Goudsche Courant, vrijdag 15 januari 1886

t Vrijdag 15 Januari i 3339 1886 GENEESKUNDIG AANBEVOLEN UITMUNTEND MIDDEL teg en ongesteldheden van de Long en de Hals TERING ASTHMA Aandoening van den Keelknobbel Verrassende resultaten De brochure hierover wordt gratis verzonden Een pakje 1 20 Mark 75 ets Alleen echt te verkregen bg A WOLFFSRY Berlijn l Welssenburgerstrasse 79 S lffAT nn A fflffn Aflflflflf l Heden verscheen bg A BRINKMAN en is I I I Jnlilll AJJl I Jili Boekhandelaars verkrygbaar Bg vonnis der Arrondisseraents Rechtbank te Rotterdam van den 9 Januari jl is het door den gefailleerden DA VID LEEFSMA te Gouda aan zijne Crediteuren aangeboden en door hen aangenomen Accoord gehomologeerd en verbindend verklaard overeenkomstig de bepalingen der wet De Cdrator M DEN BLEKER Waddingsveen 11 Januari 1886 GOUDSCHE COURANT l ieuu s en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DE GASEWESTIE een woord naar aanleiding van de Brochure van den Heer G J STEENS ZIJNEN door Mr J FortuUn Uroogteever Prijs 25 Cents Oe inzending van adverteatiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave die op dit oogenblik in lerlud 14000 k 15000 man iterk i onder het geug fan het Bjjlr moeten blgten De Timn is met deie verklaring teer ingaoomeo Er is than ook tusschen Spanje en Engeland e n protocol geteekend waarbg laatstgenoemde Spanje s sonvereinileitsreahteo op de Carolinen en de Peleireilanden erkent Spanje staat daarentegen aan Engeland deielfde vourderlen van handel en scheepvaart op die eilanden groepen toe ala aan Duitschland toegekend lijn maar het verleent aan Groot Brittannié niet het reoht om een maritiem atation of kolen depóls op de eilanden te vesligeo gelgk aan Duitschland verzekerd is I OXjITIEI GEVONDEN en aan het bureau van politie gedeponeerd Een gooden Oorbel en een tilvereo Vingerhoed RECLAME Met 3Vi Cent daags kan men eene grondige loiveriug van zgn lichaam bewerken en Eoodoeode een beerleger van ziekten voorkomen ontstaan door storingen in de spljsverterings en voedings organen soöals verstopping maag lever en galaandoeniiigeo aambeien bloedsaandrang gebrek aan eetlust enz Wg bedoelen het gebruik van de Zwitsersohe Pillen van den apotheker R BRANDT voor 70 Cents de doos bg de apothekers verkrijgbaar Men lette er vooral op dat iedere doos tot etiket een wit kruis op een rood veld en de naamteekening van K BRANDT hebbe Verkrggbaar bg den Apotheker J H M ZELDENRIJR te Gouda Burgerlijite Stand r EBOREN 8 Jan Harm üamel ouders A J Hoorn en M Huurmau Reijk ouders M vau Vetn eu B bloot 9 Johannes ouders u Nieuwheid eu M boot Darcu ouders C van der VVaol eu S Odufre 10 Jan Heudrik Antouie ouders J H vaD der Haiomea en 1 Schoep Johan Wilhelm Manuel ouders J W M Botterop en G Fnus 11 Jhq ooders B Emmelkamp en A Manneke 12 Dirkje johanua ouders N A van der Ree co J van der Kind OVEKLtUfcN ö Jao W Kok 9 m 10 N van der louw 5 j 11 K W Reparuu 6 J 11 m A van der Zand 5 d J U Maetenaer 76 j Moordrecht GEBOREN Rsgelma ouders Willem vau der Hoeven en Heodrlka van der Starre u lUeinina Jacobs ouders Leeodert van Tilburg en Willemina Jacoba van der Vooren OVfcKLEDEN Wllbelmina Pieterman oud 4jaren wonende te Kralliigen Gouderall GEBOREN Elisabeth ouders S Heemskerk eu G Hoere Haastrecht GhBOREN Maria ouders A Codee en H van der Graaf OMlKLEUEN U Reichard 8 J A de Bruin 85 J Zevenhuizen GEBOREN Reinardui ouders C Meijer en G M Rikaart Aletla ouders i Berkhof en b Westmaas ONDllRTKOUttD A v Witieuburg en k Klelj ADVERTENTIEN Op den 8 Janaari overleed te Leiden ome geliefde Behuwdbroeder LEONARDUS PETRUS WAGNER in den ouderdom van 40 jareu H E VAN om ROER