Goudsche Courant, zondag 17 januari 1886

Allen die iets te vorderen hebben van den ondergeteekende worden verzocht hunne Rekeningen in te 7 enden vóór den 24 ie JANUARI e k G STRAVER Gouwe Verklaring tegen Laster De ondergeteekende heeft niets te vorderenvan C ZUIDAM en heeft nimmer hem nochzgne echtgenoote aan besmettelgke ziekte behandeld SPRUIJT Gevraagd een DAGMEISJE P G goed kunnende werken Adres franco brieven onder No 1245 aan het Bureau dezer Courant burgert IJ ne Stand GEBOB KN 13 Jan Alida Margsreiha oadera J Slop eo 5 Tiesitra 14 Gerariiua ouders I Dirka ea M Rgailera OVERLHDEN lé Jan N van der kleij 1 j 4 m 3 Sleeaviiiikel 7 w 19 J JaoKu ii j J Mindermaa J j 8 ni A A fieckeriagb haiivr van P A vao Holthe 63 j Moordrecbt GBBOREN Leentje ooders C Noordeurijl ea A Kool Gerttó JCornelia coder M Verlaaa eo C vao dea Kerg OVEALWi 3 M Pietermao 33 m J o GriekeD 16 d ONDERTROUWU A van dtr Laao te Reeaitijk 25 j eo C KismaH 21 j Heden overleed tot möne groote droefheid mgue geliefde Echtgenoote MARIA VERGEER in deu onderdom van 29 jaren mg nalatende drie kinderen te jong om dit groote verlies te kunnen beseffen L OÜWENEEL Gouda 13 Jannari 1886 Voor de vele bewgzen van deelneming zoo van hier als elders ondervonden bg het overlgden van Mejuffrouw P H C db VIS SCHER betuigt de Familie van dkr DOES en STËËNd ZLJNEN haren oprechten dank Uit aller naam A J B VAN DBB DOES Gouda 14 Januari 1886 DAlfKBETUIGING Aan allen die hebben bggedragen voor de ongelukkige Weduwe met vier kinderen zeggen wg gaarne hartelgk dank H P N K0EMAN8 C BRUNT N MOGENDÜRF De ondergeteekenden voelen zich gedrongen openlgk hun leedwezen uit te drukken dat bun vader C LENS na 36 jarigen arbeid bg den Heer J P van CATZ Touwslager ontslag heeft gekregen zonder eenig voorval hoegenaamd en danken bg deze den Heer J IJSSELSTIJN die hem in dienst heeft genomen niettegenstaande zgn ouderdom iJit naam zgner kinderen G DK GRülJL C DE GRUIJL Lbns Tan eerstgenoemden met de weduwe ran tgo kolonel i bet laatite bedrjjf van De Remplagaat het egn alle Kenre atnkjes waarin de krachtige polulag klopt Tan het leven der oad Hollaodaohe sohilderschool ran het ond Hollandaohe blyspel Wga my koatelqker typen aan dan Hartkamp de aanspreker Keea Dammera en de burKerirouwen uit Zender Naam Jan de Kregter uit Zwarte Griel de Ptatijai eu de vrouw van den eenen broeder uit het luk van dien naam Neeltje en au Vijgen van der Laan en Kees Klaver uit Bamua de kolonel vau Stein en Wtkker de oppasser uit De Bemplacmt koslelijker en tegelijk juister geteekend Zoek ze niet in de Duitsche bigspelen van den dag kluchten die artistiek bij Faasseu s werken verre achterstaan en clowns geveu voor typen zoek ze alleen bij de Frantohen die ook op dramatiach gebied de leermeesters der wereld zyn Het niei litteraire in Faasseu s stukken hangt voor een gedeelte samen met hunne tooueelwaarde Zgn dialoog IS zoo ondiep dat hg bij de lezing mishaagt maar goed gesproken onmiddelgk ouder het bereik valt vau hel zeer gemengde publiek dat onze schoawburgen bezoekt en voor t welk Faassen zgne stukken schrijft De karakters ziju zoo weinig samengesteld en zoo grof getoetst dat ze bg de lezing nauwelgks vat hebben op onze verbeelding maar daarom juist bij uitstek geschikt zijn om op het toouecl gedragen en aangevuld in beeld gebracht en bezield door levend rge personen te worilen gereproduceerd