Goudsche Courant, zondag 17 januari 1886

i Woensdai 20 Januari 3341 inm GOUDSCHE COURANT iXieuws èn Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van adverteatifin kan gescbieden tot één uur de8 namiddags van den dag der uitgave ZL IVERK FKANSCHK WIJNKN De bekende BORDEAUX k f VI per 48 Flesschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Priiscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elizter Keizers acht 93 te AMSTERDAM Opgericht in ISTS Goedgekeurd bij Koninklgk Besluit van 5 December 1872 en 7 October 1884 Waarborg kapitaal 1 500 000 De Maatschappij verzekert g eldeti voor Plaatsvervanging bij de Jiationale Militie voor Eerste Communie voor Studiekosten voor Huwelijks Uitzet Weduwen en Weezen Pensioen De Maatschappij verzekert ook kleine bedragen in de Afdeeling T t Contributie is lager dan bij Begrafenisfondsen ook omdat de voordeelen grooter zijn Men behoeft niet levenslang te contribuëeren zooals dat wel het geval is bg Begrafenigfondaen De verzekei en voor ƒ 100 en hooger deelen in 50 percent der overwinH De Reserve is eigendom der Verzekerde en wordt steeds bewaard bij de NederlanJsche Bank Sedert haar oprichting vferd bg de Maatschappij deelgenomen door ruim gea en tachtig duizend personen voor ƒ 5 340 000 en werd wegens sterfgevallen uitbetaald ruim 126 000 In 1884 alleen werd deelgenomen door 14323 personen Prospectussen en nadere inlichtingen zijn kosteloos verkrflgbaar bg den Hootdagent te Bodegraven en bij de Vertegenwoordigers H BEÜGELSDIJK Aarlanderveen A SPEK Woubrugge A m BLANKEN Woubrugge W A KOK Koudekerk i BRANDT Boelekade Gouda A BRANDT Armeniusplein Oudewater Th HOUTMAN Woerden i van MOÜWERIK Woerden A van AALST Hazerswoude S HAGEN Waddinxveen A DH BRUIN onder Bloemendaal bg Gouda COLLEGE i De Notaris H I F HEIJMAN te Haastrecht A T m ▼▼ A A TM1 P DINSDAG 26 JANVABI 2EEMiiIfS2üü F l VERKOOPEN ir staande bg de Hervormde Kerk aldaar dik over kruis 63 73 centimeter Betaaldag 15 MAART a s mits voldoende en bekende borgen stellende Vrijdag a s Vergadering Openbare Vrywillige Verliooping TE GOUDA in het Koffiehuis cos Hasmonie aan de Markt Openbare Vrywillige Verliooping in t Beijersche te STOL WIJK ten overstaan van Notaris MOLESTAAB te Waddnucveen in de Herberg van ANKER bewoond door KOOLWIJK op Vrijdag 5 Februari 1886 s morgens 11 uur yAN tktt HUIS met Eouwakker benevens twee Perceelen Weiland te zamen groot 3 Hectaren 5 Aren 80 Centiaren gelegen aan de Noordzijde van het Beijersche binnen Sfolwijk Aanvaarding en Betaling op den 11 Maart 1886 Breeder in Billetten Informatiën geven G VERKAIK en J ANKER Wz te Stolwijk en Notaris MOLENAAR t Waddinxveen Snelpersdruk van A Beink an te Gouda op Woensdag 3 Februari 1886 s morgens 11 ure ten overstaan van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen VAN EINE EOnwmSWQNIN CA Twee HUIZEN SCHUREN ERVEN en GROND benevens diverse Perceelen Weiland Hoöiland Veenland Veenplas Weg Hakhout enz te zsmen groot 21 Heet 14 Aren 49 Cent gelegen binnen de Gremeente RE EU VV IJK afdeeling Reeuwijie en Sluipwijk De Veiling geschiedt iu 9 Perieelen Betaaldag der Kooppenningen 4 Maart 1886 A De gedrukte Notitiën dezer Verkooping bevattende beschrgving der perceelen waarborgrenten en voornaamste verkoopvoorwaarden zullen in tgds te verkrggen zijn bg den Eigenaar Verkooper D SOL te Reemdjk en ten kantore van genoemden Notaris MOLENAAR te Waddinxveen alwaar tevens de bewijzen van Eigendom kadastrale kaarten en extracten met de veilconditiën znllen ter inzt e liggen Uit de liand te koop Eene kapitale hechte BOnWIANSWONING met Twee 6 roeden bargen DORSCHVLOER VS AGENSCHUUR KOEIJEN en PAARDBNSTALLINGEN enz benevens