Goudsche Courant, zondag 10 januari 1886

I van dat heilloos vocht geteld zijn en 1886 niet tal verstrgken zonder dat de weldadige bedoeling dezer nieuwe bepalingen hare werking zal openbaren en doen gevoeleu Voor hen die hg de uitlegging der wetten met de bedoeling van den wetgever te rade gaan is deze interpretatie ietwat gewaagd Straks komt iemand betooKen dat op dezelfde gronden hel verknopen van koHie een langzaam werkend vergif van gebak eeu maagbeder ude lekkerug en van sigaren een schadelijk opwekkiugsmiddel stiafbaa r is f d De dezer dagen te Groningen opgerichte nieuwe kiesvereeniging onder den naam van Groninger Miidemland beoogt tol zich te trekken de z g kleine burgerg die tot dusverre aan kiesvereenigingen nagenoeg vreemd bleef BIgkens de nu bekend geworden statuten noemt de vereeuiging zich politiek kleurloos maar stelt zij zich ten doel incde te werken tot de handhaving en vrijzinnige ontwikkeling onzer couslitutioneele instelliiigen op rechtvaardige wijze Zg verklaart de individueele vrijheid der leden onaantastbaar hoezeer zij samenwerking der leden gewenscht acht Er zal geen pressie worden ultgeueteud om eigen overtuiging bij de leden te doen verloochenen Men wil vergaderen om elkander voor te lichten niet elcander te overheerscheu Om haar doel te be éikeii steil G U zich voor de kiezers op ie wekken tot samenwerking bij de kenze van bekwame eerlgke ouafhaukelgke en zooveel mogelgk practische raonneu tot leden van Tweede Kamer Slalen Gemeenteraad en Kamer van koophandel De belangstelling wil men voorts bevorderen in gemeeuteIgke provinciale en staatsbelangen Bespreking van deze ib zouveel mogelgk te houden vergaileringen staat daarbg op den voorgrond Tegen elke verkiezing voor een der colleges worilt dergelijke vergadering belegd Ëlk lid heeft het recht oandidaten voor te slellen zondtr verplicht te zgn dezen vooraf hun toestemming Ie vragen Voor de openbairheid van de besluiten der overigens besloten vergaderingen zal worden z rg gedragen door het uituoodigeu der dagbladei Buitenlandsch Overzicht Hel Fransche Ministerie is toch nog klnar gekomen Fallières met Biunenlandsohe Zakeu was de steen des aanstoots omdat men zulk een belangrgke portefeuille niet wensohte in handen van een map die in het Ferry Kabinet had gezeten Aanvankelyk wilden de opportunisten of liever Britaan en Ferry die achter het scherm zaten het toch doorzetten en de heele combinatie dreigde uiteen te spatten toen Fallières ter elfder ure zich terugtrok Men vindt de namen hieronder De protectoraatslanden zulleo onder Buitenlandsche Zaken komen m a w door Freycinet zelf bestuurd worden Zoowel aan de uiterste linkerzijde als aan de rechterzijde is m n daarmee ingenomen Courcy zal worden terugKeroepen en eeu civiele resident worden benoemd De tgd zal leeren wat dit uitwerkt in Anam enTongkln hel kou wel eens zijn dat het bleek dat men te ver gegaan it om thans terug ie trekken en men de nieuwe bezitting of geheel moet opgeven of een krachtig militair bestuur handhaven De rechterzijde is niet voornemens vooreerst tegen Freycinet oppositie Ie roeren men weet dat bet land een afkeer heeft van nieuwe verkiezingen en het is de traag of zg op dit oogenblik gunstig voor de rechterzijde zouden uitvallen De rndioaleu zieu geen kans het bestuur te aanvaarden en zoo kan het gebeuren dat bel Kabinet Freyciuet langer blgfl