Goudsche Courant, woensdag 13 januari 1886

f kerkelqke organisatie waaronder hq is aangesteld Met deie verklaring vertrouwt de briefsohrgver te blqvea goed antirevolutionnair Dit sobrgven gwaarmt antirevolationnairen in den lande leeren hoe een der bekwaamate en geleerdale mannen banner richting denkt over den kerkelgken twiit in Amsterdam verklaart hel SU met genoegen op te nemen omdat daardoor aan velen de oogen tullen opengaan voor het drgven eeuer woelige en niets onttiende fractie welke aan de dagen van twee en een halve eeuw geleden herinnert Het Bèl alelt de anti revolntionnaire parlij daarvoor volstrekt niet aansprakelgk maar wel is het beducht dat als de auti revol itionnaire parig op staalkundig gebied tioh aan dr Kuyper en ign trawanten blgft overgeven men van baar in het ataalknndige trols baar program gelgksoortige coup d lat heeft te wachten als nu op kerkelijk gebied ijn gepleegd Se oude Wedel is dood legt hel Dmuld Folk ilatt en ditmaal is hg secuur dood De allen bewoners van Düsseldorf welbekende veteraan Adolf Wedel was den len Januari 1788 geboren en hg wilde met alle geweld tgn booderdslen geboortedag vieren Toen dan ook jaren geleden ign lijk naar het anatoraie gebouw te Bonn was vervoerd en een der professoren het ontleedmes reeds in tgn lichaam deed binnendringen verklaarde hg eensklaps tot groote ontzetting van het geheele auditorium Mijnheer de proteasor ik wil liever nog een beetje wachten Met blgkbaar welbehagen liet hij hen die iich voor het geval interesseerden het litteeken tien dat hem tan Bonn herinnerde Eenige jaren na deze gebeurtenis werd Wedel jlevenlooB op straat gevonden men transporteerde het lichaam en legde het in een doodkist maar op weg naar het kerkhof protesteerde de veteraan wederom tegen de voorgeuomea begrafenis aangezien hg het oj te vroeg vond om uit te Happen In het vorig jaar heette hij wederom dood maar toen had er eene naamtverwarriog plaalt gevonden doordien een zgner bloedverwanten waa gestorven Wedel zorgde er voor dat ledereen Ie weten kwam dat hg nog in het land der levenden verkeerde De man had eene groote voorliefde voor het water hg was een kranig iwemmer en vaak tag men hem in den Kgn roadapartelen nu en dan verdween hg geruimen tijd onder de oppervlakte van het water en men izag hem telfs wel onder een atoomsohip verdwguen maar ste da kwam der Adolf tot ieders verbazing frisch en gezond weder te voorschgn Ku is hg eohty voor goed opgeroepen hij stierf in bet itads bestedelingenbuis tot op den latttten dag van zijn leven behield de oude man tgn onverstoorbare goede luim Uit Londen sohrgft men aan de N R Ct Een der merkwaardigste verschgneelen van bet hedeodaagsche Albion is de baitengewone ontwikkeling welke het wieirgden in de jongste jaren heeft ondergaan Terwijl andere takken der gter en slaalngverheid kwgneu beeft Coventry hel driik waar de meeste en ook de bette twee en driewielert door een steeds aangroeiend getal firmas warden vervaardigd Naar beide artikelen beslaat er eene toenemende vraag Inderdaad ton hel moeilijk gaan uil te maken of tweewielers dan wel driewielers de meeste volksgunst genieten Toen selocipèden pas in de mode kwamen gaven tnelrijdert ongetwijfeld de voorkeur aan den t eewieler doch tgn clrieraderige mededinger f eft belangrijke vorderingen gemaakt Tricyclislen beweren dat tg met hunne maohinet even hard kannen rgden als tweewielers en de ondervinding staaft dit beweren