Goudsche Courant, vrijdag 15 januari 1886

Chiiiti in Texu daalde de thermometer in IS vrtQ tgdt 64 graden Veel vee is verloren gegaan en de stremming van bet apoorwegverkeer veroorlaakt grooten nood Te Louisville brak te midden van een storm brand uit en kwamen 3 personen onder de instortende muren om Aan de kust van Jersey en Long Island sijn drie sohoeners met man en muis vergaan In geen jaren bad nen loo een bevigen storm bijgewoond Te Boston had verleden Vrgdag de Noord Oostenwind een snelheid van 64 mijlen in het uur Yan Uatteras strekte lich deze werielstorm waarvan Boston het middenpunt was Noordwaarts naar Kaap Breton uit Op verscheidene plaatsen ging bg met onwedcrs gepaard bg Long Branch New Jeisey werd een schoener door deu bliksem getroffen toodat er brand ontstond en alle opvarenden omkwamen Langs de kust len oosten vau Saody Hook vooral tijn schepen vergaan Meer dan 60 moeten er in het geheel schipbreuk hebben geleden De Deuttchi Thieraciuti Zeituni deelt het een en ander mede omtrent den ouderdom die sommige vogels bereiken Het oudst wordt de iwaan en ook de adelaar en de gier bereiken een hoogen leeflgd Knaner vertelt in t jn ï turhistoriker dat hg verscheidene valken had gezien waarvan een 163 jaar oud was In bet jaar 1819 stierf een zee adelaar die in 17 IS en dus 104 jaar vroeger gevangen was en een gier die in bet jaar 1706 was gevangen overleed in de volière van het keizerlijk slot Schönbrunn bg Weenen in 1824 het dier had dus 118 jaar in gevangenschap doorgebracht Papegaaien kunnen van bet oogenblik af dat zij gevangen en getemd werden en dus na het tgdperk van volkomen wasdom te hebben bereikt nog lauger dan honderd jaar leven Zee en mnerasvogelt overleven soms een paar mcnschengeslachten en de gaus en de koekoek worden ook zeer oud Raven worden naar men verzekert meer dan honderd jaar oud eksters leven in gevangen staat 20 tot 25 jaar maar in vrgbeid veel langer De baan wordt 16 tot 20 de faisant 15 de kalkoen 16 een duif 10 en kleine zangvogels 8 tot 18 jaren oud Ben nachtegaal leeft in gevangen slaat hoogstens 10 en eeu lijster 15 jaar Kanarievogels in Europa opgefokt worden 12 tot 15 jaren oud maar de kanarievogels die op de Kanarische eilanden in vryheid leven bereiken veel hooger ouderdom Gedurende den oorlog van 1870 71 kwam zekere graaf De Montgomery te Londen om er tot deelneming op te wekken in het lot van de heldhaftige eu ongelukkige bevolking van Chateaudun Aan den Lord mayor gepresenteerd werd bij door deien met buitengewone etwillendbeid ontvangen te zgner eere werd zelfs een feestmaal aangericht waar toosten werden uitgebracht op zijn landgenooten en op hem zelf eu weldra werd een inschrijving geopend waaraan de Lord mayor voor een belangrgke som deelnam De graaf had op die wgze een 15000 gulden bgeengebrachi die bij uit naam der Engelscbe natie aan de bevolking van Cb teaudun zon overbrengen Twee of drie maanden later schreef de Lord mayor verwonderd als hij was dat hg nog geen brief van dankbetuiging of allbans een bericht van ontvangst bad gekregen aan den maire van Cbateaudun of de som behoorlijk ontvangen wat maar de Burgemeester wist niet wat bedoeld werd De zoogenaamde graaf bleek eenvoudig een oplichter te zgn Hg werd aan de Fransche politie gesignaleerd die hem te Monaco snapte van waar hg werd uitgezet het was zekere Benson de toon van een fattoenlgken Pargicben koopman Hij werd tot 12 jaren gevanmenisttraf veroordeeld Onlangs begon hg nu weder Hg richtte met behulp van eenige karouiten een soort van nieuwskaut or op welks corretpoudeuten al de voorrechten zouden genieten die de journalist in Frankrijk beeft Het prospectus was zeer aanlokkelijk