Een wereldbestormend denkbeeld eene hooge philosophiscbe gedachte ligt aan zijne stukken niet ten gÜDudslag het is de geijkte zedeleer waarin het goede triomfeert en het kwaad zich zelf strjft die zy prediken of beier die zij plastisch en en action voorstellen want van predikaties die de kunst doodredeneeren houdt Faassen zich vrg En uu is het nog de vraag of die zedeleer de mindere moet zijn omdat zg de geijkte is Volgens het Dagblad is door het Hoofdbestuur der Posterijen bepaald dat voortaan alle drukwerken waaronder ook bestelkaarten van den boekhandel die ongeoorloofde schriftelijke bijvoegingen bevallen of niet aan de gestelde eiscben beantwoorden zooveel mogelijk vóór de verzending met de noodige inlichtingen aan de afzenders ter verbetering teruggegeven moeten worden Ingeval de onregelmatigheid aan de aandacht van hel kantoor van afzending oni aat en de verzending dus heeft plaats gehad wordt het port hetwelk voor ongefrankeerde brieven van hetzelfde gewicht zou verschuldigd zijn toegepast Naar men aan De Standaard meldt is Wueiisilag een mislukte poging gewaagd om in de Nieuwe Kerk in te dringen Oinsireeks middernacht werd een sleutel gestoken in het slot van de kerkdeur aan de Eggeristraat het slot omgedraaid en tweemalen gerukt om de deuren open te trekken Dezelfde poging herdaaldp zich een kwartier laler nogmaals Natuurlgk is hiervan aangifte gedaan bij de politie Volgens het HandelMad heeft de heer W Kraijeubelt predikant te Amsterdam prov directeur voor N Holland der Vrije Universiteit en lid der KerkeIgke Commissie Dinsdag jl aan het classicaal bestuur doende wat des kerkeraads is geschreven f De ondergeteekeude gevoelt zich gedrongen u Ie berichten dat hij diep betreurende hetgeen plaats heeft gehad met betrekking tot het beheer zich niet langer beschouwt als lid van het college hetwelk zich Doemt commissie tot het beheer van de kerkgebouwen de goederen fondsen enz der Ned Herv gemeente alhier Herelfde blad verneemt dat Z M de Koning zich zeer omstandig heeft rioen voorlichten omtrent hetgeen in de vorige week heeft plaats gehad met ffhet Jterkgebouw binnen wtlks muren Z M na bgna 37 jaren geleden ia ingehuldigd Staten Generaal Eeeste Kameu Zitting van 14 Jan In deze zitting werd unaniem aangenomen de herziening van het wetboek op de strafvordering en met 29 tegen 3 stemmen de wijzigingen van bet strafwetboek nadat de heer Pijnappel de strafbaarstelling van laudlooperij had bestreden en de heer Elout beginselen der strafrechtspleging had afgekeurd Ook werd dangenomen het ontwerp tot uitvoering van Artt 38 en 39 vau het strafwetboek Maandag zgn de kleinere wetten aan de orde Men verneemt dat Woensdagmiddag in een der waggons van den sneltrein tusscheu Tilburg en Breda brand is ontstaan Een van de drie zich daarin bevindende personen wilde uit de coupé springen doch een der anderen maakte van de schel die m den wagiron v p rbaiiden was gebruik zoodnt de conduo eur onmiddelijk remde en alstoen bg onderzoek bevond dat de waggon werkelijk aan het branden was en deze dadelijk afhaakte zoodm geene persoonlijke ongelukken hebben plaats gehad en slechts 20 minuten vertraging in de aankomst e Breda werd veroorzaakt Uit Brussel sohrgft meu aan de N R Ct Het ziet er hier treurig uit Het is alsof een booze geest hel laatste sprankje levensgeest in onze anders zoo levendige hoofdstad onder eene dikke