Vele der tegenwoordige driewielers tjn fijn afgewerkte werktuigen van kunstig en kostbaar aamenatel waarmee men groole afataadeo even ras kan afleggen alt met tweewielers De driewieler biedt daarenbaven voordeden aan welke de tweewleler niet bezit niet bezitten kan vooreerst meerdere ruimte voor bagage en dan de gelegenheid voor combinaliën Verleden jaar in Walea en dit jaar in Schotland ben ik in de gelegenheid geweest zulke combinatien waar te nemen Ik heb naau eu trouw den heuvel zien opworstelen in eene sociaole en lelfa twee dames gadegeslagen die met dezelfde taak zich onledig hielden Maar over het geheel nam ik evenveel tweewielers als driewielers waar en langzamerhand scbgnen zij de populariteit van het wieirgden op deze eilanden broederlijk te zullen deelen Dete populariteit staat als een paal boven water Ieder die eene reis ondeineemt door eene Btilsche streek kau zich er van overtuigeu Hier te Londen tiet men geïsoleerde wieirgden statig on vlug glijden tusschen ontelbare rgtuigeo en karren in de drukste straten maar de meesten banner zijn lieden die het gzeren paard berijden omdal hun ambacht dit medebrengt en niet uit pleizier Velooipèden komen hier al meer en meer in gebruik onder fabrikanten en werkgevers van allerlei aard De kruidenier zendt zgo boodechaplooper uit op een tweewieier Andere winkeliers gebruiken hel voertuigals een reclame om hunne waren in groote letters den volke te verkondig Modemagazijnen paradeerende nieuwste stoffen i tegen apotprgzen aau het lijf van slanke wielrijdtters Ondernemende dagbladuilgevers die weleer kleine karretjea bezigden voor het vervoer der opvolgende editiën hebben te nu vervangen door eigenaardig samengestelde driewielers waarin de rgders op een aoort van bak vóór licheene groote hoeveelheid papier kuunen vervoeren Vele lelegraafkantoren doen rie aangekomen telegrammen per tweewieler bezorgen en ik tie den lijd naderen dal ook de stadsbrieveubesteller rondvelocipedeerd ofn de hem toevertrouwde mails af Iegeven Zijn ambtgenoot in de provinciën ia hem indit opticht reeds vooruit maar in andere opzichtenis de velocipede in de provincie nu nog eer een middel van uilspanning en genoegen dan een nuttig voertuig De meeste wieirgdeis welke men daar ontmoet bebooren tot he geaiff toerist en bet is verbazend om waar te nemen hoe hel cgfer der wielrgdeiide toeristen jaarlgks vermeerdert Dit is alleszins verklaarbaar Het gzeren of stalen ros is een gedweeë en weiniir kostbare klepper Het alelt u in staat tot het afleggen van groole afstanden in betrekkelgk weinig tgd legt nimmer eenig teeken van afmatting of ougednld aan den dag wordt gemakkelijk schooogehouden en gestald en gebruikt geen ander voedsel dan een weinigje patentolie in de gewrichten Dat de Volapük beweging niet stil staat bewgst de omstandigheid dat in den loop van het vorig jaar ruim 120 personen gediplomeerd werden als leeraar in die taa terwgl in de vier voorgaande jaren Ie tarnen slechts een kleine 100 diploma a uitgereikt werden Vooral in Frankrgk it in den laatslen tgd na de voltooiing van het benoodigde woordenboek het aantal beoefenaart zeer toegenomen De Pargeohe Handels boogetohool heeft zooala reeds gemeld is de wereldtaal zelfs alt leervak ingevoerd Zoodra voor andere landen woordenboek en tpraakkuntt vertaald zgn alleen nog voor Frankrgk en ont land beatoat zulk eene bewerking zal Ofilt daar het getal aauhangert ongetwijfeld toenemen Bg