en velen zgn er ook ingeloopen Van daar dat de politie er in gemengd werd toodat Bencon nu weer te Brussel ia gearresteerd Men heeft opgemerkt dat de vijf personen die aehterecnvolgeiia den ring droegen welke Koning Alfons bij zgn eertte huwelijk aan zgn vrouw aanbood allen gestorven zgn Zij waren de princes Mercedes Koningin Christina Alfons grootmoeder de infante del Pilar Alfons zusier de infante Christine tutter van Mercedet eindelgk Koning Alfooi zelf De uoodloilige ring is thant aangeboden aan de heilige Maagd van Almudeua beschermheilige van de stad Madrid ec men beeft baar die met een lint om den bals gehangen Nog herinnert men lich dat toen Koning Alfons na zgn bezoek aan de choleralgders ie Aranjuet aan tafel ging een der aanwezigen zich verwgderde Up de vraag waarom leide hg dat men met 13 aan tafel wat De Koning lachte drong er op aan dat ieder op zijn plaats zou blijven en hg voegde er bij zich tot den hertog van Las Caatillejas wendende Maak de slgt op van de aanwezigen dan kunnen we zien of het spreekwoord uitkomt Het spreekwoord kwam uit en de Koning was de eerste die binnen bet jaar stierf De Coimo geeft de volgende besoh gving van eene nieuwe gevangenis in Amerika Zg bestaat uit eenen metalen cilinder met drie verdiepingen elke verdieping bevat tien cellen Deze cilinder hangt in eenen toren en wordt door hydraulische beweegkracht in voortdurend draaiende beweging gebonden Het doel is het uitbreken te beletten daar de gevangene nooit lang genoeg op een punt van den muur blijft om te beproeven deze te doorboren terwijl bovendien slechts tfeurtelings de deuren der cellen komen voor de ééulge opeuing waardoor ontkomen mogelijk is dus slechts een gevangene gelijk gdig naar builen komen kan Dete wgze van opsluiting wordt als zwaarste siraf op de meest gevaarlgke misdadigers toegepast en heeft vooral ten doel het zoo gevaarlijk samenzijn van misdadigers té voorkomen ea teveoi om bet aantal ontvluchtingen te vermindereu In de bureau s Her Wiener lUuslrirle Zeitung waren toevallig eenige bloemen van sneeuwvlokjei in ecu flesch gezel waarin uniline lnkt was en reeds een half uur later zag men dat de witte bloemblaadjes door roode strepen geleekeud werden Dit werd nog eens herhaald raet denzelfdeu uitslag Later nam men soortgelgke proeven met bloemen vau Lelieljes der dalen van Allium ueapolitanum witte Lelies enz De bloemen werden afgesneden en in roeden inkt gezet Alle werden door roode strepen geteekend of werden rood geaderd Lelietjes der dalen aldus gekleurd werden iu een bouquet gebruikt en maakten door het couirast eeu aardig effect De proet is werkelgk niet onaardig eu kan zelfsin enkele gevallen dienst doen maar dan ook alleen als hel om een verrassing te doen is Ze is overigens gemakkelijk na te volgen Semperv In de Ilaliaansche gemeente Promosello bestaat sedert meer dan 120 jaren een kolonie van blinden waarin bij de meesteii de blindheid van geslacht op geslacht is overgegaan La Qaittta d litdia Att i daarover de volgende bijtouderhedeu mede Het hoofd dezer kolonw zekere Autonio had negen kinderen waarvan drie jongens blind eu zes meisjes ziende Een ander had drie zoons eu een meisje waarvan eeu blind Zek ere Badauo bad twee blinde dochters en een blinden broeder en moeder die van blinden afstamden Eeu buurman van deze had bg ziju vrouw die uit blinde ouders geboren was Tier niet blinde loous maar een blinde dochter Dergelgke verhoudingen jwordeu oog in vele andere gezinnen aangetroffen Dete ongelukkigen leven overigens als alle andare meuscheu Vooral worden zij gebruikt om in de kerken te zingen oudersobeiden op het gevoel geldstukken en bankpapier en als de zoii schgnt