Goudsche Courant, vrijdag 15 januari 1886

Zondag 17 JaDoari l EDERLAIVD Naamloozc Vennootschap van Verzekering op het Leven OPGERICHT IN 1858 Kommissarigsen de HH Mr J R OORVER HOOPT J TER MEÜLEN Jr P RAHÜSBN J R M STEINS BISSCHOP en G A Baron TINDAL te Amsterdam Mr D POLAK DANIELS en Mr R J Graaf SCHIMMELPENNINCK VAN NIJENHüH te sHage M M db MONCHY te Rotterdam Direktettren Mr LEONARD WOLTERBEEK en Mr L J DÜBOURCQ De jaarlijksche premiën kunnen ook tetaald worden in maandelijksche driemaandelijksclie en üialfjaarlijksche termijnen Inlichtingen eu Prospectussen zijn te bekomen bij de Heeren B H van de WERVE en Mr D N BROUWER te Gouda J M KONING te Bodegraven M J J NIELSEN te Oudewater 1886 N 3340 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Qoudsclie Kegelchl Wegens de TooneelToorstelling in de Sociëteit Ons Gekokgen zal VRIJDAG 15 JANUARI worden GEKEGELD in plaats van Donderdag Beden verscheen bfl A BRINKMAN en is mede by alle Boekhandelaars verkrijgbaar gesteld DE GASEWESTIE een woord naar aanleiding van de Brochure van den Heer G J STEENS ZIJNEN door Mr J FortuIJD Üroogleever Prijs 25 Cents Ten voordeele van de Kindeebewaaeplaats TE HOUR tegen April of Mei aanstaande een HUIS HET TUIN Tan alle gemakken voorzien CRABETHSTRAAT Q No 245 te 6ouda ƒ 0 35 PER FLESCH bij Wed C van Oije KleiwegNo 2 Openljare Verkooping ten overstaan van den Notaris G CFORTUIJNDEOOGLEEVEE op DINSDAG 19 JANUARI 1886 des morgens te 9 uren ten sterfhuize van Mejuffrouw P H C DE VISSCHER aan de Oosthaven Wgk B No 80 te Gouda van eenen goed onderhouden gedeeltelijken II BOEDEL waaronder fraaie Malionie Zwart en Eikenhouten MEUBELEN als BONHEÜR DE JOUR BUFFETKAST HOBKBUFFET TRÜMEAUX CANAPÉ SOPHA TÊTE a TÊTE Fantasie en andere STOELEN SPIEGELS KROONEN GRAVURES in listen PENDULES waaronder eene antieke PIANINO BOEKENKAST LINNENKASTEN WASCHTAFELS 2 K A BI N ETTEN een LINNENPERS BRANDKAS LEDIKANTEN goed gevulde BEDDEN en BEDDEGOED 3 INSTEEKKAARDEN KACHELS en FORNUIS HAARDSTELLEN en verder HUISRAAD enz Te zien Maandag 18 Januari a s des morgens van 9 tot 12 en des middags van 2 tot 4 uren Piot PERGRER d ALION H A A RE X T K A C T Geheel eenig in zgn samenstelling en afwijkend van alle andere haarmiddelen zonder vet of olie Het houdt het hoofd rein maakt de haren krachtig en frisch en doet nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen Prys per flacon met gebrniksaanwijzing 40 et Verkryghaar in de onderstaande depots Wed Bosman Gouda Wed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuiien W Ligthelm Voorburjf Wed G Wilhelmus Woerd Bos Betkei 1DE30 uit de BLIKKEN TROMMEL van A VAN TUIJLL Amsterdam Het is een zeer verzachtend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der Slijmvliesen per doos 45 ets Depot bij J J V d SANDEJV Banketbakker Mevrouw KORTLANDT aan den Fluweelen Singel R 580 verlangt met FEBRUARI a s eene BIllifKlill van de P G van middelbaren leeftjjd en goedkunnende koken Voor FEBRUARI ofdadeljjk gevraagd tegenhoog loon een nette i f goed kunnende koken Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres letters B H aan DONA S Advertentie Bureau Piet Heinstraat 31 den Haag De Muftiekuitgave wordt op bestelling binnen enkele dagen geleverd door A BRI KAIAi Boekhandelaar Oouda In Lossing een Lading puik grove RUHR KACHELKOLËN a ƒ 0 55 per Hectoliter Contant vrjj aan huis bjj Schipper R YAN BALGOIJ Ligplaats Kattensingel bij de Loodwitmolen Het goedkoopste Magazgn van soliede is gevestigd ie Amsterdam Warmoesstraat No 189 over de Vischsteeg A Lewenstein Snelpersdruk van A Brinkman te Gouda Openbare Verkoopingf VAN B O O M E 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen op WOENSDAG den 20 JANUARI 1886 des Voormiddags ten 10 ure om Contant Geld ter plaatse waar de hierna te vermelden boomen staan VERKOOPEN 44 stuks OPGAANDE BOOMEN IJpen Populieren enz staande in het Plantsoen langs de