den heer Sohleger te Konstant is versohenen een wereldtaalkalender IFalttpraeke Kalender voor 1886 vervaardigd door R Kniele Het netnilge voerde boekike is grqot 8 behelst eene biographie van Scblegbr met portret en verder vele bijtonderheden betrekkelgk de Volapük De prgt is slechts 1 Mark 60 cents Het maaodelgksch VtrMbuUblad insgelgks door Sohleger nitgegeven i 2 Mark s jaars verschijnt met Januari 1886 in vergroot formaat terwgl er reeds een 26 tal drukwerken in en over de wereldlaai bg hem verkrijgbaar zijn geateld De kerkbestorraing in Amsterdam Wat denkt het publiek van zulk een toestand vraagt dr Kuyper aau het slot van een relaas in zijn Standaard van den bedroevenden en van zooveel ellende zwangeren kerktwist die te Amsterdam tot uitbarsting gekomen is Wat denkt bel publiek daarvan P Voor zoover wij zegi het Haagtohe Dagblad mogen aannemen een deel van hel publiek uit te maken en vertolkende het eenstemmig oordeel van dat deel van t publiek welks oordeel wy er tot hiertoe over vernamen luidt dit eenstemmig dat het er w l van komen moest en dsi dit nog slechts het begin is vau één lijdenigeschlejenii die een allertreurigst einde nemen moet Het gebeurde op tiohtelf beteekent weinig Wie dllmaal daden van geweld heeft gepleegd is een vraag van ondergeschikt belang Maar de beleekenia ligt in de omstandigheden waaronder het komen kon en wel eenmaal komen moeat tot tulk een uiterate De kerkelijke bartttochlen zijn sedert jaren opgezweept en dat it hét gevaarlgktte vuur waarmee geapeeld kan worden Alt dat vuur aan t branden gaat verteert hel in de allereertte plaalt de ohritlelijke liefde en alt deze tuil vtu een chrittelgke maattohappij de hechttie van alle die haar tchragen wegvalt dan ttorien de tchoonste vleugels van hel gebouw Weldra in puin onder de bewoners dood en verderf aanbrengende Dan nemen tweedracht en haat twist er doodslag de plaats in van eendracht en tamenwerking van rast orde en vrede Dan verbasteren beginselen in leuzen warden leuzen de bouwstoffen voor oorlogsmanifesten wordt ddor de hand waarvan een zegening wordt gevraagd en verwacht het vlammend oorlogszwaard getwaaid verderf en jammer verspreidende om zich heen Dan ia er geen gezonde tlaatkande ter behartiging van de belangen der burgerlijke gemeenschap meer mogeiyk dan worden goede bedoelingen vermoord en beginselen vertrapt Beginselen hoe zgn tü ook bestaanbaar wie kan aan hun toepatsing gedachtig zgn terwgl haat en twist regeeren Of tiet men het niet nu reedt hoe de partij die zich de anli evolulionnaire noemt de revolutie in de kerk bewirkl hoe staatkundige hoofden der parlij die scheijding van Staal eu kerk in hun programma schrijven ok hier weder voormannen zijn by de kerkelgke Woering zeker niet bedoelende om daarmede het gewiih hunner staatkundige beteekrnit niet in de weegschaal te werpen Wat het publiek deukt van tulk een toestand P Dat wg hier een voorspel tien van hetgeen kun uitloopen op een burgeroorlog door tgn drgfveer het kerkelgke fanatisme ramptaliger en verwoestender van aard dan eenige andere binuenlandsche onlusten ooit tgn geweest Onze geschiedenis is overrgk aan afschrikkende voorbeelden van dien aard En wat het publiek er van zegt als hel gevaren vau dien aard aan de kimmen ziel rgten dat is de lessen der geschiedenis behoorden ont volk wgt genoeg te hebbeu gemaakt om allet liever dan de tgden vtn kerkelgke verdeeldheid met heel haar noodloltigen nasleep