geven zg met verwonderlijke juistheid bel uur aan Gewoonlijk oefenen zg het beroep van kruier du en op feettilagen gaan zg in de naburige dorpen fluit spelen Wanneer zg gaan trouwen zoeken tij mei de banden ie welen te komen wat tij met de oogen niet tien kunnen Zg meten de hoogte en dikte hunner aanstaande en ondertoeken bet strottenhoofd of zij onder de kin de uitwas heeft dat in bergstreken veelvuldig voorkomt De SUwflaard wgai er op dat ile voorgangers in de Amsteidamsobe Bgbellezingen Zondag met geen enkel woord misbruik hebben gemaakt van de hangebodeo gelegenheid om op wat wgzp ook de hartstochten aan te blazen Alleen heeft dr Kuyper iu Planci zich de toespeling veioorloofd Meu kan nog wel met een hoop volk ergens indringen maar aan de poorte houdt de Heer de wacht Dit sloeg echter zegt De Standaard op bet gedrang aan de poort van Planciut Natuurlijk zou eeu zinspeling op het indriugen in de NieU ve kerk nog al dubbelzinnig zijn geweest I merkt bet BU op dat daarna het volgeucfe mededeelt Dat dei hartstochten trois de geprezen houding der geschorsten toch niet weinig igii aBogeblateu dat is Zondagavond in de Koepelkerk gebleken Te 6 uren moest daar de gewone jaarlgktohe verkiezing plaats hebben van ouderlingen en diakenen der Hervormde gemeente De vergadering was in voldoenden gelale opgekomen maar kenmerkte zich al aanstonns als uiterst woelig reeds onder bet voorlezen van de prQsentieIgsl Toen de voorzitter da A J Westhoff mededeelde dat de 80 stemmen der geschorste kerkeraadsleden thans door het Classicaal Bestuur zouden worden uitgebracht barstte er een woest gelier loi Na eenige oogenblikken gelukte het echter den voorzitter de orde te herstellen In waardige bewoordingen protesteerde toen de heer Wormser tegen deze wetsuiilcgging van den Voorzitter en voegde daar nog een paar andere opmerkingen bg Toen daarop de Voorzitter op hoogst bezadigden toon den vorigen spreker tgn ongelgk trachtte ann te toouen en verklaarde dat hij de wet moest uitvoeren kreeg men weder een onbeschrijfelgk tooneel van aaiigeblazeu hartstochten te aanschouwen Zóó onltettend werd toen bet getier eu gefluit dat de oommissarls van politie uil het bureau aan de overtgde van het Leidscheplein kwam toesuellen meenende dat ouverwglde hulp noodig was en mrti van de kerk een slagveld had gemaakt De meesten der opgekomeneu badden zich verwijderd De voorziiter die bg dit rumoer ziju kalmte geen oogenblik verloor verdaagde de vergadering tot over acht dagen De Commune in de Kerk zoo luidde de verzuchting van een der ooggetuigen van dit rumoer die de meening uitsprak dat het wel gemakkelijk is de hartstochten op te wekken maar dat het heel wat moeielijker valt als ze eenmaal zgn opgewekt ze weder Ie doen bedaren en van uitspattingen als in de Koepelkerk zijn gepleegd Ie weerhouden Ouder het opschrift eeu tochtje onder de straten van Parijs bevatte dezer dagen het HatdeUUad de volgeude particuliere correspondentie Ook ik behoorde tot de uitverkorenen aan wie de Préfecture de la Seine op aanvraag uiinoodigingikaarlen gezonden had om op een bepaalde dag en een bepaald uur de riolen van Pargs te bezichtigen Voor ditmaal was de Place de la Madeleiue als uitgangs of liever als ingangtpnut aangewezen daar de afdaling hier zou geschieden Boven de ijzeren luiken die men thans geopend heeft toodat de bovenste treden van eeu sleenen trap zichtbaar tgn heeft men voor dete gelegenheid een soort vau tentje opgericht dat op tes geschilderde houten paaltjes rust De toegang tot deze moderne onderwereld wordt u betwist niet door een zcskoppigen draak maar door een stedelijk ambtenaar die om het geheel meer luister bg te zetieu thans in