Goudsche Courant, woensdag 20 januari 1886

secretaris afgevaardigd tot het houden van een conferentie met den praesfs en den scriba van het classicaal bestuur alsmede met den praeses eu den scriba van den kerkeraad te Amsterdam In verband met de gegeven inlichtingen heeft de synodale commissie na ernstige beraadslagingen geoordeeld dat er tegen het geven van deze machliging in beginsel geen bezwaar kan bestaan aangezien het algemeen belang der kerk geacht moet worden zeer bepaald in deze zaak te zgn betrokken Van verschillende zijden zijn bij de synodale commissie ingekomen adressen vau kerkeruden waarbij het onverwijld samenroepen van de algemeene synode verzocht wordt met uitzondering van één adres waarbij die samenroeping noch raadzaam noch wensohelijk geoordeeld wordt De synodale commissie met leedwezen kennis genomen hebbende van den oogepasten toon in enkele der er adressen heersohende heeft geoordeeld dat daargel iten of er bij den stand van zaken tijdens de afzending van deze adressen termen zouden zijn geweest om aan het verlangen van adressanten te voldoen de loestaud in de laaute dagen een zoo geheel andere geworden is dat de grond waarop hel verzoek gedaan is geacht kan worden te zgn vervallen He buileugewone vergadering der commissie is daarna gesloten De vroegere Chioeeeche gezant in Den Haag Li FougPao ridder grootkruis in de orde van den Nedcrlandtcheu Lreuw is uil zgn ambt en waarwaardigheden ontzet Het keizerlijk decreet waarbg dit geschied is luidt als volgt De madarijn bezitter van den knoop der 2e klasse en in den rang van Tante ingeschreven LiPong Pao is wegens zijn oneerlgk co verachtelijk karakter en wegens zijne behendigheid om zich in te dringen en door intriges ambten te verwerven reeds I verscheidene maleu en door verschillende personen bij ons aangeklaagd Hierbg betelen wij dat bij uit ambt en waardigheid ontzei eu nooit weer tot benoeming in den staatdienal aanbevolen worde Dit ii onze keizerlijke wil Naar van particuliere zijde vernomen wordt ion zijn val te wijten zijn aan Engelschen invloed omdat hg voor den aanleg van spoorwegen in China ten gunste van Duitsohe ondernemers werkzaam was Intusschen beeft China ondanks den val van den gezant in Duitlchland toch nieuwe panisersohepen besteld ptra aur aanleiding ran de r eliten over iilï eene I nitTinding van den Amerikaan Hoe I Zoo Eegt hij dat de kotten tan het papier hoewel reedi roldoendc om de laak totaal onraogelyk te maken nof nieta ign in Tergelqking met de rolgende zwarigheid ieder rxemplaar dat uil de Pera komt zal nog eertt moeten ontwikkeld worden want de korte lerliohting heeft maar een latent onzichtbaar beeld teweeg gebracht hetwelk eerst na ti è i 10 minuten in een zekere dure oplossing van oxaalznre kali en yzervitriool doorgebracht Ie bebben te voorschijn komt Nu moet de nieuwe courant i even gespoeld worden 2 a 3 minuten in aluin gebaad weder gespoeld om daarna minstens vgf minuten in een bad van ouderzwavelzure soda te worden gedompeld Dit noemen wij photografeu het beeld fixeeren wordt dit niet gedaan ilau wordt de afdruk na eene korte poos aan het licht blootgesteld te tgn zwart Uit is echter nog n et alles Uit het soda bad k mende moet ieder afdruk zorgvuldig geirpoeld worden om elk rpoor van soda te verwgdereii anders is de eleotro pholographische courant veroordeeld na eenige weken de bleekzncht te krijgen om ca een paar maanden geheel te verdwijnen Op t DOgenblik zon bet drukken van een I enkel blaadje zooals bet üieumblai voor de Boek I handel alleen aan papier kosten 34 cents daarbg komt nog deze kleine zwarigheid dat de achterkant van t papier nog niet bedrukt kan orden maar dat is bgzaak De Amerikanen zijn zoo knap dat het voor hen eene kleinigheid