dan men denken zou De flnanciëele quaestie tal spoedig op den voorgrond komen De bekeude Leroy Beaulieu komt in de Ëconomiste Francais tot de slolsum dat er een leening zal moeten worden gesloten van 2 milliarden De financiën van den Staat tohrgft hg tonden duidelgk worden de Kamers zouden zich rekenschap kunnen geven van onzen fiuanoiëelen toestand welke hun ihana ontsuapt Die leening zou zoodra mogelgk moeten worden gesloten daiir de omstandigheden gunstig zgn Indien men men niet tot dit rechtmatig middel zgn toevlucht neemt en volhardt in vermomde leeiiingen zal men ten slotte Frankrijks finanoiéeleu toestand in nagenoeg reddelooze verwarring brengen Nu de tijd nadert waarop het Engelsche Parlement weer bijeenkomt b ginuen de partgen zich voor te bereiden tot den ttrgd Naar aanleiding der troonrede wordt een uitvoerig debat verwacht over de buitenlaudschi staatkunde en de politiek in Egypte en Birma maar eerst wanneer het programma der Regeering bekend is kunnen liberalen en Ieren een bepaalde houding aannemen De lersche partij verwacht van het ministerie toezegging eener aanmerkelijke uitbreiding van het zelfbestuur vun letland Geschiedt dit niet dan zal I Parnell een vooiajel in dezen geest indienen Te lij beralen zullen onmiddellgk na de opening van he Bjj betchikking van den Minister van binDenlandleheiakepdd 21 Qec is voor het jaar 1886 benoemd tot adsislent aan de rijksuniversiteit te Utrecht rsor de natuurkunde W H Julius doctorandus in de witen natuurkunde Loop der bevolking te Gonderak In 18 6 eijn geboren 30 m eu 38 vr en overleden 22 m en 22 rr Id de Gemeente hebben zich gevestigd 47 m en BSv J ji W Ül 7 Gemeente hebben verlaten Op 31 Btcember jl bedroeg de bevolking 859 m en 842 vr totaal 1701 17 Huwelijken werden voltrokken Loop der bevolking te Berkenwoude In 1885 zijn geboren 12 m en 10 vr en overleden 10 m en 7 vr in de gemeente hebben zich gevestigd 11 m eu 17 vr terwgl de gemeente hebben verlaten 28 m en 30 vr de bevolking bedroeg op 31 Dec jl 323 m en 290 vr totaal 613 7 huwelijken werden gesloten De Amslerdamsche bladen ibelden dït dr Kuyper en zyn aauhangers zich hebben meester gemaakt van de Nieuwe Kerk te Amsterdam Zg hebben de bewakers van de lokalen van den kerkeraad die door het classikaal bestuur waren aangesteld om dat gebouw tegen overrompeling te beveiligen door een krijgslist verwijderd zgn toen het gebouw binnengedrongen eu hebben door een paneel uit te zagen of door eeu slut open te steken hieromtrent loopen de berichten uiteen zich toegang verschaft tot de consistoriekamer Aan het hoofd gingen dr Kuyper de heer Savornin Lohman en de heer Hovy hen volgden enkelen der geschorste kerkeraadaleden als raadslieden begeleidden hen de heeren mr Tb Heemskerk en mr W Heioekeu Des voormiddags waren dr Butgers prof aan de Vrge Unirersiteit zich bekend makende als pre sidentkerkmeester en als zoodanig beheerende de kerkgebouwen en jbr mr De Savornin Lohman naar den commissaris van politie Stork gegaan eu verzochten dezen om Iwee werklieden die in de kerk wareo en niet door hen aangesteld waren uit de kerk te zetten De commissaris van politie was in een zeermoeielijk fceval Een agent werd den beeren medegegeven om de twee bewakers van de kerk hetverzoek der heeren over te brengen om zich teverwijderen De twee bewakers hadden geen voldoende iuslrnctie of werden ook geheel