sneeuwlaag tracht te smoren Waarheen men t oor ook wendt overal hoort men jammerklachten over den stilstand van handel en ngverbeid waarheen men den blik ook richi overal ziel men de sporen van eene crisis die inen reeds lang meende dat haar toppunt had bereik maar die eer toe dau afneemt lederen dag melden de bladen nieuwe faillietverklaringcu voor een aantal winkeliamen kan men op breede strooken finale afverkooping lezeu terwijl de gele atflohe met chaifbre of appartement a louer aan vele huizen er vau getuigt boezeer de particulieren zoeken zich té bekrimpeu en te spareu Doch het duidelijksie blijkt de treurige tijd hieruit dat van de twaalf schouwburgen die hier elk sleerls iloor een vrij talrijk publiek plachten bezocht te warden er in minder dan eene week reeds drie l Alcaear Ie Mutée du Nord ea la Renaissance wegens onvoldoende verdiensten genoodzaakt waren hunne artisteii te ontslaan en hunne deuren te sluiten welk voorbeeld waarscbgnlijk weldra door nog andere gevolgd zal worden Geen treffender bewijs zeker voor de algemeene malaise dan een dergelijke toestand iu eeue hoofdstad welker inwoners om hunne genotzucht bekend zgn De berichten uit de provinciën zgu evenmin opbeurend In de omstreken vau Luik Charleroi en in de Boriuage hebben een groot aantal fabriek en mijubesturen een aanzienigk deel hunner werklieden moeten ontslaan te Brugge ziju ruim 12 000 inwoners d i meer dan het vierde der bevolking op de lijsten van het burgerlijk armbestuur ingeachreveu Geut telt meer dan 6000 personen die langs de straten om een aalmoes bedelen meer dau 10 000 werklieden zijn te Brussel zonder arbeid eu de statistieken der overige sleden ziju niet gunstiger Zoodanig echter is de geuoizncht vooral onder de laagste klassen onzer bevolking doorgedrongen dal verleden Maandag den tweeden van de maniid Januari die als Lundi perdu door vele werklieden in gunstige Igden meestal iu de kroegen doorgebracht wordt ook ditmaal en meer dan ooit tot iiiet gering voordeel der kroeghouder gevierd is Het brood van menig huisgezin voor eeue geheels week is op dien dag in vloeibaren toestand door het keelgat van den huisvader gejaagd Maar waarom zou het dan ook anders Lundi perdu wezen Uit Amerika wordt aan de Sport bericht dat Charles E Courtney een nieuw door hem zelf geconstrueerd Kamer Roei Apparaat in zgne woning heeft ter bezichtiging gesteld Dat toestel bestaat uit eeue soort vau roeiboot die op ijzeren sporen om een met haar verbonden middenpaal als ren cirouasel rondgaat De voortbeweging geschiedt door riemen die lang de aporen aangebrachte houten wiggen treffen De afstand dezer wiggen onderling is natuurlgk precies gelijk en bedraagt de lengte van een slag zoodat op de plaats waar anders de riem in het water komt een wig iaat waarachter het blad komt en de riem houdt en tegeuatand biedt evenala in het water Het roeien ig de kamer achgut in Amerika goed op te nemen Circa 100 Btudenten v in de Penuaylvaniauniveraiteit zgu op roeimaohiues in training onder leiding van den professional Ellis Ward De schoothondjes der Pargsche dames worden op bet oogeublik ook naar demode gekleed De manteltjes welke hunne teèdeie gestalten bedekken zijn van denzelfden vorm ze bezitten allen een hoogen kraag maar de kleuren zijn verschillend De strijdlustige honden worden getooid met den officiersrok welke blauw gekleurd en al naar de