Kattensingelgracht aldaar zoodanig als die door nummering zijn aangewezen De Voorwaarden liggen dageljjks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 nre ter Plaatseljjke Secretarie ter lezing Alom verkrjjgbaar voor 60 cent de tweede druk van Boer ITALIAANSCH BOEKHOUDEN Uitg A KOK Sc CoMP Zeer gunstig beoordeeld in de December afleveriug van School en Studie ter bereiding van BOTER en KAAS systeem A B van Lkeb a 1 20 verder alle OPTISCHE ARTIKELEN bg S H POLAK Opticien Korte Groenendaal Gouda Boekliouden Wiskunde De ondergeteekende beveelt zich by voortduring aan voor het ONDERWIJS in de vakken waarvan de kennis op bandels kantoren vereischt wordt alsook voor dat in reken t stel en meetkunde F J BOER Leeraar M O Oosthaven B 73a ADVERTENTIES in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadeljjk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda BINNENLAND GOUDA 16 Jaauari 1886 Loop der berolkiug an de Gemeente Oouda f edurende het jaar 1886 Zielen Op den 1 Januari 1885 telde de bevolking rao Gouda 19163 Zli vermeerderde in het iffgeloopeD jaar door reitiging met 963 eu door geboorte met 790 ToUal 20916 Zg verminderde door vertrek met 1U58 eu door orerlqden met 614 1678 ZoodBt de Bevolking op 81 Deo 1885 b droeg 19244 waaronder 9042 manoen en 10202 vrcuwen In het afgeloopea jaar tgn 125 Huwelyken voltrokken en geeue ecUttobeidingen iogesobreven De iloomlranidieDil Aouda Bodegraven ia wegens defect vau 3 looomotieven tol nader order geaiaakt Bg de op 13 Jan jl te Amsterdam door het Departement van Koloniën gehouden aanbealeding werd door de Goadache Machinale Garenspinnenj alhier het minst ingeschreven voor 740 k spiiiaalgaren a 984 20 en voor algemeene behoeften a 322 75 Door de directie van den Nederl Rijnapoorweg werd aaubeiteed het leveren an gterwerk eu het doen van aauhoong werk voor de ertterking van de Gouwebrng ie Gouda MIntte loMhrgrert waren de heeren Depret en eD te Tilburg voor ƒ ÏOtO Ter benoeming van een gem teoretarla ijn door B en W van Aarlaiiderveeu uil eeu 60 al lolhoitanteu aanbevolen de beereu D Bakker en R M Uoutaar caud gera arabienaren reap te Krimpen a d IJ en Ngkerk o d Veluwe Ue aanbe eling steunt op ren vergelgkend examen in beperkten kring waarbij liob na de aauberoleneu door bekwaamheid acblereeuvolgens oiidfrsoheideo hebbeo de heeren J W De Wit van Beferwgk K Wieringa au Furmerend M tan ilen Brandeler van Gouda en A H J Van Wgngaarden van Zeist Heden morgen omstreeks 9 i ure heeft de Restaurateur van de Ned Rhgnspoorweg Maataohappg alhier G L door ophanging eeu einde aan igo leven gemaakt De heer F J A M Wierdels kapelsan te Haas trecht is als zoodanig benoemd te Beverwijk AU zgu plaatsvervanger is benoemd de heer J M Hafkenscheid Uit Stolwgk schrgft men dd 14 Jan Tot het voorstel uitgegaan van Slolwgks ijsclub om geza menigk het knoeien en afspreken bg hardrgdergen tegen te gaan zijn reeds toegetreden Haastrecht Oudewater Berkenwoude en Lekkerkerk Vau Schoonho en Berg Ambacht Ouderkerk a d IJsel en Krimpn aan de Lek was tot gisteren nog geen antwooni ingekomen Men blijft het hier zeer wenschelijk achten dat allen in deze environs daartoe samenwerken Hoewel door verhindering van onzen looneejverslaggever om de voorstelling van Donderdag j 1 bg te wonen een uitvoerige bespreking laar au ditmaal aohierwrge moet bigven mag die voorstelling echter me geheel onbesproken bigven Daarvoor was liJ te genotvol Gelijk onze leiers weten werd het nieuwe stuk van Rosier Faaasen gegeveu get De Remplaqant dat uitstekend beviel aan het talrgk publiek Hei waren zulke echt Hotlandscbe toestandrn die gesclielst werden zulke ware persoonlijkbetlea die teu tooneele verschenen alles behalve tooneel figuren zulk een flinke dialoog die gevoerd werd dat bet geheel een zeer guustigen indruk maakte Viel het stuk zeer in den smaak ook hel spel verwierf aller goedkeuring Willem va Zugleu de beide