Goudsche Courant, zondag 24 januari 1886

n bepaalde rangorde tot de oprolging in het Presidentschap inllen rorrien geroepen Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 1880 Zondag 24 Janoari j 3343 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertcnheblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentidn kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der nitgave GENEESKUNDIG AANBEVOLEN UITMUNTEND MIDDEL tegen ong esteldheden van de Long en de Hals TERING ASTHMA Aandoening van den Keelknobbel Verrassende resultaten De brochure hjerover wordt gratis verzonden Ben pakje l SO Mark 75 ets Alleen echt te verkrijgen bü A WOLFFSRY Berlijn Welssenburgerstrasse 79 In de dezer dagen gehouden raadsvergadering te Kieuwerkerk a d IJtel it benoemd tot gemeente artt de keer G Vanier te Overveen Loop der bevolking in de gemeente Zevenhuizen Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 18 JANUARI BottwraanawoniDg eit 9Vs hectaren Weiland Jaagpad ƒ 2557Ü kr G C de Vooijs 10 Hniien en Ër en Jaagpad Q N 37 tot 46 ƒ 4930 kr H C Kortenoefer 4 Idem Q N 31 tol 34 ƒ 4460 kr W Hoo geodgk Wk a Idem Q 36 en 28 ƒ 1620 kr W Bokhojen Huis Pakhuis Grond en £ r eD aldaar Q 27 ƒ 2980 kr H Jongenburger e WaddiaxveeD Huis en Erf Vlamiugstaal O 374 ƒ 700 kr C n Vellen RECLAME Arbeiders en Arbeidstera begaan dikuerf een grooten misslag door niet te letten op de eerste kenteekenen van eene verstoorde spijsvertering en voeding Lever Gal en Heroorrhoidaal kwalen omdat als eu bijtijds de vermaarde Zwitsersche Pillen van den apotheker R BRANDT gebruikt hadden zij zwaardere ziekten souden voorkomen hebben en niet behoefd zouden hebben het werk te staken Z zgn voor 70 Cents de doos In de apotheek van J H M ZELDENRIJK te Gouda verkrijgbaar Nationale Militie KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat het register van inschrgviug met de alphabelische naamlijst van hen die in het afgeloopen jaar in deze gemeente voor de Militie ziji ingeschreven van den 20en Januari 1886 tot en met den 28en Januari laaraaiirolgende de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure op de Secretarie der gemeente voor de belanghebbenden ter lezing is oedergelegd eu dat tegen register en lijst bezwaar kan worden ingebracht bij den Commissaris des Konmgs in deze provincie door middel ran eeii met de noodige bewijsstukken gestaafd verzoekschrift op oogezegeld papier onderteekend door hem die het bezwaar inbrengt welk verzoekschrift voor of op den 30 Januari 1886 moet worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer gemeente GOUDA den 20 Januari 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER KEIMMSGEf lJMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der Wet van den 2n Juni 1875 StaatiUad no 96 Doen te weten Dat ijj vergunning hebben verleend aan de Directie der Goudsche Siroopfabriek en hare rechtverkrijgenden tot hel plaatsen van twee nieuwestoomkeiels ter vervanging der ondc in het perceel gelegen aan de Gouwe geieekeod C uo 226 kadaster sectie D no 1801 Dat zg vergunning hebben verleend aan den Heer A Kapign en zgne rechtverkrijgenden tot bet plaatsen en in werking brengen van een stoomwerktuig in zijne Broodfabriek in hel perceel gelegen in de Peperstraat geteekend K no 266 kadaster sectie D no 1179 GOUDA deu 19 Januari 1886 Burgemeester en Weihouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN De Secretaris BROUWER MARKTBERICHTëIM Gouda 21 Januari 1836 Qraaen verlaten Voor zoover consnmpiie is verhandeld kan beste tarwe genoteerd warden ƒ 7 26 a ƒ 7 75 goedeen Polder ƒ 6 76 a ƒ 7 25 Rogge ƒ 5 25 a ƒ 6 Gerst ƒ 5 ƒ 6 Chevalier gerst ƒ 6 25 a ƒ 6 50 Haver ƒ 4 ï ƒ 4 40 Maïs ƒ 6 26 a ƒ 6 Evenwel blgft de omzet mat De veemarkt zonder aanvoer vette varkens 20 a 23 et varkeus voor Londen 18 a 19 et per half kilo magere varkens en biggen traag biggen ƒ 1 a ƒ 1 26 per week