Goudsche Courant, woensdag 13 januari 1886

1 6 n N 3338 Woensdag 13 Januari GOUDSCHE COURANT i ieuwH en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Attonderlgke Nommers VIJF t3ENTEN De inzending van adT rtentiön kan gescUeden tot éte uor dea namiddags van den dag der uitgave WINKËLHVIS TB HUUR gevraagd in Gourfa of omliggende plaatsen een WJIfKELHUI8 geaahïktyooi den verkoop van SIGAREN TABAK enz ook niet ongenegen een dergelgke Zaak over te nemen liefst te aanvaarden 1 April Brieven franco onder No 1240 aan het Bureau dezer Courant Snelpersdruk van A Bbinkman ie Gouda WINTEEROEEEK EU PELTERIJEN worden teg en verminderde prijzen OPGERUIMD SCHEER Z00 J a JACOBS BLOEMIST GOUDA Beveelt zich beleefd aan tot het AANLEGGEN ONDERBOUDEN en VERANDEREN van TUI EIX en BLITE PLAATSE tegen concnreerende prezen Bouquetten Kran en en Versieringen in alle prij en Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Keizersgracht 93 te AMSTP RDAM Opgericht in IST S Goedgekeurd bij Koninklgk Besluit van 5 December 1872 en 7 October 1884 Waarborg kapitaal f 1 500 000 De Maatschappij verzekert g eldeo voor Plaatsvervanging bij de Nationale Militie voor Eerste Communie voor Studiekosten voor Huwelijks Uitzet Weduwen en Weezen Pensioen De Maatschappij verzekert ook kleine bedragen jn de Afdeeling De Contributie ia lager dan hij Begrafenisfondsen ook omdat de voordeelen grooUr zijn Men behoeft niet levenslang te contribuëeren zooals dat wel het geval is by Begrafenisfondsen De verzekerden voor ƒ 100 en hooger dteleii in 50 percent der overwinst De Beserv w eigendor der Verzekerde en wordt steeds bewaard bij de Nederlandsehe Bank Sedert haar oprichting werd bg de Maatschappa deelgenomen door ruim es en tachtigduizend personen voor 5 340 000 en werd wegens sterfgevallen uitbetaald ruim f 126 000 In 1884 alleen werd deelgenomen door 14323 personen Prospectussen en nadere inlichtingen zijn kosteloos verkrijgbaar bö den Hoofdagent te Bodegraven en bg de Vertegenwoordigers H BEÜGELSDIJK Aarlanderveen A SPEK Woubrtigge A de BLANKEN Woubrugge W A KOK Koudekerk J BRANDT Boelekade Goiuia A BRANDT Armeninsplein Oudewater Th HOUTMAN Woerden i van MOÜWERIK Woerden A van AALST Hazeriwoude S HAGEN Waddinxveen A dk BRÜÏN onder Bloemendaal bg Gouda lÜiSBBWmSTÊÊ RAAIJMAAKERS Op nieaw ontvangen VILDPASTEMEN HAAS FAISANT PATRIJS AANGESNEDEN TAARTEN Verschillend klein gebak BORSTCARAMELS bgzonder aanbevolen tegen hoest en verkondheid GEVRAAGD bg een alleen wonende DAME Zich aan te melden GOUWE No 2 Brillen en Pince nez in alle soorten en vormen TOüNEEL en VERREKIJKERS THERMOMETERS BAROMETERS LOUPES LEESGLAZEN verschillende soorten SPUITEN BOUGIES CATHETERS PEKBLWEGERS MELKPEILÊN SIROOP LOOG en ALCOHOLWEGERS enz bg S H POLAK Opticien en Byontier Korte Groenendaal Gouda Mejuflfrouw van KLUIJVE verlangt tegen FEBRUARI een DIENSTBODE Men verlangt tegen FEBRUARI te Rotterdam in een klein gezin eene nette fatsoenlgke DIENSTBODE P G goed kunnende koken en tevens huiswerk verrichten loon ƒ 80 en ƒ 26 waschgeld Adres franco onder No 1243 of in persoon aan het Burea dezer Courant Heden verscheen bg A BRINKMAN en is mede bg alle Boekhandelaars verkrggbaai gesteld DE een woord naar aanleiding van dé Brochure van den Heer G J STEENS ZIJNEN door xWr J FortuUn Droogleever Prijs 25 Cents Ten voordeele van de Kindïebbwaarplaats Sociëteit Ons Cfenoegen 2e Abonnement Voorstelling DONDERDAG 14 Januari 1886 Vereenigde Rotterdamsohe Tooneelisten Directie Le Gbas en Haspels De Remplacant