gala gekleed is en die zich juist bezig houdt met het meest lacouiike gezicht ter wereld een sigaretje te draaien een zichtbaar bewgt voor u dat bedoelde wachter er vooreerst nog niet aan denkt den toegang vrg te laten Alle genoodigden zgu dau ook nog niet aanwttig en gg hebl nog etuige minuten gelegenheid de omgeving eeoi op te nemen Op ecnigen afstand bemerkt gg een veertigtal stadswerkers netjes iu het wit gekleed Onwillekeurig huivert gg eeu oogenblik wanneer gg er vele minder aangename getichien onder tiet en tegelgk aan al de vertobrikkelgkheden denkt in de werken van een Eugèue Sue en aadere over de Fargtohe kelders riolen en oaiacomben geschreven dooh eeu blik op uwe meer beschaafde tochtgenooten die bgna voltallig zijn eu de gedachte dat bet Parijs van vroeger dagen hemelsbreed verschilt van bet hedendaagsohe Pargs stellen u weer gerust Eindelijk is het bepaalde uur daar eu dalen da werklui af weldra worden na ook de gasten op vertoon van hunue kaart bg groepjet van drie en vier personen toegelaten Bg bel afdalen van den smaljeo trap wordt htt daglicht al flauwer en flauwer totdat het eindelgk zoo goed mogelgk vervangen wordt door lantaarns die hier en Hlaar aan het gewelf tgn opgehangen Onzen weg vervolgende komen wg aldra aan een tweede trap die op een water van ougeveer drie meier breedte uitloopt Hel wat mg onmogelijk Charon eu den Styx uit mgne gedachten te zetten toen ik het doukere hier en daar door het laraplicht flikkerende water voor mg zag dat zich in de lerta verloor in het half duittere phanlastisoh verlichte gewelf Ouwillekenrig tag ik in mgne gedachten eeu bootje aankomen waarin de ontlerfelgke Charon die zgn geopende band uitstrekte om den verpliobteo obool in ontvangit te nemen toen ik in volle werkelijkheid iets in bet water boorde klotsen en weldra niet een maar vgf breede booten verlicht door lam pen eu getrokken door de mannen in witte kleederen voor den steenen oever stillagen In iedere boot voortien van lederen kuttens wat plaats voor testien pi rsoneo Nadat allen iu de grootste orde ingescheept waren telten de mannen tich in beweging en gleden de booten weldra langlaam door bet klotsende water Vóór ons strekt bet gewelf zich uit 4 ti bij ongeveer zet meter hoogte vgf meter breed is eu waardoor het water stroomt dat aan weerszgdeii begrensd wordt door lage steenen oevers van één meter breedte Langs de beide zgnden op eeu manslengte hoogte loopeu de verschillende gas en waterbuiien en de kokers waardoor het pneumatisch brieveovervoer plaats heeft Langt de loldering van het gewelf ziet meu de telegraaf en telephoon geleidingen die bier niet boven de buizen dooh onder den grond gespannen z jn Aan de wanden zgn hier en daar nette bordjes aangebracht die op dezelfde wgze als in de stad boven de aarde de straten pleinen en boulevards aangeven die tich hier in den vorm vau breedere en smallere riolen iu dezelfde volgorde uitstrekken als daar bovrb oot Nu eu dan paiteeren wij een smaller tgriool waaruit ons eeu hevig geraas van vallend water in de ooren klinkt Boven ons hooren wg een dof gedreun vèrooriaaki door ide wagens de omnibussen enz die orer hel plaveisel rollen Na ouder de rue Boyale en de Place de la Concorde doorgegnao te zijn komen wg aan een gedeelte waar wg langs de beide oevers een r eks van lantaarns geplaatst zien juist alsof wg een straat verlicht bij avond voor ons zagen Hier noodigt men ons uit de booten te verlaten en begeven g ons op een lange hpnteu brug die over het water gelegd is Zoo breogeu wg eenige oogenblikken door in afwachting van de dingeu die komen zullen Van eeu der werklieden verneem ik dat wg onzen tocht per as zullen voortzetten doch