terag te wensoben Maar dr Kuyper heeft het anders gewild Dr Kuyper is jarenlang met de brandende fakkel rondgegaan heelt alt een geïncarneerd onruststoker er mee om zich heen gezwaaid eu de vonken dier toorts zgo naar zgn wenseb en zgu wil in licht ontvlambare brandstoffen door hem voor dat doel opgehoopt neergevallen Het publiek zegt dan ook thani reedt Dr Kgyper it een ramp voor ont land Moge het nagealachl niet hel recht krggea om eenmaal te getuigen dr Kuyper it een vloek geweett voor Nederland 1 In de crimineele zitting van het gereohtthof te Leeuwarden heeft dezer dagen terecht gettaan Pietet Germeraad oud 37 jaren laatttelgk brievengaarder Ihant alt zoodanig onlilageii geboren te Wommelt wonende te Wetierbork thant in bechtenit Aau de acta vau betohuldiging ontleenden w reedt de feiten waarvoor beioh tereobt ttond Uit het onderzoek ter terrohttitting bleek voortt dat bg den directeur van het pottkanloor te Atteo nooil klachten over beich waren ingekomen en by telf ook geeu reden tot klagen had voordat bg een bezoek van een intpeotear der poilergen de terie feiten aan hel licht kwam Aan het hnipkantoor te Wetierbork werden tjtara voor rnlm 7000 uit te betalen en voor ruim ƒ 6000 te verzenden potlwittelt ontvangen Wekelgkt moett besoh aan het kantoor te Assen opgeven welke postwistelt werden afgehaald maar omdat hg dit telf opgaf zoo wekte het geen achterdocht wanneer beich berichtte die en die pottwisselt zgn uitbetaald voor die en die tgn de gelden nog niet afgehaald Dit maakte het mogeiyk dat bescb de eene week gelden kon achterboiden en de volgende week belalen met geld van weer opnieuw ontvangen gelden en dit kon niet alleen plaats hebben bg betob maar kan geschieden op elk hulpkantoor der poslergec indien de brievengaarder misbruik wil maken Er beslaat raimsohools gelegenbeid om een Igdlang hel óóne gat zooals men dit wel nitdrakt met het andere te stoppen totdat dit door het een of ander spaak loopt De proo gen mr G A Vitsoher reqnireerde dal beich onder aanneming van vtrtaohtende omstandigheden tal worden veroordeeld tot 1 jaar celstraf en 12 versehiliende geldboeten De verdediger mr J C Mager voerde nog meer veriachtende omstandigheden aan en vcrtocht dat het hof nog een stap verder zou gaau en aan besoh de meest clemente straf opleggen Uitspraak over 8 dagen In een artikel over de voorgedragen verhooging van invoerrechten wgst de Amh Ct op de vroobtbaarheid en vindingrgkheid van den minister van finanoiën Getiurende de acht maandeu welke de heer Bloem in die belrekking heeft gefungeerd sobgnt het departement alt In eene fabriek van financiëele wetsontwerpen herschapen Werd er vroeger toolaiig de tekorten dreigden of in aantocht waren dikwgls niet zonder reden over stilzitten in hel oude huis van Oldeabarneielt geklaagd voor menigeen is de tegenwoordige zenuwachtige werkzaamheid wat al te druk Na eene opsomming der reeds afgedane en aanhangige ontwerpen gaat zg voort Zoo zit de minister van financiën geen oogenblik stil hg doet maar geUjk t in ds kermisklucht heet en zorgt dal de Nederlandsche volksvertegenwoordiging geen dafi zonder aanhangig belasting voorstel is pas is er een aangebroken of afgedaan daar komt bg weder met een nieuw aandragen Gaat dat eenigen tgd zoo vooit en verleenen de Slalen generaal bonne medewerking nu en dan too zal bel tekort van het budget misachien al tpoedig in ecu overtchot verkeerèn Zy maakt daar den heer Bloera geen