Goudsche Courant, woensdag 27 januari 1886

1 6 Woensdag Z7 Januari N 3344 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad iJoor Gouda en Omstreken De inzending van adverteatiën kan gegchleden tot é n uur des namiddags van den dag der uitgave C01srSBDE=2T7 r 2ISZ Nederlandscbe Algemeeoe Maatscbappü van Levensverzekering Keizersgracht 93 te AMSTERDAM Opgericht in 1872 Goedgekeurd bg Koninklgk Besluit van 5 December 1872 en 1 October 1884 Waarborg kapitaal f 1 500 000 De Maatschappij verzekert geldea voor Plaatsvervanging bij de Nationale Militie voor Eerste Communie voor Studiekosten voor Huwelijks Uitzet Weduwen en Weezen Pensioen De Maatschappg verzekert ook kleine bedragen in de Afdeeling Dl Contributie ie lager dan bij Begrafenisfondsen ook omdat de voordeelen grooter iijn Men behoeft niet levenslang te contribuëeren zooals dat wel het geval is bg Begrafenisfondsen De verzekerden voor ƒ 100 en hooger deelen in 50 percent der overwinst De Reserve eigendom der Verzekerde en wordt steeds bewaard bij de Nederlandgelie Bank Sedert baar oprichting werd bg de Msatschappg deelgenomen door ruim zes en tachtigduizend personen voor ƒ 5 340 000 en werd wegens sterfgevallen uitbetaald ruim 126 000 In 1884 alleen werd deelgenomen door 14323 personen Prospectussen en nadere inlichtingen zijn kosteloos verkrijgbaar b den Hoofdagent te Bodegraten en bg de Vertegenwoordigers H BEÜGELSDIJK Aarlanderveen A SPEK Woubrugg Jl dk BLANKEN Woubrugge W A KOK Koudekerk 3 BRANDT Boelekade Gouda A BRANDT Armeniuaplein OudewaUr Th HOUTMAN Woerden 3 van MOÜWERIK Woerden A van AALST Hazermoude S HAGEN Waddinxveen A de BRUIN onder Bloemendaal bfl Gouda Openbare VrUwilllge Verkooping TE KOOP 2 goed onderhouden ARRESLMDEN voor matigen prgs Te zien en te bevragen bg A J J DE RUITER Smid Lange Tiendeweg 80 te Gouda VIT DEN BLIKKEN TROMMEL van RATER en COMP MERK GEDEPONEERD Bereid volgens het aloude en echte recept uitmuntend middel tegen Hoest en aandoening der élgmvliezen scheikundig onderzocht en aanbevolen door verscheidene Doctoren Alsmede ontvangen een groote sorteering VERDÜURZiAMDË LEYEIMIDDELËN nit de Stoomfabriek van MEÜRSINO Jr Hofleverancier van H M de Koningin Leverancier Z Ms Leger en Vloot Te verkrggen tot de meest cttncurreerende prgzen bg H W M STEEVENS Banketbakker Hoogstraat W001 HUIS In het midden dezer gemeente wordt tegen MEI ié HUUR gevraagd een fatsoenlijke BUR GERWONING Huurprijs van ƒ 200 tot ƒ 250 per jaar Adres franco brieven onder No 1247 aan het Bureau dezer Couraut op MAANDAG deü 8 FEBRUARI 1886 des middags ten 12 are in het Koffijhais de Harmonie aan de Markt te Gouda van een voor weinige jaren nieuw gebouwd zeer net en gemakkelgk ingtticht JSEISBENHUIS Wgk B No 203 met TUIN en verder aanbehooren gelegen te Gouda aan den Bleekerssingel kadaster Sectie A No 2726 groot 3 Aren 80 Centiaren Te bezichtigen Donderdag Vrijdag en Zaterdag 4 5 en 6 Februari 1886 van des middags 12 tot 4 ure op bewgs van toegang aan te vragen bg en af te geven door den Heer M VAN D NTZIG te Gouda Te aanvaarden den 1 Maart 1886 Betaling der kooppenningen den 1 pril daaraanvolgende Nadere informatign zgn te bekomen ten kantore van den is otaris g 3 8PRÜIJT te Ouderkerk aid IJssel Openbare Vrywiliige Verkooping in t Beijersche te STOL WIJK ten overstaan van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen in de Herberg van ANKER bewoond door KOOLWIJK op Vrijdag 5 Februari 1886 s morgens 11 rmr VAN EEN HUIS met Eouwakker bfnevens twee Perceelen Weiland De Ondergeteekende vestigt de aandacht van EH Eoffielmishouders en Slijters op de COGNAC van ƒ 1 20 ƒ 1 40 en 1 60 per Liter bg nfêt minder dan 2 Liter en proeven gratisverkrijgbaar Wed C van 01 JE Kleiweg no 2 te zamen groot 3 