Drama in 6 bedr van Rosies Paassen Aanvang TU uur £ j Gewone bepalingen en prgzen ene JUFFROUW uit de gegoede burgerklasse 50 jaar oud zoekt tegen matige vergoeding in een klein Burgergezin of bg eene alleen wonende Jufifronw van de P 6 ten einde tevens in het huishouden behulpzaam te zgn Franco brieven onder No 1239 aan het Bureau dezer Courant Eenig Depot van THEE Hen wordt verzocht op t HERK te letten OIT HET MaOAZWK van M RAVENSWAAY Z0 ME1 OORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en etn half en een Ned one met vermelding van Nonuner en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Oouda Genezing van Heeschbeid door middel van de zoo gunstig bekende Riinlandsche Druiven Borsthonig van W H ZICKBNHEIMER te Mainz Ngmegen WelEdele Heer Ik moet U bg dezen mgn hartelgken dank betuigen voor uw uitstekend geneesmiddel Slechts eene flesch Borsthonig gebruikte ik en ben daardoor van eene langdurige beeschheid genezen Met dankbaarheid verblgf ik UËd Dienaar J HENDRIKS Bjjnlandsohe DruivenBorsthonig Alleen echt verkrggbaar in flesschen a fl 2 a fl 1 en a 65 Cent voorzien van capsule met nevenstaand fabriekstempel te Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog OodewateJ bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Verslpot Stolwgk bg C G v d Berg De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den rond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 50 GOUDA 12 Jiuuiri 1886 Door B en W deter KcraeeuK durto in de jongste genieenlerudniltiag gemtchtigd iqu all deikundiKeu ineake de gaafabriek en in verband met Af aantiaaude expiratie der oouceisie ran de gaaraaalaobappij nitgenoodigd de beeren D van der Horst direoteur der gasfabriek te Leiden en S Kenens directeur van de gasfabriek te Alkmaar Zondagmorgen hebben l ee aan dete gemeente vreemde maospersooen die den naclii te toren naclitverbiqr en loeding bg de politie badden genoten tiob begeren in de gang der woning ran den oaderwgter Hober alhier De een beeft aldaar een parapluie de andere twee petten gestolen lyn daarmede naar het bureau ran politie gegaan en hebben ticb vrijwillig in arreat begeren daar ig geen raad meer wisWn Voor de betrekking ran onderwgter aan de openbare sohool No 1 le Zerenbuiien hebben lich 2S sollioitanten aangeboden De jaarwedde bedraagt f 600 en ƒ 60 toelage De kerkeraad te Zerenhuiten heeft in atede tgae adhaesie te betuigen looals gerraagd was ign afkeuring te kennen gegeren ten optiohte van de besluiten ran den kerkeraad te Amsterdam betrekkelgk het weigeren ran getuixsohriften ran goed gedrag aan die jongelieden welke elden hun belgdeuis willen doen De heer Jan C de Vos wgdt in de Btagscke Omrmt een ceer waardeerend artikel aan den ook hier geliefden acteur Dirk Haspels wiens 26 jarig jnbilé gisterenaroad te Bolterdam onder rele bewijten ran belangstelling werd gerierd Da artikel eiodigi aldus Dirk Haspels is de nauwgezetste tooneelspeler dien ik in de tien jaren waarin ik iSgne rroegere ooilegu s ran nabg moeht gadeslaan heb leeren kennen Met eene lorgruldigheid die aan het augstrallige grenst bestudeert hg ig oe rollen geeft bg tich rekenschap van den toestand ran de gedachte des sohrgrers ran ieder woord ja ik zou bijna teggen ran lederen letter Zgn spel kenmerkt tioh daarom meer door fijnheid en diepte dan door breedte Hoemeer nen Dirk Haspels iu een zelfde rol tiet des te grooter wordt het genot wgl men telkens nieuwe nuances fijne toetsen keurige détails waarneemt Bg menig ander tooneelspeler die