zal zijn de moeilijkheid plus alle andere te overwinnen en ik verwacht dat ze binnenkort eene machine zullen uitvinden waarmede ze in een paar uren de NeK ïork Herald hg eene oplaag van 3 a 600 000 ex voor 2 a 3 cents zullen drukken Wellicht krijgt men nog eene pholographisohe oleographie als premie op den koop toe Het verzamelen van postzegels door leerlingen van lagere scholen wordt in de Vereenigde Staten van hooger hand zeer aangemoedigd Dat is het lievolg van den goeden invloed dien deze liefhebberij op de ontwikkeling der jeugd in de eerste plaats in de geschied en aardrijkskundige vakken uitoefent Op eene onlangs gehouden vergadering van onderwgzeressen verklaarde eene barer onder anderen Ik heb in mgne laatste klasse twee jongens die ieder bijna sinds een jaar postzegels verzamelen maar geen jongen uit de hoogste klasse kan het in de bovengenoemde vakken met hen opnemen Zij weten den naam en het jaartal der troonsbestijging van lederen vorst ter wereld verder de bevolking het muntstelsel en zgne verhouding tot het onze het wapen en de vlag van ieder land of bezitting die 1 postzegels uitgegeven hebben Ook bezitten 7g betere algemeene kundigheden over de aarde de betrekkelijke grootte barer rijken en den trap van beschaving harer volken dan vele volwassenen Eene andere leerares verhaalde bij dezelfde ge egenbeid hoe een inspecteur van het onderwijs gedurende een speeluur in hare klasse kwam met bet doel om aan het in zijne oogea afkeurenswaardige postzegel verzamelen een einde te maken Juist werd een postzegel van Sarawak ter ruil geboden De leerares begon toen Ie vragen Van welk land P Wiens portret P Welk jaartal Welke waarde Waar ligt Snrawak Wie regeert Borneo P Hoe beet de booldstiid P Op deze en een tiental verdere vragen gaven de jeugdige filatelisien zulke uitstekende antwoorden dat de inspecteur terstond zijne eigen kinderen met bet verzaraeleu van postzegels liet beginnen Ook schenkt hij sederfdien tgd aan ieder schoolkind dat meer dan vierhonderd verschillende zegels zelf verzameld heeft een exemplaar vau het beste bestaande album De PariJBOhe correspondent van het BanddtHad ohrijft dd Viijdag Inderdaad er gebeuren hier zoovele misdaden dat hel u spoedig zon gaan verdrieten indieu ik ook maar eene poging waagde u van de ergste getrouw op de hoogte Ie houden Met een bgzouder oogmerk maak ik echter melding van den moonl eergisierenavond op een ook te Parijs zeer gezien magistraatspersoon gepleegd den prefect van hel departement de TËure den heer Bariême Van Pargs per trein naar huis gaande schgnl hij in ilen spoorwagen met een revolver gedood en daarna op den weg geworpen Ie zgn in de i abijheid van hel station Maison Laffitte waar hel lijk door een spoorwegbeambte is gevonden Ditmaal kan er van onzekerheid omtrent de oorzaak van den dood gelijk na dien van den bewoner der straat Saint Martiu waarover ik u eergisteren schreef geen sprake zgn Toch is eerst den volgenden dag aan het parket te Versailles kennis van de zaak gegeven Toen men des nachis den bri aditr der gendarmerie kwam waarschuwen weigerde deze indien de Matin van heden goed is ingelicht op te slaan en Ie lelegrapheeren de stalionohef van Maisun Liffi te f toegezonden Zij is niet zeer omvangrijk en op 1 eenige belangrijke punten zooals de geraamde opbrengst de Ie verleenen schadevergoedingen enz zeer arm van inbond In het algemeene deel wordt gezegd dat de ntt gedane stap op het gebied der brandewgn belasting een noodzaktlgk uitvloeisel is van de nu reeds sedert S jaren ondernomen algemeene hervorming der rijksbelastingen De behoeftsn des rijks zgn groot brandewijn is een der beste objecten van belasting hoe van dat middel de hoogste inkomsten te verkrggen is eene vraag die