schapen traag te vei knopen Aangevoerd 15 partijen kaas Kaas van ƒ 19 a ƒ 26 handel vlug Noofdhollandsche ƒ 26 a ƒ 28 Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Jan CathariDs Maria Reertraida ouders P P Soos en M G C da Joag Vtijlein Izak oadera A de voeger eo E 1 Passet tlendnkus Cornells ouders F X Daudt ea A M van der Favoordt 20 Aatooo oaders P Koppendraaier en A I laelstijn OVERLEDEN 18 Jao A Koogina wed M Kastelljo 73 j 10 m 19 E Wioaer 6 m J P de Xroon 4 m GEHUWD 20 Jan P Abbems en A den Toom J Helleman en F Bakker APVERTENTIÈN Heden overleed tot myne diepe droefheid in den ouderdom van ruim 35 jaren mijtj geliefde Echtgenoot GEOEGE LEEPEL VFed G LEEPEL Fortuin Gouda 16 Januari 1886 De ondergeteekende betuigt bij deze mede namens wederzgdsche familie zijnen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling die hij heeft ondervonden bij het overlijden zöner Echtgenoote MAEIA VERGEER L OüWENEEL Gouda 21 Jan 1886 Dankbetuiging Hartelyk dank aan al diegenen die belangstelling hebben getoond bij de herdenking van onze VIJFTIG JABIGE ECHTVEBEENIGING L ERBERVELD en Echtgenoote Gouda 19 Januari 1886 NED SIIJNSFOOmS Verpachting der Restauratie op Station GOUDA tengevolge van het overlijden van den Pachter voor het tijdvak loopende van af 1 FEBR a 8 en eindigende 30 APRIL 1889 Inlichtingen verstrekt de Stationchef in loco Inschrijvingsbiljetteii iu te zenden aan de Directie te irec U uiterlijk 22 Januari a s vóór 12 qur s middags Opening der biljetten dienzelfden dag te 1 ure s nam Het adres aan de TWEEDE KAMER ligt nog enkele dagen ter teekening bg de Boekhandelaars J VAN BENÏUM EN ZOON Oude en Nieuwe Boekhandel J E DüNE IlOTmM OPPERT 150 voorheen Hang 31 Magazijn van goedkoope Boeken Catalogus op aanvraag gratis Inkoop van Boeken Bibliotheken Prenten enz Voor Boekverkooptngen kan steeds ter byvoeging worden ingezonden Catalogiseeren Taxeeren enz van Bibliotheken Snelpersdruk van A Bein man te Gouda ter bereiding van BOTER en KAAS systeem A B van Lkbe a 1 20 verder alle OPTISCHE ARTIKELEN bij S H POLAK Opticien Korte Groenendaal Gouda Gedroogde VnicMen HEELE APPELEN zure 25 et de 5 Ons zoete 30 GEDROOGDE PEEREN 25 GECONFIJTE 35en40 BOSN PRUIMEN 15en25 PRÜIMEDANTEN 30 35 en 40 T CREB 18 ƒ 0 35 PER FLESCH bij Wed C van Oije KleiwegNo 2 Door toevallige omstandigheden TER OVERNAME AANGEBODEN een beste Zaak in aahdappeli l en AANVERWANTE ARTIKELEN op drukken stand welke een goed bestaan oplevert Adres met franco brieven letter G bö de Boekhandelaren Gebr POOT hotterdam OUDE KEIV 18SE Tegen rhnmatische aandoeningen van allerlei aard zijn de echte ABSHAUBBIN S Anti Rhomatische Watten voorzeker oude kennissen welke geene aanbeveling meer behoeven Verkrijgbaar a 30 cent per pakje o a bg T A G van Deth C B Verheul Oudewater Mej de Wed Uosiuau A Sas Berkel Gouda J vac Dorp Zoetermeer W F J den Uijl Sohoonh A Kaulitig Alphen A Prins Zevenhuizen J B E C Schlattraan M J Goudkade Boskoop Bodeijraveo O Hoogendijk Cappelle IC Oosterling Haastrecht S V d Kraata Bleiswijk W H G Wilhelmus Woerden Men zy gewaarschuwd tegen de namaaksela en lette vooral op de onderteekeninj van elk pakie A BRBETVPLT Az PIANINO Door zeldzame omstandigheden TE KOOP een prachtige kruissnarige PIANINO met beeldbouwwerk slechts 6 weken gebruikt en gekost ƒ 600 nu te koop voor ƒ 385 met garantie bewgs Adres s Hage HIJIJGENSPARK 47a W de WIT Te huis van 10 tot 12 en van 5 tot 7 ure ADVERTElXTIËK in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelyk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stsd geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 23 Januari 1886 Z M heeft benoemd tot kantonrechter te Schoonhoven jbr mr J W C de Jonge van Ëllemeet thans giiffier by het kaotongerechl te Goes NaaP Ü vernemen ia de heer Ia van Bennet door ongetteldheid verhinderd de spreekbeart in het Dep van het Nnt alhier