bg den groeten hoop meer succes heefi gaat het andersom De groote Ignen en sohrille kleuren orerrompelen den toeschouwer den eersten keer Bg eene herhaalde beschouwing echter bespeurt men de groote leemten de afwezigheid van inuerlgke kraoht en dtept Dirk Haspels dient de kunst om de kunst Hg bekommert zich weinig om het publiek hoewel hg dankbaar voor succes is jaagt geen effecten na rraagt niet hoe hg den smaak ran de groote massa bevredigen zal maar tracht naar egn beste weten en innigste orertuiging geresligd nargpeu lang nadenken een rol karakter of persoon weer te geren overeenkomstig de eiiohen der nieuwere realislische kunstopvatting en de bedoeling des schrij vers Aan het laatate rooral h b hij ook veel waarde Om al deze redenen is Dirk Haspel als tooneelspeler niet tó6 populair als sommigen tgner kunstbroeders die met plomper verfkwast schilderen maar rerhrngt zieh iu de onrerderide sympathie der meer ontwikkelden Laat ik op dezen feestda maar twggen ran de rele bittere leteurstellingen ook zgn deel tijn geweest la bgr het beste fin een rol onopgemerkt roorbggaal een creatie die f l nadenken torg en moeite gekost keefi zander aioces bg het publiek eu opperrlakkig of arereohl rerkeerd beoordeeld door Meester Ctitiek afloopt of als Neen laat ik lierer wenschen dat Dirk Haspels na r fen twiutig jaren harden arbeid in en roor zgn kunst de roldoening sroake te ihu dat men hem ah kanttentar rereeri en liefheeft als mensch hoogaohl De ran misbruik ran rertrauwen en ralsckheid in geschrifte verdachte kassier ran den rgksontraoger in de le afd te s Hags noet bq het plegen der malrereatiëo rolgenderwga zyn te werk gegaan Hg eigende zich wedemohtelgk gelden toe ran dt gestorte groudbelasting waarren het belastingjaar 1 December eindigt Zoodra nu het boekjaar was afgesloten dekte bg het door rerduistering ran gelden ontstane tekort op de grondbelasting met de belastingpenningen aan het personeel onttrokken terwgl hg de gaten in de kas ran laatstgenoemde heffing waarvan het dienstjaar 1 Mei eindigt stopte met de ontrangen bedragen in het inmiddels in etreden dieusijaar der grondbelasting Die kss operatiën moet hg teren jaren achtereen hebben bewerkstelligd ronder dal het mogelgk scheen het rerkeerde daarran le ontdekken Daarbg kwam dal de ingetogen lerectWgze van die rolstrekt geen buitensporige uitgaren cdeed en bekend stond alt een hoogst bedaard jongmensch niet den minsten twgfel aan zijne eerlijkheid deed rgzen Men kan niet gissen waar al dat geld dat zelfs de 10 mille orertreft iu dien tijd gebleren is De Commanditaire Bankrereeniging Lens Bergsma met hoofdzetel te Amsterdam en bgkantoor le Vrn hem heeft hare betalingen gestaakt Voor de Haagsche Arrondissemenls Keohtbank stond gisteren terecht Oerardus Hoogendoorn oud 48 jaren geboren te Oouda woneode te s Grareuhage Bekl was niet rertoheuen De uak werd daarom bg rerslek behandeld In so 38 van het Humoriiitisch Satiriek Weekblad Argus dd 19 September jl kwam een ingezonden stuk roor getiteld JSm a aii aamtmr waarin werd medegedeeld dat zekere De Jongh voorheen koSiehuishouder op den boek van de Hemsterhuisstraat en de Elandstraat een gehuwd man en tevens rader een meisje met zich naar Botterdara gelokt haar daar in een logement gebracht en daarna met geweld getracht had onzedelijke handelingen met haar te plegen Aangezien de op den Dennenweg wonende sigaren depólhouder De Jonge op het einde ran 1881 a s kastelein ita het koffiehuis op gemelden hoek had gewoond en ook gehuwd en