veel strijd heeft uitgelokt en allerlei tegenstrijdige antwoorden het ia nu gebleken dat alleen door het invoeren van een monopolie zooder al Ie groote hardheden en onhillgkbeden de noodige inkomsten aan het rijk kunnen worden verzekerd en tevens in het belang der moraliteit en der volksgezondheid door beperking van het verbruik en uitsluiting van vervalschie soorten kan worden opgetreden In de toelichting tot de afzonderlijke artikelen is zeker wel het opmerkelijkst hel streven om te betoogen dat vooral de belangen der kleine branderijen in hei oog zijn gehouden Amsterdam 18 Januari 1886 Aan de Redactie van de Goudtcie Courant In verschillende bladen is dezer dagen een mededeeling opgenomen als zou de stoomtram Gouda Bodegraven wegens defect aan de locomotieven den dienst gestaakt hebben Dil bericht nu is eenvoudig een verziniel Bij t in t ongereede geraken van locomotieven zelfs tijdens t felste weder heeft bet oponthoud geen halven dag geduurd In den dienst werd van wege en voor rekening van d Stoomtramweg Maatschappij Gouda door omnióutten voorzien terwyl sedert lang weer op de oude wgze de dienstregeling per geuione itoomtram wordt uitgevoerd U bij voorbaat dankzeggende voor de opneming dezer regelen Hoogachtend Namens de Sloomtramweg Haatij Gouda Mr S K ATZ President Commissaris CORRESPONDENTIE L C V d W te A Zeer gsirne zoaden wij uo uw beleefd verzoek voldoea ware hel niet dat biJEoodere redenen ODs ditmaal verhioderden aw itok op te aemeo na HïDjcTK In het Pkarmactutiioh JTeeiblai wordt er op gewezen dal voor den verkoop van vergiften aan den apotheker de strengste voorzorgen zijn verplichtend gesteld terwijl de handel geen enkele beperking of belemmering hierin kent Hel is waar in lijst C bij art 80 zijn vergiften vermeld die niel beneden een zekere hoeveelheid door andere personen dan apothekers of apotheekhondende geneeskundigen mogen verkocht worden maar dewijl art 30 in het nauwste verband staal met art I eooala herhaaldelijk uit de gevoerde stukken en de beraadslagingen bleek slaat de bijvoeging tol geneetltundig doel in art 1 gemeld ook op art 30 ea de daaru l voortvloeiende Igst wanneer aldaar van geneesmiddelen gesproken wordt Dit ligt geheel voor de hand want bij eene andere opvatting zou bijv een verkooper van een doosje phosphorushoudende lucifers strafbaar zijn omdat bg phosphorus in meogI sel verkoopt in geringer hoeveelheid dan de minimumhoeveelheid 30 gram op lyst C bedraagt Tijdens het proces der Lddsohe gifmengster heeft men het vreemd gevonden dal de drogist niet vervolgd is wegens hel verknopen van acidum arunicoium in geringer hoeveelheid dan aan een onbevoegde veroorloofd zon zijn Hel geneeskundig doel was echter afwezig Vandaar dat vervolging niet mogelijk was Het valt echter niet te ontkennen dat er dus een leemte in de wet is die moet aangevuld worden i e verkoop van sterken drank zegt het Pkarm ff eekhl is aan vergunning onderworpen waarom ook niet die van vergiften De aflevering van met name genoemde zware vergiften in den handel behalve aan apothekers en geneeskundigen moest niet mogen plaats hebben dan op daartoe schriftelijk verleende veigunning van den burgemeester der gemeente alwaar de handelaar gevestigd is en hij moest verplicht zijn een register te houden waarin de verkoop dier middelen mrt de personen die aankochten telkens aangeteekesd wordt om van dit register op des uitgedrukt verlangen aan de ambtenaren van politie en jnalitie inzage te geven Met bet oog op het Amsterdarosoh kerkelijk conflict deelt men aan hel Haagsohe Dagblad mede dal in 186S door het Provinciaal Oerechlshof van ZuidHolland in hooger beroep een beslissing is genomen in een niet gelijksoorliif maar toch eenigermate in beginsel sterk gelijkend