Goudsche Courant, vrijdag 22 januari 1886

1886 Vrijdag Z2 Jliriuari 1 J342 GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertenheblad voor Gouda en Omstreken mmMMm Eerkelpe uaestiën behooren in dagbladen als bet onze eigenlijk niet te hnis er zijn byzondere godsdienstige en kerkeijjke organen enoeg om vraagstukken van kerkrecht te belandelen zooals de laatete geruchtmakende zaak te Amsterdam Het is dan ook niet om onze meening te zeggen over de zaak zelve die tot verschil van opvatting heeft aanleiding gegeven tusschen de Amsterdamsche kerkelijke besturen maar om nog eens de aandacht te vestigen op de bonding van Dr Knyper in faet algemeen en de gevaarljjke argumenten waarmede hj zijne zaak verdedigt en zyne getrouwen opzweept Ór Knyper is nn eenmaal het hoofd eeuer kerkelijke en politieke partij ie gelgk zgu optreden in dat kerkgescbil kan aU maatstaf gelden van de wgze waarop bg iu de politieke wereld zoo huishonden indien hg te eeniger tjjd meester werd van den toestand Wy l ten dus het hoofdpunt van het geschil onbesproken Wjj zjjn geheel vreemdeling op het gebied van kerkelijke verordeningen en kerkbestuur en dus onbevoegd te oordeelen Daarbij laat de qnaestie ons tameljjk koud Hoofdzaak schijnt te wezen wie het beheer der dubbeltjes voeren zal een vraag die altijd het vermogen heeft de menscheljjke hartstochten in beweging te brengen Bevoegde beoordeelaars zeggen dat het behoud of de ondergang der Nederl hervormde kerk op het spel staaf nu hebben wjj veel eerbied vonr dat historisch gewrocht dat zeker lang een zegen gefeest is voor ons vaderland en nog een krachtig werktuig z jn kan ter bevordering van de zaak van beschaving en zedeljjkheid die ook ons4ierbaar is Maar wg kunnen haast niet gelooven dat een oo eerwaardig en krachtig lichaam weerloos zon staan tegenover een handvol revolutionaire dqjvers die van hun kerkelijke bediening misbruik zonden willen maken om de organisatie omver te halen waaronder zg ziJn aangesteld Ons dunkt er zullen wel middelen te vinden zjJD om dat gevaar te keeren Evenmin als de maatschappij ineenstort door het gewoel van eenige beethoofdige socialisten zal ook de Nederlandscbe kerk bezwgken onder de eerste aanvallen van penige rumoerige geestdrijvers Op dit punt t amelgk gerust frofons in den beginne vooral de komische zjjde van Kuypers aanval op de Nienwe kerk en zijne verschansing in de kerkekamer met eenige getrouwen Ons stond voor den geest het komisch heldendicht van Boileau waarin de plaatsing van een koorlessenaar de aanleiding is tot een verwoeden strgd tnsschen de geestelijken en de zangers van de Heilige Kapel te Parijs Knyper en zijn pal dgns maken zich op ten strijde gewapend met hamers en zageu 11 sort au même instant il se met h leur tete A suivre ce grand chef V un et V autre s apprêle Leur coeur semble allumé d umhle tout noureau Lohman lient un maillet et Rutgers un marteau En dat in dezelfde kerk waaraan zooveel vaderlandsche herinneringen zijn verbonden en waarin zooveel groote mannen hun laatste rustplaats hebben gevonden Het zal Ten Kate geërgerd hebben ware zgn gedicht niet zoo ernstig en ware hg even spotziek van aard als de Fransche aatyrische dichter hy kon hier het onderwerp vinden voor een nienwen zang Doch deze stemming verliet ons spoedig toen wij nader kennis maakten met de lange vertoogen waarin Knyper zijne houding verdedigt en zijne aanhangers tot volhouden aanmaant Ergernis kreeg de overhand in ons gemoed toen wg de bestudeerd zalvende woorden lazen waarmede ÜPMEKK£NO VERSTERKEND KOORISVERDRMVENOl Dankbetuiging Hartelgk dank aan al diegenen die belangstelling hebben getoond b de herdenking van onze VIJFTIG JARIGE ECHTVEREENIGING L ERBERVELD en Echtgenoote Gouda 19 Januari 1886 Verklaring tegen Laster De ondergeteekende heeft niets te vorderen van C ZÜIDAM en heeft nimmer hem noch z ine echtgenoote aan besmettelijke ziekte be handeld SPRUIJT Wie van de Heeren Doktoren heeft my of mijne echtgenoote aan besmettelijke ziekte behandeld Gaarne wenschte ik dat te weten Het geldt hier belastering op de publiekestraat