en Mevrouw D A DÜPPER hunnen dank voor de bljjken van belangstelling ontvangen bg den aanvang van het Nienwejaar Baoêtrecht 4 Jan 1886