uit delijken geslagen rioordien eeu Kamerlid begeleiddoor Kuyper en Kater hen uit de hoogte behandelden de bovengenoemde lieden F Smit en W R van Oostendorp ten minste verwgderden zich voor de force majeure zonder met geweld het gebouw te verdedigen Daarop is door dr Kuyper Rutgers Savornin Lohmau en Kater geweld gebruikt om door paneelzagen of het verbreken van een slot in de pastorg dit staat aan de deur te breken De heeren mr Th Heemskerk en mr W Ueinekeu waren aanwezig doch namen geen aandeel aan de inbraak van de deur Hierop is door ds Westhoff namens het classikanl bestuur bij den burgemeester geklaagd over inmenging van de politie waardoor de partij van Kuyper de Nieuwe Kerk overrompeld bad De politie berichtte toen aan beide bewakers nog eens dat zg wel moesten begrijpen dat zij niet door de politie waren verwijderd en zij dus volkomen rij waren voor zooveel de politie betrof om op hun post te bigveii hetgeen beide mannen inmiddels weder met de politie naar de kerk gegaan tevergeefs poogden te doen Rutgers o s hebben zich tot den procureur generaal fungeerend directeur van Rgka politie om assistentie gewend om hen te helpen het veroverd gebouw te verdigen De procureur genernal heeft hen verwezen naar den hoofdcommissaris der Amst politie Dus staat de zaak op het oogenblik Nog meldt men daaromtrent uit Amsterdam van Donderdagavond Sedert gisteren middag worden alle vgf toegangen der Nieuwe Kerk door éio eu de deor des kosters door drie agenten dag en nacht bewaakt De heeren ds Adriani en Höveker door het classicaal bestuur aangezocht om heden avond te 6 uren zitting te houden in de cansistoriekomer der Nieuwe Kerk ten einde de door deu kerkeraad genoemde personen als lidmaten in de registert in te schrijven werden niet toegelaten Toen zg te 9 uren daaromtrent inlichtingen vroegen werd aan de deur der kosierg die slechts op een kier werd geopend het volgende door den koster Karres geantwoord Mguheer ik kan ik wil daarover geen inlichtingen geven In de consistoriekamer bevinden zich den gauschen avond aanhangers vnn dr Kuyper en onder hen eenige predikanten Dr Kuyper moet reeds sedert gisteren het geOouw niet hebben verlaten Voorts kan verzekerd worden dat noch mr Heemskerk noch mr Heineken behoorden tot de kerkbestormers doch dat beiden aU rechtskundige raadslieden Koypers partij van adviezen dienden De boekhouder der Haagsche TramwayMaat sobappg d G die tegen 1 Februari als zoodanig was ontslagen heeft zich fjlsteren verwijderd een belangrgk tekort in de kas achterlatende t Is een slechte tijd zegt het Soit Nil Ook standbeelden beginnen zelfs duur Ie tvordeu Sedert men te Amsterdam met het beeld van Prins Hendrik gezien heeft dat men t beat met een buste af kan IS men echter weer uit den nood Ook voor Sarphali zal een buste op ren pilaar worden opgericht Nog een beetje geduld en deze koppeusnellers hulde maakt plaats voor het tentoonstellen van eeu photograpbisch portret op eeu staak I Naar ons ter oore kwam is de opbrengst derrgksmiddelen over t afgeloopeu jaar belangrijk minder dan de raming Het personeel vooral heeft niet aan de verwachtingen beantwoord De suikeraccijus daarentegen heeft de raming bgna bereikt Verschillende andere accijnzen en het registratierechtzijn verder schuld aan het tekort d Men zegt dat er aan een Hof weinig gelachen wordt maar op Nieuwjaarsdag is men aan het