ruim 28 Hectaren best WEILAND tevens geschikt voor BOUWLAND gelegen aan een grindweg nabi Godda Er is gelegenheid tot directe verhuring Informatiën ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Openbare Verkoophiff te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOETIJIJN DROOGLEEVER op Maandag 18 Januari 1886 des morgens te Elf uren iu het Koffiehuis Hasmonie aan de Markt aldaar van Nrs 1 tot 8 Eene kapitale goed onderhouden BOUWUANSWONINQ met STALLING SCHUREN HOOIBERG en ERVEN en ongeveer 10 HECTAREN uitmuntend alles zeer gunstig gelegen aan het Jaagpad en n den Winterdgk te GOUDA Verhuurd aan J NEDERHOP de Land rgen tot 1 November 1888 en de Woning tot 1 Mei 1889 voor ƒ 1150 per jaar benevens de betaling der polderlasten en het Rijnlandsche bundergeld welke te samen over 188o bedragen hebben circa ƒ 110 Voorts de navolgende H ÜIZEN en ERVEIN allen aan het Jaagpad te Gouda en wel Nrs 9 tot 18 Tien HUIZEN en ERVEN wgk Q Nrs 37 tot 46 Bg de week verhuurd te samen voor ƒ 10 45 Nrs 19 tot 22 Vier HUIZEN ERVEN en stukken GROND wgk Q Nrs 31 tot 84 Gedeeltelgk bg de ibaand verhuurd voor 13 25 en gedeeltelijk bg de week voor 3 80 Nrs 23 en 24 Twee HUIZEN en ERVEN wgk Q Nrs 26 en 28 Bg de week verhuurd te samen voor ƒ 2 50 Nr 25 Een goed onderhouden gemakkelgk ingericht ERF en TUIN wgk Q Nr 27 Terstond te aanvaarden Het Huis bevat beneden 3 Kamers en Keuken en boven 3 Kamers en Zolder en is van vele gemakken voorzien Nr 26 Een PAKHÜIS SCH UUR ERVEN en grooten TUIN of perceel GRON D naast en achter het vorige perceel groot ruim 6 Aren Te aanvaarden 1 Mei 1886 En Nr 27 Een HUIS en ERF aan de Vlamingstraat te Gouda wgk O Nr 374 Verhuurd bg de week voor ƒ I De perceelen zijn 3 werkdagen vóór dendag der Veiling en op dien dag van 9 tot Uuren te bezichtigen Alles breeder bg biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER voorgenoemd f De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den arond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATBR DAG De prgs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND OOUÜA 19 Januari 1886 Z M heeft beaoemd tot commiRiaris van politie alhier den heer J W TaiueaburK than oornmitsarii vaD politie teveni connDiiiarit van Rgicipolitie te BoU Brd Tol gemeeDle oDtraBKer van Voorburg ii benoemd de beer W L van Mierop alhier Voor de verpachtioK vaii het kaatelelnKbap der Sooietfil ffOne Genoegen zgn de rolgende intohri viiigen iugekomen i W Blanken Gonda 3600 J Faaa Allart Gouda 2500 en 20 pCt van de netto iml N F vao Siraale Leiden ƒ 2500 B A Kleintje Hage ƒ 2500 W E Scbwemmer Gouda ƒ 2600 C P Backer Gouda ƒ S20 E Ephraini Leiden ƒ 2260 B Sanderae Bcllerdan 7SS0 Q van BcedlDortland Amat ƒ 2200 B C Merntene ƒ 2000 D r d Meer Cnilenbnrg ƒ 1760 Voor hel Haagiabe Gerechlshof itond Zaterdag in hooger beroep terecht A S woonachtig te Ouderkerk a d IJstel door de Rotlerdamsche Rechtbank ter ulie van miibaudelinii tot 6 dogen eenzame opalnitiug veroordeeld Bekl werd namelijk beschuldigd dat hg bü gelegenheid an de jougile Qoadiche kermis by een opstootje een koetsier een slag ion hebben gege en Bekl ontkende welke ontkentenis door verscheiden getuigen a décharge werd bevestigd Mr Kranenburg adv te Utrecht wees op de eenstemmige verklaringen van de getuigen a décharge die allen pertinent verklaarden dat bekl niet geslagen had en op de tegenstrijdige en daarom z i minder vertrouwbarr verklaringen van de getuigen a charge PI concludeerde dan ook tot vrijspraak Hel O M reiiuireerde bevestiging van het vonnis a guo De uitspraak in dece zaak is bepaald op Donderdag a s s middags ten 3 uur De Becbtbank te s Gravenhage heeft iu haar litting van