zie te vergeefs naar eenig rollend Bialerieel uit Op eens echter komen uit een tijriool aohtereenvolgena negeu of tien wagenijei op rails loopende te voorschijn Deze wagentjes sierlgk geschilderd en elk vounieu van vier koperen lampen worden ieder voortbewogen door vier mannen Groep bg groep stappen wg in en weldra rolt bet eerste wagentje door krachtige armen voortgeduwd een der lalrgke zgriolen in Een bordje regt ons dat wg ouder de rne Bivoli zgn Dit riool op kleinere tebaal aangelegd dan hrt groote gewelf dat wg zooeven verlietrn it ougeveer drie meter breed en vier meter hoog Ons wagentje rgdt boven het water op rails die aan den uitersten kant der beide smalle gaugpadeo waar de mauneu loopen aangebracht tgn Ook in dit riool loopen weder tal vso kleinere zijgangen uit De lucht is er twaar doch uiet onverdragelgk en wordt buitendien hier en daar dikwgis verversoht door vencbillende kokeis die dienen om de werklieden die op een bepa ild pnct eenig werk te verrichten hebben lang gzereo laddert naar beneden te latrn Deze kokers komen namelijk boven in de straten ait waar U dnor een klein rood gzeren luik gesloten z jn Een eigenaardig gezicht leverde het op toen in de verte in het duistere gewelf het tweede wagentje tiehtbaar werd De gedaanteu der mentchen die er op gezeien waren werden slechtt flauw door de larapeu verlioht terwijl daarentegen de vier in het wit gekleerie mannen daar het volle licht op hen viel duidelijk ciobtbaar waren Het scheen een geesten wagen voortgeduwd door vier witie gedaanten en dete indruk werd nog verhoogd door de stilte die sleebta regelmatig verbroken werd door het eentonige geklapper der schoenen van de dravende mannen op de harde sleenen en het zachte geruiseb van hel water dat ouder ons voorlstroomde Bg het omrgden van ees bocht werd plotseling die halve duisternis door een bel licht vervangen en sohitterden de vocbtdroppela aan de wanden van bet gewelf als diamanten in de stralen van de electritobe gloeilampen die daar in de verte opgehangen waren Spoedig kwamen wg aan dut puut en tagen naar alle zgden tich een enorm hoog en breed gewelf uilttrekken dat tut in de verste diepte hel verliekt werd door de e ectrisohe lampen die van uit het krnispout het geheel verlichten Hier verwitaeldcn wg van rails en sloegen hel breede riool ter linkertgde iu Wat het water hier smaller waa an in bet eerste gewelf wannen de beiden steenen gangpadeu aan breedte Langs beide lijden van dit gewelf waren reusachtige gtereu buiten aangebracht die alt eentrale gatteidingen dienst doen Wij waren nu onder de Place du Chalelet gekonen waar bel eiude van onten tocht bepaald was Spoedig hielden de wagentjes dan ook hall en stapten wg uit om een hooge sleenen trap te bestijgen die ons weder op de oppervlakte der aarde terugbracht Hier vondeu wij vele nieuwsgierigen die als verbaasd waren over die moderne geesleu welke de heereu iu gekleede jasten de damet raeerendeelt roet reusachlige tournures daar zoo midden in Pargs uit de onderwereld opstegen Dit is echter leker alle genoodigden waren uitent voldaan over deu tocht die iu deu beginne zoo huiveringwekkend scheen en er was maar een woord van lof over het bestuur vau het groote Parijs dat zelfs comfort weet te brengen waar men dit het allerminst verwaoblen ou Bultenlandsch Overzicht De Oost Rumeliiohe fuaeitie sohgnt te vorderen Ten minste aan de Köln Zeit wordt uit Weenen gemeld dat de Sultan tich reeds met de voorstellen van vorst Alexander heeft vereeuigd Alexander wordt voor 6 jaren benoemd tot gouverneur van OostBumeliè BuUarije betaalt 300 000 Tnrksche pondeu de volksvertegenwoordigingen van Bulgarije en OostRumelië blijven gescheiden