Hectaren 5 Aren 80 Centiaren gelegen aan de Noordzijde van het Beijersche binnen S olwijk Aanvaarding en Betaling op den 11 Maart 1886 Breeder in Billetten Informa tiën geven G VERKAIK en J ANKER Wz te Stolwijk en Notaris MOLENAAR te Waddinxveen TE EÜÜR TEQEN 1 KEI te GOUDA een modern HEERENHUIS bevattende 4 BENEDEN en 4 BOVENKAMERS KEUKEN KELDER met PROVISIEKAMER twee ruime ZOLDERS met DIENSTBODEKAMER BINNENPLAATS en TUIN Adres franco brieven onder No 1244 aan het Bureau dezer Courant uit de BLIKKEN TROMMEL van A VAN TUIJLL Amsterdam Het is een zeer verzachtend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der Slijmvliesen per doos 40 ets Depot bg Jf J V d SANDEN Banketbakker Markt HOUTVEILING K TTERDAM Woensdag dsn 27 Januari 1886 des namiddags ten 12 uar in het Café Fritschy Overzgde Maas van Petersbnrger Zweedsche Riga Memel Wgburger Vuren en Grenen DELEIT EF PLATEN Geschaafde en Geploegde DELEN en SCHKOÏEN Amerlkaansche DELEIM Riga Nirva en Cwonitadsche Sparren Sparhouten Juffers Kolders Eiken Ribben enz € a 7000 Eiken RIBBEN Ca 4000 Nieuwe SPARREN zullen coulant verkocht worden Alles genummerd en liggende in de Loodsen op de Werf Rusland Oostpunt NoorderEilaud te Rotterdam Notitiën zgn te bekomen ten kantore van den Deurwaarder J C LACH Gelderache Kade N 1 te Rokerdam ADVERTEi TIEIM in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opi ezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Borstlijders vinden baat bg den voortreffelijken Rijnlandschen DRDITEN BORST HONIQ y evelghem W Vlaanderen Reeds twintig jaar lang door een chroniachen hoest gekweld wordende heb ik den proef genomen van de Druiven Borst Honig i dezelve geeft mjj eeue bepaalde verlichting zoodat ik daarvan nog meer wensch te gebraiken gelieve mg dus te zenden enz Ontvang Mijnheer mgne hartelijke groete J C VAN ACKERE Burgemeester ar Alleen echt met nevenstaand fabriekstempel in flesschen van fl 2 fl 1 n 65 cent te Snelpersdruk van A Beinkmas te Gouda Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bfl J van Bergen € Haastrecht bg J D den Hertog Oadewater bg F Jónber Idenburg Bodegraven bg P Versloot S tolwijk bij C G V d Berg De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAGWOENSDAG en VRUDAG In de Stadgeschiedt de nitgave io den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr g per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 26 JtDiiiiri 1886 Zaterdagavond ten ongeveer half tleo ia door het vlam vatten van een petroleamlamp een begin van brand ontstaan bij den winkelier K op den Tiende eg Door poedig aangebrachte hulp was men hem in een oogenblit meester Zondagmorgen zijn op den Fluweelen Singel eenige personen die zich op het nog brooM ijs begeren hadden om zich met schaatsenrgden te vermaken er door gezakt Met behulp van eenige personen zjju zjj allen et den schrik en een nat pak rr j gekomen Door de Ned Byntpoorweg Maatichappy erden dner dagen verpacht de statlons reatauralièn te Amsterdam Bollerdam Jtreeht Arnhem en Gaada toor het ijd ak van l Februari 1886 lot 30 April 1889 Hoogste insohr jfer waren de heeren voor Utrecht G A Eoelsfs te Nymegen oor 17 051 voor Amsterdam J M Van Knykeu Ir Amsterdam voor ƒ 6650 voor Rotterdam C Van Leeuwen te Amsterdam voor 7600 roor Arnhem F Nagels te Utrecht voor ƒ 12 500 roor Gouda J M 6 Brcdemeyer te Utrecht roor 8400 Alles per jaar Daar het ondanks vele pogingen niet is gelukt een stoomtramrerbindiog an Sohoonhoien met Gonda te krygeo is thans door den beer G Stigter beurtschipper tus ohen die plaatsen concessie gevraagd roor een aioombooidieust tussohen Sohoonbotcn en Haastrecht in rerbaud met de IJselstoomtram naar Gouda Oen 38a deier des morgens ten 7 uur brak in een sehuur ran den bouwman G r V te Zeren