verwgt van Door dete werkzaamheid toont hg een helder betef van de eitchen van den toestand te hebben maar zg betreurt het dat de minitier van financiën het hertiel van bet evenwicht van bet budget zoekt daar waar by het zoekt in allerbande boeken en gaten dal hg door kleine heffingen luttele verhoogingen hier geiinge verzwarinxen daar by stukjes en beetjes zieh verkoentereDde in de oadvsderlaodeche les dat veel kleintjes een groote maken aan de ontbrekende millioenen tracht te konen Ons belaatingstelsel zoo t den naam van stelsel nog verdient ia verouderd en Igdt aan bet gewoon gebrek van den ouderdom tgne veerkracht is weg Het kan haar niet ierugkrggen tonder eene doortattende verjongingtkuur het it evenmin te verbeteren door de kleine maatregelen die tedert eenigen tgd worden aangewend all een oud bouwvallig bult nieuw gemaiikt kan worden door oplappen en kleine reparaiién Klein werk liedaar wal de tegenwoordige minitter van finanoiën doet eu Wat hg noodwendig doen muet tedert hg zich eenmaal ttellig en nadrukkelqk een tegeottaoder heeft genoemd van de doortastende hervorming welke een onwillig minitter van financiën miischien not een paar jaren vertragen en tegenhouden doch op den duur niet verbinderea kan Men doet deu heer Bloem onrecht met hem stelselloosbeid Ie verwyien by de pogingen om het tekort Ie dekken De heer Bloem wil nu eenmaal de inkomstenbelasting niet in geenerlei vorm die onwil brengt mede dal elke ailweg elk voetpad door hem met graagte wordt ingetlageo wanneer t maar naar hetzelfde doel voeren de inkomsten der tchalkitt veriterken kan Hiervan it een gevolg dat miniilert voorttellen den beoordeelaar die ze Tan een weleusohappelgk economisch stand puui onderzoekt na eens niet dan eeut wel behagen I Zelft over heffingen zoo nauw aau elkander verwaai dal zg gereedeiyk in één enkel weitontwtrp vereenigd kunnen worden kan men tenehillend oordeelee en dit it voor de J Ct ook het geval met het laatst voorgedragen wetsontwerp lot verhooging van eenige invoerreohten De minitter tlelt voor de verhanging van het recht op geatrooxde vertehe en geoonfijte vrnohten wal meo roeett zaidvruchlen noemt verder op gezaagd boat op aard eu ileenolie en op thee Dal de A Ct ia het algemeen gettemd it tegen invoerrechlen meldt zy terloops Haar indien men ter wille van de nuoden der lohatkiit over dit betwaar wil been tttppen en fiteale iuvoerrechten gaan heffen dan lorge men allhtnt dat ook deze rechten niet het twaartt drukken waar de mioite druk kan gevoeld warden Dit nn it bg dete laaiate beUttingvoordraobt uit het oog verloren Dat de minitter het iovoerreobi op amandelen rozgnen vggen tuippert tucade en krenten verdubbelen wil daarvoor tallen wg ons het harnas niet aaniygen Tol tekere hoogte evenipin over de voorgedragen verbaoging van de belasting op thee ofschoon ze om bet bedrag ciet vrg van bedenking icbgnl De tot dtttver neno mde belitting objeotea zyn alle consnmtieve ariikelen van vreemden oorsprong die nimmer een betcbermend karakter kunnen dragen en alt zaken van belrekkelgke weelde geen ongeschikte belastingobjecten tgn Met de andere voorgedragen rechten it het echter andert getteld Het belatten bg invoer van gezaagd hout titat gelgk met protectie van de inlandtche hout iudattrie en tohendi het gulden begiutel van vrgdom van grondttoffeu dat hier te lande aangenomen heet omdat gezaagd hout wtrkelgk voor vele takken van ngverheid grondtlot is Het