De wet belet mij den lasteraar hierin te vermelden C ZÜIDAM Het CONCERT van de Gebb IJSAIJE en Mej VELTMAN is UITGESTELD HooeDuiTSDHE mu ROTTERDAM Zaterdag 23 dezer DIE HUGENOTTEN Bespreking als naar gewoonte Deze week nog IN LOSSING paik grove KACHELKOLE by Schipper R VAN BALGOIJ a ƒ 0 55 per Hectoliter Contant vrij aan hnis Ligplaats Kattensingel bij de Loodwitmolen Een WIlTKELHinS TEHUUR GEVRAAGD op netten stand Adres franco brieven onder No 1246 aan het Bureau dezer Courant Rolpens in t Zuur T VAN VLIET Stolvtijkereluis NEB HHIJNSFOOEWES Verpachting der Restauratie op station OOVDA tengevolge van het overljjden van den Pachter voor het tjjdvak loopende van af 1 FEBR a s en eindigende 30 APRIL 1889 Inlichtingen verstrekt de Siationcbef in loco Inschrijvingsbiljetteu in te zenden aan de Directie te C treclU uiterlijk 22 Januari a s vóór 12 uur s middags Opening der biljetten dienzelfden dag te 1 ure 3 nam f 0 90 ƒ 1 1 20 en 2 per Flesch Wed C van OiJË Kleiweg no 2 VRAAGT den concureerende PRIJSCOURANT van STEEN en PAMEH bij P VAN KOOMEi Agent voor NEDERLAND te Eage 2v£en Trraagrt voor FRANKRIJK teg hoog loon een WhItKiUAN goed bekend met het maken van KAAS roode korst Schrüven aan Mr ETÉ rue Hurel 1 te Neuilly Farijs TE HUUR met 1 FEBRUARI op een der uette standen in den omtrek van het Station eeae nette G emeulsileerde KAMEH met SLAAPKAMER Adres onder No 1238 aan het Bureau dezer Courant H PAUL Js Civiel Ingenieur en Architect ievenhuizen Te KOOP gevraagd een gebruikte PIANO Adres bij den Boekhandelaar H C EDAUW Jr Dubbelebuurt De Muziekuitgave wordt op bestelling binnen enkele dagen geleverd door A BRIKKMA Boekhandelaar Gouda DOOZBN met ZAAD 25 a 40 cent met aanwijzing van het gebruik tot een kwynende dood voor Ratten en Muizen voor de slakken 20 a 35 et bij J DE JONG Az Zuiveraar van Gebouwen enz Kuiperstraat K 227 Gouda ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 Chem fabriek van H vonGimborn te Emmerik a d Rij n en Heerenberg fielderittiid 3 = Migfrane Stifte nervencrystal JMierls Adeiaxir Prijs per étui 60 cenis Verkrijgbaar bij J C ZELDENRIJK fiouda Cfeen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is m de beste van alle bestaande parfumerien om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansrijk en zacht en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bjj J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 HET SUCCES VAN DEN DAG is een doos met 5 flacons besten Schrijfinkt in 5 kleuren uit de fabriek van P L FOLMER te Groningen Een doos met 5 kleine flacons 50 Cents Een doos met 5 groote flacons één gulden Te Gouda verkrijgbaar bij de boekhandelaren A KOK 4 Cie Zie Étalage De ondergeteekende maakt zgoe geachte clientele bekend dat hg van af heden is VERHUISD van de KLEIWEG E 100 naar de HOOGSTRAAT E 128 en beveelt zicli voortdurend beleefd aan J C SIBBES SU BLUEDARMOEDC BL£EKZUCHT CROOTE ZWAKTE Manufacturen en Gemaakte Goederen Gouda 16 Januari 1886 m fiesschen è 1 180 en f 1 00 TAMARINDE BONBONS aauberolen tegen VOrStOpplngf ec daarmede in lerband staande oiigealeldhedeii DE TAMARINDE BONBONS ran KRAEPELIEN HOLM zgn een lulvfr plantaardig zachtwerkrnd spijatertering en eetlust niet storend FurgatiOf in coufitnurform aangenaam frisch vao smaak en zeker werkend In doocen van 90 en 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing ran den rook dezer Cigarctten geeft den lyder aan Asthma terstond verllchiing In Etui Tan 80 cu 50 OOntB SALMIAK PASTILLES oplossend en vetZHchlend middel bij H09St en Verkoudheid in fleschjes a 20 cents KRAEPELIEN HOLM fotkekeri te Zeitt Dep3l voor Gouda bij den heer C TilLM Aoolheker Gedurende 40 jaren beproefd K K uilsl Qepri en eerste Amerik en Eng gepatenteerd Tand en Mondspoelingf an Dr J Q POPP K K Hof Tandarts van Z M den Keizer ïaii Oostenrijk te Iftenin is het roortrcffelijkate middel tegen rbumalisohe Tancipyn bij ontsteking zwellen en zweeren an het landtleesch het lost den aanwezigen tnndsteen op en voorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt losstaande tanden Wedrr vast door