boisen brand uit welke echter doAr de buren spoedig werd gebinsoht zoodat de uitgerukte brandweer geen Eulp behoefde te rerleenen De schuur werd geheel in de asch gelegd terwijl een zich daarin bevindend paard niet kon irorJen gered zoodin het in de rlamtaeu omkwam Xaar de V R Cl verneemt zal door Jo regeering worden voorgesteld het tijdstip van inwerkingtrecling der nieuwe nationale strafwetgeving te bepalen op 1 September a s Voor de gemeente Ammerstol waar talm en teenbandel bloeien werd sedert lang reeds naar een telegraafkantoor verlangd De voorloopige onderhandelio en met een ingenieur Ie Amsterdam zullen weldra lot een goed elud komen dhar de lysl die aan belanghebbenden ter inteekening tot oprichting van een telegraafkantoor was aaniteboden reeds is volteekend Beeds zgo de nooilige bescheiden in banden van den burgemeester der gemeente gesteld De politie te Kralingen heeft aangehouden en ter beschikking gesteld van den officier van juslitie Ie Bollerdam zekeren J G l H wonende aldaar ls verdacht van zich aau opliohlerü ie hebben schuldig gemaakt By advertentie had hy opgeroepen uelte personen die genegen waren ƒ 7 per week te rerdienen mitszy orer 100 kouden be schikken Ongeveer 80 personen hebben op die advertentie geschreven met verzoek om voor die betrekking in aanmerking te komen onder verklaring dat zg over bet vereisehte bedrag van ƒ 100 konden beschikken De politie ie Kralingen daarvan onderricht stelde in het gebeim een onderzoek naar t H in en bet bleek haar dat hy zich noemde direolenr van eene compagnie en in die hoedanigheid door de aaDdetlhoaders in ban vergadering met algemeene stemmen was benoemd Daar by bemerkte dat de persoon die hem om iuliohtii en vroeg aangaande zyn vennootiohap eea lid was van de Heilige Hermandad legde hg een zoo prachtige verklaring af omtrent den iiuaiitieelea slaat ran zgne rereeniging dal zeer zeker eeu onnoozele bloed die bet wel meende met zijn zoon onmiddelijk een contract met den directeur zou hebben gesloten Toen de man goed en wel was uilgesproken orer zgu oompa nieschap bleek bet der politie dal hy noob dirrcleur was noch dat er een oaiB iagoie waarroo hy aan nei hoofd was geplaatst bestond zoodat zj hem op grond van bedriegelgke handelwy zen in üswaring stelde Ëenigen tyd geleden werd melding gemaakt van een buste van de Koningin door den te Amsterdam woneuden beeldhouwer L ron Ncizer geboetseerd en waarvan de uitvoering bijzonder gelukkig was Dezer dagen kwam zg gebeel gerei d Daar de hoofdstad des Bijks de gelegenheid mist om dergelijke kunstwerken te doen bakken worden zij hiertoe in den regel naar Goitda verzonden Zoo deed ook de heer von Nelzer Maar welk een teleurstelling ondervond hg t oeu bem bericht werd dat de buste die reed op dé Qoudsche schuit stond in stukken gebroken en de wellicht maanden lange arbeid zoo goed als vruchteloos geworden was Met het herstellen van het beeld zal ongeveer een maand gemoeid zgn De kunstenaar zal tegenover hft Goudsohe Veer zgne rechten op schadeloosstelling doen gelden en heeft als raadsman den procureur Boas gekozen Staten Oeneraal Tweede Kameb Zitting van 3 Jan In deze zitting werden alle hoofdstukken der Staatsbegrooting aangenomen Oe Minisier van Financien verklaarde dat een herziening der suikerwet in concept is en handl afde de mcening dat eene regeling van het wednweu en weezenfonds voor ambtenaren op dit oogenblik door den toestand der financiën verboden is Bg hoofdstuk Oorlog constateerde dq heer Verheyen dat in zake het ontslag van Dr De Hollander gebleken is noch van oneerIgkheid noch van kwade trouw zoo bg den Minister bg den inspecteur van het railiiair onderwgs of den gouverneur der Kon Milil AoWemie te Breda raaar dal de houding door Dr Do