maar benoemen toch één gemeenschappelijke delegatie Soldaten en officieren beneden 4tn rang van majoor blgven elk iu hun land maar hoofd officieren kunnen in beide lauden gebruikt worden Alleen moet de benoeming van generaals die in Oost Rumelié bevel voeren iu garnizocnsplaatsen door den Sultan bekrachtigd worden De mogendheden zullen nu gemeenschappelijk op ontwapening van Servië Bulgarije en Griekenland aandringen Het voorstel daartoe werd gedaan door Ruslaud en de andere mogendheden vereenigden er zicb mede In de Fransche Kamer werd Floquei tot voortiller herkoten de rechterzgde hield zich builen stemming De minisleriëele verklaring welke daags na de Boodschap van den President zal orden voorgelezen zal een overzicht geven van de wetsontwerpen welke de nieuwe ministers denken aan te bieden Freycinel tal aan het slot van het program verklaren dat het Kabinet eeu ministerie van wapenstilstand is eu vragen hem voor éeu jaar vertrouwen te schenken o idat het evenwicht in de repnblikeinsche ttr jdkraobteu hersteld worde hierin ligt volgens den minister hel eenige middel om aan hel republikeintche stelsel een vasten gifoudslag te geven In Duitscblaud wordt alleen geschreven over het voorgestelde monopolie op het gedistilleerd De zuivere opbrengst van bel monopolie wordt geschat op 300 000 000 Mark en de conservatieven begroeten het ontwerp met ingcDonenheid omdat de groote groudbezitlers meest allrn braudewijnstokers er in de eerste plaats door gebaat worden Ëugen Richter spant echter alle krachten in om hel ontwerp te beslrgdeo Namens zijn blad de Freitinnige Éeil worden duiienden vlngsohiiften tegen het monopolie verspreid terwgl het indieneu van ecu algemeen protest bg den Rijksdag wordt voorbereid Weest op uwe hoede roept Richter deu liberalen toe leder meent dat het monop lie oniwerp in deu Bgksdag niet de minste kaus heeft maar vergeet uiet dat de Rgkskanselier zgn uiterste krachten zal inspanueu om zgn plan althans gedeellelgk te verweteulgkeu De tegenstanders mogen dus niet vertuimen om de invoering te bestrgden van dit verderfelijk monopolie dal eeomaal aangenomen spoedig door andere tal gevolgd worden Volgens dit wetsontwerp dat door de regeering van Pruisen bg deu bondsriiad is ingediend blgfi de bereiding van ruwen spiritus evenals tot hiertoe aan de particuliere industrie oveigelalen terwijl in het vervolg bet rgk allen biuueulandsohen ruwen spiritus van de stokergen alle soorten van brandewgn uit het buitenland zal inkoapen en xich met de luiveriug de verdere verwerking van den brandewgn tot sterkt dranken zoowel als met den den verkoop van alle soorten vau brandewgn tal belasten jeeu particulier niag uit het buitenland onverwerkien nooh drinkbaren alcohol invoeren daarom is het transporl van alle soorteu spiritus uiet vrij en moet van een gsleibiljet vergezeld gaan Hel bezit van brandewgn eeu zekere geringe maal te boven gaaude is stralbaar Alle stokerijen die voor den I Oot 1884 bestonden mogen voortaan zooveel otaverwerklen brandewgn bereiden alt zij voorheen geregeld produorerden Nieuwe stokerijen mogeu slechts met bgtomler verlof opgericht worden wat door de landtregeering in overeeustemming met het monopoliebestuur bepaald wordt terwgl tevens aaugegeven wordt hoeveel brandewgn jaarlgks toegestaan is te bereiden Alle verkregen piritui moet door de stokers afgeleverd worden aan hel monopuliebeslnur dat hoeveelheid en gehalte bepaalt De te betalen prgs is volgens een tarief door den bondsraail vaïtgetteld Dit zal voor aardappelspiritus minstens 30 M en boogsteus 40 H per HL zuiveren alcohol bedragen andere soorten worden iu evenredigheid van den aardapspiritus berekend Uit