T VAN DER ROER Engklbebot Heden overleed te Utrecht na eene kortstondige ziekte onte geliefde Moeder Mevrouw E DÜMüNT geb Roll in den ouderdom van 74 jaren M M JULIÜS Ddmont D W JULIDS Gouda 9 Januari 1886 Mgnen dank aan allen die mij bjj gelegenheid van mgnen 81 VERJAARDAG hunne belangstelling betoonden W J FORTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 12 Januari 1886 H PA VL Js Civiel lDgenieur en Architect Zevenhuizen Sociëteit Ons Genoegen 2e Abonnement Voorstelling DONDERDAG lïJanuari 1886 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie Le Gbas en Haspels De Reniplacant Drama in 5 bedr van Rosier Faassen Aanvang 7 s uur Gewone bepalingen en prijzen HET SUCCES VM DEN DAG t een doos met 5 fiaeonit beaten Sehrijfinkt t n 5 kleuren uit de fabriek van P L FOLMER te Groningen Een doos met 5 hlöne flacons 50 Cents Een doos met 5 groote iacons één gulden Te Gouda verkrijgbaar bij de boekhandelaren A KOK 4 de Zie Étalage ï l 0 90 1 1 20 en ƒ 2 per Flesch Wed C van OME Kleiweg no 2 Sociëteit Ons Cfenoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 2de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 14 JANUARI 1886 de SOCIËTEIT van des avonds ZES UUR af zal GESLOTEN ijn Namens het Bestuur J C IJS8ELSTIJN Secretaris Gouda 10 Januari 1886 Cfeen grijs Haar meer B i e nieuwe LONDON is i jBn k de beste van alle bestaande par ib n fumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 128 Ten voordeele van de Kindebbewaabplaats Tegen 1 MAART wordt gevraagd eene bekwame 9 Men vervoege zich in persoon GOU WE C 103 ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 Cliem fabriek van H 7on Gfimbom te Emmerik a i Ryn en Heerenber GelHeriRnd BOKSTPASTILLEN In tukjes a 1 5 ets eu in ioufjra a SO eu 50 oeuU SLIJM MAAGPILLEN Id lousje met 50 pilleu 25 oenis TEER CAPSOLES In flacons met 60 capsules 60 oeiil C ZELDENttIJK Gouéu i H C HUIMCK Goudu Well WOLFF Zoou S w owii De Muziekuitgave wordt op bestelling binnen enkele dagen geleverd doöï A BRli KlIlAI Boekhandelaar Gouda ïe en JICHT RHUMATIER verkrggbaar te Gouda Wed Boshak Tiendeweg BONBONMMEEPMCT G IJsBLSTMN Blauwstraat Alphen L Vaeossiau Zn BodegravenjU G V Bbinkkl P Veesloot Boskoop J Goodkadk P LOOMAN Harmekn W G Kubvebs Hazerswoude i Gaarkeuken Kamerik van Eeuwen Oudewater J Liepland Rijndijk A C Post Stolwijk A Natzijl Waarder Wed Bouthooe Woubrugge A dr Wilde Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan bet Hoofd Depot bö M J C HAM te Utrecht Snelpersdruk van A Bbinkman te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 14 Januari 1886 De kerlieraad van de Nederl Herr Gemeente alhier heeft deter dagen t eilolen de circulaire Hoedenialter iu zate de Ia de titling der Rotterdaniiche Arrondlts Rechtbank van Dinidag tlond o a lerrcht n B bierhouboader en metselaar te Gonda bekl an he lappen tonder vergunning £ iich ƒ 15 boete subtid 5 dagen gev O er 8 dagen aiiipraalc 8CHAAK COBRE8PONDENTIE Utreobt mt Gouda Zwart 1 e2 e4 e7 e5 2 Pgl fs Pb8 c8 S Kfl 4 Hf 8 o8 u b2 b4 Rc5 X 5 c2 o3 Bb4 c5 6 d2 d4 e5 X 14 7 0 0 d7 d6 8 c3 X d4 Rc5 b6 9 d4 d6 Po6 aS 10 Rol b2 PgS e7 11 Ho4 dS 0 0 12 Pbl 03 Pe7 g6 18 Pc8 eï 7 o6 14 Ddl d2 n f6 15 Kgl hl Rc8 d7 16 Tal ol a7 6 17 PfS el Door dr arrondinemenls rechlbanlc le Rotterdam is ter vervulling der racamre van kantonrechter in bet kanton Soboonboven opgemaakt de navolgende alphabelische lyst van aanbeveling t jhr mr J W C de Jonge van Ellemeel griffier bg het kantongerecht te Ooea mr F N Maclaioe Pont aubsl griffier bq de arr rechtbank te Groningen en mr mr E van Popta griffier bg bet kantongerecht le Oorinohem Op de voordracht voor de