geding üargerlijke Stand GEBOREN IS Jan Coroelia oaders C Vsrbart en A A Soasbeek 18 Johiaaes Coroelis ouders J C Sibbes eo J F de Jong Hillem Jarriaan ouders W 6 Boekkamp en J Sprugt 17 Hendrik Johaonei aoderi A de Jong en 6 Zijdeano Msria ooders J C SlKog eo M H Meerscholten 18 Uarid ouden C Biio en S Wegers HermSDOs ouders i BgnhoBt en J S van der Speld Leeudert ooders J Tak en i de Boom OVERLEDB N 16 Jsn W M gigmans 1 ai O Leepel 35 j T van der Laan Wed W de Brnijii 76 j S B Brouwer j 2 m 17 J van Gastel 4 j 18 VI Vlo Oostea 1 j 6 m 19 A van der Zwaln 8 j H Prang 69 j seinde dooh Het teltynin schijnt weggeraakt te zijn althans aan de prefectuur heeft men er niels van gemerkt De commissaris lai de Igding in genoem 1 dagblad Ter nauweruood beeft men den tgd gehad om mevrouw Bariême te waarschuwen voordat de I krantenjongens bet doodsbericht in de stralenrondriepen Den volgenden middag om drie uur kwam het parket ter plaatse van het onheil aan Te meer is deze slakkengang te betreuren daar men in het bezit meent te zijn van gegevens omtrent den vermoedelijken moordenaar voor wien elke minuut tijdverlies natuurlijk de mogelijkheid van het Igf te bergen vergroot ja de verregraode onachtzaamheid waarmede gelijk juist dezer dagen nader is gebleken indertijd de lijkschouwing v n het slachtoffer uil de straat SaintMarlin heeft plaats gehad valt de slofbeid waarmede deze jongste misilaad aanvankelgk is behandeld te scherper in het oog Daarom zal hetgeen hedenmorgen op het ministerie van binnenlandsche zaken heeft plaats gehad zeker een goeden indruk maken De heer Sarrieu ontving de chefs van versohillenuft takken van dienst lot zijn departement behoorende die den nieuwen minister kwamen complimenteeren Ën tegen den directeur de la iociété générale en tegen den prefect van politie beeft de minister zich eene toespeling veroorloofd op den moord des heeren Barrême hen uilnoodigendo meer ijver aan den dag te leggen Ook de prefect der Seine werd niet vergeten Men ia te Pargs dan ook alles behalve gerust tegenwooidig De nachtelijke aanvallen de brutale aanrandingen op klaarlichten dag laten niet na vrees en schrik onder de ingezetenen te verspreiden Mogen daarom de ministerieele lessen eeiiige uitwerking hebben Indien de burgerij slecht van den goeden wil der politie overtuigd is blijft zij van haren kant niet voor rede doof en begrüpt zij volkomen hoe ontzaglijk moeilijk de taak van de mannen der openbare veiligheid is en hoe ondankbaar Zooeven werd al weer een moord gepleegd in de Rue Caumartin Ëen 28 jarige vrouw die in verstandhouding leefde met den kassier van den Cercle FrancoAmerican werd gisteren door haar minnaar vermoord gevonden De concierge verklaarde dal de vrouw met een vreemdeling thuis was gekomen die echter spoedig weer vertrok Vermoedelgk was diefstal het doel der misdaad Ten minste ongeveer 6000 frcs aan juweelen en geld ia vetdweoen maar eeuige effecten ter waarde van 26 000 frcs welke onder hel linnengoed verborgen waren t jn den moordenaar omgaan Vüor de Arr Reohtbank te Middelburg werd Vrijdag in hooger beroep behandeld de zaak van de i gezagvoerder eener Qoesohe stoomboot die bg bet vertrek van de ligplaals aan de kade te Goes des nachis de stoomfluit had doen hooren De be oners dier kade waren gestoord of badden kunnen gestoor 1 worden in hun rust VandAar een gerechtelijke vervolging en een veroordeeling door den Goeschen rechter van den rustversioorder tot ƒ 6 50 boete Het O M der rechtbank te Middelburg vereenigde zich met dien eiach en vroeg bevestiging van dit vonnis De verdediger van den beklaagde Mr W A van Hoek te Miildelburg wees er óp dat in bet oorspronkelijke artikel in verband waarmee de vervolging was ingesteld staat tranquillity