grootite bezwaar van de Jnk Ct betreft de voorgedragen verhoogiug van invoerrechten op aarden tteenolie met name petroleum van 0 65 tot ƒ 1 per 100 kilogr van 0 0044 tot ƒ 0 008 per liter Dal is eene belatling op de minvermogenden waarvoor wezenKjk in de tgdtomslaodighedeu geen aanleiding noch verschooning te vinden is De verbaoging is zander twgfel miniem nog uiel oenl per liter bedragende miar niettemin beloopt zg 6 perceul van den prgt vtn het belatt artikel dalhoofdzakelgk de liebtiiof ia van de lagere klatie Ziehier een recht dtl zondigt tegen de regel dai dedraagkracht der belattingachaldigen de belatling moetbepalen Dtt de gebruiker en niet de kleinhandel dete verhooging belalen zal Igd geen Iwyfel ook de Minitter liet dit in Dal de min en onvermogende voor hetlicht dat hg brandt betalen moet terwgl de liohtalofder rgken eu der meergegoeden de inlandiobe patentolie en hei liohigaa geheel vrg van rechten tgnen bigveu it al erg genoeg de ngpendste nood vande schatkist mag naar onze meeniog geen voorwendsel zgn om dat beslaande recht ooit oasenoeir U verdubbelen Eene eomelastirkfabriek De RussiohAmerikaan acho Maalschappg voor gomelastieke goederen te Feteitburg aan htt Obwodui kanaal is de grootste van dien aard iu Eurupa en werd in 1860 opgericht Zg werkt met 12 stoommachines gezameniyk van daitend paardenkraeht en geeft aan 2000 personen werk Haar aandeelenkapitaal be draagt 2 millioen roebel en de reserve 1 millioen Haar voornaamste product is overtohoenen waarvan zg tjaara 3 millioen aflevert en wel 10 pCt daarvan naar Zweden Noorwegen Duittchland en Oottenrgk De redeu waarom Nederland niet onder de exportlanden voorkomt ia dat men hier te lande aan overtchoenen van lichimaaktel de voorkeur geeft terwgl men iu Rutland en naburige Rgken overlehoeuen gebruikt die tot let boven de enkele reiken en met wol zgn gevoerd Ieder die in het voor of ntjaar in Rutland heeft gereitd en op ttraat de beken en moeratien heeft moeten doorwaden waarmede men altdan daar gezegend ia moei erkennen dat zoodanig voeibekleeiltel geeu weelde it De fabriek kau echter veel meer vervaardigen zg ia ingericht op het maken van 20 000 paar overtoboeneu per dag of 2 600 000 paar jaarlgkt Hoe worden nu de overtchoenen gemaakt De rawe gomalealiek zooalt zg in Butlaiid wordt iagevoerd wordt allereerat gewaatchen en gedroogd dan in kleine alakken getuedec ia eene machine de UoUaadtr genaamd zooalt men ze ook in papierfabriekeu ziet daarna vermengd mei meiaal oxyde gevulcauiteerd en eindeiyk geplet waardoor het na eertt de noodige elatticiteit door de vermenging met metaal oxyde verkregen te hebben deu vorm van bladen aanneemt Uit deze bladen worden de boveatiakken ea de loolttukken voor de overtchoenen getneden vandaar moeten de bladen elk in t bytonder voor bet doel waaalne zg moeten dienen worden toebereid Het boveottuk en de zool worden aladan op eene leeai vau gegoten gzcr ie tarnen geplakt door arbeidtlers daarna wordt de schoen gelakt en op de Iceti aan wagens gehangen die men in groote oveus roll alwaar zg 6 7 anr biyven in eene temperalanr die langzamerhand tot op HOS B nmur wordt gebracht Daarna alelt men de schoenen aan de vrge luchl bloot en brengt ze in t mogazgn De werkzaamheden dezer fabriek bepalen zich echter niet alleen tot de overaeboenen Zg proüuceert ook jaarlgka voor eene waarde van millioen roebel aan teehnitche ea ohirurgitche artikeleo kleederen en andere goederen