den ouzuiveren brandewgn bereidt het moncpoliebestunr zuiveren spiritus eu sierke dranken naar de behoeften van het laud evenzoo voert het buitenlandsoben spiritus iu De verkoop van brandewgn in t groot geschiedt door ambtenaren van hel monopolie bestuur eu slechts tegen een betaalden prijt en iu bepaalde lokalen De kleinhandelaren worden door het landsbestuur aangesteld Aan herbergiers restaurateurs de besturen van casino s of sociëteiten kau verlof gegeven worden hoogere pigzen te berekenen Het Engelsohe Parlement kwam ook bgeeen inbet Lagerhuis werd de voorzitter Peel berkotea In de troonrede zal o a eeu wetsontwerp aangekondigd worden op het onderwga iu Ierland dalguutlig aoet tgu voor de Katholieken De Spaanache Gaceta beval een circulaire door den Minister van Bicnenlandsche Zaken aan de Gouverneurs in de provinciën getouden waarin wordt voorgeschreven om aau vreedzame vergaderingen en aan de drukpers volledige vrgbeid te laten De Spaausche dagbladen tgn natuurlgk teer ingenomen met deze circulaire Volgeus berichten uit New Tork is het ontwerp van Edmund ter onderdrukking van de veelwgverij door den Senaat aangenomen De aangelegenheden der Mormoootche Kerk komen nu onder bet toezicht van daartoe door den President der Republiek benoemde personen en onder andere bepalingen behelst bet deze dal deu vrouwen iu Utah bet stemrecht wordt ontzegd De aanneming geschiedde met 38 tegen 7 stemmen De mindeiheid keurde het ontwerp op zich zelf goed maar kou zicb uiet vereenigen met het verbod van het stemrecht der vrouw posi E i2 Xcrsisr LIJST van BBIEVEN geadresseerd aan onbekenden A Vermeij Bodegraven Wed Klein s Graveuhage van Vhet Hilligersberg G Vink Hilligersberg Vau hel Hulpkauloor MOORDRECHT Hallen Rotterdam De Directeur van liet Postkaotoor SIMONS MAHKTBERICHTEJS Oouda 14 Januari 1836 Granen met hoegenaamd geen handel Voor zoover verkocht is voor gerief werden flauw vorige prgzeu besleed Nsar bet zich laat aanzien tal de omtet iu de eertte weken hier niet belaugrgker worden De veemaikt met geen aanvoer veile varkens 20 a 22 cl varkens voor Londeu 17 a 19 et magere varkeus eu biggen traag biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 10 per week schapen traag verkocht Aangevoerd 8 partijen kaaa Prgzen van ƒ 20 a 24 Goeboter ƒ 1 25 a ƒ 1 40 Weiboier ƒ 1 00 a ƒ 1 10 Uur Kerlijke Stand GEHOREN 11 Jan Ua oaderi A vao Dim en W C laa der Veldea 12 Petrtii oodeii k van Sleenderea ea i TtD RooijcD 13 Addi oadert i Bartela eo A C Uiebteliv Jscobi Jofasuiu oidera J J Siai eo I C Koemaas Picter Johannes Cornclii ouders J Ernst en 3 Stoppeleobora OVKRLËUEN 13 Jan M Verdeer hniivr van L Onweaeel 39 j A Broawer lm J A Revef 5 oi Oouderak nEBOREK Johanna onderi G Uoo entoom en A Terheol Maarten ouders C Bogerae en M Raatwat OVERLEDEN A Boar I m C Loeaderaloot 60 j OEHUWD A Kok en J van Geeat APVERTEWTIËN Heden overleed tot mgne groote droefheid mgne geliefde Echtgenoote MARIA VERGEER in deu onderdom van 29 jaren mg nalatende drie kinderen te jong om dit groote rerlies te kannen beseffen L OUWENEEL Gouda 13 Jannari 1886 Heden overleed te Oldenbroek voorzien van de H H Sacramenten mgn üebnwdzoon de Heer GERARDÜS JACOBOS SCHEULER in den oaderdom van bgna 57 jaren Wed W STOLWIJK C E P BANTzmeKK Gouda 11 Jannari 1886 Voor de vele bewgzen van deelneming zoo van hier als elders ondervonden bij het overlgden van Mejafiroaw P H C du VIS SCHER betuigt de Familie van dbb DOES en STEENS ZIJNEN baren oprechten dank Uit aller naam A J B van dee does Gouda 14 Januari 1886 Allen die iets te vorderen hebben van den ondergeteekende worden verzocht huiine Rekeningen in te zenden vóór den 24 JANUARI e k G STBAVER Gouwe