en niet repoi Hel werken met de stoomfluit behooit tot appellant s beroep en ware deze voorzorgsmaatregel niet gebezigd dan had bg eventueel civiele rechtsvervolging ingebracht kunnen worden het verwgl dal niel alle voorzorgen en waarschuwingen van des kant des gezagvoerders 1 van een stoomvaarluig waren genomen geworden Dat in Amsterdam een feit waarop bet O M zich beriep de bepaling geldt dal het werken met de stoomfluit loo b j dag ais bg nacht is verboden pleit juist volgens pleiter voor het niet strafbaar slellen van dit feit dal te Goes is geschiei waar een dergelijke gemeenteverordening niel bestaat Op deze en nog andere gronden vroeg pleiter ontslag van rechtsvervolging voor zijn cliënt De uitspraak is bepaald op Vrgdag a s De Kerk Ct behelst het volgend officieel bericht De algemeene synodale commissie heeft op Maandag 11 Januari II en twee volgende dagen eene buitengewone vergadering gehouden naar aanleiding van een voorloopige keiiniigeving bg baar ingezonden door het klassica il bestuur van Amsterdam doende wat des kerkeraads is en inhoudende mededeeling van het voornemen om bij de synodale commissie naar an 66 van het reglement voor kerkelijk opzicht en tucht machtiging aan te vragen lot het voeren van de noodige gedingen voor den burgerlijken rechter ter zake van de Ie Amsterdam gerezen con flicten Tot het verkrijgen van de noodige inlichtingen in dezen heeft de comraiasie haren president en I Te Lsideo wu gewhjl tiuioheD de kerkvoogden en den kerkeraad over het beheer De kerkeraad maakte een uienw reglement op het beheer en riep de stemgerechtigde ledeu op om dat goed te keuren Belrekkeiyk zeer weinigen kwamen hun slem uilbrengen zeker bleef weg eu de kerkeraad uitgaande van den regel die zwijgt stemt toe voerde het reglement in benoemde een nieuw college van kerkvoogden en notabelen en liet de door hen aangestelde collectanten bestaande uit vrijwillig zich daartoe aanbirdenden meest studenten alleen loe tol de kerkcollcc feu gedurende de godsdienstoefeningen i terwijl de collectanten der oude kerkmeesters zich daartoe aan ile kerkdeur plaatsten Van overrompeling of inbraak onthielden zich de nieuwe kerkvoogden terwijl zg zich verecnigden in de kerkeraadskamrr hield de oude commissie haar vergaderingen in de kerkvoog dijkamer en voerde zij overigens het gewoon beheer Dit geschil werd bij bovengenoemd vonnis uitgewezen in het voordeel der oude gemeente commissie terwijl later in 1869 bijeen nieuw reglement door de groote meerderheid der stemgerechtigde gemeenteleden bij voltalligheid goedgekeurd werd bepaald dat geen predikant onderling of diaken tevens kon zijn lid van het College van Kerkvoogden of van Notabelen Mr G M van der Linden pleitte voor de oude mr J Kappeyne van de Coppello voor de nieuwe gemeenttcommissie Sedert 1577 waa het bedoeld beheer uitsluitend gereglementeerd door de plaatselijke overheid lot 1819 daaraan rekeuplichtin en later door provinciale door den Koning vastgestelde reglementen Louise Michel is in vrijheid Donderdagavond werden de poorten der gevangenis voor haar ontsloten Met prins Kropotkine en andere veroordeelden heeft zij van den president d r republiek gratie gekregen Dankbaar voor dit gunstbewijs is zij niet integendeel zij protesteerde er tegen en met verontwaardiging weigerde de hardnekkige gevangene fn het eersi de haar verleende vrijheid Haar verzet was van zulk een aard dat haar ooi lag uil den kerker vergeleken kon worden bg een uitzetting want men moest haar dreigen geweld te gebruiken om haar lot heengaan Ie noodzaken En wat is de reden van haar protest Zij wil amnestie of voor alten of voor niemand Pas was zij in vrijheid of zü schreef aan vijf of zes dagbladen brieven van denzelfden inhoad maar