te vervnilen en ui dientengevolge a Dinsdag als spreker optredeo de heer Emile Seipgens uil Leiden Naar y vernemen ui de Oymnattiek Vereen Excelsior op Zondag 26 Febr in de ual Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen onder leiding van hun Directeur den heer H Ouwerkerk voor bnnoe kanstlievetide ledeo een uitvoering geven gevolgd door een bal Daar q vernemen dat de gasverbruikers meer en Beer regnlatenrs aan hnnne gasleiding doen aanslaiten kan hel doelmatig geacht warden mede Ie deeien dal door den heer D van der Horst den thans benoemden deskundige in de gatqnaeslie alhier reedt eenigen igd geleden een nauwkenrig ondertoek is ingesteld omtrent de waarde van de vertohillende in gebruik tynde legolatenn en waaruil hipt dat die van Bicierdiie om teer gegronde redenen hel minst tyn aan te bevelen Het beste voldoet die van Oiraud die bier ook al in gebruik is daarop volgen die van 8loU en Suici en daarna die van Buehof en Bicierdiit Das verlangende zqu meer uitgebreide inlichtingen hieromtrent te bekomen by de Directie der gasfabriek alhier Door den raad der gemeente Atrianderreen is met algeroeeue stemmen benoemd tot secrctar is dier gemeente de heer l Bakker candidaat tecretaria te Krimpen a d IJsel Het Hasgsche Oereohtshof beeft vernietigd het vonnis der rechtbank te Rotterdam waarby A S H te Ouderkerk a d IJael wegens hxt toebrengen vtn een slag veroordeeld wat Het hof beeft den bekl alanog bq gebrek aan bewyt vrygesproken Loop der bevolking van de Gemeente Moordrecht gedurende het jaar 1886 Te urnen Op den I Jannari 1885 telde de bevolking van Moordrecht 1095 m 1091 vr 2189 Vermeerdering door ge hoorten in 1885 40 m 50 vr Idem door vestiging 64 m 83 vr Vermindering in 1886 door overlyden 23 m 27 vr door vertrek 67 m 79 vr Bevolking op 31 December 1886 1109 m 1121 vr Id 1885 werden 21 huwelyken voltrokken 90 147 60 146 Bevolking op 1 Jannari 1886 2277 Vermeerdering door geboorUn 89 r vestiging 107 196 Vermindering door overlydea 65 f t p rt 137 4 192 1 Totale wiott 4 Bevolking op 1 Januti 1886 2281 Voor de loting dpr lichting 1 86 van de Nationale Militie tyn de gemeenten BMtwijk en Moeroapelle samengevoegd Het fFetkilad van iel Reeht beeft met eerbiedige belangatelliDg kennis genomen van de rede Donderdag jl door den heer Ëloal van Socterwoade in de eerste kamer by de behtndeliug der novelle uitgesproken Helk eene genMedelytbeid Welk eaue eroatige overtoiging I Wrik ave waardigheid I Welk eene gematigde voordracht vooral Wanneer men naast deu rede legt de gewone staatkundige fadvieten der anti revolnlionaire leden van de tweede kamer hoe springt het verschil in het oog Indien deu tich eens naar dit model wilden regelen zou de indruk hunner vertoogeo de toon van het parlementair debat er niet bij winnen P Dat de beer Elout geen strafwetboek aanneemt waarin de doodstraf niet voorkomt lal niemand kunnen verwonderen Tooh veroorloven wy ons met de meeste bescheidenheid eene enkele opmerking De heer Ëlout zegt De hoogere orde dal is die waaraan de maatschappy zelve baar bestaan verschuldigd is wordt ons iii de schrift duidelijk en beslissend kenbaar gemaakt in de uitdrukkelijke woorden uitgesproken voor dat er weder eeoige maatschappy bestond in het Koachitiach gebod Wie des menscben bloed vergiet diens bloed ui door den mensch vergoten worden want God heeft den mensch naar zyn beeld gemaakt Gebod voor den roensoh even stellig alt verheffend en voor my beslittend om niet mede te werken tot invoering van een strafwetboek dat daartegen indruitcht Voor de persoonlijke overtuiging van den heerElcnt koesteren wij natuurlijk den diepsten eerbied Maar de hooggeachte grysaard ui ons willen toegeven dat al de anti revolutionairen er niet zooover denken Allhans zyn geestverwant de heerDe Savornin Lobman sprak in geheel anderen zinop 26 October 1880 De doodstraf mag Hiel worden verdedigd