Haspels Faassen e de dames Cath Beersmaiis en Marie Viak dwoi a door huu keurig spel aller bewondering af Onder de optredende ledei was een jubilaris nl de beer H Haspels die Aem week tgn 25 jarige tooneelloopbsao herdacht Vfsa dit feil in Rotterdam op feestelijke w m herdacht en daarin groote belauxstelliiig gettwii4 ook hier ter stede zou het met onopgemerkt ttiorbggaau Na bet einde van bet SU bedrgf werd o a de heer D Haspels teruggeroepw eu toen werd hem onder schetterende tuians p aanhoudend en luid applaudissemrnl vau bet ttlbliek en prachtige lauwerkrans vereerd door d F fd Gouda vau het NederUndsch Toooeelverbond Op de daaraan bevestigde linten stonden de opschriften Jan D Hatjuli l86l Vi 1886 en J i tGcmda Toonedverbmd Vernamen wg aangaande f ieze roor tclliug mets dan lot van verschillende jden hoorden wg ook met lof gewagen van de mkziek die iu de pauzen werd ten geboore gebraohi door de bh mnzikauien der dd Schutterij alhier onder directie van den heer J G Areiitz Toen dit orps bij de abcheidsvoorstelliug van Mevr Kleine in April 11 dat feest opluisterde kwam bj velen de vraag op de lippen waarom niet steeds dat uitgenoodigd bg de luooeelvoorstellingen P Hen deed hel dan ook genoegen dal meu èu voor de voorstelling van 7 èn voor die van 14 Januari daartoe was overgegaan eu voorzeker mag bij deze gelegenheid de wensch orden uitgesproken dat deze stadgenooien vooriaan tteedt bg de abonnementtvoorslellinnn mogen wordeu geëngageerd Vooreerst voldeden zg meestal even gued soms beter dan het corps hetwelk vroeger daarvoor van elders kwam i tqi ds vorige voorsteiliog werd o t een solo door den beer Areutz ten beste gegeven die inderdaad uitstekend voldeed en dan ook luide geapplawlisseerd werd eu ten gunste daarian spreekt ook dit dat de Goudsche muzikanten steeds tot het eiude der voorstelling bigven en bg bet heengaan uog een flinke opwekkende marsch kunnen spelen lervgl de vreemde musici soms op zeer ongelegen oogenblikkeu ieder herinnert zich nog het feit hoe zg eenk iu de meest aandoenlgke scène van het gespeelde stuk met veel geraas heenvlugen om den laatsten trein nog te halen moeten weggaan In meer dan ééa opzicht is dns de voorkeur aan de Qoudsclie musici te verdedigen In het jougste nr van dt Lmbuam wijdt de heer H L Berokenboff oud administrateur van htt Ned Tooneel een artikel aau den looneelicAryver Rosier Faaasen Daaraan onlleenen wg het volgeude dat zeker met belangaielling zal warden gelezen door beu die met Faassen s stukken kennis maakten Van Dreyfus bestaat eeue amiérmoe die de vraag behandelt hoe men eeu komediestuk maakt Bij venchitlende schrgvers van naam klupt hg aau om inlichtingen maar niemand weet hem bet geheim zijner kunst te openbaren Doch moge het buiten twgfel zgn dat een goed schrijver niet naar enn recept werkt zeer zeker wordt bij eeu kuiistbeoefeuaar meer vakkennis vereischt meer praciisohe bekwaamheid zij die dan ook par droit de HttUsance zijn eigendom dau juist bij deu looiieeldiohter Gelgk hy als de bouwkunstenaar artist behoort te zijn in deu hoOfteren zin van het woord zoo dient hy ook even als deze een man van de praclijk te wezeu en de doelmatigheid de pitctiaohe bruikbaarheid voor het louneel van zijn gewrocht in het oog te houden Iu deze kennis der praktgk van de kunst nu is Faassen een meester Er is niets in zgne stukken aau het loeval overgelaten alles is vooraf gewikt en gewogen en zelfs wat de critiek schijnbaar met alle recht in zijne erken gispt is door deu schrijver opzettelijk dus en niet anders behandeld Zoo is de ezposiiie IU zijne stukken voor deu oplstteuden eu scherpzinuigen toeschouwer meestul met vrij van laugwgligheid eu wordt hg telkens op herhalingen vergast Doch dit weel Faasseu zelf beter dan iemand en het dringeudsle verzoek om die herhalingen te schrappen en de inleiding te bekorten slaat hg ouvoorwaardelgk af Ik ken ons publiek zoo verdedigt h $ zich het is traag van beg ip Hel is boveudien bg deu aanvang der voorstelling altoos rumoerig het wordt in zijn aandacht geaioord door telaatkomers Begrijpt het de expositie niet dau loop ik gevaar dat het geen belang stelt in hetgeen volgen moet Laat ik dns sommige dingeu maar tweemaal zeggen en wat lang vau stuf zijn in deu beginne Ook zgn iu bijna elk zgner werken gedeelten aau te wgzen die schüubaar buiten verband met het geheel staan en naar de meening der acteurs eu van den regisseur wel gemist zouden kunnen worden Doch de auteur laat zich niet van zg n atuk breiigeu en blijft onwrikbaar in zijn besluit om niets te schrappen Ik heb er myn reden voor Uit toooeeltje moet bigven als tegenstelling met betgeeu volgt Ik hield het wat luchtig vau toou opdat het ttramstische tooneel waaraan het voorafgaat des te krachtiger indruk zou mikeu Litterair slaan Faasseu s stukkeu niet hoog en hij die naar den ludruk die de lectuur zgner werken maaki hunne waarde voor het tooneel wil beoordeeieu komt stesds bedrogen uit Ik woonde de lezing 1 van vier zijner stukken bg en een gevoel vau teleurstelling sloeg telkens ieder om het hart die er luu deelnam Over Zwarte Griet dat ub bet meeste succes had bestond by de artisteo tot op het laatste oogenblik vóór de opvoeriug maar ééue meeuiug het zou vallen als een baksteen I Zg iie de hoofdrol vervulde en eene meesterlgke creatie der titelpersoon zou leveren had niet de minste hoog totdat zg mg na afloop der laatste repetitie ter zgde nam eu toefluiaierde ik begin toch meer vertrouwen te krggta Hoe zoo vroeg ik De tooneelkceehu zijo niet tustehen de conlissen vandaan geweest en hebben het stuk geheel gevolgd Ook heb ik gezien dat ze elkaar bg verscheidene scènes goedkeurend toekuikteu o Nu weet leiler dat de tooneelkueoht voor ons de moderne Lafoiét 2 is en als de looneelknechi content is bigki het publiek meestal ook cooteut Platijm en Co dat litterair ongetwgfeld het hoogst staat eu het oorspronkelgkst van vinding is heeft oiu een tooneellerm te gebruiken hel minst gedaan Van oorsprookeiyk gesproken Meu heeft Faasseu verweten het niet altoos even nauw te nemen met andermans goed eene beschifldigiug trouwens die niet een tooneelschrgver vau vroeger of later tgd ontgaan ia Nu zal t wel waar zgn dat Aitne liit in hoofdtrekkeu op het een of ander Fransoh drama uit de oude school geiykt bel einde van Zonder Num veel overeenkomst heeft met het slot vau Le Bilard van Tonroude Uannt de Snorder aan Bei Jurkje vau Goppée herinnert en tegelgkertijd de drunkemausscèue uil De Orgeldraaier en ii n Pleegkind lu het geheugeu roepl doch iu hoever hierbg aau opeetteIgke navolging te deuken is valt niet uit te maken Wel weet ik dat Faassen aau Platyn en Co arbeidende rog op een goeden dag verzekerde een zeer oorspronkelgke oulknooping te hebben gevonden nameIgk de geioorle van een kind Naiuurlgk was hg onbekend luet hei feit dat Hoo t hem in fTarenar hiermede was vóór geweest Dit dieue tot bewgs dat er ook in de kunsl meer gelgk dan eigen is Noemde ik zooeven Faasseu s stukken litterair niet hoog staande dit wil met zeggen dal zg geen artistieke waarde beziltm Op soramiire eigenaardighenen vau onze mindere standen heeft Faassen een scherpen blik en hij is dau eeu meester lu hel wedergeven van zgne iudrukkeu Schier al zyue stukkeu hebben tooneelijes aan te wgzen uil ons volksleveu even juist als fraai van leekeiiing eu humi riatisch van opvatting En iu deze details is hg ook oorsproukeiyk in den vollen ziu des woords De bruiloft eu het verjaarpartgije lu Zonder Naam de vrgaadje op de stoep der Anisterdumsohe woning de straatacèue de sobafikelder iu Hannet de herberg in Zwarte Griet de visite iu Ptalyn en Co het bezoek van Wekker de oppasser bg Charlotte en het gesprek 1 Op de leziDg maken de artistCD kesnis met het stak en leeit ieder zgai rol loor 2 De keukeumeid a D wie Molière zgoe stuLken voorlu