verschillend van vorm waario zij bare denkbeelden over amnealie ter kennis van hel publiek brengt Bovendien had zy nog v 5or dat zij SaintLazare verliet aan den directeur der gevangenis die baar bet einde van hare opsluiting aankondigde twee brieven ter hand gesteld den eenen voor den president der republiek den anderen voor den prefect van politie aan wie beiden zij verklaarde dat zij hare invrijheidstelling beschouwt als vu umfflel moral une in amie Heeft zij de gevangenis verlaten dan is het alleen pour ne pat me donner en pSture aux Journaux comiquet maie en repouttant tout acquietcement i la Uoheté qu on me fait commetire Zij begaat baars ondanks de laagheid waartoe men haar noopt want deed z het niet zou ig zich aan bespot ling bloodstelleu Hare medezevangeneu zagen met leedwezen haar vertrekken Die vrouwen vooral zij aan wie hel vergund is hare kinderen bg zich te hebbeu genoten veel goeds van baar Ook was zij in den kerker de vriendin van redelooze schepselen en lil verstond de kunst twee diersoorten van nature elkander vyandig stil en rustig zamen te doen leven katten en ratten Zij heeft voorloopig baren intrek genomen in een buis Rue Victor Hugo waar de heer MoiV lid van den arrondissementsraad een kamer voor baar in fereedbeid had laten brengen In deze kamer vond ij het huisraad haar nagelaten door hare moeder aau wier graf zü Vrgdagochteud een bezoek bracht Op hare vrienden werpt zij de verantwoordelijkheid voor bars itgrdca humiliante en het felst is zg gebeten op Eochefort dieu zg beschuldigt ze te hebben uitgelokt De rcgeeiiog toch beeft stipt gevolgd den raad dien de redacteur van den tramigeant baar in zijn blad gegeven bad Hare verbolgenheid was in deeersle oogenblikken zoo groot dat zü ihet besluit nam zich naar bel buitenland of naar Nieuw Caledonië Ie begeren om hare gedenksohriflcn te voltooien waarvan naar het schijnt bet eerste deel weldra hel licht zal zien liuitenlandsch Overzictit Volgens een telegram uit Belgrado heeft de Servische minister van buitenlundsche zaken de heer Garaaohanin een weigerend antwoord gezonden op de litnoodigiog tot ontwapening voornaraelgk op grond dat de vredesonderhandelingen nog niet zijn begoDneD en Servië üeh tegen elke verrassing wil vrijwaren De Standard verneemt nit Sofla dat verscheidene Russische officieren aldaar teruggekeerd en opnieuw bij het Bulgaarsche leger ingedeeld zijn Uit Weeneu wordt geseind dal lusschen Servië en Griekenland een verbond legen Turkije te wachten is De Daily News verneemt dal de Paruellisten nog geen bepaald besluit hebben genomen omtrent hun in het Parlement aan te nemen houding de leiders der partij ijn er voor Gladstone te steunen onverschillig welke gedragslijn de ex premier zal volgen Nog deelt betzelfde blad mede dal er ten opzichte van Ierland een zekere ongerustheid bestaat en er in Regeeringskringen sprake is van de benoeming van Wolseley tot opperbevelhebber van de lersche strijdkracblen Men spreekt ook van een nieuwe dwangwet voor Ierland welke in de troonrede zon worden aangekondigd Een feit is bel dat er in Engeland een zeer sterke anti Iersche stroom is welke nog dagelijks toeneemt De hertog van Bedfort deelt in de Time mede dat bij de gelederen der liberale partij zal verlaten wanneer Gladstone vau zijn invloed iu hel Parlement I N Q E Z O N D E N gebruik maakt om de gelrouwe Ieren aan de willekeur der Parnellisttn over Ie laten De Frauscbe bladen hebben nu vooreerst stof tol schrijven genoeg met ile Boodschap van den President en de Verklaring der Ministers Het laatste stuk maakt over hel geheel een goeden indruk door de bezadigdheid waarmee hel geschreven is het is roei veel zorg bewerkt om geen der repu blikeinsche fraotia te ontstemmen De uitslag der