vertsterking van het tandvleeach dat het van alle aohadelgke stuffen reinigt geeft h t den mond een aangenamen frlaachen geur terwgl het den onaaugeuamen reuk weldra doet verdwijnen Deze Mondspoeling is insgelijks een uitmuntend middel om te gorgelen indien de keel is aangedaan bevordert het landen krijgen by kleine kinderen dient a s voorbehoedmiddel teeen diphlhteritis keelzirkle en is onontbeerlijk bü het gebruik van minerale wateren In flesschen van 1 75 ƒ 1 20 en ƒ 0 60 Poeder a ƒ o 80 Dr POPP S Pasta m Doozen a 1 25 Pasta aromatisohe waarvan bet l gebruik de tanden schittereua wit TA Nil O I KkatM Plombeersel om zelf Holle tanden of kiezpn te plorabeeren per étui 2 60 POPP S medio Kruidenzeep het voortreffelijkste ïoiletraiddel legen vlekken uitslag lever vlekken en zoraersproelen tot bevordering en behoud van eene zuivere en blanke huid legen mede eters huidworm onreine huid en pnkkels a ƒ 0 35 0V Het geëerde publiek Kordt verzocht uitdrukkelijk te verlangen geneesmiddelen van den K K Hoftandartt POPP en geen andere al echt te be ichouwen dan die met zijn fabriekmerk i jn geitempeld fertcheiden vervabcheri en verkoopert in Nederland loerden onlange bij rechterlijk vonnis tot belangrijk geldboeten veroordeeld Depöis van alleen eohte Auathériu preparaten bevinden zich te Gouda bij J H C Huiiiok winkelier op J Hoogstraat A 123 te Hotterdam by P E vai Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabilié apoht te Delft bij A J van Eijn te Schiedam by C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam Snelperadruk van A Bkinkuam te Gouda dit schrandere hoofd d schare zijner minder ontwikkelde volgelingen trachtte vangen en ook werkelijk beleest Wetten en reglementen zijn maaksel van rnense ien unaraan Gods kinderen niet behoeven te gehoorzamen Aan de gestelde machten behoeft men ziek niet te onderwerpen zoodra zij iets vorderen dat in strijd is met den ml van God Zoo ongeveer luidt in hoofdzaak de leer die bg het veroveren der Nienwe kerk en faet verzet tegen hooger kerkhMtunr door den leider der anti revolutionairen E in practgk gebracht Nu is het duidelijk dat deze grondregel niet alleen bestemd is om dienst te doen in den strijd om de kerk Bg eene party waar geloof en politiek zoo natlw samenhangen dat de godsdienstige wereldbeschouwing eigenlgk den grondslag uitmaakt van het staatkundig stelsel moet hetzelfde beginsel ook gelden tegenover de gestelde macht in den staat en in geval de kans schoon staat kan elk revolntionair optreden door dezelfde vlag gedekt worden Voor den modernen staat is dit beginsel zeer gevaarlgk Alle verzet elke revolutie kan er mede verdedigd worden Aangezien het voor gewone menschen o al zga zg vlgtige bgbellezerï en vrome zielM uiterst moeilgk is om in ieder bgzonder gerli uit te maken wat al of niet Gods wil is tal dit wel door den leider of de hoofden der antirevolutionaire partg moeten worden beslist zoodat Dr Kuyper c s in laatste instantie zal hebben te decreteeren aan welke verordeningen pji reglementen men gehoorzaamheid verschnldiga is en tegen welke men zich moet verzetten De consequentie leidt er dus van zelf toe dat de antirevolutionaire partg ook in het staatkundige gerechtigd is tot gewelddadigheden en verzet zgn toevlucht te nemen Ons klinkt Kuypers redeneering belachelgk in de ooren doch voor de I groote schare zguer volgelingen is het een ge vleugeld woord een soort van dierbaar geloofsartikel en indien een begaafd man als de leider dezer partg die zgn volk kent op dit thema fantaseert en den hartstocht der dweepzucht ontketent dan kan zulks een groot gevaar worden voor de rust van ons Vaderland Meer dan ooit rust dus op ons de plicht om met alle kracht deze partg te bestrijden ten einde te verhinderen dat de Amsterdamsche kerkbestormer ile meerderheid op zgne zgde krggt en dan in de staat gaat heerschen op dezelfde wgze als hg dat thans in de kerk tracht te doen Hoe dergelgke handelwgze te verdedigen is voor de rechtbank der moraliteit de beantwoording dezer vraag moeten wg overlaten aan Dr Kugper c s zelf Men neemt bedieningen