meerdere of mindere oorlogzuchtigheid van den houd met een grooter of kleiner aantal tressen bezet is De dekken der jachthonden de lieve diertjes hebben nog uooit een veld afgeloopen en jagen slechts op gebraden wild zijn meest van zijde en verfraaid d or voorstellingen van vogels fazanten snippen of bazen Het Bajadèreiikleed dat alle kleuren van den regenboog bezit en met gouden franje is afgezet wordt den lieveling die veel tot excursies geneigd ia omgehangen Psyche is de naam van het manteltje voor jeugdige schuchtere eu onervaren leefjea ééü of meer vlinders bevinden zicb in de hoeken Het sentimeuteele hondje krijgt een eenvoudig kleed met gouden rand In een der hoeken bevindt zich echter een devies Kuitenlandsch Overzicht Donderdag is in de Fransche Kamers eindelgk de Boodschap van deu President voorgelezen Grévy wgst op de noodzakelijkheid om den republikeinschen regeeriiigsvorm te behouden want elke verandering welke de onmachtige tegenstanders der Republiek zouden kunnen aanbieden zon slechts uitloopen op een nieuwe revolutie eu een voorbggaand gouvernement Er bestaat echter behoefte aan eensgezindheid onder de republikeinsohe fraotiën tot verwezenlijking van dringende hervormingen en aan ministeriëele stabiliteit welke voor een goed beheer van zaken onontbeerlijk is De President verklaart dat Frankrijk hetwelk zijn rang onder de natiën beeft hernomen met alle mogendheden in vrede verkeert hij eindigt met aan leger en vloot zijn bgzondere hulde te brengen Heden volgt nu in de Kamers de ministeriëele verklaring welke in andere woorden ongeveer hetzelfde zal behelzen als de Boodachap van deu Freaident In den Senaat werd Le Hoycr herkozen als Preaident De benoeming van den Eieer Paul Bert tot gouverneur voor Anunm Tonkin eu Cambodja trekt in Frankrgk zeer de aandacht Als lid der Kamer kan hg niet blijvend tot resideut worden aangesteld maar wel staat de wet toe dat hem een tijdelgke zending voor zes maanden worde opgedragen welke ateeds kan worden verlengd Aldus zal de heer Bert zioh te Haé vestigen als buitengewoon gemachtigde der Fransche regeeriiig bij het hof ten einde het beschermheerschap over ne koloniën beboorlgk te regelen Hem zal algeheele volmacht worden gegeven en alle burgerlgke eu militaire autdriteiteu zyn hem ondergeschikt doch hg is verautwoording schuldig aan den minister van buitenlandscbe zaken Het plan van Bismarck om het monopolie op gedialilleerd in te voeren vindt ook in Frankrgk voorstauders Ten minsie de afgevaardigde Jules Roche zal eerstdaags in de Kamer het voorstel doen om den verkoop van gedistilleerd ook in Frankrgk uiisluiteud aan den Slaat over te laten De ooderhandelingen tusscheu den Sultan en vorst Alexander hebben oog geen besliasenden uitslag opgeleverd doch wanneer men mag geloovcn wat er over wordt medegedeeld bestaat er alle hoop dat weldra een oplossing der Rumelisohe quaeatie wordt gevonden Gelijk wij onlangs mededeelden had bet Engelsche kabinet bealoteu zich niet tegen de eedsaürggiog van den heer Bradlaugh le verzetten en bealond er alle kana dat hg tot z jn zetel in bet Lagerhuia tou toegelaten worden Dinsdag uu verklaarde de Speaker voorziiter van het Lagerhuis dal elk lid voor de grondwettige bepaling verplicht ia den eed af te leggen en bg dit den beer Bradlaugh niei kan beletten behoudena diens eigene verontwoordelgkheid voor eventueele weticlijke