laatste verkiezingen zoo luidt het Ineeft ten gevolge dat geen Kabinet op duurzaamheid kan rekenen zooder den steun van alle fractiën der republikeinsche meerderheid Onderlinge verzoening wederzijdsche toegevendheid zijn dus noodig E besiaat behoefte aau een voorzichtig maar gestadig voorwaarts schrijden tot het verkrijgen van democratische hervorming waardoor de publieke opinie niet verontrust wordt De taak voor hel jaar 1886 weggelegd zal bestaan in hel brengen van orde en lucht in bet beheer Sommige ambtenaren bestrijden openlijk de republikeinsche instellingen en hel wordt tijd dat aan deze soort van anarchie een einde kome Ten optichte van de bemoeiing der geestelijkheid met de jongste verkiezingen wordt gezegd Zoo iets mag niet bestendigd worden Hel ernstig vraagstuk van de scheiding tusscheu Kerk en Staal zou zich daardoor als vanzelf opdringen Dit vraagstuk moet door discussie tot rgpheid mien gebracht doch inmiddels moet de geestelijkheid wil zij geen plotselinge breuk uitlokken zich tol haar mandaat bepalen ADVERTENTIËN Bevallen van een Zoon J F SIBBES DE Jong Gouda 16 Jannari 1886 Een tweede laak zoo luidt verder de Verklaring rust op de wetgeving voor het tegenwoordig jaar iiaraelgk herstel van het evenwicht op de Staatsbegrooting De Regeering denkt dit doel te kunnen bereiken zonder de toevlucht tot eene leeuing te nemen en ook in de koloniale uitgaven zander nieuwe belastingen te kjiunen voorzien De departementen van oorlog en mnriue zullen tich ten behoeve van het budg et ernstige opofferingen moeten getroosten zonder dat echter de militaire kracht van het land daaronder lijdt Tegenover hel buitenland zal hei Kabinet eene waardige doch vredelievende poütiek volgen Alle krachten lot het vasteland bepalende zullen geen expeditiën in verre gewesten meer ondernamen worden Alleen zal de Regeeriog de verkregen stellingen behouden en voor Auiiam Tongkin en Madagascar ecu protecloraal vestigen Voorspoedig bevallen van eene Dochter M G C 800SGouda 19 Jan 1886 ox Jong Heden overleed meermalen gesterkt door de HH Sacramenten onze geliefde Echtgenoot en Behawdvader de Heer JOANNES TAN GASTEL in den ouderdom van 64 jaren Wed C J VAN GASTEL Knoors Corn van LEEUWEN Gouda 17 Januari 1886 Eindelijk wordt de indiening aangekondigd van wetsontwerpen lol regeling van hel lot der arbeiders tot verbetering der militaire wetgeving tot herziening der wetten op de burgerlijke en orimineele rechts vordering op het onderwgs enz De Frnnsche republikeinsche Kamerleden houden vergaderingen om te spreken over de gewenschte eenheid Het besle is het resullaal af te wachten Door de gebeele rechterzijde is bij de Kamer een voorstel ingedieuil om door do Afdeelingen een commissie vaa 22 ledeu te doen benoemen ten einde lo de balans op te maken van s lauds gnanciëeleu toest ind de schulden en alle verbintenissen van den Staal de departemeaten en gemeenten daaronder begrepen 2 den staat tier vloot van hel oorlogsmaterieel te land en ter zee der magazijneu en luighuizeu vast te stellen De oommissie zoo luidt bel voorstel verder inl het recht hebben om van de betrokken Ministers overlegging te eisohen p I7 j Grijpeierk van alle noodige bescheiden en rekeningen en haar c i u to urijpsKerK verslag zal binnen de eerste drie maanden dezes onze geliefde Moeder H VELDMAN Sikkens jaars gedrukt en rondgedeeld moeten zgn In de i SwARTWOLT Santes in den ouderdom van 70 memorie van toelichting wordt betoogd dat Frank 1 rijks geldmiddelen rieds te veel door de politiek J geleden bebbeu en dot hel land de gebeele w iar Gouda M LEOPOLD VBLDMA beid weien wil jg j jgSÖ R LEOPOLD De toelichting bg het wetsontwerp betrekkelgk het jp 1 Duitsohe brandewgn monopolie is den Bondsraad 1 Eenige kennügeving