aan die zekere verplichtingen medebrengen en aan zekere reglementen onderworpen zgn en geeft daardoor feitelgk te kennen dat men geen principieele bezwaren tegen de vigeerende wetten heeft nauwelgks in functie begint men de organisatie te ondermguen en maakt van het ambtsgezag misbruik om revolutionaire maatregelen door te drgven Indien bet Gods wil is dat men het bestaande régime bestrgdt rfan gebiedt de goede trouw dat men zich niet eerst vrijwillig er aan onderwerpt Met hetzelfde recht zou een anarchist den eed van trouw aan koning en grondwet kunnen afleggen met de bepaalde bedoeling beide zoo spoedig mogelijk op te ruimen Daarin ligt het groote gevaar voor onze binnenlandscbe staatkunde en wg mogep ons gelukkig rekenen dat de omstandigheden deze anti revolutionairen gedwongen hebben zich in h n waren aard te vertoonen Vele antirevolutionairen die volstrekt niet ingenomen zgn met Dr Kuypers bonding in de kerk ontkennen de juistheid van de gevolg j trekking die wg gemaakt hebben Zoo b vT I Mr Beelaerts van Blokland Zy verdedigende stelling dat de antirevolutionaire partg in de I politiek niet mag worden verward met de iuyperiaansche partg in de kerk Op staatkundig gebied zoo spreken zy hebben we een program waaraan dr Knyper evengoed onderworpen is als wg allen Die I het met dat program eens is kan zich bg de anti revolutionnairen aansluiten al heeft bg I ook op kerkelgk gebied zeer afwykende mee1 ningeu Op dit gebied laat de party hare leden volkomen vrg Haar geestverwanten behooren tot zeer verschillende kerkgenootschappen eenigen behooren zelfs tot geen enkel kerkgenootschap niet een kerkelgke leer maar het staatkundige program is de band die ons vereenigt Het komt ons voor dat deze lieden zich illnsiën maken Hnn redeneering bewgst alleen de waarheid van hetgeen meermalen is beweerd dat nameiyk in den boezem der antirevolutionaire party twee gtroomingen zgn een godsdienstige conservatieve richting vertegenwoordigd door het meer aristocratische deel der feloovigen en een religieuze dweepzieke revoutionaire richting waarvyi Dr Knyper het natnurlgk hoofd en de aangewezeo woordvoerder is Tot dusver zgn deze heterogene bestanddeelen nog knnstmatig bgeengebleven gevangen onder het door den vele koorden op zgn boog hebbenden Knyper uitgedachte hoedje van het Program Maar de kerkbestorming heeft reeds veler oogen geopend en zal hopen wy de eerste aanleiding zgn tot de ontwrichting der party die onvermgdeiyk volgen moet indien op staatkundig gebied dezelfde grondregel wordt toegepast en even revolutionair wordt opgetreden als in de kerk Wellicht dat zoodoende het laatste heldenfeit der Knyperianen in zgn gevolgen het vaderland tot zegen strekt In den eersten tgd zal politieke kansberekening nog vele anti revolutionairen van de eerste soort die het beginsel van gezag hoog houden voor eene breuk doen terugdeinzen temeer daar het eminente hoofd der partg zgne drift op dit terrein nog zal betoomen om niet alles in de waagschaal te stellen Doch boe heftiger zgn optreden in de politiek wordt hoemeer de schifting der béide richtingen een onvermydeiyke noodzakelijkheid worden zal BINNENLAND GOUDA 21 Jfuuari 1886 Z M heeft lo ingetrokken en buiten werking gesteld het Koninkl besl van 31 Der 18SS uo 45 voor zoover daarbij aan den reserve officier van gezondh der 2de kl dr F H G Tan Iterson een eervol ontslag uit tyn betrekking tot de landmacht is verleend 2o den heer Van I erson voornoemd op nieuw benoemd voOr een tijdvak van vijf jaren lot reserve off V gez 2e kl by het personeel vau den geueesk dienst der landmacht met bepaling dat die herbenoeming zal gerekend wurden Ie zyn ingegaan met i Jan 1886 Door Z M den Koning is benoemd tot 2de Luitenant by het 5 Bataljon Rustende Schutterij In ZuidHolland de heer P Blanken te Haaslreohl Iu de zitting der Rotierddmsche Arr Rechtbank I van Dinsdagmorgen werf o a veroordeeld D B bierbuishou Ier en mtlselaar Ie Gotida bekl van het lappen zonder vergunning tot ƒ 5 boete suhsid 2 dagen gev Vervolgens stond t recht I l T oud 13 jaar wonende e Gouda Dit