gisteren Gerardns Hoogendoorn sohriJTer an een ingeionden stuk in het Humoristisch Satyriek Weekblad Jrgut dd 19 Sept jl waarin de sigarenhaudelatr de Jonge wonende op den Dennenweg vroeger kastelein in het koffiehuis op den hoek van de Elandstraat en de Hemsterhuisstraat te s Hage valscbelgk werd beticht van vergrijp tegen de tedeo ia een vorig nr reeds door ons ermeld lot 3 maanden celstraf en een boete van ƒ 26 veroordeeld De Bechtbsnk nam san dat toowel het noemen van het vroeger beroep als de woonplaats van den aangeduiden persoon voldoende aanwgtiogen waren om den onschuldig belichte ten onrec hte aan de verachting tgner medeburgers prijs te geven en dat bet anders sohrgren van den naam en hel noemen van de onders ran den persoon wien de schrgver op het oog had niets ter take deden en de schuld van bekl niet verminderden Door den heer C J Begeer eigenaar der Utrechlsche lilrerfabriek is met het oog op de aanslaande herdenking van het 260 jarig bestaan der academie van Utrecht het model van eenen gedenkpenning gemaakt In eene circulaire aan zgn stadgenooten meldt de heer Begeer dat bij voldoende ondersteuning het hem eene eer ui zijn dezen gedenkpenning te mogen slaan en tevens de opbrengst na aftrek der kosten Ie mogen doen strekken als bijdrage voor het op te richten nienne academiegebouw Hij stelt lich foor de bronzen medaille leKcn 1 75 de zilveren legen 10 in den handel te brengen De Kederlandscbe Egnapoor is begonnen met de verwarming derde klasse rijtuigen met waierstoren Naar het Haagsche Dil terueemt beslaat bijZ M den Koning het plan in fen aan te kooiwngedeelte van de Seheveningscke boschjea ee e villate doen bouwen t Z M de Koning heeft de tr dagen voor Prinses Wilhelmiua eene verzameling van ruim 50 buitenlandsche zangrogels aangekqehl welke iu fraaie kooien thans de kamers van bet Prinsesje versieren Vit Uilltogen wordt aan de GeUkrlanier medegedeeld dat de pastoor aldaar lerleden jaar door opgravingen in den Everaberg een stak weiland aaraan allerlei volkssprookjes verbonden zijn ontdekte dal op die plaats een der vele blokhuiteo heeft gestaan door Drusus vermaard en reeds voor t begin der christelijke jaartelling aan den zuidelijken oever van den Rijn gebouwd Nn tracbtle hg terug Ie vinden de begraafplaats van hei garnizoen dat genoemd blokhuis moest bezet hebben en weldra werd die in de nabgheii gevonden Een aantal urnen schoteltjes van terra sigillala en andere aardsoorten amphorién enz kwamen aan het licht Velen lagen slechts even onder de oppenlakle en zijn dientengevolge gebroken Du is ook t geval met eene glazen flrsch met langen hals waarvan de il tsle beiraard is als bewijs dat men desigds reeds de glasblazerij kende De pastoor heeft door zijn onderzoek bewezen dat in Üillingen een der blokhuizen door Drums gebouwd geslaan heeft dat de Romeinsche weg ran Vetera Gastra naar Leiden over Millingen langs dat blokhuis naar Gent liep dat langen tijd een garnizoen op dat blukbuis geweest is aangezien in de nabgheid eene begraafplaats is ontdekt waarop zeer veel urnen enz gevonden zijn die getuigen dat zij honderd en meer jaren in ouderdom verschillen Verder is gebleken dat het garnizoen uit armoedige soldaten heeft bestaan omdat op de begraafplaats slechts zeer eenvoudige urnen potjes en pannekens gevonden zijn en zeer weinig munten en sieraden en deze nog van weinig waarde Eiadelijk is gebleken dat de Romeinen uiet al hunne lijken terbrandden Milliugeu schgnt dus wel zoo oud als de slad Ngmegeu maar niet zoo bezocht of Heter bewoond te zijn geweest door den staf van het Bomeiusche leger De pastoor is overtuigd dat de dappere Batarier Claudius Civilis hier moet