Belgische Hof verplicht geweest van dezen regel af te wijken Een hoog ambtenaar die in de plaats van zijn chef de aanspraak moest voorlezen richtte zich nadat hij den Koning en de Koningin toegesproken had naar den kant waar zich gewooulgk de Graaf en de Gravin van Vlaanderen bevinden en las voort Monseigneur Madame tot het einde toe De man die erg bijziende is had niet bemerkt dat de Graaf en de Gravin afwezig waren Tot dusver verkeeren tal van gemeenten in ons land nog geheel in t onzekere hoe te handelen met de uitbreiding der getalsterkte van hare schutterijen iu verband met hel koninklijk besluit waarbij die uitbreiding bevolen is De aanneming der moiie door de Tweede Kamer houdende deu wenech tol schorsinx van de maatregelen is wel is waar niet bindende voor de gemeentebesturen zoodat zg behoudens tegeubevel van het honger bestuur tot uitvoering zoudeu kunnen overgaan doch maakt t minstens onraadzaam voor de gemeenten om kosten te maken die later nutteloos kouden blijk In dezen toestand van twijfel heeft één van de gemeenlebesturen die met de reorgauitatie barer schutterij niet willen dralen ds Gedeputeerde Staten der betrokken provincie geraadpleegd over de te volgen gedragsign Zooalii men weet is reeds iu Oen Haag een voorstel aanhangig Van eenige gemeenteraadsleden om de gelden vour uiibreidiug eu hervorming der schutterij op de begrooting voor bet loopende jaar gebracht tot een ander doel te bestemmen I p Volksvriend orgaan der Nederlandsche Afscbaffiugsvereeuigiog tracht te betoogen dat als het nieuwe strafwetboek zal zgn ingevoerd er niet meer straffeloos sterke drank verkocht zal mogen worden Het beroept zich op de artikelen 174 eu 17 5 luidende 174 Hg die waren verkoopt te koop aanbiedt aflevert of uitdeelt wetende dat zij voor het leven of de gezondheid schadelgk zgn en dat sohadelgk karakter verzwijgende wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren Indien het feit iemaods dood tengevolge heeft wordt de schuldige gestraft met levenslange gevangenisstraf of tgdelijk tot ten hoogste twintig jaren 176 Hg aan wiens schuld te wgten is dat aren schadelijk voor het leven of de gezondheid verkochi afgeleverd of uitgedeeld worden zonder dat de kooper of verkrgger met dat schadelijk karakter bekend is wordt geitmft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste ƒ 300 Indien het feil iemands dood ten gevolge heeft wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste éen jaar De waren kunnen worden verbeurd verklaard Hieraan wordt de volgende redeceering rastgekuoopt Uit een en ander volgt dat noch Patent uoch Vergunning branderg slijterg of tapperij baten kunnen zoo slechts in rechten zal zgn uitgemaakt dat de sterke drank een voor het leven of de gezondheid sehadèlgke drank is en duar dit karakler van den s dr door niemand meer in twijfel wordt getrokken wetenschappelgk is aangetoond eu iu de praktgk dagelijks en overal voor een ieder bewezen wordt is hel o i zoo goed als uitgemaakt dut hier te lande de dagen van den stroffeloozen verkoop Parlement bgeenkomen ten einde den heer Gladstone gelegenheid te geren om zgn volgers te verklaren welke staatkunde hg voor de liberale partij het raeett raadzaam acht Volgens berichten uit Madrid zullen de nieuwe verkiezingen voor de Cortes op het laatst van Maart worden gehouden en de nieuwe Kamer in April bgeenkomen De plotselinge