Mn gomelaitiek ea gniiapercha alt rgluigwielen dryfriemen buizen buffert tpeelpoppen enz enz Overal ia de fabriek heertolil de grootite lindeIgkbeid Zg maakt zelve gat nit naphila De gewone mannelgke en vrouwelgke arbrirfert verdienen 7 tot 10 roebel per week Na IS jaren aau de fabriek werkzaam te ign geweett krggen de arbeidere boven hun loon eene premie vau Rb 6 per maand of zoo zg oogetohiki zyn tol den arbeid een penlioen waarvan ly behoorlgk in hauuea tiaud kaunen leven Aan de fabriek it een bewaartchool verbonden voor de kindereu der arbeidtiert Zoodra de kinderen t morgent door de vrouwen wordeu gebrichl worden zg gebaad en krijgen eene uniformkleeding der fabriek aau Den ganschen dag worden zy gevoed en beziggehouden en a avonda neemt de moeder hen weer mede uaar buit Men liet dat iu Rutlaud ook oog ieti audera dan de knoet heertoht Buitenlaadsch Overzicht Een tucht van verlichting tlaakt de gantohe Frautche pen nu de miniiterieele critit ten einde it Op de beurt deieo politieken theimomeler deed tioh eveneent dadelgk de gelukkige gebeurteoit gevoelen Olemeuoean it boven de walken over dit minitterie een tyoer intiemste vrienden Grinel it minitter van potteryen geworden Zgu blad de Juttic legt op ondubbelzinnige wgze baar vreugde aier hel nieuwe kabinet aau deu dait Ben der eerate voorwaarden door de Jmiice gesteld vervalt meeut tg dit ministerie Het ia in waarheid een ministerie vau verzoening hel kan de repablikeinen vereenigea Minder gettiohl over Freycineti keuze gevoelt zich de union r uUieaine die zeer achteruit gezet it Zg bad vaal gehoopt op de portefeuille van finauoiëQ voor Rouvier dien zg den eenig geaobikten miniaier van financiën noemde maar legen wien Olemenceau heftig gekant is daar hy o a deel uitmaakte vau het kabinet Ferry De oppnrtuuisten worden door twee ministers vertegenwoordigd Develle landbouw en Baihaut openbare werken Behalve Granet behoort Lackroy tol de radicalen terwgl van de vier gebleven mioislen De Freycinei Goblet Samen en Demdie ook Goblet lot die groep moet gerekend woiden Volgeoa een telegram uil Pargs is de verklaring welke de heer De Freycinet namena het nieuwe Pransche kabinet iu de Kamer van Afgevaardigden zal Toorlezen zoodra deze zich geconstitueerd heeft nog niet vattgetteld in den minitterraad welke op het Elysée werd gehoudeu Dat zal eerst heden geschieden De kiezers in de departementen waar de verkiezingen door de Kamer nietig zgu verklaard zullen tegen 14 Febr wordeu opgeroepen l e B uUique franqaite zegt iu baar nommer van 10 dezer dal de politiek van het kabinet aldus kan worden sasmgevat 1 Eenheid in hel bestuur eu aanstelling van ambtenaren in alle klassen die oprecht de republikeinacbe iaslellingen zgn toegedaan 2o werkelijk evenwicht op de ataatsbegrooting zander eenig beroep op bet openbaar krediet zonder invoering van eenige nieuwe belaaling maar door brzuinigingen voornamelgk op de begrooling van oorlog 3o regeling der koloniale quaestie door inrichting van een beschermheerschap in Tonkicg en Madagascar op de minat kostbare wgze De minister president meent dal hel de plicht der republikeinen is om zich althans voor hel jaar 1886 tot genoemde vraagpunten te bepalen de economische en financiëele hervormingen waarover zg hel eena kunnen worden in behandeling te nemen en alle alaatkundige vooralellen Ie verwgderen welke verdeeldheid kunnen gaande houden De DuilBche Rgksdag heeft baar zittingen hervat