op grond van hetgeen voorkomt inGenesis omdat indien wy de doodstraf willen bedreigen alleen op grond dat daar degeen dieiemands bloed vergiet diens bloed zal vergotenworden wy dan ook geheel andere bepalingenzouden moeten overnemen waaraan wy toch nietdenken o a dat hij die het bloed van een diereet zal uitgeroeid worden De heer Lohmau wildevan Genesis en Leviticnt niets weten De heerElout steunt juist op die bekende plaatsen zyn argument van de onmisbaarheid doodstraf Wier moeten y nn gelooven P v Omtrent den wodatryd in het schfalsenrydï i e Hamburg wordt per telegraaf het volgfnde gemeld Er valt zeer veel sneeuw doch niettegenstaande het ongunstige weder gaat de wedstryd heden door namelyk des middigi de wedstrijd om den champi ADVEBTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTEE worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afeoaderlgke Nommers VIJF CENTEN onpryt in het sneiryden en des avonds een prijskamp in hel kunstrydeu De uitspraak over de beide wedstrijden zou beden avond plaati hebben Spoil ontving bet bericht dat Pieter Bruiiisma ie afgereden door Paulsen die nog meer tegen Frierxn moet kampen aangezien er twee aan twee gereden wordt Volgens dit bericht verwacht men heden deu uitslag Staten Qeneraal twn Kamer Zittingen van 21 en 22 Jan Iu de zitting van Donderdag werd by het algemeen debat over de ataatsbegrooting door den beer Ëlont van Soeterwoude op de ooodukelykheid gewezen om de opium en den jenever niet als middelen van inkomst te gebruiken en Oettreed by de staataloterjj eu de ongodsdienstige volksopvoeding De scheiding van buitengewone en gewone uitgaven werd door de heeren De Broyo Pijnappel en Van Naamea velschillend bespreken De heer Muller verdedigde het vrijhandelssielsel tegenover den heer Begont De heer De Sitter drong aan op de voorbereiding eener inkomstenbelasting De Minister Heemskerk hield tegenover den heer Elout vol dat de algemeri toestand des volks voornitcing By het heemchend verschil Van gevoelen omtrent de weuscbelykheid eener inkomatenbelatting moet meu naar andere middelen tot versterking der inkomsten zoeken De Minister van Koloniën verzekerde dat de Bcgeering bet opinmmisbruik krachtig tegen gaat De Minister van Financien bleef zich voor het vryhaodelsstelsel verklaren De heer Van de Putte drong er op aao om ten aanzien van het stemrecht by de aanstaande grondwetsherziening niet te transigeeren De Hoofdstukken II en III werden daarna aangenomen In de zitting van Vrydag is het hoofdstuk binneulandsche zaken met algemeene stemmen aangenomen na eeoige discussie over ondergeschikte on derwytqnaesties waarby de heer Verhegen de rijkskweekscholen en normaallessen in bescher ming nam Daarna is na eeu langdurig debat ook aangenomen het hoofdstuk Marine met 22 tegen 14 stemmen De vry talrylte tegenstemmerB hadden voornamelijk bezwaar tegen het gemis aan een vast plan van aanbouw voor de loekomst en tegen het behoud van de rijkswerven Het eerste bezwaar werd inzonderheid ingebracht door de heeren De Sitter eu Fransen van de Putte het tweede door de htereu Regout en Stork De heer Stork diende eene motie in van den volgenden inhoud De Kamer van oordeel dat nadere overweging by ilRegeering over bet voortbestaan der Rykswerf van aanbouw te Amsterdam wenschelyk is gaat over tpt de orde van den dag Op voorstel van den heer Sickesz is echter besloten deze motie te doen drukken en de discussie daarover uit te slelleii tot een nader ie bepalen dag Gisteren deed de rechtbank te Arnhem uitspraak in Ue taak van mevrouw Bulkley c s Kloppers was alleen tegenwoordig De rechtbank verklaarde allen schuldig wegens begin van uitvoering volgeus de artt 207 227 216 van het Wetboek vau Strafvordering artt 52 65 364 2 en 46 m het Wetboek van Stiafrecht 10 en 20 van ft lA et van 29 Juni 1854 1 2 3 en 28 d Wtt van 1851 en het eenig artikel der Wet v 24 Juni 1871