verplichtingen De heer Bradlaugh legde daarop den eed af De Pruisische Landdag is door den Keizer geopend die de troonrede door deu minister president liet voorlezen nadat hij eerst voor de bewgzen van gehechtheid hg zgn feest bedankt en op het voortduren van den vrede gewezen had In den Duiuchen Rgkadag zal nu eindelgk de interpellatie der Poolscbe fractie over de verbauning der Polen uit Pruissen ter sprake komen Tot dusver werd deze interpellatie steeds van de orde van den dag verwgderd omdat Windhorst met zgn partg den tgd nog niet gekomen achtte maar nn ondersteunde het centrum met de Duitacb vrgzinuige partij en de sociaal demooraien bet voorstel der Polen Tegen deze overmacht waren de conservatieven en nationaal liberalen niet opgewassen en zoo werd de zitting van heden bestemd voor de behandeling der Poolache quaestie welke zeker den Duitsohen Rijksdag weer het aanzien vau een echten Pootachen Landdag zal geven Vulgena een te Berigu loopend gerucht zouden er onderhandelingen met den Paus worden gevoerd om Berlgn iu te deeleii bij het anrstbisdom Posen de aartsbisschop zou zgn resideutie te Berigu moeten vestigen om te voorkomen dat de aartsbisschop zou kunnen worden betrokken in de Foolsche nationale oppositie ook zou er een Pauaelyke nuntius te Berlgn gevestigd worden In de Belgische Kamer verklaarde de ministerpresident Beeriiaert dat de Regeering tegen het invoerrecht op vee was De president van het Deensohe Folkelhi g Berg heeft wegens zijn veroordeeling tot 6 maanden gevangenisstraf zgn ontslag genomen als voorzitter der volksvertegenwoordiging maar werd terstond door de linkerzijde met algemeene stemmen herkozen INGEZONDEN Danken wij ons Oemeentebestuur goed onderhouden straten eu bruggen een enkele maal des winters zijn wg toch een weinig ontevreden Het is dan wanueer na gevallen sneeuw de dooi komt eu het doordringende sneeuwwater hem die op iKaat moet wezeu tot boven de enkels opstijgt trots overigen goed schoeisel Wee hem die dan op een glibberig plekje een tuimel zou maken al kwam hg er ook al heelhuids af Wel is waar zorgen veel ingezetenen er voor terstond een paar menichen in het werk te stellen om hun straat te reinigen waardoor zg te gelijk in dezen min gunstigen tgd nog een weldaad doen maar anderen wachten bedaard daarmede eenige dagen tot zg met eenige emmers water de straat afspoelen Wat bovenal treft is dat voor gemeeiitegebouwen en op bruggen de reiniging gewoonlijk het allerlaatst plaats heeft en men die eindjes weg toch niet kan overslaau of overspringen als men zich van de eene naar de andere woning begeeft Is daar van gemeentewege niets aan te doen betzg verplichtend stellen dat ieder ook de Gemeente de straat voor zijn deur zorgt schoon te bebbeu of beslaan er geen reinigingsmiddelen b v met behulp vnn onbelast zout dat de gemeente zelf de belaas te veel werkeloozen voor een of twee dagen wat zou knnueu laten verdieuen H DEPOT STATION RHIJNSPOOB Hibernia en Shamrock STEE liOLEi Bekrodnd te Amsterdam Tentoonstelling 1883 met de Eere Diploma Hoogste Onderscheiding PRIJZEN DER STEENKOLEN Contant zonder korting Per Heet rij aac huis Gewone Kachel en Machinekolen prima kwaliteit 0 60 Zeer grove Kachelkolen prima kwaliteit 0 65 Stukjes Steenkolen Nootjeskolen 0 75 AD VERTEWTIEN Geboren ALIDA MARGABEÏHA Dochter van J SLOP en N SLOP TlENSTEA Gouda 13 Jan 86 Smeekolen prima kwaliteit 