begraven liggen en hij Iwgfelt niet of de plaats wordt nog geiouden en dan zal Claudius asch eene waardige plaats ia het Archeologisch Museum te Leiden worden aangewezen waar reeds vele Romeinsche oierblijfsels uil Millingen zijn of liever op het Stadhuis te Nijmegen waarvoor Millingen zekerlijk voorliefde heeft als zgnde de stad der Batarieren waar Cesar zijne beroemde burcht bauwde en omdat Millingen tot het eiUud der Bstariereu behoorde De beer A J Sewel veeartsengkundig inspecteur ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt Atzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN geeft in de Ned Sport de eerste verscbgnseleu op van dolheid bij houden Zg zijn Ferlie va eetlust Indien deze onverklaarbaar is sla dan u en hond goed gade Aanval Vreesachtige hondea verliezen alle vrees en happen of bijlen zonder eenige aaiibitsiog groote of kleine honden Gewoonlgk vechten zij niei maar happen slechts dikwgis voorafgegaan van een kort geblaf door den woedenden hond De kat ja zelfs zijn metgezel is het voorwerp van zijn aanval FeratukriHj mn karakter Levendige houden worden gemelgk en knorrig rustige worden onrustig en goedaardige worden twistziek Zg hebben een neiging om zich in donkere hoekeu te verschuilen Blaffen Zeer kenmerkend kort afschuwelijk hoi half blaffen half huilen de verandering wordt dadelijk opgemerkt daar de gewone stem van den huis of hofhond wel bekend is san den eigenaar Onnatuurlijk voedsel Hoewel een dolle hond gewoonlijk alle voedsel weigert lal bg alle vuiligheid steenen siruo ent venilIndeB Ilij zal groote neiging tooneu om aan het boat van gn hok doeken kleeden pooien van tafels en stoeien enz te knagen Neiging tot ZKsrven Een dolle hond is teer geneigd weg te loopen en te gaan zwerven Indien hg eenig symptoom van verontruslenden aard toom moet hy opgesloten of aan een ketting gelegd word n Water Dolle houden hebben geen vrees voor het water tg steken hou bek lu het water en kunnen in de eerste periode van hun ziekte op faun emak drinken Kakement In geval van stille dolheid hangt de onderkaak verlamd neer en is de bek voorldureod geopend juist of die verstijfd is Een gebeten hond moet streng bewaakt worden en indien men vooronderstelt dat hij door een dollen hond gebeten is onmiddellijk afgemaakt Het kapitaal voor de Duitsche Opera te Rotterdam is nog steeds niet volteekend De heer Behrens heeft intusschen besloten ingeval bij de directie over de Opera weder op zich neemt af Ie zien vau zgn plan lot exploitatie der sohuttergmuztek zoodat hy alsdan de belangen der Opera meer zal kunnen behartigen Willem De Haan wiens Kaiserstochler dezer dagen met zooveel bgvnl is opgevoerd werd In 1849 te Rotterdam geboren en voor den koopmansstand bestemd Maar liefde tot de muziek bracht verandering in die plannen en de jonEe De Haan werd leerling van de Muziekschool ie Rotterdam Nicolai Bargiel en De Lange waren zgn leermeesters In 1870 bezocht hy het conservatorium te Leipzig en maakte in den volgenden winter een reis om het muzikale leven te Berlgn Weenen Muchen Keulen ent te Iteren kennen In 1873 aanvaardde hg de betrekking van muziekdirecteur te Bingen in 1876 die van dirigent vau het Motar Verein te Darmsiadt Twee jaren later werd hg aldaar 2e hofkapelmeester aan het Groothcrtogl Hofihealer een jaar later Ie kapelmeester welke betrekkiug bg nog bekleedt Üe Haan schreef verschillende werken voor orkest en soli Der Kouiugssohu Uarpa enz verder liederen en duelten Zgn opera Die Kaïserstochter rond te I armstadi buitengewoneu bgval De pbotograaf P A Moitu somt in het N v d B eenige bezwaren op welke naar zgne meeuing bestaan tegen de mogelgkheid van een photograpbische