Aan de orde was de bespreking van eenige verkiezingen legen wier geldigheid protest waa ingediend maar die na eenige ditcosiie werdeu gordgekeord Vervolgent werd de lezing der begrooling voortgezet en de orde van den dag vasigetteld De Rgksdag betlool om haar werkzaamheid in dit jaar te beginnen met de eertte lezing van het ontwerp tot het graven vao een kaoaal door Uolttein ter verbinding van de Oost en de Noordtee Nu Bismarck s wetsontwerp tot invoering van het brandewgn monopotie in tgn geheet is venchenen oeemt het vertel der liberale bladen tegen de plannen der Dnitsche regeeriug sieeds toe Den felsten tegenstander vindt bet monopolie in Eugeue Richter den leider der Daitach vrgzinnige pang die niet ophoudt in zyn blad de Freitinnige Zeitung tegen Bismarck s staatkunde te velde te trekken Richter vindt nu ook iu de National Ztitmg een bondgenoot Het Berlgosohe blad komt na eene uitvoerige beschouwing over het monopolie tot de slotsom dal de voordeden waarom hel wordt aangeprezen ook op andere wijze te verkrggen zgn maar zonder de nadeelen welke er mee gepaard gaan De Kötniseke Zeitung vindt het regeeringsoniwerp zóó voortreSelgk dat alleen tg er zich tegen kunnen verzetten die nu eenmaal tegen hel verleenen van elk monopolie zgu Het schym dat de onderhacdelingeo tusschen Servië en Bulgarge eiadelgk een aanvang zullen nemen Ten minaie volgens een mededeeling nil Weeneo hebben de moKendbeden bepaald dat de onderhandelingen den 12 Jan moeten beginnen Evenmio als te Weeueo wordt te Berign waarde gehecht aan Griekelands dreigementen Van officieuze zyde wordt nit Beriyo hierop de aandacht geveatigd terwyi teveua uitdrukkelgk wordt verklaard dal noch Duilscbland noch Engeland te Konstaotinopel iets ten gausie van Griekelauds eischen hebben gedaan Qeueraal Kaulban de Ruaaisehe gemachtigde io de militaire commissie is te Vetersburg aangekomen eu heeft deu ezaar een brief van vorst Alexander overhandigd De Kötn Zeit weet mede te deelen dat niet alleen den inhoud van den brief maar ook de mondelinge verklaringen van den generaal een gunstigen indruk hebben gemaakt De verzoening tutscheu rie beide Alexanders is daa door weder een schrede genaderd Koningin Victoria zal in persoon het Parlement openen op den 21a Jao Zg deed dat niet aedert 1877 toeo ook een conaervatief Ministerie aan het roer was De Engelacfae liberale oud Miniaier Childers te Edinborg caadidaat getteld omdat hg iii zgn oud district niet herkozen is heeft zich bq tfn nieuwe kiezen aanbevolen met een redevoeriag waarin hij o a verklaarde dal hg nooil tyn stem zou geven aan eenig voorstel slrakkende om de unie tusschen Engelaud en Ierland te ontbinden of het gezag dat het Parlement over het geheele Rgk behoort te hebben te verzwakken Al wat betrekking heeft op de koloniën op Indië op leger en vloot handel eu inen uilvoerreohlen poat en telegraafwezen hel Hof van Appèl de nationale schold of het muntwezen moet nitalnitenil onder Rgksbebeer bigven maar het bestuur i at het gewone rechtswezen de openbare gebouwen en werken de bnrgerlgke ongewapende politie bet ooderwgs de arraenzakeu betreft zou aan Ier che locale liohamen kunnen worden toeierlrouwd alles wat met zuiver locaal is zou evenwel onder Rgksbebeer moeten zgn Aan het Rgk zou ook moeten verbigven het getag over de militaire macht ouk voor zoover die noodig mocht zgu om de politie in haar taak leatenuen Ook meende hg dat de gewapende poliiiemaeht