vader is werd deze nanrankelgk door vrienden en kennissen voor den in gemeld artikel ran jirgus bedoelden persoon aangezien eu telfs met rerlies ran het depSt bedreigd ten gero1ge waarren hg een aanklacht instelde ADVBBTENTIËN worden geplaatit van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6B00TE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Hel gelukte den rechter ran instructie om den thans als getuige gedagraarden De Hondt tot bekenunis te brengen dal dete en docier Francesco één en detelfde persoon en de verantwoordelijke hoofdredacteur ran genoemd blad is en hem lérens te noodtaken den schrgrer ran het geïncrimineerde artikel nl den bekl aan te wgzen Heden op de terechtzitting trachtte get De Hondt hel te doen roorkomen alsof dr Fraoceaeo slechts een pseudoniem was dat nu door den eenen dan weder door een anderen schrgrer werd aangenomen Ur Pape herinnerde er hem echter aan dat zgn rerklaring in Ig nrechten strijd was met die in de instructie afgelegd en hij niet rergeten moest dat hg thans onder eede stond waarop bg ook hier door den mand riel Subet officier van Justitie mr Pape wee er in de eerste plaats op dat bekt Gerardus Hoogendoorn Beds op 28 Juni 1877 door het Gerechtshof te s Hage loegens caltcUad m gesckri le acht asMiJ geleegd tot 8 maanden oeisiraf ca 16 boeten van ƒ 50 was veroordeeld De persoon des beklaagden was daarmede voldoende bg de Bechfbaok gemtioduceerd Z £ A wenschte tfaaps evenals in Maart bg de behandeling van een andere zaak Argus beIrefltende tich van een critiek orer dat blad en zijn hoofdredacteur De Hondt bijgenaamd dr Francesco te onthouden Spr refereerde tich esbter gaarne aan helgeen mr Vlielauder Hein die toen in die taak ais rerdediger optrad daaromtrent getegd had Het was ook heden uit de rerklaring ran De Hondt nader gebleken met welk een man men te doen had Borendien fatsoenlgke menschen leteu het blad niet hechten althans aan den inbond geen geloof Spr had daarran vroeger getegd dat men er tioh dan ook niet aan gelegep moest laten liggen Thans leide spr dat echter niet meer want da welraart van een geheel gezin was door een artikel in Argus op het spel gezet Wel had men in een rolgend mmmer rerklaard dat door rermelding van een rerfcaard adres een rerkeerd persoon was aangeduid maar die rerkeerd gesignaleerde persoon was er geruiroen tgd door rrienden en kennissen op aangezien en had er bijna zgn brood door kunnen verliezen Z E G A meende dat nu het gelukt was eens met succes een verrolgiug tegen soortgelijke lasler in te stellen een zware straf behoorde te worden opgelegd Het requisitoir strekt tot oplegging ran 3 maanden celstraf en eeoe boete ran ƒ 26 Uitspraak Maandag a s Door jhr mr G J Th Beelaerts van Blokland is tot het Hhl een schrgren gericht om de on billijkheid te doen uitkomen tan het aansprakelgk stellen der anti rerolutionnaire partg roor de kerkelijke beweging te Amsterdam Wat de beweging zelre betreft schroomt de briefschrgrer niet te rerklaren lo dat de handelingen die tot de schorsing ran Amsterdamsche predikanten ouderlingen en diakenen aanleiding gaven door hem diep worden betreurd 2o dat hij het thans plicht acht voor elke gemeente van de Ned Herrormde Kerk in ons vaderland om bg de beroeping van predikanten bij de benoeming van ouderlingen en diakenen en bg de keuze ran een kiescollege geen stemmen uit te brengen op eenig persoon hoe uitnemend ook zonder rolkomen verzekerd te zgn dat hij zijn bediening nimmer zal gebruiken om verzet te plegen tegen de