sluiting der zitting moet daaraan worden toegeschreven dat de republikeiotcbe afgevaardigden een protest badden aangekondigd tegen de wijze waarop de üaralina quaestie was ten einde gebracht waarvan het protocol in de Cortes was overgelegd Tevens wilde Sagasta de amendementen voorkomen welke de prolectionistischgezinde afgevaardigden van Catolonië voorneraent waren in te dienen legen de verlenging der handelttractaten en met name ran dat met üuitschland tot 1892 In den boezem der Belgische liberale partij woekert de verdeeldheid voort een poging der Union Uhérale om de eenheid te heritellen heeft schipbreuk geleden op den tegenstand der Aisociation liberale Des Ie meer valt deze onderlinge tweespalt te betreuren daar men aan den vooravond der provinciale verkiezingen staat Komt geen verzoening tnaschen de drie groepen der liberalen pang tot stand dan maken de clerionleu zich meesier ran de provinciale staten tooals zg op 10 Juni 1884 de meerderheid in s lands algemeene vertegenwoordiging verkregen KËNNISOSVING Belasting op de Honden BURGEMEESTER eu WETHOUDERS ran Gouda in overweging nemende dat hg art 2 der Verordening op de inrordening der belasting op de honden ratigesteld door den Raad dier Gemeente den 8 Octiber 187 B aan eigenaren of bezitten dezer dieren deverplichting Is opgelegd om daarvan jaarlgks In demaand Januari aangifte en betaling der belastingte doen Herinneren den belanghebbenden laa die bepaling met uitnoodigen de gerorderde aangifte eu betaling te doen ten einde beboeting te voorkomen GOUDA den 9 Januari 1886 Burgemeester en Wethouders roornotmd VAN BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER CORRESPONDENTIE ÜMr onze leraUggefer verhiuderd wai de toooeel voorstel ling v D Ponderdsg jl bij te wonea zgn wg lot ons leedwezen verhinderd daarover de gewoue IwoordeetiDg te leveren iJurKerlljke Staad GEBOREN 6 Jto Fettns Jobtoaea ouders M Frie en J M tao den Wittesboer Catbarma Magdalena Jacoba ondera J Holtbugsen ea E Jansen 7 Johanna Jantje ooders D Graatama en C J BleigraaT Cornelia ouden W Verbij en R lau der Vliat Tannia Herardas ondera A 6 Snel en C H dan Hertog g Neeltje oadera W Slobbe en H A Zwgnenborg AotoD ondefa i H Brink en J de Jong OVERLEDEN 7 Jan E van Bauaigbem 71 j 8 B Bakker 1 m 9 D van der Wgden 6 m O NOERTROÜWD 8 Jan J Helleman U i aa P Bakker 91 j ADVERTENTIËN Den 10 Jannari hopen onze dierbare Ooders LEONARDOS ERBEBVELD en CATHARIENA STOLWIJK te Oouda hunne 50 JARIOE ECHTVEREENIOING te herdenken i t l Hunne dankbare KinilereD Behuwd huwden Kleinkinderen Receptie 10 Januari DMZBETuiema Ondergeteekenden betuigen openlijk hunnen dank aan de Heeren Directeuren der STEARINE KAARSENFABRIEK Gouda voor de groote verrassing welke hun den zesden dezer ten deel viel Het gezameniyke MEISJES PERSONEEL Voorspoedig bevallen van eene Dochter Mevrouw A A E VA N DEB WANT VAN Heüven Scherpenzeel C 7 Januari 1886 Onzen dank en wederkeerig onzen heilgroet aan allen die ons bij de verwissding des jaars belangstelling toonden J G KROPMAN J W C KROPMAN Tack TE UVVR een net GEMEUBILEERDE VOORKAMER met ALCÜOF zonder kost Gelegen op het drukste gedeelte van de Markt Adres franco brieven onder No 1242 aan het Bureau dezer Courant OpenTjara Verkooping ten overstaan van den Notaris G C POETÏÏUNDROOGLEEVER op DINSDAG 19 JANUARI 1880 des morgens te 9 uren ten sterfbuize van