betrekking van onderwijier aan de school no 1 te Zevenhuizen staan de hh N van Oosterhout le Capelle T Roeper te den Burg op Texel en C k Slrugk Jr te Gorinehem Het antwoord der Regeering op het adres tol aanleg of subaldieeriug tan eau systematisch net van stoomtramwegeo waarvan wg reeds kortelgk melding maakten is van den volgenden inhoud De Minister van waterstaat handel en ngverheid van wege den Koning bg kabinetssobrgven van 20 Ociober 1836 uo 29 daartoe gemachtigd namens Zijne Majesteit beschikkende op een adres van burgemeesters voortitters van Kamers van koophandel en fabrieken en voorzitters van Maatsobappgen of Yereenigiugen van landbouw en ngverheid houdende verzoek dat een wetsontwerp worde aangeboden tot het aanleggen althans subsidieeren van staatswege van een systematisch net van stoomtramwegeo Gezien de door lo cbeckomst van de Gedeputeerde Staten der verschillende provinciën door den ambtsvoorganger des onilergeteekrudeu ingewonnen lulichtingeo omtrent de bedoelingen der adressanten eu de adviezen van die colleges beeft de eer ter kennis Ie brengen van de adressanteo dat de Regeeriug met ben het hooge belang van de stoomtramwegeo als gemeensohap8mid 1el der localitciten toowel onderling als met de spoorwefeii tea volle erkent dat evenwel juist dit litraktei van de stoomtram all locaal vervoermiddel het denkbeeld van een stoomtram wegnet en dus ook vau een systematisch uet van stoomiramwegen niuluit dat iotegendeel de behoefte aas en de mogelgkheid van het lol Hand komen van een stooratramweg in elk bgzoiider geval aan de ontwikkeling en de eiicheu van bet lokaal verkeer tgn te toetsen dat zoodra toodanige behoefte aan de Rrgeering gebleken is zij steeds bereid woidt bevonden in die behoefte le voorzien voor zooveel dit van haar afhangt dat zg hiervan meermalen de bewijzen heeft gegeven door zooveel eenigszins met de belaoten vanbet gewoon verkeer wa overeeo te brengen den aanleg van itQsmiramwrgen Vf tk BÜka wegen tevergunixa dat zg slechts bg hooge uitzouderlng den aanleg van een stoomiramweg van zoodanig algemeen Rgksbelaug acht dat de fiiiancieele sleun vau bet Rijk daaraaa tou mogen verleend worden dat zg alzoo geen uitzicht kan geven op het bevorderen van fiuaucieele hulp van het Rijk ten behoeve van den aanleg van sloomtramwegen Naar men uit a Graveohage meM moet de synodale cominisiie maohtiging verleend hebben om over de quaestie van het beheer der kerkelgke goederen te Amsterdam eea proces te voeren De Kerkelijke Courant van Vrijdag a s zal een officieel bericht van de aldaar gehouden vergadering der commissie bevatten Het ageningtci ffeeUlaJ geeft een critiich overzicht van hel gebeurde en keurt de handelingen van dr Kuyper en de zgueu sterk af Wg outleenen aaa hel artikel eene historische herinueriog van den aedert velr jaren ib den kerkelgken strgd betrokken redacteur van dat weekblad Reeds in 69 begon zoo schrgft hg dr Kuypcr zgu etolutiéu De vraag was toen aan de orde vrg beheer dei kerkelgke goederen of aansluiting aan het komend Algemeen College Het moderamen der Predikanten vergadering droeg dat jaar aan schrgver detes op dit onderwerp iu te lelden Hij deed dit in eenige siellingeD pleilende voor aansluiting van t Algemeen College Het onderworp kwam echter zoo laat aan de orde at er van toelichting of ontwikkeling dier atellrngen geen sprake kon zgn Nadat een paar leden enkele bedenkingen in het midden gebracht hadden trad dr Kuyper op en zei dat wanneer men zioh op t standpunt van den referent plaatste tegen de stellingen mets was in te brengen Maar bg dr K had een ander standpunt ingenomen en dat belette hem den voorgesleldeu