0 60 Idem idem gezeefd 0 65 Haard of Stukkolen 1 Idem idem groote st p 1000 K G II Gekl Duitsche Gaacokes p H L a 40 KG 0 50 Idem idem 20 HL 9 per 100 stuks ƒ O 60 1000 5 40 2000 of meer 5 per duizend Voor beduidende partijen worden tegen verminderde prjis contracten afgesloten Deze alom gedurende ruim twintig jaar gunstig bekende steenkolen worden dagelijks versch van de mjjnen ontvangen branden schoon weg en geven zeer weinig walm BESTELKANTOREN DEPOT STATION RHIJNSPOOB E DB JONG Crabethstraat Q 237 P W VAN EIJK Mr Schoenmaker Lange Groenendaal T VAN EIJK Bierhal Groeneweg M MOL Korte Tiendeweg Bruinkolen Briquetten Merk B verbranden reukelooe zonder roet achter te laten De Bruinkolen Briquetten B bieden het voordeel aan dat zg uren lang branden zonder dat men naar het vuur behoeft om te zien wat ook by het gebruik in Kenkenfornuizen groot voordeel heeft Bg het stoken van Briquetten wordt men opmerkzaam gemaakt dat De kachelpijpen bjjna nooit behoeven schoongemaakt te worden De kookpotten niet aanslaan 3 De temperatuur steeds gemakkelgk te regelen is De kamerlocht onbedorven blijft en de BRIQUETTE vooral voor salon en ziekenkamer onontbeerlijk is De doorgebrande BRIQUETTE als doofkolen en met de asch met goed gevolggebruikt kan worden voor warme stoven De BRIQUETTE in haarden die metgascokes of haardkolen worden gestookt debeste diensten bewgst om een matige warmtete onderhouden Bestellingen per briefkaart worden den volgenden dag prompt uitgevoerd S D BOO GoüDA Januari 1886 TE E7ÜIITESEN 1 MEI te GO JDA een modern HEEBENHÜJS bevattende 4 BENEDEN en 4 BOVENKAMERS KEUKEN KELDER met PBOVISIEKAMER twee mime ZOLDERS met DIENSTBODEKAMER BINNENPLAATS en TUIN Adres franco Arieven onder No 1244 aan het Bureau dezer Courant Een tekwame STOZEE van goede getuigen voorzien biedt zich aan om dadelijk in dienst te treden Adres BOGAARDSTRAAT R R 152 Men VERLANGT eeu boven de 14 jaar voor halve dagen om boodschappen te doen en licht huiswerk te verrichten Loon naar bekwaamheid van ƒ 1 tot ƒ 1 50 per week Te bevragen ter Boekdrnkkerij van B A VERZIJL te Gouda De Ondergeteekende vestigt de aandacht van HH Eoffiehuisliouders en Slijters op de COGi AC van 1 20 1 40 eu 1 60 per Liter bij niet minder dan 2 Liter en proeven gratis verkrijgbaar Wed C vanOIJE Kleiweg no 2 uit de BLIKKEN TROMMEL van A VAN TUIJLL Amsterdam Het is een zeer verzachtend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der SIgmvliesen per doos 40 ets Depot bg J J V d SA DE Banketbakker Markt HIJ KN Z EGELS alsmede PlsLÜszze els zgn te bekomen in den Boekhandel van A BBIi KillAi Opentare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FORTÏÏUIT DEOOGLEEVEE op DINSDAG 19 JANUARI 1886 des morgens te 9 uren ten sterfhuize van Mejuffrouw H C DE VISSCHER aan de Oosthaven Wgk B No 80a te Godda van eenen goed ft onderhouden gedeeltelijken L BOEDEL waaronder fraaie Ma te Zwart en Eikenhouten MJfmJB MjEN ala BONHBÜR DK JOURX tFmfAST HOEKBüFFET TRÜMEAW pftNAPÉ SOPflA TÊTE a TÊTE FantaWeW andere STOELEN SPIEGELS KROONEN GRAVURES in lijs ten PENDULES waaronder eene antieke PIANINO BOEKENKAST LINNENKASTEN WASCHTAFELS 2KABINETTENeen LINNENPEKS BRANDKAST LEDIKAN TEN goed gevulde BEDDEN en BEDDEGOED 3 INSTEEKKAARDEN KACHELS en FORNUIS HAARDSTELLEN en verder HÜISBAAD enz Te zien Maandag 18 Januari a s des morgens van 9 tot 12 en des middags van 2 tot 4 uren I