Hollander aangenomen afkeuring verdient De Minister nam hiervan akte Ook werden de tpoorwegbegrooting en die van Suriname aaiiüeiitimeu De kamer is daarop op reees gescheiden Het plan der 321 Nederlandsche Staatsloterij de eerste gehouden overeenkomstig de nifuue wetleIgke bepalingen is tlians aslgrsteld Deze loterij bestaat uit 21 000 loten en 10 500 prgzen co 2 preraièn De eerste helft van i gebe el aantal loten nordt roor alle klassen de tweede helft vau klasse ADVEBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzoaderlöke Nommers VIJF CENTEN lot klasse uitgegeven In de vier eerste klassen worden 1600 nummers en even zooveel prijzen getrokken in de vijfde klasse 4100 prgzen de twee premièo en 10 500 nieten De collecte wordt geopend den 3n Maart 1886 De trekking der Ie klasse heeft plaats op 29 30 31 Maart en 1 April en de trekking der vier volgende klassen telkens reerliea dagen de eene na de andere terwyl de laatste 100 nummers op Zaterdag 19 Juni 1886 zullen getrokken worden Mr J B Boeriage uil Amsterdam heeft dezer dagen op een der Nuts departemeuten een lezing gehouden over de rolksrerhnizing naar de groote steden Amsterdam schijnt blijkens de uitbreiding en verfraaiing welvarender dan vroeger doch is dat niet Een voorname oorzaak daarvan is de aanwas der bevolking door bedoelde volksverhuizing welke ontstond door onlevredeuherd met wat men had ten plaitelande waar de loeslaud inderdaad slechter is dan weleer Echter kwamen z i op den duur wal velen ook mogen beweren noch daling der landprgzrn noch vermindering van de prgzen der landbouwproducten noch het gemis vau piotectn de toestand voor de plattelandsbewoners in het algemeen slechter maken maar weN de weelde wat met sprekende voorbeelden werd aangetoond en de zucht naar standsrerbefllng hoezeer die onder zekere voorwaarden aanmoediging verdient Mede oorzaken ran den trek naar de groote steden zyn de met de bescharing toenerri ude behoefte aan gezellig rerkeer en uitspanning en de droere troostgrond roor gerallenen dat ze io de groote slad iele lotgenooten zullen aantreffen I Spreker schetste de noodlattigir gevolgen van genoemd verschynsel voor de maatschappij voor de groote steden voor het iiidjvidu e u maalde vooral met levendige kleuren de ellende door vele ran elders gekomenen in de groote slad geleden Ter beteugeling van het kwaad echter geen Begeeringsmaatregelen I Verstandige pogingen van particulieren kunnen reel doen Maar werkverichaffiog zonder verstandige organisatie onverstandige armenzorg en ook groote teninoustellingen hoe heilzaam overigens trekken bonderde luiaards en onbek u amen naar de groote stad die zy dan niet weder verlaten Uit de Transvaal wordt gemeld dat den 7n December aldaar de eerste algemeene kerkvergadering is geopend vau afgevaardigden der Vereenigde Ned Hervormde Kerk De vergadering bestond uit predikanten ouderlingen en diakenen uil de rerscbillende gemeenten der Transvaalscbe Bepubliek Onder roürloopig presidium van ds H L Neethling ran Lgdenburg werden de geloofsbrieren geldig en vervolgens de vergadering wellig geconstateerd verklaard Tot voorzitter werd gekozen ds A Neethling van Utrecht tol vice voorzktter ds D P Ackerman van Wakkerairooin lol scriba ds N J van Warmelo uit Heidelberg tot vici ioriba ds H S Bosman te Pretoria Na afdoening van deze eu eenige iindere werkzaamheden werd de zitling verdaagd tot den volgenden lOirmiddag Alstoen werd zg door ds v n Warmelo met ten toespraak geopend Hg wees er op hoe de dag van gisterég met gouden letteren in de jaarhioeken der kerkgeschiedenis der Traiisraal zou worden aaogeiei kend en hoe die in herinnering Zou blgven bg allen die deze vergadering bijwonnilen die zulk een groote en gewichiige gebeurtenis was in de