weg mee op te gaan Eu toen werd met de hem eigene gaveu het vrij beheer met zouveel kracht bepleit dat de Marnix taal te Utrecht van het daarop volgend applaus dreunde Schrgrer dezes voelde dat hg in die vergadering op dat oogenblik zgn pleidooi had verloren eu dat hg in t debat tegen zulk een reus niet was opgewassen en dat hg daarom t best deed met verder le zwijgen maar binnensmonds prevelde hg O gg de schrijver houdt ADVËBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlgke Nonuners VIJF CENTEN de min vleiende betiteling in de pen indien gg wist waar die man u heen wil voeren gij zoudt bem voorwaar niet toegejoiebt hebben Bg t verlaten van de zaal was dr K wel zoo vriendelijk den referent te verzekeren dat het bem leed deed hem den referent te hebben moeten bestrijden Schrgver dezes boog zwijgend en ging alles behalve aangenaam gestemd zyni weegs Nog nooit had hij zich zóó in een boek gedrongen gevoelt als toen Haar wetende waar K heen wilde troostte hg zich met de zekere verwachting dat de oogen van hen die toen voor zgn toeleg nog blind waren eens zonden opengaan en dat zg lich dan van hem zouden afwenden eu hem bestrgden Dit wai de eerste maal dat die twee raanuen tegenover elkander stonden het zon de laatste maal niet zgn Vrg beheer dat wilde dr K desigds reeds want ie zich daarvan meester maakte wie den sleutel van de kerkelgke geldkist in handen bad vermocht zoo niet alles dan toch zeer veel De heeren kerkvoogden hebben altgd een groota rol in kerkelgke aangelegen beden bespeeld Derhalve moesten de kerkelgke beheerders der verschillende gemeenten zooveel mogelijk van bet geeslelgk bestuur der kerk worden losgemaakt om desgevorderd als zelfstandige macht tegenover de Synode en verdere besturen te kuunen optreden Zoodra dau ook dr Kuyper te Amsterdam zijnkans schoon la begon hg zgne voorbereidendemaatregelen A Een officier schrgft uit Rota Radja aan het B H Onlangs kwamen een 5 tal Chineezen dieeenigen tgd door de Atjeberi gevangen gehouden waren na onivluchting alt Auak Oaloeng hier terug Een hunner sprak goed Maleisch en wg maakten van die gelegenheid gebruik om naar een en ander vooral ook naar de gedeserteerde militairen te informeeren Het is jammer dat onze soldaten niet allen kouden hoorcn hoe het hun gewezen kameraden daar gaat want voorzeker zou dan geen hunner er meer aan denken om onze gelederen te verlaten Het grootste gedeelte der Europeanen was e Anak Goelang bet hoofdkwartier le Tengkoe di Tirou vereenigd Zg worden op dezelfde wijze als de Javanen en de gevangen Chineezen behandeld Eens per dag ontvangen zg na zich gehurkt op een rg gesteld te hebben een weinig rgst een klapper en een stukje visch Zg hebben dan zelf voor de bereiding te zorgen hiertoe is de gelegenheid niet zeer gunstig daar zij geen woningen hebben maar in het boscli bun verbigf moeten houden Verscheidene Europeanen leden aan berri berri Het is hun verboden onderling Uollsndsch le spreken en overtredingen van welken aard ook warden door hun bewakers met een slag met den klewang gestraft De straf welke zg lioh zelf bereid hebben is dus veel wreeder dau de dood Eenige jaren geleden toen de Atjehers dagelg ks gevechten met tins te leveren hadden waren de enkele deserteurs uit onte gelederen zeer welkom maar die tijd is voorbg en sg worden terecht als onnutte mede eters beschouwd is De bladen zgn vol berichten over zware sneeuwstormen en felle koude iu alle deelen der Vereenigde Staten In bet westen is de thermometer 40 onder het vriespunt gedaald ook zuidwaarts iiaar de Golf van Mexico toe Zelfs uit Tompa en Florida komen berichten van strenge vorst Te Corpni