Mejuffrouw P H C DE VISSCBER aan de Oosthaven Wjjk B No 80a te Gocda van een goed onderhouden gedeeltelgken Ii BOEDEL waaronder fraaie MEUBELEN en HUISRAAD eene PIANINO eene antieke en andere PENDULES KABINETTEN LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDEGOED enz Te zien Maandag 18 Januari a s des morgens van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren J WELTER HOOGSTRAAT Specialiteit in Corsetten en Oi DEUGOED voor DAMES en KINDEREN T EASTELEm Sociëteit Ons Genoegen Goudaa De Directie wenscht haar bekende inrichting met GRÜOTEN TUIN KüLFBAAN LEESen BILJARTZAAL € loncert en Comediexaal en KAöTELEINS WONING van af 1 MEI 1886 te VERPACHTEi Voorwaarden der verpachting op franco aanvrage tegen inzending van f O 30 verkrijgbaar bg den Voorzitter bg wien de inschrgvings biljetten vrachtvrij in verzegelde converts vóór 19 JANUARI 1886 moeten worden ingeleverd Commissarissen der Sociëteit voornoemd J M NOOTHOVEN van GOOR Voorzitter 3 C IJ8SELSTIJN Secretaris De Ambactitstand Vereeniging levert fijne geurige ROOKWORST a 40 et het Pond Beste CITROENEN o 2 en 2V3 et en EIEREN ïi 4 en 4 et beide p st en naar grootte Openbare Verkoopinef te GOUDA ten overstaan van den Notaris Ga C FOETUUN DEOOGLEEVEE op Maandag 18 Januai i 1886 des morgens te Elf uren in het Koffiehuis Harmonie aan de Markt aldaar van Nrs 1 tot 8 Eene kapitale goed onderhouden met STALLING SCHUREN HOOIBERG en ERVEN en ongeveer 10 HECTAREN uitmuntend alles zeer gunstig gelegen aan het Jaagpad en aan den Winterdijk te GOUDA Verhuurd aan J NEDERHOF de Landerijen tot 1 November 1888 en de Woning tot 1 Mei 1889 voor ƒ 1150 per jaar benevens de betaling der polderlasten en het Rijnlandsche bundergeld welke te samen over 188o bedragen hebben circa ƒ 110 Voorts de navolgende H ÜIZEN en ERVE allen aan het Jaagpad te Gouda en wel Nrs 9 tot 18 Tien HUIZEN en ERVEN wijk Q Nrs 37 tot 4 5 Bij de week verhuurd te samen voor ƒ 10 45 Nrs 19 tot 22 Vier HUIZEN ERVEN en stukken GROND wgk Q Nrs 31 tot 34 Gedeeltelijk bij de maand verhuurd voor ƒ 13 25 en gedeeltelijk bij de week voor ƒ 3 80 Nrs 23 en 24 Twee HUIZEN en ERVEN wijk Q Nrs 26 en 28 Bij de week verhuurd te samen voor ƒ 2 50 Nr 25 Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht ERF en TUIN wijk Q Nr 27 Terstond te aanvaarden Het Huis bevat beneden 3 Kamers en Keuken en boven 3 Kamers en Zolder en is van vele gemakken voorzien Nr 26 Een PAKHUIS SCHUUR ERVEN en grooten TUIN of perceel GRON D naast en achter het vorige perceel groot ruim 6 Aren Te aanvaarden 1 Mei 1886 En Nr 27 Een HUIS en ERF aan de Vlamingstraat te Gouda wijk O Nr 374 Verhuurd bij de week voor ƒ I De perceeleu zgn 3 werkdagen vóór den dag der Veiling en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Alles breeder bij biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER voorgenoemd Door huwelgk VERLANGT Mevrouw van MILLIGEN tegen 1 of half Februari eene nette DIEIVSTBOOE die goed kan koken DOÜZEN met ZAAD 25 a 40 cent met aanwgzing van bet gebruik tot een kwijnende dood voor Ratten en Muizen voor de slakken 20 a 35 et bij J DE JONG Az Zniveraar van Gebouwen enz Kuiperstraat K 227 Gouda De Ondergeteekende vestigt de aandacht van HH Koffiehuislioiiders en Slijters op de COGIMAC van I 2O 1 40 en 1 60 per Liter bij niet minder dan 2 Liter en proeven gratis verkrijgbaar Wed Ca van OIJE Kleiweg no 2